BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. Stnten-Generaal Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 6 December. Aan de orde is voortzetting der behandeling van hoofdstuk IV Justitie. Nadat de minister de post voor het bouwen eener nieuwe gevangenis te 's Hage had teruggenomen, zich voorbehoudende daarvoor later eene afzonderlijke voordracht in te dienen, werd bo vengenoemd hoofdstuk met 67 tegen 1 stem, die van den heer Haffmans, aangenomen. Voorts werd de begrooting der rijksgestichten Ommerschans en Veen- huizen aangenomen. De heer van Houten had een amendement voorgesteld, hetwelk ook aangenomen werd, om de post tot het bouwen van een nieuw graanpakhuis te schrappen, teneinde de aanstaande wijziging der wetgeving op bedelarij bespoedigd worde. Zitting van Donderdag 7 Dec. Aan de orde is hoofdstuk V (binnenl. zaken) der staatsbegrooting. Door den heer Bastert was een araendement voorgesteld tot schrapping van den post verhoogiug vau traetementen der militie-commissaris sen, dit amendement werd verworpen. Bij de afdee- ting Medische politie maakte de heer Verniers van der Loeiï den wensch kenbaar om de wet op het be graven te herzien, ten behoeve van hen die voorstan ders van lijkeuverbranding zijn. De heeren Idzerda •en Rombach ontkenden het nut der lijken- verbranding uit het oogpunt van openbare ge zondheid. De minister verklaarde dat z. i. herziening der wet niet noodig was geworden door de tegenwoordige beweging. De minister wenschte uiet mede te werken tot toekenning van vrijheid aan de gemeentebesturen, daar dan wellicht feiten zouden kunnen ontstaan kwetseud voor veler gevoel. Art. 59 bouw van een rijks-krankzinnigen-gesticht is na uitvoerige discussien, waarbij vooral vooraf gaande mededeeling van plannen verlangd werd, ver worpen met 52 tegen 21 stemmen. Door den heer van Heemstra werd verder voorge leid de post tot bestrijding der veeziekte mei 3 ton te rermiudereu. Al treft hot oordeel Gods alom Een overspelig Christendom, Up twee gedachten hinkend, In ongeloof verzinkend: Hij die 't beloofd heeft is getrouw., Getrouw en machtig beide. En rijzen zal het Godsgebouw Waar hij den grond van leide. En wassen 't wondrc mosterdzaad, En werken 't zuurdeeg vroeg en laat Ook zal van kust tot kusten Het visschersnet niet rusten. Deze woorden van den vaderlaudschen dichter Beets komen ons onwillekeurig voor den geest, waar we ons gereed maken om u op nieuw te gaan verhalen, wat Bismarck heeft gezegd, hoeveel Russen al aan de grenzen staan, wie ministers in Frankrijk zullen worden. Maar neen schuiven we dan nu toch in vredesnaam eens die eeuwige telegrammen op zij, «n laat ons van wat anders handelen. Van iemand die een schoone rozenstruik aanraken de, verklaarde dat er niets aan was als doornen, zoudt gij zeggen dat hij eenzijdig was. En wat dan te zeg gen van ons, indien we u steeds de wereld afschil derden als eene plaats van twist en krakeelals eeu jammerdal, waarin booze neigingen alles verwoesten. «De blijdschap des Heeren zal uwe sterkte zijn." En den is er, om blijde te zijn en goedsmoeds, ook in .dagen. Het „wondre mosterdzaad" wast nog, l^eeg werkt nog" en ,,'t vissohersnet. rust" nog CTiina en Japan, in Iudië en Afrika, onder de Papoeas leven, al is het dan ook ^des Woords. De Zendingsgeschie- ^niannen als Williams of Li- ^toegebracht. Onder den l^gekenen der Chris- hoop, gelijk verdeelt, daar moge de tijd nog niet zijn gekomen dat rapier en zwaard verwisseld worden met het nut tige gereedschap voor het landbouw-bedrijf, we weten dat ook nu, om nog eens met het schoone versje te spreken //liet visschersnet niet rust, het zuurdeeg nog werkt en 't wondre mosterdzaad nog opwast." Denk aan het vaderland van Mataraorosde jongste berich ten spreken, ondanks vervolging, van zegen, van zegen ervaren op menige plaats, die dor was als een woes tijn, en die woestijn heeft zich eindeloos verheugd. Denk aan Italië, het Britsch en buitcnlandsch zendings genootschap werkt daar niet ongezegend. In de eeuwige stad" is het Woord, dat leven wekt, geen contrabande meer. Denk nan het Oosten. Zou het zoo onmogelijk zijn, dat met de vloek van den oorlog, die dreigt, ook de zegen des Woords kwam, en dien onvruchtbaren akker herschiep in een veld wit om te oogsten? Al zijn het nu juist niet feiten, waarvan de wereld gewaagt, laten we daarom niet denken, dat ook van het meer dan aardsche Koninkrijk, de overwinningen geëindigd zijn. //Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gewaad." In eene zachte stilte kwam de Heer tot Elia, en Elia is niet meer, maar Hij, die tot hem kwam, is dezelfde. OndeB"" de üuitsche zendingsvrienden is een lied niet onbekend,j^aarin ook deze regels voorkomen Die Sache ist dein, Herr Je$u Christ, die Sache, an der wir stebn Und weil es deinc Sache iat kann aie nicht untcrgchn. Zij dit vertrouwen ook het^ onze. Terwijl men in Aehcb*I14« stemmen telt en twist over den uitslag van den heftigen partijstrijd bij de keuze van een president, heeft Grant (R: gewone jaar- lijksche boodschap tot het parlement gericht, waarin vele belangrijke zaken voorkomen, maar die ons, op zoo grooteu afstand wonende, minder belang inboeze men. De knoeierijen, waardoor het bestuur van dezen president zijne gedachtenis in de geschiedenis heeft vereeuwigd, worden in die boodschap ontkend. Presidenj^Grant beroept |f zich op dat onder zijn bestuur zoowel belastingen als staatsschulden be langrijk zijn verminderd. Was het ons gegeven daar op een woordje te zeggen, het zou dit zijn: die vermeerdering van inkomsten waardoor schuld en be lastingen konden verminderd worden is wel een be wijs voor de onmetelijke productiviteit der republiek, maar volstrekt geen bewijs dat God Dollar op de ruwste wijze zijne tenten daar niet heeft opgeslagen. Het verloop van de haast geeindigde ministeriëele crisis in Frankrijk was aldus eerst werd de president van den senaat dVAudrifl'et Pasquier bij den presi dent qniboDeu ten einde aan hem de formatie van een nie^J^pniét op te dragen, na zijn bedanken was het de president der nationale vergadering, Grevy, die mede weigerde. Beide wezen den vroegeren mi nister van onderwijs Jules Simon aan als de aange wezen persoon. Of ook hij heeft bedankt voor die vereerende taak weten we niet, wel dat men de tegen woordige grootzegelbewaarder heeft weten te beduiden dat de kansen oo'c in den senaat nog zoo hachelijk niet staanook daar kan het ministerie nog op meer derheid rekenen. Dufaure Leeft zich ten slotte be reid verklaard, indien ook zijne ambtgenooteu blijven, om de zware taak te blijven torschen. En hef «iiosteiB vraagt ge. Bismarck heeft in den Duitschen rijksdag een lange rede gehou den, waarvan dit de korte zin isDuitschland zal de staatkunde van het laissez-faire volgendit zal de openbaring van vriendschaps-betoon zijn. De Vorst hoopt dat anderen, ook Engeland, dai voorbeeld volgen zullen, alleen dan wanneer de zaken te bont loopen, zou hij wenschen dat handelend opgetreden werd. Zeg gij nu, wanneer dat zijn zal, dan zullen wij u zeggen, wanneer de politiek der non-interventie zal verlaten worden. Bij het gezicht van duizenden flikkerende bajonet ten en met het pistool op de borst zal de coufe- ■•euHe vergaderen en ze zal ons hoogstwaarschijnlijk herinneren aan een congres, bekend iu de Europeesche geschiedenis onzer eeuw, waarvan men wel eens heeft, gezegd, dat het veel heeft gepraat maar weinig gedaanr Ruslands niet geringe machtsontwikkeling profeteert ons dat liet der conferentie niet gegeven zal zijn veel voor den vrede te doen. Europa gaat, waar Rusland wil neen, waar God het brengen wil. Burgerlijke stand van Vlissingen. (Van 25 Nov. tot 2 Dec.) Gehuwd A. Jasperse, jm. 26 j. met G. Stroo, jd. 25 j. B. V. Velge, jm. 30 j. met J. J. Meier, jd. 22 j. Bevallen M. J. Willemsen, geb. Antheunissen, d. .^Angenient, geb. de Bruine, d. [M. M. Haas geb. Le- .C. Kokelaar, fljeb. Ewiik. z. A. M. Graanmarkten enz. Middelburg, 7 December. Met ruimen aanvoer was de prijs der verschillende granen over 't algemeen minder, alléén de witte booncn werden op nieuw iets hooger betaald. De puike nieuwe tarwe kon tot 25 ets. lager worden gekocht., de zware Walchersche zo- mergerst was mede 25 ct. minder, Zeeuwsche zomer- gerst 35 ct. lager, bruine boonen werden tot 50 h 75 ct. lager per mud afgegeven, harde Walchersche witte boonen werden 25 ct. hooger betaald. Tweejarige Walchersche tarwe f 12,puike nieuwe f 11,25, min dere soorten f 11,rogge f 8,50, wintergerst f 7,25, zware Walchersche zomergerst f 6,50, Zeeuwsche zomer- gerst f 6,a f 6,25, hardste Walchersche witte boonen f 16,75, f 16,85 h f 17,Walchersche bruine boonen f 13,75 a f 14-,harde paardeboonen f 8,25, dito groene kookerwten f 11,25, winter-koolzaad f 14,50, kanarie zaad f 9,25. Ter veemarkt waren aangevoerd3 paarden, 27 stuks hoornvee, 12 schapen en een aantal magere varkens. Gemiddelde prijzen waren, paarden f 100 f' 200, vette koeien 72 a 80 per kilogram, vette vaarzen 76 a 80 ct. per kilogram, melkkoeien f 140 h. f 180, kalfvaarzen f 125 a f 155, vare koeien f 70 a f 110, jong vee f 60 a f 90, kalveren f 10 a 1' 15, schapen f9 a f 26; magere varkens a f 33. Boter per kilogram t 1,28 a f 1.32, eieren f 5,60 per 100 stuks. Vlissingen 8 Dec. Boter per kilogr. f 1,40 a f 1,35 Eieren per 104 stuks f 6,80. Amsterdam, s Dec. Raapolie op zes weken f 45'/4 Lijnolie f 301/-; Prijzen van effecten. (PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 8 December 1876. Nederl. Certific. Werkelijke schuld. 27a pet. 62'',4 dito dito dito .3 dito dito dito 4 99 Loten stad Rotterdam 3 973U dito dito Amsterdam .3 „99 Rusland Obligation 1798/1816 5 pet. 93*/- Certific. Inscr. 5 serie5 Obl. Hope Co. 1855 6e serie 5 78 dito 1000 18645 b8'/2 dito L. 100 18725 M 797/3 dito L. 100 18735 79y4 Loten 1SG45 261 Loten 1866 5 253 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. Obligatiën 1867—69. 4 G97/i« Aand. Spoorw. Gr. Maatseh. 5 f 250 dito dito4 Aand. Kievv-Brest 5 100 dito Baltischc spoorweg3 116 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 pet. 85 dito dito Jelez-Griasi 5 f dito dito Jelez Orel 5 pet. S3J/i dito dito Charkow Azovv. 5 78 Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 f 54y„ dito dito Weenen. 5 114» Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 51»/8 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 47'/16 dito dito Febr./Aug. 5 465/8 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 981/., Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 13>/2 dito Binnenlandsche 3 w l]s/? Portugal Obligatiën3 w 52^ Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 8/9,6 Obligatiën 1869 6 f 26 Egypte, dito 1868 7 pet. 49 dito 1873 7 m 5oy4 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 997/ Brazilië. Oblig. 1863 41/, 331^ dito 1865 5 Prijzen vau coirjtous. Amsterdam, 8 Dce. Metall i' 19,55; dito zilver f 22,5772; Div. Lug. per i 11,85; Eng. Portugal per iï; f 11,85; Spaansche piasters f AmerikaanscLe dol lars (in goud) f 2,47 Amsterdam, 7 Dec. Metall. j 19.55; dito zilver f 22,70 Div. Eng. per it; /Tl,85; Eng. Rnssen per /T1,S5; Eng. Portugal per u: 11.85; Frans f 47,65 Belg. f 47,65; Pruis f 5j60? Iiamb. Russen

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3