CHRISTELIJK- Zaterdag 9 December. W°. 70. 1876. Verschijnt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag avond ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. Prijs per drie maanden franco2, Enkele nommers- 0,07 Uitgever: ALBERT WEDDING, TE klDDELBURG. Prijs der Advertentiën Per regel 15 ets.; Familie-berichten van 16 regels ƒ1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. AGENTENde heeren P. G. de Vey Mestdagh to^ Vlissinge, M. de Jonge Jz. te GoesJ. van der Peijl te Neuzen. In de laatste jaren is er zeer veel gedaan op ons Walcheren om bloei en welvaart te bevor deren, om van de plaatselijke gelegenheden partij te trekken. Lands- en gemeentebesturen heb ben daarvoor groote sommen uitgegeven of be schikbaar gesteld. Geen moeite wordt ontzien om landgenoot en vreemdeling opmerkzaam te maken op het reeds aanwezige, en op de voor verdere uitbreiding aan handel en verkeer bij voorbaat opengehouden ruimte. Wel niet zoo spoedig als men aanvankelijk droomde, maar toch in toenemende mate wordt aan de alom verspreide uitnoodigingkomt, ziet en gebruikt, gevolg gegeven. Met dankbaarheid zal eenmaal het nageslacht zien op de ontwerpers van Wal cheren s handelswegen, op de baanbrekers, die er het eerst gebruik van hebben gemaakt, op de mannen, onder wier bestuur en leiding^ooveel is tot stand gebracht- Iets is er echttjj, waarvan geen partij wordt getrokken, dat door overheden en industriëelen erg wordt veronachtzaamd. Wat men zich ook van anderer ervaring in handel, nijverheid, ad ministratie, bouwkunde enz. moge ten nutte maken, dat ééne, dat men had, en voor een groot deel nog heeft, wordt hier nutteloos ge acht, terwijl men het elders standvastig bewaart, met moeite zoekt te verkrijgen, Men verwerpt de Zondagsrust, de Zondags heiliging. Juist nu te Genève (28 Sept.—2 Oct.) een congres is gehouden door 400 personen uit bijna alle landen over de inachtneming van den Ohriste- lijken Rustdag, juist nu men in Duitschland op verschillende plaatsen bijeenkomsten houdt om de verdwenen Zondagsrust in eere te her stellen, juist nu tal van geneesheeren den rustdag volgens de regelen der gezondheidsleer voor mensch en dier hoog noodig verklaren, juist nu hooggeplaatste staatsliedeu den rustdag als eene weldaad voor het volk prijzen, juist nu voorname fabriekanten het uitspreken, dat hunne werklieden bij zesdaagschen arbeid, afge wisseld door een rasidag, meer en beter werk Ken dan bij gestadig doorwerken, juist nu ^iraudpunt, waarin de kunst en de nij- yereld onlangs samenvloeiden tot ink en wedstrijdde wereldten- jhia, de Zondagsrust schit- üist nu op die ten- istdag niet met de ervaring van zooveel bevoegden, werpt men weg, wat men niet zoo gemakkelijk kan terug krijgen, laat men een stroom los, dien men slechts met veel moeite zal kunnen af dammen Wie heeft niet met smart gehoord, dat men op Zondag hamerde en vijlde, niet aanschouwd dat men laadde en loste, alsof het volle werkdag ware Wie heeft niet gegloeid van verontwaar diging, toen men te Middelburg, juist aan den weg, dien meer dan de helft der bezoekers van de Oost Kerk passeeren moesten, drie Zondagen achtereen heeft gewerkt? Om het altoos in dringende water te keeren Neen, met de stoomliei heeft gerammeid zoo hard het kon Wie had ooit kunnen gelooven dat de overheid dat, daar, toen zou hebben toegelaten? Er wordt niet op Zondag gewerkt dan wanneer het noo dig is Eigenlijk beteekent dit niets anders dan: wanneer een menschdien men ontziet, het toil. NoouTg^aar, force majeure" bestond er niet, slechts winstbejag, kwalijk begrepen eigenbe lang. Daarvoor moeten werkliedeu, die op dit punt hunne werkgevers te veel naar de oogen zien, genoopt (van dwang of bedreiging kwam ons niets zekers ter ooren) om een loon te ver dienen, waarop geen zegen rust, om zich aan 't lichaam te kort te doen, om hun gezin een slecht voorbeeld te geven, om zich te bezondi gen voor God! Heeft men, vooral te Middelburg tusschen 30 Juni en heden, nog niet geleerd dat overhaasting niets baat? Heeft men nocit gezien, dat na zulk een drukken Zondag een veel kleiner getal werk lieden 's Maandags loom den arbeid voortzetten? Heeft men de met zooveel overhaasting geloste schepen daarna nooit één dag te lang laten lig gen? Is, orn een paar voorbeelden te noemen, de zoogenaamd gewonnen tijd bij het werk aan het dok niet weder verloren; is de Mary zoo spoedig in zee geweest? De Heer regeert, ook door middelen. Gevoelt de werkman niet dat zijne krachten, ondanks opwinding door jenever, door zondags- arbeid worden overspannen, s> overtuigd" zoo als het in de volkstaal heet? Gaat het hem en zijn gezin er te beter om De overheid erkent eenigermate den rustdag: kantoren zijn gesloten, andere hebben beperkte dienst, maar in de middelen van vervoer gaat zij voor in 't verkeerde. In het haastige gejaagde Amerika rust zelfs de locomotief en zijn drij ver", de maildienst op Engeland heeft zon dagsrust. Dit geeft j stof tot nadenken, l -.1. t*l n voor ontspanning" van den werkman op Zon-- dag. Wij antwoorden: dat veel wordt gedaan of toegelaten om de zondagsr-asi illusoir (ijdel en denkbeeldig) te maken, althans het met- werken niet aan het ware doel te doen beant woorden. Jenevertapperijen van allerlei gehalte mogen dien geheelen dag door geopend zijn. (Als een staaltje van vooruitgang zij gemeld dat van de vier voltooide huizen aan den sta tionsweg er drie aan Bacchus zijn gewijd.) Volks vermaken worden georganiseerd. Prachtige ge legenheden voor de dochters der werklieden om kennismakingen aau te knoopen. Allergeschikt ste middelen om het op den rustdag gewonnen geld dadelijk te verteren, 'tis toch extra! Er wordt niet aan gedacht om zondags?N/s< met zondagsheiliging te doen samengaan. Wel weet elke baas of werkgever dat de werklieden, die den zondag heiligen, de slechtste niet zijn. Wel spreekt, meer dan men denkt, de stem des ge wetens, maarJongens, mijnheer heeft gezegd dat Zondag zal gewerkt worden, dus ik wacht je allen." Lezer, aan U de beantwoording der vraag, die wij hierboven schreven. Wat doet gij aan de oplossing daarvan Middelburg, 8 December 1876. Ter provinciale griffie van Zeeland, in de abdij te Middelburg, liggen ter lezing de voorwaaBMtcii, waarop door het Departement van Marine op den 13 December aanstaande, zal worden aanbesteed lo. de levering van uitrusting-goederen, enz. 2o. op den 15 December de levering van gerookt "spek en witte zeep. 3o. op den 19 December aanstaande, liet maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren. De Kamera van koophandel eai fabric- kesB te Middelburg en Vlissingen hebben een goede daad verricht. Zij zijn de tolken geweest van de er kentelijkheid der Zeeuwen voor de vorstelijke onder steuning door Z. K. H. prins Hendrik op nieuw aan de maatschappij Zeeland betoond. De prins heeft door zich borg te stellen voor het kapitaal, door ge noemde maatschappij ter leen gevraagd, eene daad gedaan, welke getuigt èn van de warme belangstelling in de ontwikkeling der Zeeuwsche zeehaven én van het ongesehokt vertrouwen in het welslagen van deze jeugdige, grootscbe ondernemeng. Het is gewis ook aan Z. K. H. aangenaam geweest door woorden (van de Kamers van Koophandel) en door daden (het voltee- kenen der leening in weinige dagen) blijken van er kentenis en medehulp te ontvangen. Bij de gisteren plaats gehad hebbende aaube- &tc<Ba3Bg door het polderbestuur van Walcheren van: glooiing van Zuilenbazalt en Doornikschen s'een aan den Westkapelschen zeedijk was voor beide perceclen de heer D. van Male te Breskens de minste inschrij ver. Het eerste perceel voor f 7478 en het tweede *r /~iP GA1Q

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 1