GEMENGDE BERICHTEN. BUITENLAND. De maatregelen genomen om het droogdok wa terdicht te maken zijn zoo ver gevorderd dat men heden tot eene eerste proefneming kon over gaan. De lekken die zich nog vertoonen zijn echter van dien aard dat men zich vleit daarin spoedig te kunnen voorzien. De vraag of de houten uitloozings- koker op den duur aan de verwachting zal voldoen, is nog niet bevestigend te beantwoorden. Wij mee- nen echter nu reeds de voltooiing van het werk als zeer nabij te mogen beschouwen. Bij de exploitatie-maatschappij is benoemd tot stations-chef te Enschedé A. P. van der Putt, en tot stations-chef te Goes C. Adriaausc te Assen. Op de Nederlandsche eilanden van West-Indië vooral op Aruba en Bonaire heeft op 25 Sept. een hevige orkaa?a gewoed. Zwaar zijn de verwoestin gen bij deze gelegenheid aangericht. In de buiten districten, vooral in den Noord, zijn slechts enkele huizen, en die nog zwaar beschadigd, blijven staan, en de omheiningen der tuinen meerendeels vernield en weggevoerd. Eenige personen hebben dien akeligen avond en nacht in weer en wind onder den blooten hemel door gebracht en velen moesten bij anderen hun toevlucht nemen, om des morgens hun vee, deels bij troepen doodliggende en deels naar zee vervoerd, aan te treffeu. De omgeslagen en ontwortelde boomen zijn ontel baar, terwijl sommigen in hun val nog andere schade toebrachten. /,Vele steenen huizen in de stad hebben een ge deelte van hun dak verloren, van andere vlogen deu ren en luiken weg of stortten muren in, zoodat men veilig kan aannemen dat slechts een vijfde gedeelte der gebouwen onbeschadigd is gebleven. «De schade door deze ramp aan huizen, vee, tui nen en aloë-gronden toegebracht, wordt op minstens f 40,000 begrootgelukkig nog is er geen menschen- leven te betreuren." Onmiddellijk na het gebeurde heeft de gezagheb ber van het eiland een commissie benoemd om de ongelukkige bewoners zooveel mogelijk te hulp te komen en, hoewel al de bewoners in de stad zelve min of meer gewichtige schade geleden hadden, werd nog dienzelfden dag de voor Aruba niet onaanzien lijke som van f 262 bijeengebracht. Behalve een bij Gouvernements-besluit van 10 October 11. aangestelde- commissie, heeft ook de redactie van het weekblad r\f> Vrijmnwli'jfA np ("!nr:ifj;in ryr»ln tnt tipt in nntirnngct nemen van giften bereid verklaard en een beroep ge daan op de algemeene liefdadigheid om de zwaar ge teisterde West-Indische eilanden in de heerschende ellende bij te staan. De stand der voorbereidende werkzaamheden voor den aanleg van dc Staatsspoorwegen, voorge schreven bij de wet van 10 November 1875, was op ultimo October jl. de volgende lo. ZwolleAlmelo. De onteigeningsstukken zijn nagenoeg gereed en kunnen weldra ter visie worden gelegd 2o. Dordrecht langs Gorinchera en Tiel naar Eist, De geheele lijn is uitgebiVend, de waterpassing en opmeting tussehen Dordrecht en Tiel is zoo goed als gereed 3o. Amersfoort langs Rhenen naar Nijmegen. De uitbakening, waterpassing en opneming voor het ge deelte AmersfoortRhenen zijn voltooid; de richting door de Betuwe is uitgebakeud tot Valburg. De bescheiden voor de brug over den Rijn bij Rhenen zijn in onderzoek bij den waterstaat. 4o. De Zaanstreek langs Purmerend en Iioorn naar Enkhuizen. De lijn is uitgebakend en met de water passing is aangevangen 5o. Stavoren langs Hindeloopen en Sneek naar Leeuwarden. De lijn is uitgebakend, het terrein ge deeltelijk opgenomen en gewaterpast en de peilingen voor de haven te Stavoren verricht; 6o. Nijmegen naar Venlo langs den linker Maas oever. De lijn is uitgebakend van het beginpunt tot Oirlo en van Tienray tot het eindpunt der lijn bij Blerick. De bescheiden betreflende dc grondslagen voor het ontwerp der overbrugging van de Maas tussehen ITeumen en Mook, zijn in onderzoek bij den waterstaat; 7o. Zwaluwe naar 's Hertogenbosch. De lijn is uitgebakend van het beginpunt bij Zwaluwe tot Ca- pelle, dus over ruim dc helft der lengte. Ier It, $cluiot rit iendnig. Beroepen tot predikant bij de N. H. G. te Hoenderloo G. Barder candidaat. volgwas v„.. Cl'- Vnsonidfs Dcie toch had in 1870 als Tiddler* \vveeïflP»K»h.êr Arn'Siwlvfc-aii lipt. tot. stand komen der we.L en Nijeveen G. A. dc Walle Ulzen. Bedankt voor het beroep tot pred. bij de N. H. G, te: Giessen door J. T. F. 0. Laats Eeinnes. Doeveren \V. van Elden Hekendorp. i Ds. van Hoogstraten te Utrecht herdacht gisteren n de Domkerk zijn 40 jarige Evangeliebediening. Dezer dagen is door tusschenkomst van den heer A. M. Perquin, werktuigkundige te Middelburg, de gelegenheid aangeboden eene nieuwe machine te be zichtigen, genaamd stopmachine. Wat de huismoeder doet of laat doen, doet ook de nieuwe machine, al leen met dit groote verschil dat deze met veertien naalden te gelijk werkt, terwijl gene er slechts ééne gebruikten daar iedere naald der machine twee draden doorhaalt, worden dus acht en twiutig draden doorgetrokken, waar de vrouwelijke haud in denzelf den tijd slechts één draad kan doorhalen. Een flink gat wordt door het kleine en gemakkelijk te behan delen werktuig binnen eeu paar minuten gestopt, en wel op eene wijze, die de knapste stopster misschien jaloersch zou maken. Naar men verzekert is de con structie der machine zoo eeflvoudig en tevens zoo solide, dat zij nooit defect kan- worden. Als bij het stoppen, vooral in talrijke gezinnen, ook de spreuk- waar is: //tijd is geld", dan zal de prijs naar men gelooft voor vele huismoeders geen beletsel zijn om zich zulk een belangrijk werktuig aan te schaffen. (V. Ct.) De beste toondag te Goes slêept wel eens gevolgen na zich welke zoo heel best niet zijn. Jl. Dinsdag reed in dolle vaart zekere G. M. naar Goes, het was blijkbaar de paarden aan te zien, dat ze voor wedrennen allerminst geschikt waren, 'b avonds zou genoemde persoon (zoo men zegt met den besten toondag in |'t hoofd) terugkeeren, nu zijn wageu ge laden met steen en planken. Door de duisternis in- en uitwendig misleid raakte hij iu de sloot en over leed jl. Vrijdag aan de gevolgen. Indien de N. R. C. goed ingelicht is dan zul len wij weldra een naamgenoot in de pers kunnen begroeten. Te 's Hertogeubosch zal met 1 Dec. e. k. een maandblad verschijnen voor ouderwijs en op voeding en getiteld zijn „Uit het Zuiden". De nieu were (misschien wel de nieuwste) denkbeelden op dat gebied wenscht de redactie te verbreiden. Zaterdagochtend is te Amsterdam een jong meisje bij het ledigen van een aschbak in het water van den Groenburgwal gevallen en verdronken. Men meldt uit SloterdijkVoor eenige jaren wenschte de bewoner van zeker perceel in deze gemeente te verhuizen, doch de eigenaar, die hem niet terstond behoefde te ontslaan, wilde hem de huur niet kwijtschelden, tenzij hij (de bewoner) f 1000 schonk aan de armen, onder deze bepaling, dat de eigenaar door tusschenkomst van den predi kant, die som zou ontvangen, en doen inschrijven op het Grootboek der Natiouale Schuld. Werkelijk stemde de huurder in die bezwarende voorwaarde toe De f 1000 werden op den bepaalden tijd ter hand gesteld, en ingeschreven ten name van de Diaconie der Hervormde Gemeente. Jaarlijks wjrdeu dan ook door Diakenen de renten van het kapitaal besteed voor een uitdeehug aan de armen, waarbij volgens uitdrukkelijk verlangen vau den verhuurder, het kerkgeuootschappelijk verschil volstrekt niet iu aan merking mag genomen worden. Ook nu weder 9 het i entebedrag, vermeerderd inet eene kleine toelage uit de Diakouiekas, voldoende geweest, om aan is gezinnen flinke wollen of katoenen dekens uit te reiken. De Groninger trein, die te Leeuwarden 's mor gens 9Va uur aankomt, was Vrijdag eenigszins te vroeg. De over den straatweg bij de Schans ge plaatste afsluitiugshekken waren nog niet gesloten toen de trein moest passeeren, terwijl de wachter eenigszins verder op het station aan het werk was. Het gevolg was, dat de trein, hoewel niet meer in volle vaart, bij het voorbijrijden de hekken totaal verbrijzelde, de stukken werden wijd en zijd verspreid Een voorbijganger, die den trein had zien naderen, had gelukkiglijk nog de gelegenheid eenige aankomende personen, onder welke iok ecu paar kinderen, te waarschuwen. Een rijtuig zou er waarschijnlijk minder goed zijn afgekomen. Eeu ongeval als het bovengemelde is op genoemd puilt reeds meer dan eens voorgekomen. Betere voorschriften omtrent de afsluiting en de bediening der hekken mogen dus volstrekt noodig worden geacht. Vrijdag nacht is te Amsterdam weder ingebro ken iu het kantoor der gebrs. Goedkoop, Haarlemmer Houttuinen. De brandkast is niet aangeroerd, maar dc dieven hebben negen pond sterling en vijftig gulden gestolen. .TtiyU winst geboden, waarvoor hij ze echter niet wilde af staan. Uit Zutfen meldt men dd. 17 Nov. aan de Amh. Ct. Gister had alhier een tragisch komisch geval plaats. Zekere boer had op de markt aan een Zutfensch heer eene koe verkocht en bracht die, toe vertrouwd aan de handen van een kleinen jongen, naar den nieuwen eigenaar. Door het vallen van een keulschen pot echter schrikt dit beest zéé zeer, dat het zich losrukt en half wild den grooten manufac tuurwinkel van den heer F. binnenvliegt en daar in de mode- of kleedmaker zijn intocht neemt. Hier richt het dier onder de zijden kleederen eene geduch te verwoesting aan en wordt van oogenblik tot oo genblik al wilder, zoodat ten laatste niemand den moed heeft zich in zijne logeerkamer te begeven. Twee uren hebben de nieuwsgierigen daar buiten zich, soms laf, soms geestig, uitgelaten over de on- genoode en onbeleefde gast, twee uren hebben de eigenaars der woning en der koe huu angst en spijt lucht gegeven, toen eindelijk in den zolder der mo dekamer een opening wordt gezaagd, waardoor men een touw laat, de koe een strik om den hals werpt en haar ophaalt. Vervolgeus waagt een persoon zich door dezelfde opening naar beneden, snijdt de koe de hielpezen door, tengevolge waarvan zij ineenzakt. Nu heeft zij hare kracht verloren; men sleept haar uit de deerlijk gehavende eu bevuilde kamer en brengt haar op straat ter dood. Het schijnt dan nu na de instemming van Turkije beslist dat de confercaiSie bijeenkomen zal, welke de zaken van het Oosten onderhanden ne men zal. In 't laatst dezer maand, de juiste datum is nog niet bekend, zullen hare zittingen beginien. Wat ter wereld moet die conferentie toch komen doen? Wij hebben het Donderdag al gevraagd en nog is in deze duistere dagen ons geen enkele licht straal opgegaan. Eugelaud en Rusl.ind beide de andere mogendheden spelen voor spek eu bouuen hebben hunne eischen ope ibaar gemaakt eu daarbij verklaard dat, indien ze niet ingewilligd werden, zij verplicht zullen zijn geen van beiden houdt van ruzie om naar het zwaard te grijpen. Zij zul len ten minste maar zorgen, dat ze bij voorkomende gelegenheden tot kloppen in staat zijn. Aan beider eischen kan onmogelijk voldaan worden want En geland wenscht het. beh ud van het Turksche rijk, Rusland daarentegen zou wel eens wenschen Tur kije een pil te doen slikken als die, waarvan tPcmch onlangs sprak, een pil in den vorm van een kanons kogel, waarbij de patient weldra den geest gaf. Wat dus die konfereutie uitrichten zal dat mo gen wijzere mannen zeggen, wij zijn geen diplo maten, maar als mannen uit het volk spreken wij de taal des volks. Een dichter der oudheid began zijn lied met het woord Arme (wapening.) Indien wij in enkele woorden den toestand van het oogenblik schetsen moes ten, we zouden zeggen „Men wapent zich Ziehier eenige raededeelingen, sints ons jongste nummer ver scheen ons onder de oogeu gekomen. Lord Beacon- field is door zijne collega's naar Louden opgeroepen; twee gepantserde schepen der Engelsche marine de Cyclop en Hydra hebben bevel ontvangen zich ge reed te houden bij de eerste oproeping dienst te doenalle soldaten, die zich met verlof in Ierland bevinden hebben bevel ontvangen om onmiddellijk naar hunne regimenten terug te keeren, verlof wordt niet meer gegevenin de arsenalen te Woolwich moet nacht en dag worden gewerkt, men moet daar wekelijks 2 millioen patronen afleveren; aan eene firma te Leeds is de levering van duizenden paren laarzen besteld (geen overdadige weelde.) Rusland is niet minder in de weer. De zuidelijke spoorwegen zijn in beslag genomen voor de behoeften der regeering. Keizer Alexander heeft, bij het houden van een revue over de troepen gezegd „mijne heeren, laat ons den opperbevelhebber een goed succes toewenscheu". Dit telegram is echter spoedig tegengesproken, doch men twijfelt aan de gégrondheid van dien tegenspraak, om dat zonder goedkeuring der autoriteiten geen enkel telegram meer mag verzonden worden. Eigenlijk, hadden we dit dus niet mogen melden, maar het is ous een troost dat we toch buiten bet berf"^ van den Russischeu knoet ziju. Zeggen we der nog ter staving van onze histories**' dat Polen zich gereed maakt om zr te ontkomen aan de harde hand 1 "an potentaat van het Noorden en v"- het „fiuis Polonia" hooren I Va Wii sf^ócaeura uie hij .xiaald, -,d

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2