CHRISTEL IJ R-HS T 0 RIS C H BLAD. en N°. 62. Dinsdag 21 November. 1876. Verschijnt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag avond ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. Prijs per drie maanden franco2, Enkele nommers- 0,07 Uitgever: ALBERT WEDDING, te MIDDELBURO. Prijs der Advertentiën Per regel 15 ets.; Familie-berichten van 16 regels ƒ1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. AGENTENde heeren P. G. de Vby Mestdagk te Vlisainqen, M. de Jonge Jz. te Goes, J. tan der Peul te Neuzen. I. Indertijd hebben wij gemeend, wijs te han delen met onze lezers over dit onderwerp een uittreksel van bevoegde hand voor te leggen. Wij wenschen thans echter de zaak nader te beschouwen, omdat het ons toeschijnt, dat er nog steeds eene grove spraakverwarring op dit punt heerscht. Het krijgt zoo den schijn, als of men van eene openbare school zeer han dig eene christelijke maakt, door een paar uur in de week onderwijs in de Bijbelsche Ge schiedenis te geven. Bijna zouden wij zeggen: de heer Moens en zijne liberale vrienden, zij weten het wel beter. Doch neen, wij vragen liever: weet men het waarlijk niet beter? Dan wordt het hoog tijd, dat wij ons duidelijk uit spreker.. Tijd voor onze tegenstanders, opdat zij zich wachten, nog langer en sterker dan ooit, de handen te slaan aan hetgeen ons heilig is. Tijd ook voor ons, opdat wij weten, wat men ons ontrooven, wat men ons in de plaats geven wil. Tijd vooral, omdat we ons van dat aanstaande en veel besproken wetsontwerp op het onderwijs niet zoo heel veel goeds voor spellen en er ook onze lezers evenmin mede vleien kunnen. Voorafwillen wij onze bevreem ding uitspreken, dat men juist nu dit middel ter hand neemt. Is onderwijs in den godsdient wenschelijk? Waarom het dan zoovele jaren verwaarloosd, waarom dit middel niet vroeger gebruikt? Doch, wat vragen wij, ot het ge- wenscht is? Jaren lang werd van de zijde der schoolwetmannen beweerd, dat godsdienstonder wijs slechts onverdraagzaamheid kweekt, dat de jonge hoofden daardoor opgevuld werden met allerlei onbegrijpelijke en afgetrokken denkbeel den, zoodat de geest verstompt werd. Is dit alles waarheid geweest, dan begrijpen wij niet, hoe iemand den stouten moed heeft, om de scholen van de kinderen onzes volks open te zetten voor zulk onverdraagzaamheid- kweekend, geestdoodend onderwijs. En dat geschiedt door mannen,die voor al hunne handelingen slechts één naam kennenbehartiging van het algemeene Doch gij herinnert ons, dat er een tijd is, toen men in naam van het alge- duizende en nog eens duizende de guillotine onthalsde, andere tijd, waarin deze welzijn op hunne al- men had zich hierin ietwat vergist. Eene gruwelijke vergissing, voorzeker, doch gij ziet, dat vergissingen in naam van het algemeene welzijn mogelijk zijn. Vergenoegen wij ons dus met het denkbeeld, dat men zich ook ver giste, waar het gold de betrekking van den -mensch tot zijn godsdienst en thans daarop terugkomt. Ten zake dus doch, neen, nog even! Dan komen dus nu de mannen tot hun recht, die beweerden, dat godsdienst-on derwijs nuttig, noodig is? Misgerekend! Want al wat uit elkaar volgt, dat volgt nog niet op elkaar. Waarin zit dan nu*het verschil? Ziet daarover juist vreezen wij, dat men het onder scheid niet meer zal gevoeleu. Wij wenschen christenen te zijn, ook met betrekkingt'ot onze kinderen; wenschten onze liberalen het ook, dan stonden zij in den Schoolstrijd aan onze zijde. Dan, neen, zij wenschen dat juist niet, en wat zullen wij nu zien: "met den bijbel in de hand zal de strijd tusschen de beide par tijen ontbranden om den bijbel. Onze strijd wordt er des te zwaarder door, immers thans gaat zich het kwaad hullen in het ge waad des lichts Menigeen zal zich laten ver leiden en tot de hunnen overgaan, door ge brek aan onderscheiding, door traagheid tot overdenken, ook door gebrek aan moed, om zich die opofferingen te getroosten, welke zwaarder, veel zwaarder dreigen te worden. Wij gelooven, dat er voor onze christelijke school en hare aanhangers eene louteringsperiode aan staande is, en het conservatieve kabi net Heemskerk heeft aireede den smeltkroes toebereid. Dat dan vrij allen wegvallen, van wie het geldtzoo wie dan deze mijne woor den hoort en dezelve niet doet." Want ziet, zoo zal het zijnHet hooren en het doen, de vorm en de geest zullen elkander bestrij den en moeilijk zal het zijn, den vijand te herkennen. Onze kansen staan hachelijk voor de oogen der menscheu en wat zal het einde zijn: worstelende zullen wij ontkomen," neen, meer nog, overwinnen zelfs Eer wij overgaan tot de beantwoording der vraag, wat de bijbelsche geschiedenis is met betrekking tot de school, nog eene laatste opmerking vooraf. Moet de opvoeding één geheel uitmaken Ja, hoe zal dat immer mogelijk zijn op de openbare school Van 912 en van 24 ure zal men dagelijks den kinderen zoeken op te leiden tot dat christen dom boven geloofsverdeeldheid, uitteraard tegen elk christendom, omdat het zich tegen voor als de eenige weg tot zaligheid, noemt gij dat één geheel? Waarin moet het kind nu zijn levensgeluk vinden Wien moet het gelooven Waartoe zal het zich meer geneigd voelen, tot de maatschappelijke wellevendheid, hem door den onderwijzer; als christendom boveu geloofsverdeeldheid aangeprezen, of tot den dienst van God, die met de erkenning van eigen zonde en onmacht aanvangt en eindigt met het uit liefde werken. De onderwijzer heeft straks geleerd, dat godsdienst veel te afgetrokken denkbeeld is, dan dat men het daarover oneens moet zijn. Na hem treedt de pastoor binnen en leert de jeugd, dat ter wille der kerk niets te heilig moet zijn, dat men voor geen middel vervaard wezen moet, om hare belangen te bevorderen. Wat meent gij Wie zal het winnen Doch wie net ook: winnen ïiioge en net nart van den jongen mensch als buit mededrage uit de school, de andere is schuldig. Immers hij heeft het kind moetwillig blootgesteld aan eene leer, die volgens hem de ziel des kinds vermoordt. Middelburg, 20 November 1876. II. UI. de Koniafigiii vertrekt heden naar Pau om daar eenigen tijd te verblijven, en Z. K. H. de prins van Oranje is naar mededeeling van Eugelsche bladen reeds een tiental dagen de gast van den prins van Wallis op het kasteel San- dringham bij Londen. Dat het onzen volksvertegenwoordigers niet aan werk ontbreken zal, kan het antwoord van den BBiinis- ter van binnenlandselic zaken op het afdee- lings-verslag zijner begrooting leeren. Het wetsont werp tot herziening der wet op het lager onderwijs is bij den raad van state in bewerking is een wets ontwerp tot herziening der kieswet, dat na de pro vinciale besturen hun advies zullen hebben gegeven, bij den raad van state zal worden ingezonden. Her ziening van de militie- en schutterij-wetten wenscht de regeering gelijktijdig onder handen te nemen. In dit zittingjaar zal een wetsontwerp worden ingediend tot droogmakking der Zuiderzee en in verband daarmede tot verbetering van den waterweg van Am sterdam naar Duitschland. Verder is nog in bewer king een wetsontwerp tot bescherming tegen namaak van fabriek- en handelsmerken. Al genoeg om de oude reputatie van de werkzaamheid van ons tegen woordig ministerie te handhaven. Toch weet het Vaderland ons nog te zeggen dat ook aan het minis terie van financiën druk gewerkt wordt. Herziening der wet op de personeele belasting en der patentwet zijn in bewerking. Ook wordt eer.e herziening der registratie-wetten voorbereid. De stoomkanonneerboot Hydra, bestemd om te Vlissingen als wachtschip gestationeerd te worden, thans liggende inliet Marinedok te Amstt

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 1