Middelburg, 2-7 November 1876. Gelijk onze lezers zullen zien in on kamerover zicht is de nieuwe Nederlandsehe muntwet jl. Vrijdag door de tweede kamer aangenomen. Vol gens bepalingen in die nieuwe wet zal de thans be staande koperen pasmunt vervallen en daarvoor zul len in de plaats komen bronzen stukken ter waarde van 2l/2, 1 en Va cent. Deze verandering is de be langrijkste, welke door deze wet zal worden te weeggebracht; we meenden daarom dit in 't bijzonder onder den aandacht onzer lezers te moeten brengen. Met 1 December a. zal blijkens mededeeling van den minister van finantiën gelegenheid bestaan tot het overmaken van geldsommen in postwis sels, tot een bedrag van f 175 of 300 franken tus- schen Nederland en Frankrijk, ook met inbegrip van Algerie. Zaterdag werd de spoorweglijn Ilirliowc-IXienwe- sclians in tegenwoordighetd van de ministers van binnen- en buitenlandsche zaken geopend en daar mede een directe verbinding tusschen Noord-Neder land en Noord-Duitschïand daargesteld. Blijkens eene nadere toelichting door den Minister van Oorlog zullen tot de pupiHcuschool, die de Minister wenscht op te richten, worden toegelaten knapen van gehuwde militairen tot 15jarigen leeftijd. Aan hunne militaire, zedelijke en maatschappelijke vorming zal met de meeste zorg gewerkt moeten worden, terwijl de geldelijke bijdrage, die daartoe, ten behoeve van andere kinderen dan die van mili tairen, jaarlijks, hetzij door ouders, hetzij langs phi— lantropischen weg, verleend zal moeten worden, zeer gering zal behooren te zijn. De pupillen zullen de school verlaten op 15 a 16jarigen leeftijd eu dan in dienst treden, hetzij als volontair bij het inst-uctie-bataljou, te Kampen, of bij de instructie-kompagnie te Schoonhoven, hetzij als jongeling bij een der regimenten cavallerie of bij het bataljon miueurs en sappeurs, hetzij als tamboer, hoornblazer of élève-muziakant bij een der regimenten infanterie of artillerie. Van wege het Departement van Oorlog is een on derzoek ingesteld omtrent de mogelijkheid en wen- schelijkheid eener verplaatsing der Koninklijke Mili taire Academie van Breda naar Utrecht* Ons land wordt dezer dagen bezocht door dr. Seugclannuii, stichter en bestuurder van de Idio- teninrichting te Alsterdorp, nabij Hamburg. In ver schillende steden worden door genoemden heer in de Duitsche taal lezingen gehouden over zijne inrichting. Gelijk de 'stichtingen van wijlen ds. Heldring, of de weeshuizen te NeerbDsch, zoo is ook deze stichting «ene vrucht van geloof en gebed. Zonder eigen mid delen of vaste inkomsten werd door genoemden paster eene inrichting in liet leven geroepen, waarin ook hopelooze lijders aan epilepsie (vallende ziekte) en idioten worden opgenomen. Zijne inrichting is in verschillende klassen verdeeld. In de eerste klasse worden kinderen onderwezen en verzorgd, die gevaar loopen verwaarloosd te worden. In de tweede kiasse worden verminkten, kreupelen, gebrekkigen levenslang verzorgd. De derde klasse bestaat uit zwakken van geest. L)e vierde klasse, die 120 verpleegden telt, is gevormd door kranken naar lichaam en geest, en die dus bestaat uit ongeneeslijke idioten en uit per sonen, die aan vallende ziekte lijden. Kinderen van twee jaren en grijsaards van 80 jaren vondei; een toevluchtsoord in deze stichting. Al wat mogelijk is wordt gedaan om het lijden te verzachten en den geest te ontwikkelen. Veld- en tui'narbeid in den zomer, en handenarbeid en nijverheid in den winter houden de lijders bezig. De verpleging en verzor ging geschiedt geheel kosteloos; alle onkosten worden bestreden door de christelijke philantropie. Het ge sticht staat ook voor Nederlandsche lijders open. Twee behoeftige kinderen uit Nederland zullen dr. Seugel- mann volgen bij zijn vertrek uit Nederland, een idioot en een eleptieus. De inrichting draagt een be slist orthodox-protestantsch karakter, doch staat open voor belijders van alle gezindten; een der bewoners is een Israëliet. Daar we liet. zeer onwaarschijnlijk achten om de be lemmering van de taal o. a. dat pastoor Sengel- mann ook Zeeland bezoeken zal, rekenen we ons ver plicht dezen korten inhoud zijner rede, op andere plaat sen gehouden, ter kennis onzer lezers ie brengen. Het kan misschien enkele hunner aansporen om na-' der bekend te worden met de uitheemsche stichtiugen van christelijk-philantropischen aard; anderen kan het tooneu dat de christelijke liefde, die het verlorene zoekt ook buiten de grenzen onzes vaderlands zijn GoKr?"ors heeft opgericht en tot heil der mensch- •s Heer Ai cndsuV. I u.6 I 1.53 Arnemuidcn g.4 8.8 n j P.lburgIvlsln.171 2.7 I 5.I 8.12 de N. R. Ct., te Londen gebouwd twee allergeheim zinnigste vernielingswerktuigen, viscli-torpcdo's genaamd. Het zijn vaartuigen vau ongeveer 25 voet lengte, die, onder water door, een aanmerkelijken weg afleggen en onder een vijandelijkeu vloot ont zettende verwoesting kunnen aanrichten. Het. is een Engelsche uitvinding eu details er van worden na tuurlijk zooveel mogelijk geheim gehoudeu. De be manning der visch-torpedo's moet bestaan uit vrij willigers, die zich ter dood hebben gewijd, daar het bijna onmogelijk is, dat zij ontkomen aan de alge- meene verwoesting, welke deze torpedo's onder den vijand aanrichten. ïterh, School en lending. Beroepen tot predikant bij de N. H. G. te Idsegahuizen J. v. d. Kiehoom candidaat Lienden G. J. Bargcr Vuursche C .L. D. van Cocvcrdon Adriani Harderwijk Harlingen A. Mccrdink Harderwijk Biervliet H. J. M. Snarenberg candidaat Vollenhove If. S. J. van Rijsoort Kockengen Beroepen tot predikant bij de C. G. G. te Oud-Beierland H. A. Jonkman Kruiuingen Maassluis 0. F. Meister Zeist Hallum J. van Goor Oudega Herwijnen M. Bonn Oud-Vossemeer Aangenomen het beroep tot predikant bij de C. G. te: Westergeest door II. Dam candidaat Aangenomen het beroep tot pred. bij de N. H. G. te: Noordeloos Cb. Ynzonides candidaat KMRNGDE BERICHTEN. Te Vlissingen werd Vrijdag voor 3 jareu verpacht liet recht tot heffing van tolgelden op den straatweg tusschen Koudekerke en Vlissingen. De heer A. Meijers te Vlissingen werd pachter voor de som van f 1026 's jaars, de vorige trie jaren was de pacht f 1076. Een zeldzaam jubilé werd dezer dagen gevierd te St. Kruis. De onderwijzer zeker wel de nestor der Zeeuwsche onderwijzers herdacht zijn 60 jaren als hoofdonderwijzer ter dier plaats. Menig geschenk was voor den waardigen grijsaard bewijs van veler hoogachting. Vrijdag vierde de heer van üishoeck ontvan ger te Axel, het feest zijner 25jarige dienstvervul ling- Een nieuw staaltje van oplichterij door loterijen kwam dezer dagen te Fort Bath aan het licht. Voor een loterij-houder te Rotterdam was een agent daar werkzaam met een zoo gunstig gevolg dat ruim 100 deelnemers hunne gelden hadden gestort. De agent ontving enkele prijzen, echter veel te weinig, zoodat hij niet wist aati wie ze te geven. De man (het pleit voor zijn eerlijk hart) gaat heen en verkoopt de prij zen, om dan percentsgewijze aan de deelnemers de geringe overschietende centen uit te betalen. De brigadier der rijksveldAvacht te Goes, was blijkbaar met die schikking niet tevreden want jl. Donderdag werden de overgeschoten prijzen door hem in beslag genomen. Door de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij zijn aan het personeel der stoomboot «Stad Breda" geschenken uitgereikt; deze geschenken zijn gegeven uit erkentelijkheid voor de goede diensten door dien bodem, bij gelegenheid van de opening van de haven van IJrauiden, verricht. Donderdag in den laten avond, werd te Hel- levoetsluis het treurig bericht aangebracht, dat in de Noordzee door de stoomboot De Komen t is over- sloomd de loodskotter no. 5, waarbij de. schipper Posthumes jammerlijk is verdronkende overige equipage is gered en te Dover aan wal gebracht. De Staatsct. bevat herhaaldelijk koninklijke be sluiten, waarbij aan vreemde jongejuffrouwen ver gunning verleend wordt, om hier te lande lager onderwijs te geven. Dit zijn meestal kloosterlingen of nonnen, die uit Duitschïand zijn gezet, en nu hier te lande 'ager onderwijs mogen geven, zonder examen af te leggen. De minister Heemskerk heeft voorzeker, ingevolge de wet, de macht otn dergelijke koninklijke besluiten te provoceeren, maar nooit heeft het in de bedoeling gelegen, om op die wijze lieir- legers van nonnen zonder examen de bevoegdheid te verleenen, om onderwijs te geven. De lieeren W. A. Fiseher Co., Nieuwendijk te Amsterdam, hebben eene wijze van adverteeren be dacht, welke vele lieden aan groot gevaar, om b:dro- gen te worden, blootstelt. Zij geven bons van zestig cent uit, waarvan er één in betaling genomen wordt, zoo men bij hen kleedingstukken ter waarde van f 20 koopt. Deze bootsen op bedr^y f ïj&rttog-op Zoom fvlml- BH 10.521 Wouw 1 I _Jlirus*1 $#5*28^ billetten. De aandacht der politie is reeds gevestigd op deze bankjes van zestig cents. Naar het Vaderland verneemt, zou generaal YViggers van Kerchem, opperbevelhebber der expedi tie tegen Atehin, binnenkort in dat commandemeut door den generaal Diemont worden vervangen. In de gemeente Helmond heeft een hevige brand gewoed in de katoendrukkerij van de firma P. F. Van Vlissingen Oie. De brand ontstond in den nacht tusschen 23 en 24 dezer, omstreeks 4 uur, en was laat in den namiddag van den 24sten nog niet geheel gebluscht. De schade is zeer aan zienlijk. Het schoonste deel der fabriek, waar mo dellen, teekeningen enz. geborgen waren, werd o. a. vernield, en alleen hierdoor eene schade van meer dan een ton gouds aangericht. Honderden arbeiders zijn door deze ramp van werk beroofd. Voor eenige dagen kregen een paar echtelieden te Urk des avonds laat verschil over de hoeveelheid sterken drank, welke zij dien dag samen reeds ver bruikt hadden. Daar ze het niet eens konden wor den, maakte de man er een einde aan, door het mes van de tafel te nemen en zijne vrouw daarmede een wonde in de linkerheup toe te brengen, waardoor zij niet buiten gevaar verkeert. De man is in hechtenis genomen. Te Tegelen heeft jl. Maandag een bloedige vechtpartij tusschen eenige pannebakkers plaats gehad; een hunner werd door middel vaa een schop zooda nig aan het hoofd getroffen dat hij onmiddellijk ter aarde stortte en meer dood dan levend huiswaarts moest worden gedragen. Zijn ftoestand is allerbe- denkelijkst. De dader heeft zich uit eigen beweging ter beschikking van de justitie gesteld. ^Lijders aan vallende ziekte worden oplettend gemaakt op een zeer eenvoudige nieuwe wijze om den aanval te voorkomen. Het zoude namelijk hierin be staan, om zoodra men den aanval voelt opkomen, terstond een geheel of half theelepeltje keukenzout in den mond te nemen, en met een weinig water door te slikken. Prof. Northnagel, uit Berlijn werd hierop opmerkzaam, naar aanleiding van een door hem waargenomen geval, medegedeeld in het Berliner Klinische Wochenschrift van October 11. Reeds vele jaren zweefde ons de mogelijkheid voor den geest, dat op zekeren dag het huis Rot schild den in geldverlegenheid zittenden Sultan van Turkije het aanbod doe:: zou: /,sta mij Palestina, het land mijner vaderen af, en ik geef u zooveel milli- oenen." Daarom trof ons bijzonder 't volgend be richt: ,/Een israelietisch weekblad deelt mede, dat den Sultan door een vereeniging van bankiers het aanbod is gedaan, om Palestina voor 200 millicen francs te koopen. ,/Of dit bericht waar is, weten we niet. Maar dat de Oostersche quaestie in zeer nauw verband staat met de toekomst en bloei van het Godsrijk en in 't bijzonder met den beloofden terug keer der Joden naar het Heilige Land, is onze vaste overtuiging. Het testament van Kardinaal Antonelli is ge opend. Hij vermaakt aan zijne beide neven 22Va mil- lioen lire, ong rekend de voorwerpen van waarde en kostbare verzamelingen, welke hij gedurende zijn leven heeft bijeengebracht. S ta t e n - ti e n e r a a 1 Zitting vau Vrijdag 24 November. Aan de orde is de voortzetting der discussiën over de muntwetten. Door den heer Bredius was een amendement ingediend, strekkende tot het aannemen van een verschillende beeldenaar voor de Indische eu de Nederlandsche zilvermunt. Dit amendement werd door den voorsteller ingetrokken. Op 'art. 13 was een amendement voorgesteld door den heer Schim- melpenninck strekkende om den minister de bevoegd heid te laten, zilver aan te munten voor rijks rekening. De voorsteller beoogde behoud van den tegenwoordi- geu toestandde regeering daarentegen zag in dit amendement reageren tegen het beginsel der wet van 1875. Dit amendement werd verworpen met 34 tegen 27 stemmen. Na uitvoerige discussiën, waar bij de betaling der werklieden door fabrikanten met vreemd koper zeer werd gelaakt, lieett de minister over genomen een amendement van den heer van der Loeff, strekkende om alleen strafbaar te stellen het in be taling geven van vreemde nikkel, bronzen of koperr-22 munt, met liet kennelijk doel om zich te bevoorde Met 33 tegen 28 steramen werd aangenomen J&9 inhoudende de bevoegdheid der regeerin' i munting van een deel van de zilygi_ peuningen, alsook om goud a^— standpenningen te doen n i muntwet is daarop an.- ïifpj* tegen 25 stemm*ij-ulst. den cr»v=i*V Te St.NicoD 17.23 f -I VanStJK T

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2