HANDELSBERICHTEN. liberalen het zwakst, op godsdienstig gebied. En waar de onze het zwakst is, is zij het sterkst op staatkundig gebied. Niet dan noode bemoeien zich onze geestverwanten met de staatkunde. Zelfs nu men ons op staatkun dig terrein boeien smeedt, die, wanneer de toeleg gelukt, ons het leven der toekomst zullen benemen, trekken velen der onzen niet eens mede op, om dat snood bedrijf te verijdelen. Is echter ons leven afge sneden, dan is het ook in Nederland gedaan met den naam en de zaak van Jezus Christus. Om dat nu te verhoeden, getroosten we ons opofferingen en gevoelen we ons geroepen om ook van onze burgerschapsrech ten gebruik te maken. En we wekken daartoe met alle vrijmoedigheid alle goedgezinden op. Onze strijd, we zijn er diep van doordrongen, is de strijd des Heeren. 't Is om den Christus des Bijbels te doen. En de heer Moens heeft zelf het voorstel gedaan om de catechisatie te helpen regelen en tusschen de school uren onderwijs in den godsdienst te geven Bij alles, wat daarover door den geachten schrijver onzer hoofd artikelen gezegd wordt, voeg ik een woord, dat ik dezer dagen met zooveel instemming in ,/de stemmen voor Waarheid en Vrede" las: Niet het zuurdeeg dat naast, maar dat i n het deeg wordt gebracht door trekt het brood en doet het zuren. Gegroet Uw Vriend L. ll'etijtxDmitcj ut Ll Cel aiKj Det 'lÜeereavetpfecjittcj op ^owu>- eu Tfcoot^BeveiauD. Vervolg. Thans tot het tweede punt van behandeling over gegaan wordende t. vv. z/Welke middelen kunnen er aangewend worden om de zaak der vereeniging tot weezen verpleging van Zuid- en Noordbeveland te steunen? werden van verschillende zijden, hoogst beachtens- waardige wenken gegeven, die zoowel van practischen geest als van een warm hart getuigden en voorzeker de uitspraak van den Voorzitter //er is belangstelling" ten volle bezegelden. In de eerste plaats werd het denkbeeld aangegeven dat het Bestuur zich uit het volk, eene kern van mannen assumeere, om zoowel de Besturen als de particulieren tot krachtdadige ondersteuning der wees huiszaak op te wekken, wanneer die kern uit mannen, die het vertrouwen van het volk genieten, bestaat, en wanneer dan door deze met feiten wordt aange toond, hoe schandelijk er met de weezen gehandeld wordt, dan kan het niet anders, of er moet geld komen. Een andere spreker bejammerde het dat de giften der contribueerende leden, nu voor rentebetaling werden gebezigd en zoodoende geheel verloren gingen. Eerst wanneer dus het geheele gebouw is betaald, zal men van die contributies werkelijk iets in de kas houden. Om daartoe, d. i. tot de betaling der nog vlottende schuld te geraken, meende spreker dat rentelooze voorschotten konden verstrekt worden, die tevens deel in het eigendom gaven. Een Bestuur zal toch eer een renteloos voorschot kunnen op zich nemen om bij eventueele liquidatie, in de gezamentlijke eigen dommen te deelen, dan in eens eene som van bijv. f 500 of f 1000 als gift uitkeeren. Een derde wenschte in elk der 35 Gemeenten een Commissaris benoemd te zien om tot belangstelling op te wekken, en uit deze een drie of vijftal aan het Bestuur toe te voegen, doch in alle geval met de nu gebleken belangstelling een krachtdadige poging te doen om die gevoelens bij alle Armbesturen ingang te doen vinden, en die gevoelens hebben daar reeds gedeeltelijk gezeteld, doch zijn door den langen duur verflauwd. Wellicht ook is de zaak te officieel behan deld en zouden persoonlijke bezoeken en besprekingen meer hebben uitgewerkt dan circulaires, doch is er eens een begin gemaakt, dan zullen de Besturen zich niet onttrekken, en er is urgentie bij de zaak. Een vierde voorstel strekte, om tot besparing van den tijd, die noodzakelijk tusschen deze vergadering en eene volgende, waarin de commissarissen zouden tunnen gekozen worden, moet verloopen in deze ver- ^Mfiring reeds leden tot assumeering van het Bestuur ^^voorgesteld zien. werd door den Voorzitter voorgesteld e nsch der vergadering uit te ^^^an besluiten geen sprake kan zijn, ^^knst meer is eene bespreking van ^^^rooraf opgeroepen vergade- ^M^miging. ■•sen uit de ver- ^■^ja^Hftveland 3o. Dat het daarna eene vergadering uitschrijve met de verschillende Diaconie- en Armbesturen in Zuid- en Noordbeveland. Tot het bijwonen dezer laatste, zouden dan de 10 commissarissen de respectievelijke Besturen reeds krachtig kunnen opwekken, terwijl voorts door den Voorzitter, elk der aanwezigen dringend verzocht werd de zaak blijvend te steunen en daarmede reeds te beginnen, docr ieder in zijnen kring naar de ge schikte personen te zoeken en die aan het Bestuur aan te wijzen. De afstand tusschen de verschillende standen is nog te groot en daarom is het noodig dat mannen uit den boezem van het volk de zaak der weezen bepleiten. Hiermede was de bespreking dezer twee belangrijke punten afgeloopen en werd door een der aanwezigen den dank der vergadering betuigd lo. aan het Bestuur der vereeniging tot Weezenver- pleging voor Zuidbeveland; 2o. aan d it der Amsterdarasche vereeniging, dat niet geschroomd had, zich uit hupne woonsteden naar hier te verplaatsen, dat getoond heeft en voort durend toont, alles voor de weezenverpleging veil te hebben, en met 5 ame ook aan den Voorzitter Dr. Modderman, voor de uitmuntende wijze waar op hij de vergadering geleid had, en de hartelijke woorden door hem gesproken en nogmaals met na druk er op gewezen, dat die toestand niet zoo kan en mag blijven, onder aanbeveling om de hier uitgesproken wenschen en voorstellen, zoo alge meen mogelijk bekend te maken en met de op merking, dat de vereeniging naast de weezenver pleging in hetGesticht zelve ook die buiten het Gesticht zich ten doel stelt. De Voorzitter betuigde daarop den spreker namens de Amsterdamsche vereeniging zijnen dank voor die woorden, niet minder aan het Z.- en N.Bevelandsche Bestuur voor het vertrouwen in hen gesteld door de leiding dezer zeer zeker belangrijke bijeenkomst aan hun op te dragen, en de talrijke aanwezigen voor hunne belangstelling en verzekerde ten slotte wwat wij kunnen doen om u te helpen, dat zullen wij doen gij zult ons steeds bereid vinden u te helpen, waar wij kunnen, niet alleen met raad, maar ook met daad en finantieelen bijstand. Dit laatste kunnen en mogen wij echter niet op ons nemen, wanneer wij geene zekerheid hebben dat ook door u alle zeilen bijgezet zijn. De zaak is goed en moet tot stand komen." Ten slotte wenschte de Voorzitter nog met een enkel woord, ook de steun der aanwezigen voor zijne vereeniging te mogen inroepen. Ouder de leden derzelve toch, vond hij slechts twee namen uit Zeeland en hij hoopte, dat ook dit eene lichtzijde dezer bijeeukomst mocht wezen, dat de in het door zijne vereeniging uitgegeven Tijdschrift in het belang der Weezen-verpleging, vervatte mededeelingen in Zee land meer bekend moch worden tot heil van zoo velen wier lot nog niet algemeen genoeg als een deerniswaardig lot bekend is. X. Burgerlijke stiwl van Middelburg-. (van 1219 November.) Ondertrouwd; M. H. W. Hendriks, jm. 29 jmet S. W. Woutersen, jd. 22 j. H. Pol vliet, jm. 23 j., met L. Sterk, jd. 22 j. J. C. Homburg, jm. 22 j., met M. A. van Flierenburg, jd. 23 j. A. Geijp, jm. 25 jmet J. van Hemert, jd. 26 j. J. C. Wisse, wedr. 25 j., met M. Riksen, jd. 34 j. BevallenA. C. Mantz, geb. Kouion, z. N. Pluij- mers, geb. Dommisse, z. H. Koning, geb. Riemens, z. M. P. de Plaa, geb. Koeleman, d. N. Harinck, geb. de Nooijer, z. J. C. Langeveld, geb. Baatz, d. M. Steketee, geb. Schout, z. H. de Zeeuw, geb. Reijszinger, z. F. M. Larsen, geb. van Dalsum, d. E. C. Meulmeester, geb. Philipse, d. M. Dobbe laar, geb. Jongepier, d. M. P. Seijbel, geb. van Flierenburg, d. (levenl.) L. M. van de Casteel, geb. van Hulle, z. P. Akkerman, geb. Meskeerus, z. OverledenJ. C. Haasen, wede. van F. van Hoof, 69 j. R. R. Freeman, man van A. Klitten- berg, 68 j. A. A. Ledrach, wede. van R. van Aartsen, 86 j. C. Huijbrechtse, d. 15 j. A. van Hercules, z. 1 m. A. M. Yroone, jd. 74 j. T. Breet- veld, wede. van G. Lauran, 87 j. A. C. Steketee, z. 2 d. D. Nederhand, man van A. Wouterse, 81 j. Scheepstijdingen. ïkoiiicii 21 November Lie—Middelburs- het in een tjalkschip om naar Vlissingen vervoerd te worden. Graaniinirkteii enz. Oostburg 22 November (per telegr.) Nieuwe tarwe f 11,25 ii t' 11,40; rogge f 7,90 a f 8,25; nieuwe win- tergerst f6,90 a f7,10; nieuwe zomergerst f 6,60 a f 6.80; paard en boonenf 8,a f 8,25; kanariezaad f12,a H2,50; blauwe erwten f 10,25 haver f4,50 A f5. Goes 21 Nov. De tarwe werd ter markt van heden 25 ets meer betaald. In de prijzen der ove rige artikelen was geen verandering. Rotterdam, 21 November. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd3 paarden, 1327 runde ren, 323 vette- en graskalveren, 2 nuchtere kalveren, 706 schapen of lammeren, 437 varkens, 289 biggen 9 bokken of geiten. De prijzen van liet vee, besteed ter markt van heden, waren als volgt: Runderen le kwaliteit 84 c., 2e kwal. 70 c., 3e kwal. 54 c.; Kalveren le kwal. 115 c., 2e kwal. 95 c.; Schapen 90 c., alles per kilo. Voor het magere vee was weinig kooplust. Vlissingen, 21 November. Boter per kilogram f 1,40 a f 1,45. Eieren f 6,40 per 100 stuks. Middelburg, 16 November. Boter per kilogr. f 1.36 a fl,44. Eieren f5,50 per 100 stuks. Amsterdam, 22 Nov. Raapolie op zes weken t 42l/* Lijnolie f 31. Prijzen van effecten. {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 22 November 1876. Nederl. Certific. Werkelijke schuld. 2*/a pet. 627/s dito dito dito 3 744/s dito dito dito .4 „99 Loten stad Rotterdam 3 97 dito dito Amsterdam 3 973/i Rusland Obligatiën 1798/1816 5 pet. 96 Certific. Inscr. 5 serie 5 „77 Obl. Hope Co.1855 6e series 5 79 dito f 1000 18645 8874 dito L. 100 1S725 813/4 dito L. 100 18735 817- Loten 1864 5 f 264 Loten 1866 5 „260 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. 69'/4 Obligatiën 186769. 4 707a Aand. Spoorw. Gr. Maatscli. 5 f 251 dito dito4 Aand. Kiew-Brest 5 102 dito Baltische spoorweg3 118 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 pet. 86 dito dito Jelez-Griasi 5 f 212 dito dito Jelez Orel 5 pet. dito dito Charkow Azow. 5 79s/s Polen. Aand. Warschau-Broniberg. 4 f dito dito Weenen. 5 112 Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 527s dito dito April/Oet. 5 529/16 dito in papier Mei/Nov. 5 489/16 dito dito Febr./Aug. 5 477/a Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 f 997., Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 134/i6 dito Binnenlandsclie 3 lln/46 Portugal Obligatiën3 52s/« Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 974 Obligatiën 1869 6 f 273/4 Egypte, dito 186S 7 pet. 4874 dito 1S737 499/l6 Amerik. Obl. Vereenigdc Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 999/ls Brazilië. Oblig. 1863 I'A dito 1865 5 n Prijzen vau coupon». Amsterdam, 22 Nov. Metall f 19,877a; dito zilver f22,15; Div. Eng. per ft 111,8272; Eng. Portugal per f 11,S2l/.j; Spaansche piasters f Amerikaausclie dol lars (in goud) f 2,4672 Amsterdam, 1 Nov. Metall. r 19.827a; dito zilver f 22,15 Div. Eng. per S* f11,827a; Eng. Russen per f 11,827a; Eng. Portugal per fi? 11.827a; Frans f 47,65 Belg. 47,65; Pruis 58,60; Hamb. Russen f 30,50; Rus sen in Z. R. f 27.877- Poolsche ner 11 Poe

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3