BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. mes, een hamer en een eind horlogeketting. Er wordt een onderzoek ingesteld of de gevonden voorwerpen, ook kunnen leiden tot de ontdekking van eene mis daad. Voor tal van jaren namelijk is hier een man die eenigeu tijd naar Holland was geweest om gras te maaien, niet teruggekeerd, en ondanks de vele iiocite is 't nooit mogen gelukken eenig spoor van hem te ontdekken. Zijne vrouw is nog in leven. Bij een geacht ingezeten te Bouveen werden jl. Zaterdag avond de glasruiten stuk geslagen. Toen hij met zijne vrouw hierop naar buiten kwam, werden vier schoten op hen gelost. Beiden werden getroffen. De vermoedelijke dader is zekere D. P. alhier, een sujet, dat reeds meerrftalen met de Justitie is in aan raking geweest. Gisteren raiddag is hij gearresteerd. Men schrijft uit Oude Wetering van 5 Decem ber Door een plotseling opgekomen hevige onweers bui verkeerden gisteren ochtend vier baggerlui op de kleine Braasemermeer in doodsgevaar. De door den wind opgezweepte golven sloegen over de volgeladen pramen heen, met dat gevolg dat een der mannen L. van Kliuk geheeten, van zijn schuit werd afge slagen en in de diepte verdween. De drie overigen werden slechts met moeite gered. Eerst des avonds heeft men het lijk van den ongelukkige met dreggen kunnen vinden. Hij laat eene weduwe 11a met zes jeugdige kinderen. Gisteren is var. den Helder naar Alkmaar over gebracht eene jonge dochter, die verdacht wordt het levend kind, van hetwelk ze heimelijk dezer dagen was bevallen, te hebben in zee geworpen. Sedert eenige dagen worden alle treinen van den Grand Central Beige verwarmd, ook Tie tweede en derde klassen. State 11- Generaal Zitting van Maandag 1 December. Aan de orde is hoofdstuk justitie der staatsbegroo- ting. Door den heer van der Kaaij werd de rechts toestand der Ned. Iierv. Kerk besproken. Door spr. werd vooral aangedrongen op de regeling van den rechtstoestand van het beheer over de kerkelijke goe deren en fondsen der gemeenten. De heer Bredius wenschte: betere waarborgen voor de uitvoering der besluiten van den raad van toezicht op de koopvaar dijschepen, wijziging van de burgerlijke rechtsvor dering in handelszaken en wijziging van art. 345 wetboek v. Koophandel, zoodat eene nadere definitie van het woord overmacht wordt gegeven. Verder be antwoordde de heer Bredius de bezwaren van de hee- 'ren Oorver Hooft en Heydenrijk. Spr: meende dat bij die heeren vrees bestond voor zelfstandige ontwikke ling, onafhankelijk van geestelijk gezag of priester dwang. De heer van Eek stemde in hoofdzaak met den heer Bredius in. De heer Oorver Hooft had alleen gezegd dat men zaken had verborgen, die als men ze vroeger geweten had, misschien velen zou afge schrikt hebben van het deelnemen aan dat verbund, spr. wil eerbied voor ieders rechten, maar ook voor de wet de heer de Jonge wenscht beteugeling van drank ver bruik en wordt hierin gesteund door de heeren Fabius en Messchert van Volleuhoven. De heer van der Hoe- veu besprak de vervalsching van levensmiddelen en de heer vau Baar de premiën aan justitie- en politie ambtenaren in vele plaatsen van ons land uitgeloofd. De heer Arnolts bracht de bekende Liraburgsche pro cession ter sprake, en meende dat daarin tegen de wet gehrndeld was. Zitting van Dinsdag 5 Dec. Aan de orde is de voortzetting der beraadslagingen over hoofdstuk Justitie. De heer Lambrechts laakte de stuiting der steeds als wettig toegelaten proces sion in Limburg, en betoogde dat daardoor de wet geschonden was en machtsovertreding plaats had. De minister van justitie beantwoordde de verschil lende sprekers. Voor de voorkoming der vervalsching van levensmiddelen zoowel als tot beteugeling van dronkenschap hecht de minister vooral aan preven tieve maatregelen en keurt de repressieve af. De mi nister verklaart dat aanhangig of in bewerking zijn ontwerpen tot wijziging van de wet op de tucht aan boord van koopvaardijschepen, tot wijziging vau art. ^345 wetb. van koophandel, tot onderzoek van zee- ^knpen, tot afschaffing der lijfstraffen in het militair ^Èïwetboek tot wijziging der burgerlijke reclitsvor- ^^^11 tot herziening der wet op het notarisambt, ^^^de Limburgsche procession verklaart de ^^ozijn verantwoordelijkheid door politie ffc^ela. Op grond van het arrest van vroeger toegelaten proces- l^^^velke door 't gebruik als ^^Audcel van den recli- opgemaakte nemen om de scheuring te voorkomen. De geschie denis van voor 40 jaar heeft- geleerd dat tusschen- kornst van den staat niet noodig is. De heer van Nispen bestreed de houding van den minister in zake de procession, de heeren Haffmans, de Bieberstein en Heijdenrijk betuigen hunne instem ming met den heer van Nispen. Ten slotte kondigde de heer Haffmans aan dat hij het initiatief zou nemen voor een ontwerp tot instel ling van een droit de réponse. In frankrijk treedt het ministerie af. Gissin gen over hunne opvolgers worden nog niet medege deeld en het is niet onwaarschijnlijk, dat sommige ministers in het nieuwe kabinet zullen overgaan. Het is hoogst twijfelachtig, of wel de republikein- sclie partij de vruchten van de nederlaag van het ministerie zal plukken. Licht zal het haar berouwen, dat zij zich door de verbittering over de aanmati gingen der clericalen heeft laten verleiden, van haar beleidvolle gematigdheid af te wijken. In afwachting, welke personen Mac Mahon tot zijne ministers zal benoemen, hebben de drie groepen der meerderheid van de kamer besloten, aan hun verbond getrouw te blijven en overeenkomstig hunne beginselen te stemmen, het aan het aanstaande minis terie, wanneer het andere beginselen aanhangt, over latende te beoordeelen, of het onder zulke omstandig heden aan het bewind kan blijven. Bismarcks onthulliugen omtrent de politiek van DuitsehlacMl worden over het algemeen met vreugde begroet door allen, die vreesden, dat het zich verbonden had, in alle gevallen Busland, bij zijn aanval op Turkije, rug en flanken te dekken. Duidelijk blijkt dan ook, dat Duitschland zich in geen enkel opzicht voor de toekomst heeft gebonden en juist hierdoor is bij sommige Engelsche bladen het wantrouwen niet geheel weggenomen. De conserva tieve Standaard zegt, dat Bismarcks politiek uit zijn woorden niet is op te maken en dat het ge raden is, zijne officieele verklaring in den Rijksdag af te wachten. Hetzelfde blad, zoowel als Daily News en de Morning Post protesteeren tegen de insinuatie, dat Engeland en Turkije tegen Rusland een onderhandschen oorlog zou kunnen voeren, evenals Rusland het in Servië tegen Turkije deed, als Engeland onwaardig. In Ciriekeufljuad zijn de vorige ministers door het hooggerechtshof vrijgosproken, omdat er geen wettelijke termen waren om hun daden, die door het hof streng werden afgekeurd, te straffen. In SiBinicuië heeft de Senaat vergunning gege ven tot de gerechtelijke vervolging der leden van het vorig kabinet. In Buenos Ayros is, volgens een door de Ant- werpsohe Precurseur ontvangen telegram, een opstand uitgebarsten. Graanmarkten eu Rotterdam, 4 December. TARWE. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche. Nieuwe bij grootcu aanvoer 10 a 20 centslager. Jarige weinig aangebracht, onveranderd. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaasche puike vau f 11.80 tot f 12.30, middelsoort van t' 11,tot f 11.75. Geringe van f 10,50 tot f 10,75. Jarige puike van f 11,25 tot f 11,75. Middelsoort en geringere van f 10,lot 1' 11. ROGGE. Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche van i 8,30 tot f 8,75. Overmaassche en Noord.-Brab. f 8,tot f 8,25. Mindere van f 7,50 tot f 7,90. GERST. Nieuwe Winter onveranderd en Zomer 20 cents lager. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche, Flakkeesche en Over maasche Winter puike van f 7,tot f7,40, mindere f 0,30 tot f 6,75, Zomer puike f 6,40 tot f 7,mindere f 6,— tot 6,25. HAVER 20 cents lager. Blanke, zware en korte f 5,50 tot f 6,25. Lange en lichtere soorten f 3,tot 1' 5.50. BOEKWEIT. Nieuwe Noordbr. f220 per 2100 Kt». PAARDEBOONEN 10 ets. lager, ruim aangeboden. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Walchersche f S,50 a f 8,75. DUIVEBOONEN. Nieuwe onveranderd f 9,tot f 9,50. BRUINE BOONEN puike als voren, mindere 50 lager. Nieuwe Walchersche en Zeeuwsche 1'16,50 tot f 17, Ordinaire kwaliteit f 12,tot f 15, BLAUWE ERWTEN 25 cents lager. Puike van f 11,75 tot f 12,Gewone f 11,25 tot f 11,50. HENNIPZAAD. Nieuw inlandsch f 9.50 tot f9,25. OANARIEZAAD bij ruimen aanvoer met meer kooplust tot lager prijs verkocht, puike f 10,75 tot f 11,25. Gewoon f 9,50 tot f 10,50. Goes 5 December. Ter weekmarkt van heden was de aanvoer van granen ruim vooral tarwe was veel aangevoerd, de prijs van dat artikel was dan ook 10 ets. minder, wintergerst eender, yoor zomergerst en paardenboonen werd 20 ets. minder betaald. Oostburg 6 December, (per telegr.) Ter markt van heden was bij matigen aanvoer veel vraag en de han del ferm. De prijzen liepen als volgt: Nieuwe tarwe f 11,20 a f 11,50; rogge f8,a f8,30; nieuwe win tergerst 6.80 a f7,dito zomergerst f 6,50 f 6,75; paardeboonen f7.75 a f8,liaver 4,50 a 15,25. Rotterdam, 5 December. Op de veemarkt waren gisteren en beden aangevoerd: 5 paarden, 986 runde ren, 291 vette- er» graskalvex-en, 12 nuchtere kalveren, 850 schapen of lammeren, 460 varkens, 271 biggen 4 bokken of geiten. Dc prijzen van het vee, besteed ter markt van heden, waren als volgt: Runderen le kwaliteit 86 c., 2e kwal. 72 c., 3e kwal. 56 c.; Kalveren le kwal. 115 c., 2e kwal. 95 c.; Schapen 95 c., alles per kilo. In het magere vee was weinig handel. Middelburg, 30 November. Boter per kilogr. 1' 1.20 a fl,32. Eieren f5,50 per 100 stuks. Vlissingen 5 Dec. Boter per kilogram 1,32 a fi,40. Eieren niet aangevoerd. Amsterdam, 6 Dec. Raapolie op zes weken f 45 Lijnolie f 30 Prijzen van effecten. {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 6 December 1876. Nederl. Gcrlifie. Werkelijke schuld. 2l/2 pet. 63 dito dito dito .3 dito dito dito 4 987/16 Loten stad Rotterdam 3 97 dito dito Amsterdam 3 98'/4 Rusland Übligatiën 179S/1816 5 pet. 92% Certiiic. Inscr. 5 serie5 02% Obl. Hope Co. 1855 6e serie 5 77l/« dito f 1000 18645 87% dito L. 100 18725 78% dito L. 100 1873 5 78 Loten 1864 5 f 254 Loten 1866 5 249 InScr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. 67% Obligatiën 186769. 4 68% Auna. Spoorw. Gr. Maatsch. 5 247 dito dito4 180 Aand. Kiew-Brcst 5 „99 dito Baltische spoorweg3 „117 üblig. spoorweg Poti-Tillis. 5 pet. 84% dito dito Jelez-Griasi 5 f 211 dito dito Jclcz Orel 5 pet. dito dito Cliarkovv Azow. 5 78 Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 f dito dito Weenen. 5 113 Oostcnr. Oblig.mctal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 51%e dito dito April/Oct. 5 51% dito in papier Mei/Nov. 5 46% dito dito Febr./Aug. 5 46%6 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 99 Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 13% dito Binnenlandsche 3 Portugal Obligatiën3 52% Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 S7/Iö Obligatiën 1869 6 26 Egypte, dito 1868 7 pet. 4-7% dito 1873 7 48% Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 18S5. 6 99l%6 Brazilië. Oblig. 1863 4% S3'/4 dito 1865 5 Pü'ijzcu vaat coupou». Amsterdam, 6 Dcc. Metall f 19,60; dito zilver f 22,65; Div. Eng. per tg f 11,85; Eng. Portugal per tg f 11,S5; Spaansche piasters f Amerikaansche dol lars (in goud) f 2,47 Amsterdam, 5 Dcc. Metall. r 19.55dito zilver 22,80 Div. Eng. per tl* 11,85; Eng. Russen per tg /ll,85; Eng. Portugal per ff' 11.85; Frans 47,65 Belg. f 47,65; Pruis f 5S,60; Hamb. Russen /30,50; Rus sen in Z. R. f 27.621/o Poolsche per li Paoische per

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3