HOUD DAT GIJ HEBT. HIT JAARBOEKJE DER CHRISTEL. GEBEF. KE Eene aanzienlijke partij OPENBARE VERKOOP Openbare Verkooping H y ADVE RTEINTTI EIST. De persoon van D. KASTEELE is niet voor mij werkzaam met liet COLFORTEERE N van inteeke- ningwerken of andere Boeken. Ik verzoek mijne begunstigers ten platten lande ditin gedach ten te willen houden en voor zichtig te zijn. ALBERT WEDDING, Boekhandel, Lange Burcht. Bij KEMINK ZOON verscheen: Ojt de it jjcdêitlulag der iicrlthcrrorminri UITGESPROKEN DOOR NICOLA AS BEETS. Prijs ƒ0,30. Te koop aangeboden: een prachtige Hazewindhond, groot van stel, met of zonder hok. Adres Boekh. WEDDING te Middelburg. op Twistvliet. OPENBARE VERK00PING op Woensdag den 22"cn November 1876, des voormiddags te tien uren, ten overstaan van den Notaris P. P. SLEGT, op de buitenplaats Twistvliet" in de gemeente Vrouwepolder, van Olmen-,Esschen-,Canada-. Abeele- en Beukenboomen, benevens eene groote partij geveld Kaphout en Tronken, Spaanders, Kliefhout, Mutsaards en hetgeen meer zal worden geveild. De Notaris A. M. TAK zal op Vrijdag 24 November 1876, voor middags te 10 uren, aan de Stoom- houtzagerij van de Heeren G. ALBERTS Lz. en Co., aan den Seisdain te Middelburg in bet openbaar VERKOOPEN Eene partij TIMMERHOUT. bestaande in Ribben, Deelen, Achterdeelen, Schalen, buitenlandsche Deelen, Kolders, Sparren en verder Geriefhout. Alom is de Inteekening opengesteld op de Twee-en-Twiiitigste Jaargang voor 1877 van (Vroeger uitgegeven door S. VAM VELZEM Jlr.) Met Portret van Ds. W. A. KOKte Hoogeveen. Prijs 30 Cents. Behalve eene zuivere Statistiek vindt men hierin: Bijbel-Kalender, Weck- en Jaarmarkt- Kalender, Opgave der Watergetijden, Statistiek Clir. Gercf. Sclioolonderw., Statistiek »Jacbin" en Mengelwerk. Amsterdam, Vijzelstr. b/h. Singel, No. 12. P. VAN DER SLUIJS Jr. De Notaris P. LOEFF zal op Woensdag den 29en November 1876, des morgens te 9 uren, onder Koudekerke, op de Hofstede »Ter Hooge", hij P. DEKKER, in het open baar te koop aanbieden Een bruin Merriepaard oud 5 jaren, een bruin Ruinpaard oud 18 jaren, 13 Melk koeien, een tweejarige Vaars, een anderhalf jarige dito, een jarige Vaars, een Kweek- kalf, een Melkgeit, 2 magere Varkens, 30 Hoenders en een Haan, 2 Menwagens, een Melkkar op veeren, een Driewielskar, 2 Ploegen, 6 Eggen in soort, een Turkje, een bleepdeur en Voorsleper, 2 Veldgangen, een Handblok, een Kruiwagen, een Wind molen, een Geesstelstoel met Steen, een Mangehnolen, een Snijbak, een Watervat en Tobben, een Kaashorde, Ladders, Posten en Delen, Voeder- en Stampbakken, Landbou wers Handgereedschappen, 25 a 30,000 kilogrammen Hooi, Tarwe-, Gerste-, Erwten-, witte- en zwarte boonenstroo, en eene groote partij Mangels. Voorts Schalen met Balans, Zeeften, Zakken en meerder zoldergereedschap 4 koperen Melk kannen, een Kaarn, en verdere Melkersgereed schappen een Bed en hetgeen meer zal worden geveild. op Vrijdag den 8stcn December 1876, des namiddags om 1 uur, te Westkapelle, in de Herberg genaamd »Het Kasteel van Batavia", ten overstaan van den Notaris L. L. WOU- TERSEN, van: 1° Een Huis, Schuur, Erf en Tuin, in de gemeente Westkapelle, te zamen groot 3 aren en 85 centiaren, thans bewoond en in gebruik bij CORN®. VAN SLUIJS. 2° 59 aren Bosehland, gelegen in de gemeente Westkapelle, sectie E no. 23en 3° 33 aren SO centiaren Bosehland, mede gelegen in de gemeente Westkapelle, sectie E no 178. Bij aanplakbiljetten nader omschreven. Inlichtingen omtrent de voorwaarden zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. op Dinsdag den 19dcn December 1876, des morgens precies om 9 uren, ten overstaan van den Notaris L. L. WOUTERSEN, aanvangende aan den straatweg, bij den molen van St. Lau rens, van: Zwaar Esschen-, Elzen- en Wilgen Kaphout aan den straatweg van Middelburg tot - Domburg en aan den straatweg van Oost- kapelle tot Grijpskerke. Eene partij Olmen-, Populieren en Abeelen- hoomen staande aan den Duinweg bij Oostkapelle. Alsmede eene partij Mutsaards enz. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. ..-•PLAATS. TE VEItKOOPEN. INLICHTINGEN. 21 Nov, Domburg. Kaphout en Boomen. L. L. Woutersen. 23 n Goes. Meubilair. Van den Bussche. 28 n Middelb. Meubilair. Van Uije Pieterse. 29 n Goes. Zes kavels land.Kakebeke en Van den Bussche. 6 Dec. KruiningenWoonh. eu Erf.A. W. Rembges. 8 Westkap. Huis,tuin, land.L. L. Woutersen. 9 ir Aardenb. Boomen. 14 ii KruiuingenHofstede. A. W. Rembges. 19 ii St.Laurens.Hout. L. L. Woutersen. 28 ii 's Heerenh. Hofstede. Van den Bussche. St oomhar ge dienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vin. 6,30. 9,30; nm. 1. 3,30. 7. ('s Woensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissingen vm. 8,15. 11; nra. 2,30. 4,40. 8. Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in November. Vaai MiddelburgVan Rotterdam: Dinsdag 21 'smor. 7,u Dinsdag 21 'smor. 9,30 u Donderd. 23 n 7,n Donderd. 23 9,30 Zaterdag 25 7,Zaterdag 25 9,30 Maandag 27 7,n Maandag 27 6,30 Roosendaal YVouw Bergen op Zoom Woensd recht Rilland (halte) Krabbendijke Krniningen Vlake (holte) Biezclinge Goes 's Heer Arendskerke Arnemniden voig Hese. toch^ haa het VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Winterdienst. 8.50 Vlissingen Middelburg V 9.10 11.55 3.09 *6.50 9.20 12.6 A 9.28 12.15 3.28 7.5 V 9.30 12.20 7.7 9.39 12.30 9.53 12.46 9.59 12.53 10.14 1.5 10.19 1.11 10.30 1.22 10.37 1.29 7.46 V 10.41 1.33 7-47 10.49 1.41 11.6 1.58 A 11.12 2.4 8.8 V 8.— 11.17 2.7 5.— 8.12 Qt sl,nul comeit jjer wet_ ei V I A IV Arnemuidcn 's Heer Arendskerke Goes 10 19 33 39 .49 54 5 12 16 24 41 47 Biezclinge Vlake (halte) Krniningen Krabbendijke Rilland (halte) Woensdrecht Bergen op Zoom 6.15 7.30 *9.30 12.45 4.40 5.30 8.30 6.24 7.4,0 9.38 12.53 4.50 5.38 8.40 6.27 9.39 12.57 5.42 8.45 6.35 1.4 5.49 8.52 6.51 1.19 6.4 9.7 6.59 9.59 1.26 6.11 9.15 7.2 10 1.29 6.15 7.15 1.40 6.2 7 7.23 1.47 6.34 7.29 1.57 6.39 7-40 2.7 6.49 7.47 2.13 0.55 8.2 2.27 7.14 8.12 10.41 2.35 7.23 8.17 10.42 2.40 4.17 n or rkv 1 t -F "li - Ar-u Van Neuzen Sas van Gent. f Selzaete Te Gent Van Gent Selzaete Sas van Gent Te Neuzen. Van Neuzen Axel Hnlst. Te St.Nittfftv- i- 6.— 6.25 6 40 7.2S 8.17 9.10 9.29 10.— 10.30 10.55 11.10 12.— 12.25 1.35 i «J&TL - 1 4.40 5.2 5.22 Ifl&t .sai

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4