ftrrlt, Echoot fit ^endimj, GEMENGDE BERICHTEN. kapitein H. Hamakers en de sergeant M. J. Benja- minse beide zijn niet gevaarlijk gewond. Het jaargetijde in aanmerking genomen mag de dienst VSissiaagCBiLonden zich in een tamelijk personen-vervoer verblijden, terwijl het goederen-ver voer steeds toeneemt ook heden zullen ruim 800 schapen per spoor aangebracht worden om met hare booten verzonden te worden. In de Dinsdag te Zierikzee gehouden vergadering van Hoofdingelanden van het Waterschap Schouwen is aangenomen een voorstel van het Dagelijksch Be stuur tot volledige verdediging door zinkstokken en steenbestorting van het district Flaanwer», bewes ten dc Wevcrsluis tot voorbij het Leijnshoofd, en tot het aangaan cener geldlecning van f 63,000, om de kosten daarvan gedeeltelijk te bestrijden. Bij het Dagelijksch Bestuur bestaat de overtuiging, dat in liet belang van het Waterschap er volstrekte noodzakelijkheid bestaat, om zoo spoedig mogelijk het g e h e e 1 e bovengenoemde overvnk volledig te verdedigen, ter voorkoming van nieuwe rampen op dat punt. De gezamentlijke kosten voor de uitvoering dier werken worden geraamd op f 112,130. De genoemde geldlecning zal in 1877 worden aan gegaan. verdeeld in aandeelen van f 500, rentende 41/- pCt. 's jaars, tegen een koers van minstens 95 pCt. en af te lossen a pari binnen hoogstens 30 jaar, in te gaan met 1878. Voorts werd nog besloten tot eene verhooging der jaarwedden van de dijkb.izen aan het Waterschap. Ten gevolge van een thans geëindigde langdurige correspondentie tusschen de Britsche en nndere re geeringen over de «aliifciciBotesi ter eere van nationale standaarden en van vorstelijke en andere hooggeplaatste personen, zil binnen kort een nieuwe regeling van de instruction betrekkelijk dal onderwerp plaats hebben, waarvan een eerste gevolg zal zijn eene aanzienlijke vermindering van de gelegenheden, waarbij zoodanig salut wordt gelost, terwijl ook het getal schoten verminderd wordt. De zaak der lijlkesiverlM'amtisijg is gisteren voor het eerst in onze volksvertegenwoordiging ter sprank gekomen. Ze werd bepleit door den heer Ver niers van der LoeiF. uit hoofde van de zorg voor de gezondheid neen, omdat zij hare voorslanders telt onder de meest beschaafden in Nederland, en omdat vrijheid wordt verlangd ook voor de minderheid, waarop die heer krachtig aandrong. (Voor ons, min derheid in vele gevallen, een verschijnsel dat onze hoop verlevendigd.) Opmerkelijk is het dat juist de twee geneeskundige specialiteiten der kamer, lijken- verbranding niet uoodig oordeelden voor de gezond heid. De minister van binnenlnndsche zaken deed de spreker opmerken dat ook tal va.i beschaafden onder de tegenstanders der crematie behooren, en het iu elk geval niet opgaat, om de wetten maar dadelijk te wijzigen, als eenige beschaafden dat verlangen. Beroepen tot pred. bij de N. II. G. te: Bemmel HI. A. v Rechlcren Allena Eibergen Bedankt voor het ber. tot pred. bij de N. li. G. te: Amsterdam E. E. (ïcwin Abc Idsegaliuizen J. van de Kielioom car.didaat. Bath Rilland id. Vuursche C. L. 1). v C. Ailriani Harderwijk. Dirksland A. van Griethuizen Ovcrschic. Sprang 11. A. J. I.ulgc Nederh. den Berg Beroepen tot pred. bij de O. G. G. te: Ureterp B. Vellekoop Smildc. Aangenomen bet ber. tot pred. bij de C. G. G. te: Hazerswoude J. de Briiijn Meeden. De Inspecteur van politie te Vlissingen had jl. Woens dag geene aangenameonlmoeting. Op verkenning uitge zonden mot een der Agenten of de neringdoenden hunne maten cu gewichten onder den hamer des ijk meesters gebracht hadden, had hij spoedig met zijne gewone activiteit gezien, het stempel op een der in houdsmaten ontbrak. Het gevolg was, dat hij al die maten in beslag nam, die aan den Agent afgegeven verden; maa.7uspoedig bleek, dat eeii'Agent niet. vol- oewijze.. - 'V linsr.coffiiossemeu.1en,charierpartiien, vracht der ingezetenen gaande gemaakt, zoodat de Inspec teur en de Agenten,~toet de buit gemaakte maten naar het Politie-bureau aftrokkan, om daar na informatie van den ijkmeester te Middelburg te hooren consta- leeren, dat dit jaar de inhoudsmaten niet behoefden geijkt te worden of althans niet door hem geijkt waren, hoewel door belanghebbenden aangeboden, waarop elk zijn eigendom terug ontving. Heden morgen bij het inkomen der haven van Vlis singen van de mailboot stad Middelburg, lag eene visch- sloep zoodanig, dat of gevaar bestond die in den grond te varen, of door 't veel uit te wijken gemelde boot tegen den dijk liep, het laatste was het geval, waar door genoemde boot daar nog zit, en eerst heden bij hoog water, uit zijne positie kan verlost worden. De passagiers zijn inmiddels gelost en hebben hunne reis kunnen doorzetten. Twee hoogaartsen, geladen met koloniale waren vertrokken Maandagmorgen van Hausweert. Beide liepen echter door den opstekenden storm gevaar van te vergaan. Het eene scheepje raakte al spcedig vol water, zoodat vaartuig en lading, beide niet geassu reerd, grootendeels verloren zijn. Het andere is er zonder veel schade afgekomen. Aan den Wouddijk, onder Driesum ontstond deze week een hevige brand, die in weinige tireu eene boerenplaats in den asch legde. De dienstmeid van den bewoner, tegen wie vermoedens gerezen wa ren, verklaarde voor den burgemeester van Dantuma- deel dat zij het hooi met een lamp had aangestoken. Nadere geruchten zeggen dat zij even voor den brand hare meesteres had bestolen o. a. een gouden hals- slot met koralen tot zich had gonomen. In elk ge val is de schade zeer aanzienlijk, zij bedraagt zoo men zegt f 30.000. Op het indertijd door den heer E. van Goor te Amsterdam aan den Koning gerichte adres, ten einde zich te beklagen over de handelingen der open bare macht tijdens de volksoploopen te Amsterdam is thans antwoord ontvangen. Het antwoord geeft te kennen dat een zorgvuldig onderzoek is ingesteld, hetwelk echter geen aanleiding heeft gegeven om per sonen te vervolgen, met de handhaving der orde be last. In de zitting van de tweede kamer van Dinsdag slaakte de heer des Araorie van der Hoeven, spre kende over vervalsching der levensmiddelen, de wensch dat we in het bezit mochten zijn of komen van ge zondheid en goede leveranciers. Waarlijk die verzuch ting is niet ongepast, bezit ge het eerste dan loopt ge veel gevaar ze door tusschenkomst der leveranciers te verliezen. Begrijpt eens de Land1 :r~ courant zegt het men vervaardigt tegenwoordig boter uit slib van den Theeras. In een Engelsch tijd schrift leest men daaromtrent het volgende //Dat in niet onaanzienlijke hoeveelheden uit slib uit de Theems boter wordt gemaakt, schijnt thans boven allen twijfel waar te zijn, zij het ook, dat men er niet aan geloofde. Maar de juiste kennis van de verzamelde, is, naar wij gelooven, tot heden eea ge heim gebleven. Het schijnt, dat onder gunstige om standigheden de werklieden, welke dairtoe uitgerust zijn en juiste kennis hebben van wat zij doen moeten, dagelijks tijdens de eb (aan den noordelijken oever van de Theems bij Dagenhira) 3 s. 6 d. (f 2,10) ver dienen kunnen. Men bez"gt kogels van kurk, die met haar en houtvezels bekleed zijn. Zij worden in grooten getale aan den oever gebracht en worden door de golven, die ze met vet overdekken, zoo groot als walnoten of cricketballen. Het op die wijs verzamelde vet is afkomstig van de uitloozingbuizen der fabrie ken en van het gootwater uit de keukens, het gelijkt, wat konsistentie en kleur aangaatop Russische talk. Op welke manier men dit verdachte vet ten slotte in eene stof, die voor het oog en den smaak geen bijzondere eigenschappen heeft, overbrengt, maakt na tuurlijk de algemeene nieuwsgierigheid gaande. Is het niet wenschelijk aldus wordt ten slotte ge vraagd dat de regeerings scheikundigen de fabri- kage en het fabrikaat in het belang van de weten schap en het openbare welzijn gaan onderzoeken?" Is de wensch om gezondheid en goede leveranciers wel overbodig? Een werkman zou voor enkele dagen op de Scboonbovensche boot stappen, viel van de loopplank en verdween onmiddellijk in de diepte. De consistorie-kamer der Herv. Kerk te Hoofd dorp (Haarlemmermeer) scheen aan enkele personen een aantrekkelijke buit te zijn. Een ijzeren kist met papieren, 2 tinnen bekers, 1 schenkkan en eenig geld werden medegenomen op den avond dat aan andere plaatsen de goede St. Nicolaas zijne velerlei zoete gaven de kinderwereld bracht. Men hcort allerwege van ongelukken door den s'.orin van jl. Maandag veroorzaakt. Kort aan de Willemstad is het beurtschip gen op Zoom verga; eurtschip van Dordrecht op Ber- de .schiipt-—:i. a,-" Niemand ,W&~ h lu.-si)i utjr 1 waarop zmR— hoe stouter; zoo staat op 6 schreden van een nacht wachthuisje in de Plantage de loods van een aannemer. Ongenoode gasteu hebben tot spijt van den eigenaar daar in den nacht van Dinsdag op Woensdag twee jassen en wat lood weggehaald. Woensdag jl. is van de landswerf te Amster dam met, goed gevolg van stapel geloopen het schroef- stoomschip 1ste klasse Atjeh. Dit schip is bijna 92 meters lang en 12.5 breed en zal gewapend zijn met achterlaadkanonnen van 17 c.; de machines, die onder de waterlijn zullen geplaatst worden, moeten een ver mogen ontwikkelen van 2750 P. K., het zal circa 14 mijlen moeten loopen. De machines worden ver vaardigd in de koninklijke fabriek van stoom en an dere werktuigen te Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam heeft jl. Woens dag met 20 tegen 17 stemmen besloten tot het ma ken van eene kade aan de nieuwe vaart. Bij die ge legenheid verklaarde de heer Jitta, president der ka naal-maatschappij dat het iu 1877 mogelijk zal zijn dat schepen van grooten diepgang tot voor de stad komen. Gisteren zon een schipper de brug te Boskoop doorvaren, en viel van zijn schuit in het water, werd door den sterken stroom medegevoerd, eenige uren later heeft men zijn lijk opgehaald. De reizigers, die Dinsdag avond ten 97a ure te Maastricht van den Staatsspoorweg kwamen, zijn aan een groot gevaar ontsnapt. Door een nog onop gehelderde oorzaak was de barière van de daarbij gelegen halt van den spoorweg LuikMaastricht niet gesloten, waardoor de reizigers meenden die halt ge- ruslelijk te mogen doorgaan. Eenklaps komt echter een trein aanstoomen, die een ledig rijtuig^ dat zich juist op de rails bevond, verbrijzeld, het paard een gedeelte van den poot ontneemt en den voerman een eiud ver werpt, echter zonder hem, althans uitwen dig, eenige kneuzingen te veroorzaken. De overige personen, die zich gelukkig naast de rails bevonden, kwamen met den schrik vrij. Een streng onderzoek zal worden ingesteld, dat te meer noodzakelijk is, omtrent reeds meermalen over het gevaarlijke van dit punt is geklaagd. Een jongentje van 6 jaren is doDr de politie te New-York opgenomen en voorloopig in het gesticht voor verloren kinderen geplaatst. Hij beweert van Amsterdam te komen omdat zijne ouders hem mis handelden heeft hij zich op eene stoomboot ingescheept, gedurende drie dagen heeft hij zich schuil gehouden, en daar het schip geen Engelsche haven aandeed is hij medegenomen. De toekomstige burger der nieuwe were^* z->gt Karl Seufert te lueten. De politie te New-lork heeft echter de hulp van den nederland- schen consul ingeroepen om deze jeugdige weder aan de oude wereld af te leveren^ Jl. Dinsdag is een chmeesch gezantschap van Shangai naar Europa vertrokken. De jongste berichten uit de Transvaal luiden aldus. Daily News zegtde zaken van president Burgers staan goed. Secocoenie zal, door gebrek aan levensmiddelen tot onderwerping worden genoodzaakt. De boeren stemmen ten gunste van de herkiezing vau Burgers. De Times zegt: Er is luttel uitzicht op eene spoedige afstand van de Transvaalsche Republiek, aau de Britsche Kroon. De zakeu van dien Staat zijn in een jammerlijken toestand, doch de meerder heid der inwoners wijst vreemde tusschenkomst af Thans houdt de caudidatuur voor het presidentschap 't meest de aandacht bezig. De heer Burgers beeft zich opnieuw candidaat laten stellen; en hoewel eene aanzienlijke partij tegen hem is, werd tot dusver geen geschikt persoon om hem in zijn ambt op te volgen aangewezen. Zijn spoorweg-plan (of liever, de-wijze waarop hij eene leening sloot ten behoeve van dit plan) heeft, zeker veel ergernis tegeu hem gewekt. Een gedeelte van 't bestelde spoorwegmaterieel is reeds in de Delagoabaai aangebracht. Doch niemand weet wat er mee zal worden aangevangen. De Trans vaalsche Regeering zit zonder geld. Eu de locale Bank te Pretoria (de eenige in 't land, een zijtak van een Huis te Kaapstad), heeft geweigerd verder geld vóór te schieten, wijl 't Gouvernement reeds voor 90.000 bij haar in 't boek staat". Yreeselijk is bet bericht omtrent het afbranden 4q van den Schouwburg te Brooklijn (Amerika). Jl. Dins 5'r dag avond terwijl het gebouw gevuld was met ti schouwers brandde het af. Nu reeds heeft me*-£i lijken van onder de puinhoopen te voorschijn Eu dat van die plaats naar eene, welkejoJ Vir'tx heid opent! t Dat de liefde tot der wereld uit is kan ons Zondag-avond 50.00_Quj.ke bergen aankwamie pV -w''. je vroï,j r\r

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2