«BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. hals, terwijl hij daarbij het mes zelfs nog omdraaide. Hij is een uiterst brutaal sujet en bracht vroeger o. a. een jaar in de cellulaire gevangenis door wegens diefstal. Op den laatsten kermisdag te Gorkum had op de gedempte Kalkhaven het volgend kluchtig voor val plaats. Een berenleider bood eenige boeren aan, zijn beer, tegen betaling van ieder een dubbeltje, verschillende toeren te laten verrichteu en hem on der anderen te laten dansen en in een boom te doen klimmen. Een der boeren, die zijue centen te lief had, °-af te kennen, dat hij niet alleen even als de beer kon dansen, doch even goed in den boom kon klauteren, doch dat hij van den beerenleider een kwartgulden daarvoor moest hebben. Deze, natuur lijk belust om den boer te foppen, stelde hem dit geldstuk onmiddellijk ter hand en de boer begon zijn tocht naar boven; doch nauwelijks een eindweg ge klommen, liet de andere zijn beer den boer volgen. Deze dit bemerkende, klom hoe langer hoe hooger, totdat het angstzweet hem uitbrak. De berenleider, die zijn bruintje aan een touw had, riep den boer toe onmiddellijk een gulden uit den boom te werpen, daar anders de beer hem kwam gezelschap houden. Men kan begrijpen, dat de gulden spoedig beneden was, waarop de beer door zijn geleider werd omlaag l)e secretaris en ontvanger van Colijnsplaat de heer J. Vink herdacht den 27 November, zijne 25 jaren vervulde betrekkingen in die gemeente. De bouwman P. K. te N. bevond zich met een mand eieren op de markt te Gorkum. Een gooche laar koopt twee zijner eieren voor 12 centen slaat ze stuk en laat uit ieder een gulden rollen. Toen hij echter een derde ei wilde koopeu, deed de verbaasde boer zijn mandje dicht, ging daarmede buiten de stad in de herberg van Mej. Starrenburg (van ouds Lank- haar) sloeg een twaaftal eieren stuk, doch vond tot zijn groote teleurstelling geen enkelen gulden meer Men meende te Antwerpen in Juli 1877 de geboortedag van den beroemden schilder Rubens feestelijk te herdenken, o. a. ook door het bijeen brengen van alle 's mans schilderijen op eene ten toonstelling. Dit plan z il waarschijnlijk door de vele bedenkingen der bezitters verijdeld worden. S t a t e ji - G e a e r a a 1 Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 1 December. Aan de orde is de voortzetting der staatsbegrooting. Hoofdstuk II, hooge collegien van staat en kabinet des Konings, werd aangenomen. Bij hoofdstuk III, buitenlandsclie zaken kwamen vooral Venuzuela en de suikercouferentie ter sprake. De heer Cremers keurde het beleid der regeering tegenover Venezuela af, hij zal echter met het oog op den politieken toestand geen votum uitlokken. De heer van Eek protesteerde tegen de ongegronde beschuldigingen van den heer Cremers en meende dat deze tegenover vreemde re geeringen nadeelig zouden werken. De minister van buitenl. zaken, zich aansluitende aan het gezegde door den heer van Eek, verklaarde dat de moeilijkheden in hoofdzaak vereffend zijn, de regeering streeft verder naar eene overeenkomst welke zoowel ons belang als dat der bevolking van Curasao bevredigd. Tegen het denkbeeld van den heer van der Hoeven om Venezu ela aan Curasao af te staan protesteerde de regeering en de heeren Corver Hooft, Bergmann en van den Berch van Heemstede. Wat de suikerconferentie betreft, deze werd door de ministers van buitenlandsche zaken en finantien verdedigd tegen den heer Mackay. De minister ver zekerde dat de regeering vreerad is gebleven aan het ontwerp der gedegelegeerden ter conferentie, hunne besluiten moesten in elk geval eerst aan de beslissing der regeering onderworpen worden. De regeering heeft zich ook volstrekt niet verklaard voor het Eransche voorstel tot het heffen van surtaxe. Het re sultaat der eonferentie is zeer onzeker eu aan de re geering is de eindbeslissing. Hoofdstuk III is met algemeene stemmen aangenomen, na goedkeuring van een amendement der commissie van rapporteurs, om verhooging van tractement voor de secretarissen- neraal der departementen te schrappen. figd Wat zou heerlijker zijn ^dagen te kunnen spreken de op aarde" Maar ken te ver- irde zal des eeuwigen vredes ging eens statig op en rees tot middag hoogte in datzelfde Oosten waar nu geen en kele lichtende star de nacht verheldert. Wat is die toestand geschikt om zelfverheffing en ijdelheid te bannen uit het hart. Vrede, hij is ons door vorsten eu grooten geprofeteerd ons leven lang, en wij wachten hem nog altijd te vergeefs. Vrede, hij werd gepredikt in de velden van Betlehem en hij werd in duisternis en bij vroolijke zonneschijn, in vreugde en smart zoo dikwijls gevonden, door het hart van den mensch eu in het leven der volken, hij werd ge vonden, maar alléén in het navolgen van, in het ver trouwen op den Vredevorst. Vrede, eerst met God en eigen hart, en dan openbaart zich ook de vrede naar buiten eu is bestendig. Onze eeuw, de eeuw van beschaving en verlichting, van vrede- en keizersbonden, van congressen en rij ken die van zichzelven getuigen de vrede te zijn, kan er zich op beroemen nooit, nooit zonder oorlog te zijn; want het is ook de eeuw van zelfzucht, van verscheuring van tractaten, van macht van den sterkste, en we zullen het weldra zien dat de betuigingen van vrede het praeludiuiu zijn geweest van strijd en lijden. Maar laat ons bedenken dat we geroepen zijn u het bestaande, het gebeurde te melden en niet tot voorspellen van de toekomst. Profeteeren is een ge vaarlijk werk, zelfs een oude schaapherder als Thomas kon zich indertijd vergissen. Rusland brengt" formidabele legers op de been. Servië wordt bezet door een sterke militaire macht. De Russische ambtenaren voor de betrekking en in Bul garije zijn reeds benoemd, hunne werkzaamheden zul len beginnen zoodra die provincie bezet is. Ook Ru- menië zal spoedig bezet zijn. Onder het gejuich van eene tallooze menigte, vertrok grootvorst Nicolaas naar het leger, na het in onivangst nemen van een kruis beeld en een afscheidsrede tot de verzamelde officie ren. Turkije wapent zich niet minder. Zij willen de straat der Dardanellèn, die de Zwarte zee met de Grieksche wateren ve^indt met kracht verdedigen en wil ook tegen een opstand van de zijde van Grieken land gewapend zijn. Vorst Bismarck hoopte op een door hem jl. Vrijdag gegeven parlementair diner dat de oorlog gelocaliseerd zal blijven. Er schijnt een flauwe hoop te bestaan dat Engeland en Ruslaad niet in strijd zullen geraken. In Frankrijk is alweder (ouder gewoonte) span ning. Waaruit ze ontstaat? Twee partijen betwisten elkander de minste overwinning, clericalen en repu blikeinen wenschen beide dat het ministerie regeeren zal naar hunne beginselen. De eerste hebben de meerderheid in den Senaat, de laatstgenoemde in de kamer van afgevaardigden. En het minister» Dufaure staat in de midden. Nu roept elke parti'" "mes wat ge zijn wilt, maar regeer in onzen geest j kiespartij tegen ons, maar het kabinet, (het gebe meer) is nog al plooibaar. Het wetsontwerp to^.aking van de vervolging tegen de commune-mannu^ de begroo ting van eeredienst, het doodgeboren wetsontwerp op de begrafenissen van de leden van het legioen van eer, waren mijlpalen op den weg die het ministerie voor eene crisis plaatsen, of wil men, het waren de laatste druppels die den beker van geduld deden overloopen men eischt nu dat Jules Simon, de mi nister van 1870 als hoofd van het kabinet zal optreden, de overige bewindslieden kunnen blijven. De republiekeinen hebben echter in Mac-Mahon, de president der republiek een tegenstander gevonden, die in geen geval dit ministerie wil laten gaan. Door de Engelsche regeering is Sir Bartle Frere tot gouverneur der Kaapkolonie benoemd, in de plaats van Sir Hery Barkly. Deze benoeming is niet zon der gewicht voor de Transvaal. De dreigende iulandsche kwestie zal door den nieuwen gouverneur niet met in- verschilligheid kunnen aangezien worden. Welke po sitie hij nemen zal in zake de oorlog der regeering van de Transvaal en de Kaffers onder Secoconi is eene vraag, welke ernstige bezordheid onder de Hollanders aan de Kaap wekt. feest, kunnen we groote kinderen. ze gerust aanbevelen ook voor XiC11WC Uit|£9>V6Il« (zie advertentie.) Vergeve» cu vergeten door P. J. Kloppers. Een werkje dat zeer boeiend geschreven is. Een ge vierd tooneelspeler wordt op krachtige wijze bekeerd, en is later door zijne wegslepende welsprekendheid als leeraar duizenden ten zegen. Voor hem is geene ziel dierbaarder dan die eens jongelings, die door hem, na eerst op een dwaalspoor gebracht te zijn, nu aan zijn sterfbed wordt wedergevonden, waar hij de troost des Evangelies aan deze wanhopige ziel brengen mag. Arthur of jongens onder elkander, door P. J. Kloppers is een schoon verhaal uit het leven op de kostschool zeer geschikt om onzen nederland- u ten geschenke aanf te bieden. Burgerlijke stand van Goes. (Van 24 Nov. tot 1 Dec.) Gehuwd: Willem Vroone 27 j., jm. met Johanna den Herder 20 j. jd. GeborenKatelientje van den Boogaart, Leendert Johannes Prins, Ferdinand Wilhem Schneider, Hele na Heiberta Barbier, Adriaan Kwaak. OverledenCornelis Marinus Vonk 10 d., Pieter- nella Adriana Goossen 4 m., Adriaan Krijgers 45 j. man van Margrietta Meulemeester, Pietemella Vlij— berghe 49 j. vrouw van Willem Cornelisse, Maria Anna de Wit, 79 j. weduwe van Benedictus Simons. Scheepstijdingen. Binnengekomen 3 Dec. Het fregat Anna kapi tein Ouerklift met stukgoed van Rotterdam. Graanmarkten enz. Rotterdam 4 December (per telegr.) Tarwe 20 ets. lager, rogge onveranderd, wintergerst als voren, zomer- gerst en haver 20 ets. lager, paardenboonen 25 ets. lager, bruine boonen 50 ets. lager, witte boonen ge vraagd,- blauwe erwten 24 ets. lager, canariezaad f 1. lager, koolzaad niet genoteerd. Met ruiman aanvoer was de stemming flauwer. Amsterdam, 4 Dec. Raapolie op zes weken f 4474 Lijnolie f 293/4 Prijzen van effecten, (PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 4 December 1876. Nederl. Oertiüc. Werkelijke schuld. 2'/- pet. 627/a dito dito dito 3 74u/ig dito dito dito 4 991/» Loten stad Rotterdam 3 97 dito dito Amsterdam .3 „98 Rusland Obligatiën 179S/1S16 5 pet. 93 Certific. Inscr. 5 serie5 Obl. Hope Co.1855 6e serie 5 773U dito f 1000 18045 8774 dito L. 100 1S725 786/16 dito L. 100 1S735 7S Loten 1S645 f 259 Loten 1866 5 248 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. Obligatiën 1867—69. 4 683/4 Aand. Spoorw. Gr. Maatsch. 5 f 247 dito dito4 Aand. Kiew-Brest 5 dito Baltische spoorweg3 115 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 pet. S4 dito dito Jelez-Griasi 5 dito dito Jelez Orel 5 pet. 847< dito dito Charlcow Azow. 5 777/s Polen. Aand. VVarschau-Bromberg. 4 f dito dito Weenen. 5 113 Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 50n/ie dito dito April/Oet. 5 507/8 dito in papier Mei/No v. 5 467/16 dito dito Febr./Aug. 5 457/s Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 f 9874 Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 137/16 dito Binnenlandsche 3 ll3/4 Portugal Obligatiën3 523/4 Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 83/s Obligatiën I860 6 f 253/4 Egypte, dito 1868 7 pet. 473/4 dito 1873 7 4S3/4 Amerik. Obl. Vcreenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 9972 Brazilië. Oblig. 1S6347a dito 1S655 Prijzen van coupon.*,. Amsterdam, 4 Dce. Metali i' 19,50; dito zilver f 22,75; Div. Eng. per ft* 1'11,85; Eng. Portugal per tL f 11,85; Spaansche piasters f Amerikaansche dol lars (in goud) f 2,467a Amsterdam, 2 Dec. Metall. r 19.55 dito zilver /"22,627a Div. Eng. per 11,85; Eng. Kussen per ft* 11,85; Eng. Portugal per tk' 11.85; Fran^£ 47,65 r a.v dk. t>.....-r._r JLU en. TJnwvh

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3