r A.DVBRTJBNTXBN. Middelburg, 8 December 1876. Hartelijk dank betuigen DIAKENEN der Neder- duitsche Hervormde Gemeente alhier langs dezen weg aan een ieder die zich beijverd heeft om de uitkomst hunner op 4 dezer gehouden Jaarlijksche of Winter- Collecte wederom zoo verblijdend voor hun en niet het minst voor hunne bedeelden te doen zijn. Met inbegrip van f 100,waarvan den 4 dezer is kennis gegeven, en der tot op heden nagekomen o-it'ten bedraagt dezelve de aanzienlijke som van f 2719,7872. Daaronder waren 1 Bankbiljet ad f 300,K 8848; 2 dito ad f 100,— DD 8479, EE 7133; 3 dito ad f GO,— V 3717, G 9149, PP 9646; 5 dito ad f40,— YY 5504, RB 5364, AD 5481, AD 5436, G 1029; 13 dito ad f 25,— AR 1975, AY 6140, RR 9612, BV 7976, QQ 2454, H 1940, BL 2975, ZZ 1S64, AA 4761, BD 4470, AQ 6081, LL 6916, AE 3706 20 Muntbiljetten ad f 10,nos. 0384 MQ, 0121 KV, 11 AR, 457 YT, 355 S, 0168 MQ, 974 K, 860 CK, 316 JJ, 0153 MA; 1 Coupon 4 Nederlandsche Schuld ad f 19,80 no. 1822 1 dito ad f9,90 no. 2966 8 dito's 3 Nationale Schuld ad f 14,85 nos. 11476, 11477, 546S 1 dito 2Vs Werkelijke Schuld ad f 2,477a no. 1893 en is daarbij ook berekend f 1,den 4 dezer bezorgd bij en f 1.den 6 dezer ter hand gesteld aan den eerst- ondergeteekende, alsmede f 15,den 4 dezer, er. eene inschrijving ten bedrage van f 25,den 5 dezer bezorgd bij den laatstondergeteekende, voorts 1 pakje inhoudende f 3,gecollecteerd den 4 dezer, des avonds in de Zaal Bogardstraat, en 2 pakjes elk in houdende f 1,gecollecteerd den 5 dezer, in de Nieuwe Kerk. Ook werden zij dienzelfden dag nog verblijd door de ontvangst eener gift van f 100,voor gewone bedeeling, in 1 Bankbiljet ad f 60,O 2343 en 1 dito ad f 40,R 4349, onder letters S. G. door tusschenkomst van den makelaar L. E. HENDR1KSE hun door Ds. RLJNDERS ter hand gesteld. Dat Hemels beste Zegeningen in ruime mate op gevers en gaven moge rusten, is de hartewensch van Diakenen voornoemd, K. J. H. WASCH, Voorzitter. ALBERT WEDDING, Secretaris. J. P. DE WAGEMAKER, Kassier. Uedertamtsche Ucrecniijing uoor Jsraël. (AFDEELING MIDDELBUEG.) OPENBARE BIDSTOND Zondag 10 December 's avonds 7ure, Zaal Bogardstraat. SprekerD». J. P. NONHEBEL. Utrechtsche Zending-Vereeniging. BIDSTOND Maandag 11 December 1876 's avonds 8 ure, Zaal Bogardstraat. Voorganger: D\ J. II. L. ItOOZEMEIJER. BsUsriiip Geschiedenis, 1ÜLISARET1I WAST. Zoolang de voorraad strekt a 60 Cent te bekomen bij den boekli. ALBERT WEDDING. BEHANiELUNircnS op nieuw ontvangen, in verschillende breedten tegen de laagst mogelijke prijzen, bij W. A. DE RIJCKE, KROMMEWEELE. 0PEi\B4RE VEMOOPING op Vrijdag den 22s,en December 1876, des voormiddags te 94 uur, in de herberg De Kroon", te Wissenkerke, eiland Noord-Beveland, pro vincie Zeeland, van ne AMP.ffliTsiimiiutiii'.iii IISSEMffiE en met a -* - m o ehoorendt Goederenlubden en Gevolgen zooals Dijken met a 7ver HoutgewasSchorren en ondete Gronden Cijnsen, J - itenRechten vün beplanting, Jacht enzen A ui U a li t s h e e r 1 ij k e T i t e 1 s, zijnde het zeer wildrijke Jachtveld dezer Ambachts heerlijkheid van ouds bekend tot eene grootte van ruim 1400 hectaren. Zullende in perceelen en daarna h"gcombina tiën dier perceelen worden gepresenteerd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van do Notarissen L.L.VAN DER MOER te Colijnsplaat en H. ROELOF te Cortgene, bij welke Notarissen ook van af 14 dagen vóór de verkooping en tegen betaling de Catalogus en Ivaart der perceelen verkrijgba.v is. HOTAElSffRÏS. De vendumeesters L. C. HONDIüSenL. E. DE GROOT zullen, ten overstaan van den Notaris L. L. WOUTERSEN, op Woensdag 13 December 1876, verkoopen MEUBILAIRE GOEDEREN, WAARONDER aftpjj een fraai mahoniehouten Kabinet, een TAAlÉjlF:-. Linnenkast, twee Cliiffonières, Franklin, ISSgpB Kachel, Becklen, Manskieeren en op Donderdag 14 December, te half ééu aw, van eene partij ÜmmermaiTs- cit jpictselaans- jpmdschapeit, waaronder Schaafbanken, Ladders, Trappen, Karooi, Kruiwagen, ijzeren Verfniolen, Verf waren, een partij nieuw Werkliout en Afbraak, en meer andere goederen. Zindelijke goederen kan men nog bijbrengen. 1 OPENBARE YERKOOP op Vrijdag den 8sta' December 1876, des namiddags om 1 uur, te Westkapelle, in de Herberg genaamd »Het Kasteel van Batavia", ten overstaan van den Notaris L. L. WOU TERSEN, van: 1° Een Huis, Schuur, Erf en Tuin, in de gemeente Westkapelle, te zamen groot 3 aren en 85 centiaren, thans bewoond en in gebruik bij CORN». VAN SLUIJS. 2" 59 aren Boschland, gelegen in de gemeente Westkapelle, sectie E n°. 23en 3 33 aren 80 centiaren Boschland, mede gelegen in de gemeente Westkapelle, sectie E n? 178. Bij aanplakbhjetten nader omschreven. Inlichtingen omtrent de voorwaarden zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Bij den Boekhandelaar ALBERT WEDDING is gelegenheid tot inteekening op: .JAARBOEKJE voor de Chr. Ger. Kerk (van Velsen)prijs 30 Cents. W EEZENALMANAK25 GEUZENALMANAK15 SCHEURKALENDER voor de huis kamer van het Chr. gezin (zijnde de van ouds bekende bij Kirberger') 90 CHRISTELIJKE SCHEURKALEN DER voor het huisgezin (bij Gebr. Hendriksen)75 SCHEURKALENDER voor het Chr. gezin met 365 levensvragen (bij Misset)90 NIEUWE CHRISTEL. SCHEURKA LENDER voor de huis— en kinder kamer (bij H. de Hoog bi Co.) 90 benevens vele anderen. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TB VBUKOOPBN. INLICHTINGEN. 9 Aardenb. Booinen. ]_Yf West-Soub.Hooi en Vee. J. A. de Wolff. 18 Middelb. Huisr. en Tiin- mergereedseh. L. L. Wou terse. 14 Kruining. Hofstee. A. W. Rembges. 15 Heinkensz. Woonhuis. Scholten. 19 St.Laurens.IIout. L. L. Woutersen. 21 Groede. Boomen. 22 a Wissenk. Ambachtsheer lijkheid. Roelof. 27 Veere. Hout. Verhulst. St o o mi) ar ge dienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vm, 6,30. 9,30; nm. 1. 3,30. 7. ('s Woensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissingen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4.40. 8. Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in December. Vau MiddelburgVan Rotterdam: Zaterdag 9 Maandag 11 Dinsdag 12 Donderd 14 Zaterdag 16 Maandag 18 Dinsdag 19 'smor.' '.7 u Zaterdag 9 'smor.^ §19,30 u ii 7, ii Maandag 11 H 7,30 ii 7,30 ii Dinsdag 12 n 7,30 ii 9,— n Donderd 14 n 7,30 ii 9 n Zaterdag 16 ii 7,30 ii 7,— n Maandag 18 ii 8-/, ii 7,— ii Dinsdag 19 n 8, VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Winterdienst. Roosendaal Wouw Bergen op Zoom VVocusdrceht Rilland (halte) Krabbcndijke Kruiningen Vlnkc (halte) Biezelingc Goes 's Heer Arendskerke Arnemuidcn V 9.10 11.55 3.09 *6.50 8.50 Vlissingen. V 6.15 7.30 *9.30 12.45 4.4-0,5.30 8.30 9.20 12.6 Middelburg A 6.24 7.40 9.38 12.53 4.50 5.38 S.40 A 9.28 12.15 3-28 7.5 o!s IV 6.27 9.39 12.57 5.4-2 8.45 IV 9.30 12.20 7.7 9.10 Arnemuiden a 6.35 1.4 5.49 8.52 u 9.39 12.30 9.19 's Heer Arendskerke n 6.51 1.19 6.4 9.7 - u 9.53 12.46 9.33 lA 6.59 9.59 1.26 6.11 9.15 V 9.59 12.53 9.39 1 V 7.2 10 1.29 6.15 - II 10.14 1.5 9.49 Biezelinge li 7.15 1.40 6.27 10.19 1.11 9.54 Vlake (halte) 7.23 1.47 6.34 1/ 10.30 1.22 10.5 Kruiningen H 7-29 1.57 6.39 1 A 10.37 1.29 7.46 10.12 Krabbendijke u 7-40 2.7 6.4-9 IV 10.41 1.33 7-47 10.16 Rilland (halte) l' 7.47 2.13 6.55 10.49 1,41 10.24 Woensdrecht u 8.2 2.27 7.14 11.6 1.58 10.41 Bergen op Zoom A 8.12 10.41 2.3C - I drsca )A 11.12 2,4 8.8 10.47 IV 8.17 tfL" 8.- -a rr 5 84 9 1 'LA.9 f i waarop •vefiVen; maaar» Tien. bewijzen ftin-GySft'l Ci"i t;'vö"(n -"LdU- u diiig.cognossemQUjen-chartcrpartijcn, vraent- Van Neuzen Sas van Gent. Selzaete. Te Gent Van Gent Selzaete Sas van Gent Te Neuzen. Van Neuzen Axel

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4