HANDELSBERICHTEN. J} 3) onze onnoozelheid dat er niet veel goed en bloed in Spanje meer zat. Het goed is ten minste zeer be zwaard en het bloed niet van het beste allooi, men mag het daar wel sparen om eigen partijschappen uit te vechten en andersdenkenden, met name protes tanten te vervolgen. Het debat over de verkiezingen in België duurt voort. Morgen (dinsdag) althans wordt het hervat. Wij zullen er weinig van zeggen, alleen wensclien we den indruk weêr te geven, die de lezing van dat kruisvuur van verwijtingen op ons heeft gemaakt, overtuigd als we zijn dat we hierbij den indruk van velen ook buiten België weergeven. Geestelijkheid en liberalen beide roepen als om strijd „de toekomst is ons"; de macht der beginselen is onweerstaanbaar; de verlichting, de nieuwe denkbeelden zijn niet te gen te houden hoort men van de eene zijde, aan de andere kant hoort men „er is eene behoefte in den mensch die door het liberalisme niet bevredigd kan worden; God en godsdienst; daartoe zal de afgedwaalde menschheid weêr Wren. Nu zou toch elk verstandig mensch durret ons zeggen, nu goed leeft dan in dat geloof, vertrouwt daar dan op. Maar wat ziet men nu gebeuren? Hier is een fa- briekant, die zijn personeel op straffe van ontslag noodzaakt voor den liberalen candidaat te stemmen, daar is een geestelijke, die buldert en raast alsof de wereld vergaan zou, indien zijn candidaat niet ge kozen wordt, of die zijne gemeentenaren met finan- ciëele ruïne dreigt (historisch) indien ze niet op den clericalen candidaat stemmen. Is dat vertrouwen op beginselen Is dat geloof in de kracht dei- waarheid? Men versta ons wél, ieder burger is o. i. mede verantwoordelijk voor den gang vau zaken; ieder moet zijne beginselen zoo veel mogelijk ver breiden, werken zoo hard men kan, maar op die wijze werken, dat men zich voor God noch menschen heeft te schamen. Spreekt zoo en doet alzoo, en dat schijnt men in België niet te hebben gedaan, zooals men het op andere plaatsen b. v. in Aaaaci'SkiU ook wel eens schijnt te vergeten. Geruchten spreken vau on lusten in de vereenigde staten, meer bep aid in die waar de uitslag der stemming nog twijfelachtig was, uitgebroken. De telling der'' steramen schijnt met hindernissen gepaard te gaan; in elk geval de uit slag is tot heden nog onbekend. CüetcjctDeuucj ui êet tëefctiicj. Wt tlD'eezi op ;eitvdtplecjHuj, .-óiut)- en T^oot^CeoeÉaiu). Door het Bestuur der vereeniging tot weezenver- pleging voor Zuid- en Noordbeveland, daartoe uitge- noodigd, had Vrijdag den 17 Nov. op het slot Ostende te Goes, de door de te Amsterdam gevestig de vereeniging in het belang der weezenverpleging uitgeschreven vergadering van Arm- en Diaconie- besturen, van het platteland en verdere belangstellenden en genoodigden plaats. Van de Amsterdamsche vereeniging waren tegen woordig de Heeren Dr. T. Modderman Az. voorzitter, I. Coningli Westenberg, Mr. M. W. Jolles, Mr. N. J. den Tex en Professor L. W. E. Bauwenhoff van Leiden. Van de Zuid-Bevelandsche de Heeren Jhr. Mr. C. van Git Iers van Heinkenszand, Mr. C. P. Lenshoek van Wolfaartsdijk en Jhr. M. J. de Marees van Swinderen van Goes, benevens de Dames Direktrices Mevrouwen J. E. van der Mandere, J. J. de Backer eu E. van der Bilt Lamothe, terwijl men voorts op merkte het dagelijksch bestuurder Gemeente Goes, het Burgerlijk Armbestuur en Regenten van het weeshuis te Goes, benevens een dertigtal leden van Gemeentebesturen, Diaconiën of Armbesturen ten plattelande. Na eene korte inleiding, waarin de Voorzitter wees op de hooge belangen der weezenverpleging met bescheidenheid gewaagde van de door de Amsterdam sche vereeniging in het werk gestelde pogingen om door persoonlijk bezoek van honderden plattelandsge meenten in elke provincie van ons land, daarover zooveel mogelijk een volledig en juist overzicht te be komen den pijnlijken indruk schilderde, die het door hun medelid Mr. A. A. Van der Meersch omtrent de de beide Bevelanden heersehende gebruiken en ^sbruiken, uitgebrachte verslag, zoowel als de Bro- van den Zeeuwschen weezen vriend dhr. Dr. ^Nisse op hen gemaakt had, kon het de Am- vereeniging wel niet verwonderen, dat eene commissie gevormd had, met ouhoudbaren toestand veran- dat zich constitueerde voor Zuid- en op andere middelen meende bedacht te moeten zijn, om die verflauwde belangstelling weer wakker te schudden. Onder de Provinciën in welke de Amsterdamsche vereeniging reeds openbare vergaderingen in het be lang der weezenverpleging gehouden had, telde deze Zeeland nog niet, en nu meende men een gereede aanleiding te hebben gevonden, zich daarheen te ver plaatsen, na dit voornemen vooraf aan het oordeel der Zuid-Bevelandsche vereeniging te hebben onderworpen. Als punten van behandeling meent de voorzitter daarop te moeten voorstellen lo. de vraag: „Hoe staat het met de belangstelling van Zuid- en Noordbeveland in de vereeniging? en 2o. Welke middelen kunnen er aangewend wor- i den om de zaak der vereeniging te steunen j Uit de discussies door de verschillende sprekers en J de mededeelingen van het Bestuur der Zuid- en Noordbevelandsche vereeniging bleek van de zijde der Diaconie- eu Armbesturen slechts een gedeeltelijke deelneming; als begunstigers voor de betrekkelijk ge- ringe som van flO,zijn toch slechts circa 18 besturen bijgetreden, en dat wel meest zulke, die met de leden van het bestuur dezelfde woonplaats deelen, zoo vinden wij b. v. de Diaconiën van 's Heer Arends kerke, 's Heer Herïfl rikskinderen eu Heinkenszand, de Arnioesturen te 's Heer Hendrikskinderen, 's Heer Abtskerke, Sinoutskerke, B arsdorp, Kapelle enz. ter wijl Noordbeveland zich door onthouding van eenig blijk van deelneming tot dusverre heeft gekenmerkt. Van de zijde van particulieren worden daarentegen wel blijken van belangstelling genoemd, met name uit de arbeidende klasse op het platteland. Als reden, vau de bestaande flauwheid werd eener- zijds genoemd de slepende gang der zaak, eu meende men, dat een begin op kleine schaal hoogst wenschelijk zou geweest zijn en nog zou zijn wanneer toch eenmaal het weeshuis er is, dan k,an het wel niet anders of de belangstelling moet komen, en evenzoo de steun der Besturen, wanneer ze eenmaal zien, dat de weezen daar goed verpleegd worden. Van andere zijde werd gewezen op de karigheid der plattelands-besturen, ook van dezulke, en er zijn er in Zuidbeveland vele, die zich in het bezit vau ruime Kerk- en Armmiddelen verheugen, en zich door eene kleine vergoeding van f 30,50 (men kan dit woord na de gereleveerde feiten en door dhr. van der Meersch en van Dr. Geill gerust gebruiken) van den wees afmaken. Dit is ten slotte geen karigheid of zuinigheid, maar verdient een anderen naam. Dat echter van de besturen offers zullen geeischt worden spreekt wel van zelve, voor f50,kan men wel een wees uitbesteden, doch niet in een goed ingericht weeshuis behoorlijk verplegendaarvoor is minstens f125 a f150 noodig. Een derde raeeuing werd voorts bepleit, die daar in wortelde dat de uitnoodiging ook tot de heden ge houden vergadering wellicht denzelfden weg van andere schrifturen was gegaan, namelijk „in het Archief". Zoo gaat het niet met. schriftstukkeu alleen, zoo gaat het ook wel met zaken als de onderhavige. Had er eene bespreking vooraf kunnen gaan, hadden de verschil lende besturen de belangstelling hunner gemeentena ren gevoeld en had die zich kunnen uitspreken, dan hadden zij zich niet aan de zaak k u n n e n onttrek ken. De openbare meening toch, de publieke opinie regeert de wereld en tegen die macht is geen Gemeente- of Armbestuur bestand. Nog een ander meende, dat de plattelandbewoners gewoon zijn zeer aan het oude te hechten, en weinig sympathie voor iets nieuws aan deu dag leggen, zoo dat ook het idee van een nieuw weeshuis uit die oorzaak hun niet bijster toelacht. Men is nu eenmaal zoo gewoon aan uitbesteding i n de Gemeente en hoewel men het wel niet direct uitspreekt „het geld blijft dan toch ook in de Gemeente." Dat tegen der gelijke argumenten echter te velde moet getrokken worden, behoeft geen betoog, want hier is het nieuwe wel nog onbekend, maar het oude zeer zeker slecht en onhoudbaar. Ook nog een andere opmerking werd gemaakt en wel die, dat het publiek zoo weinig op de hoogte der zaak was, dat sommigen dachten dat de vereeni ging zich uitsluitend met verpleging van weezen buiten bet gesticht zou bezig houden, hoewel het weeshuis toch zichtbaar is, terwijl weêr anderen meenden, dat het uitsluitend zijn oogmerk op verple ging i n het gesticht richtte, niettegenstaande Art. 3 vau het Reglement uitdrukkelijk het tegendeel zegt. De voorzitter resumeerde daarna het besprokene en meende na het gehoorde tot de conclusie te mogen komen „dat er werkelijk belangstelling is," dit toch getuigt de talrijke opkomst en niet minder de warme gevoelens die hij voor het lot der weezen heeft hoo- ren uitspreken en zeer zeker zal dit de commissie een prikkel zijn om vooruit te gaan en zich vooral laten ^ontmoedigen. ^De heden getoonde be llet publiek van Zuid- eu Noordbeveland de zaak der weezenverpleging tot de hare gemaakt, dan zullen de Armbesturen 4 door de noodige pressie, en des noods door die der Gemeentebesturen, wel genood zaakt worden, met. minder zuinigheid, en meer recht vaardigheid aan hunne weezen en hun lot te denken en helpt ook dat niet, dan is er nog een ruim veld voor de publieke liefdadigheid, die ook in Zuid- en Noordbeveland niet zal gedoogen, dat de weezen lijden door de bekrompenheid der Armbesturen. {Slot volgt) Burgerlijke stand van (iocs. (van 13 tot 17 November 1876.) GetrouwdJacobus Welleman, 29 j., jm., met Elisabeth Henderica Vrouwtje Van Dishoeck, 29 j., jd.; Franpois Crucq, 21 j., jm., met Elizabeth De Dreu, 19 j., jd. Geboren Maria Christina Adriana, d. v. Hendrik Kopmels en Adriana Geudeke; Nicolaas, z. v. Aal- brecht Leijs en Johanna Vermerris Cornelis Mari- nus, z. v. Franciscus Vonk en Elizabeth Goedhart. Graanmarkten enz. Rotterdam 20 Nov. Haver 10 ets hooger, paarden- boonen en kanariezaad 50 ets lager, de andere artike len werden tot ruim vorige prijzen verkocht. Amsterdam, 20 Nov. Raapolie op zes weken 1 427-r Lijnolie f3172. Prijzen van effecten. {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 20 November 1876. Nederl. Oertiflc. Werkelijke schuld. 273 pet. 62Vs dito dito dito 3 747v dito dito dito 4 987a Loten stad Rotterdam 3 987- dito dito Amsterdam 3 98 Rusland Obligatiën 1798/1816 5 pet. 947a Certific. Inscr. 5 serie 5 Obl. Hope Co. 1855 6e serie 5 783/4 dito 1000 1864 5 873/4 dito L. 100 1S72 5 79-74 dito L. 100 1873 5 793/4 5 f 252 5 246 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. Obligatiën 186769. 4 6974 Aand. Spoorw. Gr. Maatsch. 5 f 2477= 4 Aand. Kiew-Brest 5 102 dito Baltische spoorweg 3 117 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 pet. S4 dito dito Jelcz-Griasi 5 210 dito dito Jelez Orel 5 pet. 847- clito dito Charkow Azow. 5 787, Polen. Aand. Warschau-Broraberg. 4 dito dito Weenen. 5 111 Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 51 dito dito April/Oct. 5 517- dito in papier Mei/No v. 5 17 7s clito dito Febr./Aug. 5 47 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg 3 f 9972 Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 127s dito Binnenlandsche 3 I17s Portugal 3 O272 Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 9 Obligatiën 1869 6 f Egypte. clito 1868 7 pet. 47 dito 1873 7 48 Araerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1SS5. 6 997- Brazilië. 472 83 5 93 Fi»bJïc2b vasa c©w|>osbs. Amsterdam, 20 Nov. Mctall i'19,70; dito zilver f22,Div. Eng. per R'f 11,827-2; Eng. Portugal per R f 11,827-.; Spaansche piasters f Amerikaansche dol lars (in goud) i' 2,467, Amsterdam, iO Nov. Metall. j 19.75; dito zilver f 21,70 Div. Eng. per R' f 11,82721 Eng. Russen per R ƒ11,8272; Eng. Portugal per R-11.8272; Frans ƒ47,65 Belg. 47,65; Pruis f 58,60; Harnb. Russer^,

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3