CHKISTKLUKl-RISTOKISCK BLR 57. Donderdag' 9 November. 1976. Jo Verschynt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag avond ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. Prijs per drib maanden francoƒ2, Enkele nommers- 0,07 Uitgever: ALBERT WEDDING, TE MIDDELBURt f. Prijs der Advertentiën Per regel 15 ets.; Familie-berichten van 1 regels ƒ1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. AGENTEN: de heeren P. G. de Vey Mestdagh te Vlissinyen, M. de Jonge Jz. te GoesJ. van der Peul te Neuzen. Middelburg, 8 November 1876. Onze rubriek Buitenland kan uit den aard der zaak in den regel slechts eene vluchtige beschouwing aanbieden van zooveel, dat onze nadere opmerkzaam heid dubbel waardig is. Tot aanwijzing of be schouwing van veel, dat het groot tooneel der wereldgebeurtenissen ons aanbiedt, of tot vergelijkin gen van onze eigen omgeving met die van andere landen, kunnen we maar zelden komen. Ook in dit deel van onze werkzaamheid komt het uit, dat er eene gejaagdheid en onrust heerschten, welke tot prin- cipiëele beschouwing geen tijd laten. Ret was in de bovengenoemde rubriek in no. 44 dat we u mededeelden dat er te Genève een congres was gehouden voor de heiliging van den dag des Heeren, met andere woorden tot bevordering van Zondagsrust; in no. 47 spraken we van den protes tantendag, waar hetzelfde onderwerp behandeld is. Dit verschijnsel verdient o. i. zeer onze aandacht. De uitvinding van spoorwegen en stoombooten en de aanleg van telegraaflijnen heeft ons leven versneld. Bij al het goede en aangename dat onze eeuw te aan schouwen en te genieten geeft, is de algerneene geest eene bloot stoffelijke. Weelde en feesten, pleiziertrei- nen en jeneverpaleizen bloeien als rozen in ons mid den. Op het platte land is er althans nog één dag van de zeveu rust, daar slaat men de hand niet aan den ploeg, en verzamelt men den oogst niet in de sehuren, daar rust mensch en dier naar het gebod. Maar bezoekt eens onze groo.te steden niet alleen de allergrootste. Daar is de Sabbat verdwenen met zijn lieflijke rust, huiselijk genot en gewijd ka rakter. Daar zwiert men langs het pad, of bedient den winkel, of verricht de gewone bezigheden des da- gelijkschen levens; daar bouwt men dokken, om dat ze spoedig klaar moeten zijn, of bezorgt er de goederen, die stoomboot of spoortrein heeft aangebracht. Daar is de Zondag zoo menigmaal en voor zoo velen een dag van dubbele inspanning. Vraagt aan de ambtenaren van vervoermiddelen of posterijen, wanneer hun drukste dag is ze zullen u antwoorden ,,'s Zon dags". Vraagt de beambten bij de spoorwegen of de politie, hoeveel vrije Zondagen ze in het laatste jaar hadden, en ze zullen u verbluft aanzien of u een bijna onmogelijk klein getal noemen. Hebt ge nooit de machines der naaisters en modemaaksters hooren gonsen, ten bewijze dat ook daar Sabbatsrust eene on bekende weelde was. Lag u weg nooit voorbij hotels, restauraties, cafés, sociëteiten, of hoe die dingen verder heeten mogen, en zaagt ge dan niet die scha ren dorstigen, die zooveel handen en hoofden in be slag namen? Het is waarlijk niet voor den tijd dat er eene aandrang komt die krachtig en duidelijk ,/rust" eischt, rust voor den werkman. Alleen de publieke opinie is in staat paal en perk te stel len aan de toenemende onhoudbare eischen van het moderne leven. Meu vraagt wetten, eerbiediging van de Zondagswet, maar duidelijk is het immers ge bleken, dat de regeering zelve breekt met de Zondags wet. Hoeveel uitvluchten worden gezocht, om die wet pntgaan. Bovendien, het wil ons voorkomen dat eene gswet bruikbare in Nederland moeilijk te le- Junmers Nederland erkent gelijkheid voor de nu de christen een dag rechtens rusten, nlicht zijn in die rust te deelen? Of dê Joodsche sabbat moeten vie- iign Bustdag, en wal niet? niet gemakkelijk "er middel dat het mogelijk^is méér door voorbeeld en invloed, dan door eene zondagswet te doen. Elke leer prijst als om strijd de zondagsrust aan. Gezondheidsleer, staathuishoudkunde, theologie allen zijn het daarin eens //Zondagsrust is noodig." Een onzer bladen stelde onlangs voor in elke stad of plaats een bond te vor men tot zedelijke ondersteuning van alle neringdoen den en arbeiders, die genegen zijn dien dag te heili gen. Of dit voorstel werkelijkheid zou kunnen wor den weten we niet. We hebben al zooveel bonden en daar "zijn er onder, waar de stoom zoo spoedig uit was. Dit weten we wel. De aandacht is eenmaal op de zaak gevestigd, liet vraagstuk is zoowel nati onaal als internationaal. Onze natie is wakker geschud door Zaandam. In het buitenland zijn het druk be zochte congres ran Genéve en de protestantendag te Heidelberg bewijzen, d it ook daar de zaak belangstel ling wekt. Wat we al dadelijk doen kunnen, het is door ons voorbeeld toonen, dat Zondagsviering ons heilig en ook mogelijk is. Alle noodelooze arbeid zij verre van ons op dien dag. Dat verleiding des rijkdoms of zorgvuldigheid der wereld, of zucht tot uitspanning ons niet verleide oin iets toe te geven aan den geest, die allerwege geld eu verstrooiing zoekt. Daartoe wekken we onze l'êzers op. In de gisteren avond geopende siajiöaa^svei'gade- rieig der Provinciale Staten vaia Zeeland zal onder anderen behandeld worden een voorstel van Ge deputeerde Staten betreffende den provincialen stoom- bootdienst. Zooals men weet werd in de zomerver gadering aan het gedeputeerd college opgedragen te overwegen, of hef niet wenschelijk zou zijn verande ring te brengen in den dienst dier boot op de Boven-Schelde. Gedeputeerde Staten achten het bedenkelijk een voorstel tot opheffing van dien dienst te doen, te meer omdat er tusschen Walsoorden en Hansweert geen veer meer bestaat. Zij achten het betreden van een middelweg wenschelijk en geven daarom in over weging, om den dienst op de Boven-Schelde van 1 December tot 1 April a. 1e beperken tot een dag per week, en wel des Maandags, met het oog op de zittingen der Goesche rechtbank. Met betrekking tot het subsidieeren van wagen diensten in verband met den stoomboot ienst, stellen zij voor hen te machtigen, om aan ondernemers van het brievenvervoer, ter tegemoetkoming in de kosten van wagendiensten die met den stoombootdienst op de Wester-Schelde in verbinding staan, uit de pro vinciale fondsen eene subsidie te verleenen, bijaldien daaraan behoefte blijkt te bestaan. De heer A. Ccbbsc van Middelburg is in de gis teren gehoudene gemeenteraads-vergadering* van Vlis- singen benoemd tot hulponderwijzer aldaar. De commissie tot afneming van het examen van hen die voor de betrekking van leerling-consul wenschen in aanmerking te komen, heeft na afloop van haar onderzoek o. a. eeu getuigschrift van bekwaamheid tot die betrekking uitgereikt aan den heer JL ÏWelz te Vlissingen. Op den eersten Maandag van het loopende jaar werd te Goes eene anaSjacSssselaooS geopend. Over den toestand dier school werd verleden week verslag uitgebracht. Enkele bijzonderheden uit dit verslag stippen wij hier aan. iingen n^l^er leerlingen, welk ambachtstand slechts drie leerlingen aan de lessen deelnemen. De leerlingen zijn begonnen met het vervaardigen van de benoodigde gereedschappen, ver der werd gearbeid aan hetgeen door verschillende timmermans-bazen besteld werd. Tot 31 Aug werd aan loon f 175 uitbetaald. Over het gedrag der leerlingen, den ijver en de geschiktheid van den ou derwijzer en de vorderingen der leerlingen spreekt het verslag met den hoogsten lof. De bijna ongeloof lijke vorderingen worden daaruit verklaard, dat nie mand tot krullenjongen wordt gebezigd, maar allen dadelijk aan het werk worden gezet. Het lokaal is gebleken te klein te zijn; het bestuur hoopt weldra in de gelegenheid te zullen komen een grooter lokaal aan te schaffen, waarin dan misschien ook een ander handwerk, dan het timmermansvak zal kunnen ge leerd worden. De weinige deelneming, welke de zaak aanvankelijk bij de Goessche burgerij onder vindt, wordt toegeschreven aan het nieuwe der zaak; bovendien bestaan er vooroordeelen welke, naar de hoop van het bestuur, door de goede vruchten zul len worden weggenomen. Een groote struikelblok is de bepaling, dat de leerlingen der ambachtsschool ook leerlingen der burgeravondschool moeten zijn, daardoor houden zich vele leerlingen terug. Toch sou het bestuur liever de ambachtsschool op heffen, dan deze bepaling wijzigen. Geen praetilche ambachtsschool zonder theoretische burger-avond school geen ontwikkeling van de krachten en ver mogens van het lichaam, zonder die van den geest. Dc president inr. J. G. de Witt Hamer, president der plaatselijke schoolcommissie, deelde de verga dering mede dat reeds gunstige verschijnselen wor den waargenomen, welke op gunstige toekomst doen hepen. Bij de behandeling der gemeente-begrooting van DocdekcêsskeB'ke voor 1877 kwam ter tafel een request van den hoofdonderwijzer, om verhooging zijner jaarwedde. Op verschillende gronden werd dooi den burgemeester en het raadslid de Begtaangedron gen om 's adressants verzoek toe te staan en zijne jaarwedde met f 100 te verhoogeu. Bij stemming werd inet 3 tegen 2 stemmen eene afwijzende beschikking- genomen. Voor stemden de raadsleden M. de Begt en J. van Nieuwenkuijzeil, tegen de beide wei houders J. van Dijke en J. Walraven, en het raadslid P. de Broekert. (G. Ct.) De afdeeling ïfciaikeuszasid van de maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland heeft besloten, even ale ten vorige jare weder eenige landbouwkundige voordrachten te doen houden op verschillende plaatsen en daartoe den lieer A. F. Marlet uit te noodigen. De Tweede liasne^» «lea» StateBB-Gcjaeavaat is tot hervatting barer werkzaamheden bijeengeroepen op 20 dezer. In de Zaaiista'cek wordt een adres geteekend aan Z. M. den Koning met verzoek om verbinding met den grooten waterweg in Noord-Iiolland; en te 's lacfi'togeaaboseli heeft de Kamer van Koophan del en Fabrieken zich bij adres tot de Provinciale Staten van Noord-Braband gewend, ten einde hen uit te noodigen bij de regeering aan te dringen op het maken van een nieuwen Maasmond. Naar d& m jening der kamer zou een groot deel van Noord- Brabant daardoor gebaat zijn, alle gevaar voor over strooming zou dan weggenomen zijn en 's Hertogen-, bosch zou in beteren u>c;s1illid knn'Pll

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 1