CHHISTlLIJk HISTORISCH BLID. T' IV. 'V3. Zaterdag- 16 December. 1876. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag avond ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. Prijs per drie maanden francoƒ2, Enkele nominers- 0,07 Uitgever: ALBERT WEDDING, te MIDD ELB UR( Prijs der Advertentiën Per regel 15 ets.; Familie-berichten van regels 1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. 1-6 AGENTEN: de heeren P. G. de Vey Mestdagh te Vlissingen, M. de Jonge Jz. te GoesJ. van der Peijl te Neuzen. VROEG SLUITEN. Niet vele onzer lezers zullen zich kunnen herinneren, dat men in de meeste winkels des avonds één kaars brandende hield om er naai de behoefte van het oogenblik meerdere te ontsteken, en op die overtollige lichten" zoo spoedig mogelijk den domper zette. Wij wen- schen deu tijd van kaarsen en dompers niet terug, al vinden wij dat tegenwoordig wat al te kwistig met het licht wordt omgegaan, hoofdzakelijk ten bate der gasfabrieken. Op vermindering van licht, van aantal branders of pitten, willen wij, hoe vaak voor duisterlingen uitgemaakt, niet aandringen. Wij zouden de werkuren van winkeliers en hunne bedienden willen verkort zien, ten einde een groot aan tal personen in staat te stellen, meer aan het gezellige leven deel te nemen. Het winkel personeel beeft het wel zoo ongezellig niet als - de kantoorbediende, die alleen op eene binnen plaats uitzicht heeft, of als de loodgieter op het dak, integendeel, wie gaarne alles ziet wat de straat oplevert, en verder veel van afwis seling en korte meteorologische (weerkundige) gesprekken houdt, moet het werk in een win kel voor zeer gezellig houden. In den zomer althans worden de winkels een paar uren later dan de werkplaatsen geopend; langeren werk tijd dan eigenlijke werklieden hebben winkel bedienden dus niet, hunne vermoeienis is niet zoo groot, en zij zijn noch aan de felle zon nehitte, noch aan den regen blootgesteld. Uren van drukte en kalmte wisselen in win kels op zeer grillige wijze elkander af, maar van 's morgens tot 's avonds laat moet de win kelier present zijn voor al wat er voorkomt, hij kan op geen enkel vast uur rekenen. In sommige vakken eischt het gebruik dat de winkelier nog heel laat werkzaam is, zelfs op Zaterdag bijna tot middernacht. Is het noodig? Nu de naam van confrater meer en meer plaats maakt voor die van con current jaagt de een den ander. Moet het dus voortgaan Belangrijke inkoopen worden des avonds niet gedaan, men kan dan toch zoo goed niet zien wat men koopt. De tijd van handeldrijven zou, dunkt ons, met eenige wel willendheid van de zijde der koopers, gemak kelijk met een paar uren per dag kunnen wor- bekort. Er zullen wel altoos enkelen ge- die nooit vroeg gereed zijn om te gaan doen, evenals er [lunne Zondagsrust aan winkel- meer de uitstallingen (étalages klinkt tegen woordig mooier) bewonderd dan er gekocht wordt. Bij gaslicht adverteert, merrdaar hoe langer hoe later. In België en Duitsch- land heet het niet, evenals bij ons, fat soenlijk om alles hoe langer hoe later te doen, daar gebruikt de burgerklasse niet algemeen het middagmaal bij lamplicht, daar sluit men vroeger dan bij ons en verkoopt toch niet minder In Barmen e.n Elberfeld wordt in den voor avond, des zomers nog bij daglicht, het avond maal opgedischt, daarna wordt eene goede lading tabak in de moffenpijp" gestopt en een bezoek aan vriend en buur gebracht, of bij helder weder nog vooreen uurtje het dal ontvlucht, om hooger wat frissche lucht in te ademen. Niemand verwacht dat heer of knecht dan nog bij de zaak zal zijn. Hier te lande mag de groote winkelier uit gaan, d' "»»zorg aan zijne bedienden of een deel van hen overlatende, de kleine winkelier moet thuis blijven. Evenwel zou het voor meer of minder voorname winkeliers en voor hunne ondergeschikten een ware weldaad zijn, zoo zij meer tijd konden wijden aan hun gezin, aan eene avondwandeling in den zomer, aan ver gaderingen en samenkomsten van allerlei aard in den winter, aan het gezellig verkeer met vrienden en geestverwanten van welke kleur dan ook, aan de beoefening der vrije kun sten" en aan de genoegens, die menig ander zich kan verschaffen en najaagt, zonder te be denken dat eene talrijke klasse der maat schappij daarvan verstoken is, of er slechts met veel schikken en plooien gebruik van kan maken. Hoe gaat het in het drukke, praktische Lon den? Sedert het bestaan van een spoorwegnet binnen die stad ontvluchten vele kooplieden de City, waar hunne kantoren en magazijnen zich bevinden, om in de luchtiger voorsteden te wonen, en »de vroeg sluitingsbeweging heeft een geheele omkeer te weeggebraeht in het huisselijk leven der City-mannen", zoodat in de verloopen maand November reeds tegen zeven uren 's avonds samenkomsten moesten worden geopend, voor winkelbedienden bestemd, omdat deze op een later uur niet meer bij elkan der te brengen zijn. En van de Engelschen leerden wij de spreukTijd is geld. Reeds meer dan twaalf jaren geleden werd aan den heer Hitchcock te Londen eene schilderij ten ge schenke aangeboden met het volgende opschrift Geschonken aan den heep George Hitchcock 2000 jonjyr winkel- en kantoor- blijk van dankbaarheid voor mr. Hitchcock's voortdurend streven om het welzijn te bevor deren van den stand, waartoe zij behooren, en vooral uit erkentelijkheid voor zijn edel pogen om verkorting van hunne lange werkuren te bevorderen". Zouden onze Nederlandsche winkeliers niet naar wat meer levensgenot voor zich zei ven en hunne onderhoorigen en naar eene minder hooge gasrekening verlangen? Zou het publiek de gewenschte medewerking willen verleenen? Middelburg, 15 December 1876. Wij wagen de veronderstelling dat bij de jaarlijk- sche revue in geen jaren de afdeeling Onderwij» in zoo korten tijd is behandeld als nu het geval was. In de kamerzitting van gisteren werd hooger, middel baar en lager onderwijs behandeld. Alle verwachtin gen zijn blijkbaar op de komende wetswijzigingen ge richt, waaromtrent de heer Moens behoefte had het dilemna te stellen of mijne beginselen of niet aan nemen. Dezelfde spreker gevoelde behoefte om eens uit te leggen waarom hij, die het vorige jaar onvat baar was voor eenig uitstel, nu geen aandrang bezig de om zijn wetsvoorstel te doen behandelen. De eenige belangrijke discussie bij lager onderwijs was de klacht aan de heer Bredius over het toelaten van vreemde dames tot het geven van onderwijs. De heer Bredius (liberaal?) vertrouwde de richting niet welke dat onderwijs beoogde. De heer van Nispen herinnerde ter goeder ure de heer Bredius aan de vele vreemdelingen welke voor onze hoogere burgerscholen tot onderwijs geven ge roepen waren. De minister van binnenlandsche za ken verdedigde zich op schitterende wijze de N. R. C. erkent dit zelf al is het ook met eenige iro nie. De minister verklaarde niemand te mogen weren, van onbesproken gedrag en bekwaamheid, en kel om godsdienstige begrippen, dat zou on-neder- landsch en illiberaal zijn. De Commissaris des Konings in Zeeland maakt be kend, dat de sluiting der jacht op klein wild, ook met schietgeweer, met uitzondering van die op hout snippen, in deze provincie is bepaald op Zaterdag 30 December 1876, met zons-ondergang, en dat het tijdstip van de sluiting der jacht op houtsnippen en waterwild nader zal worden vastgesteld. In den loop dezer week zijn twee rechtzaken be handeld welke, om de zeldzaamheid der feiten waar voor beschuldigden terecht staan, meer dan andere de aandacht trekken. Het eerste was eene beschuldi ging ten laste van den heer B. P. Korteweg algemeen bekend door zijn ontslag als leeraar der Kon. Mil. Academie te Breda, ze werd behandeld door de arrondissements-rechtbank te Middelburg. In het no. 34 van den te Amsterdam uitgegeven wordenden Amstelbode, van den 17 Sept. jl. heeft de heer Korteweg doen opnemen en is opgenomen een door hem op 8 Sept. te voren, tijdens zijn ver blijf te Middelburg geschreven artikel, waarin ten aanzien van den heer J. de Haas jr. redacteur en administrateur der Delfhavensche couraut, o. a. voorkomen de woorden „de Haas, toen nog een e e r 1 ij k man," en „ik hoop dat de le zing van de artikelen van beide bladen (Liberaal Delfshavensche conrant) een mV.nw^^iidr^p-^ pl leveren tot de

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 1