lerlt, School en bending. GEMENGDE BERICHTEN. in eene zoolang gevoelde en dringende behoefte doet voorzien. Zouden deze feiten niet in staat zijn te leeren dat hoe vrijgevig ook een gemeentebestuur is, en dat is het Goessche in waarheid, daarmede de toekomst van het onderwijs niet kan gekocht worden, met andere woorden dat geld niet altijd geluk aanbrengt ook voor het onderwijs niet. En wat denken onze lezers van lessen aan eene meisjesschool die met f 8 per uur betaald worden? In de gemeenteraadsvergadering van Zierikzee, welke Maandag avond gehouden werd, deelde de burgemeester jhr. W. van Citters mede dat hem door Z. M. eer vol ontslag was verleend. Voor de ondervonden welwillendheid, bracht de aftredende bnrgemeester aan allen dank. De wethouder mr. Fokker, sprekende iu naam van den raad, bracht hulde aan de wijze waarop jhr. van Citters het burgemeesterschap gedu rende vier jaren had waargenomen. In ons vorig nommer gaven we een staaltje van langzaam brievenvervoer, laten we nu ook billijk heidshalve eens vermelden hoe suel brieven kun nen reizen, dit toont het Leidsch Dgbl. gisteren aan. Een gewone brief, 's middags na 12 ure te Gouda ter post bezorgd, werd ten 2 ure den geadresseerde te Leiden ter hand gesteld. De spoorwegbrug over de Maas te Rotterdam is als voltooid te beschouwen. Het. klinkwerk van de vijf overspanningen is afgeloopen. Het leggen van de rails en het verwen zullen het groote werk besluiten. In den loop van November zal zoowel de Maasbrug als de draaibrug over de Wijn- en Scheepmakersha ven worden beproefd. (Hbl.) De richting van den spoorweg Dordrecht- Tiel is, naar het N. v. d. D. meldt, nog niet defi nitief vastgesteldhet is onzeker, of hij over Gelder- malsen of over Culemborg zal worden gelegd. Dit schijnt af te hangen van het door den Minister van Oorlog te geven advies in betrekking tot de defensie. Uit Zwolle wordt van I Nov. geschreven De be langrijke werkzaamheden der bedijking van den polder Droiitiacu, ten zuiden van Kampen, spoeden ten einde. Men deukt binnen twee a drie weken met het gelieele werk gereed te zijn. Met het egaliseeren der taluds er. het leggen van graszoden is men druk bezig. Het geheel levert een trotsch gezicht. P. m. 6000 bunders puiken kleigrond zijn, naar men meent, voor goed gevrijwaard tegen overstroomingen uil zee. Bijna nergens vindt men zulk een polder van puiken kleigrond, omgeven van een buitengewoon zwaren zeedijk, waartoe enkel klei gebruikt is. Alle lof komt toe aan ontwerper en uitvoerder. Dit werk heeft ruim f 250,000 gekost. Naar aanleiding van den goeden uitslag van dit werk wordt er door de stad Kampen ernstig over gedacht, om ook het Kampereilaud op gelijke wijze te bedijken. De treurige toestand van verval, waarin de kolonie Suriname zich bevindt, bracht Maandagavond te Amsterdam een aantal belangstellenden bijeen, die, onder leiding van mr. J. W. Tyderaan, de middelen bespraken om in dien toestand verbetering te brengen en de belangstelling van het publiek voor de kolonie te winnen. De heer Tydeman bracht alle hulde aan de ijverige pogingen van de Surinaamsche Bank, maar meende toch, dat dit lichaam steun behoefde om, door onderlinge samenwerking, den bloei der kolonie te kunnen bevorderen. Na zeer belangrijke discussion werd ten slotte dan ook besloten, een Vereeniging op te richten, tot be vordering der belangen van de kolonie Suriname; maar tevens om niet dadelijk over te gaan tot de verkiezing van een bestuur, gelijk was voorgesteld, doch zich voor het oogenblik te bepalen tot het be noemen van een commissie uit de aanwezigen, be staande uit de heereu J. J Eyken Sluijters, P. N. Muller, jhr. H. Trip, mr, J. W. Tyderaan en A. C. Wertheim, aan wie is opgedragen de statuten op te maken en daarop de rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Benoemingen en Besluiten. Tot ad9pirant-landmeters zijn benoemd de heeren D. D. van der Bout te Zierikzee en C. II. van Vlaanderen te Oost-Souburg. Arnfimniden V'i/f1— Y1L6 I Herkingén ds. Sclioock te Balk. Kampereiland W. F. Trip v. Zoull. Hattem. Knmre. U. F. du Saar. Herbajum. Beroepen tot predikant bij de C. G. G. te Haarlem ds. P. M. Ochtman te Niezijl. Bedankt voor het beroep bij de N. H. G. te: Hellevoetsluis, Westbroek, Rhenen en Maartensdijk door ds. P. Barlslra te Klundert. Veenendaal M. J. Bouinan Hoogland. Door het Prov. Kerkbestuur van Zeeland zijn gisteren tot de predikdienst in de Ned. Herv. Kerk toegelaten de candidaten Chr. Ynzonides en J. Hartgerink. Dinsdag jl. werd de inboedel van een Commis sionair in effecten te Honteuisse in beslag genomen en verzegeld. Volgens de meening van den kanton rechter te Hulst was deze koopman insolvent en bezig zijne goederen te verduisteren, hij zelf is sedert ver scheidene dagen voortvluchtig. Men meent in Zierikzee in de eerste dagen dezer maand de bevrijding van de Spaansche heer schappij voor 3 eeuwen te herdenken. De twee hon derdste jaardag werd op 7 November 1776 gevierd en de 250ste op 3 Nov. 1826. Zondag morgen verliet de algeraeene geachte secretaris van Borkulo, de heer K. L. Ruttink, die een paar dagen wat gedrukt was geweest, zijne wo ning en voor 12 uur bracht men hem daarin als drenkeling terug. In den nacht var. Zondag op Maandag is in de branderij van den heer van Aubel te Meerseu brand uitgebroken. De branderij, benevens de aanwezige spiritus en jenever, zijn een prooi der vlammen ge worden. De oorzaak van den brand is onbekend. Aan de Groninger Courant heeft de N. R. Ct. ook wij een bericht ontleend omtrent een historischen 'beker, die door de familie, in wier bezit hij was, te vergeefs ten verkoop werd aangeboden aan het Rijk en nu in het kabinet vau Rothschild eene plaats heett gevonden. Naar wij thans vernemen, was dit niet eeu beker van Tromp, maar van Cornelis de Wit, tot dusver eigendom van de familie H. te Lei den, de laatste afstammeling van Jan en Cornelis de Wit. Dinsdag is eene arme vrouw, die op een vrij- biljet, afgegeven door het Bestuur der gemeente Gro ningen, van deze plaats naar Assen per trekschuit vervoerd werd, onderweg van de schuit in het water gevallen. Men heeft haar met moeite weder op de trekschuit gebracht en heeft haar van eenige droge kleedingstukken voorzien, die medelijdende menschen daartoe verstrekten. Iu Assen aangekomen, heeft zij van den Burgemeester dier Gemeente eenig geld ont vangen ter bekostiging van nachtlogies. Zij heeft daarvan echter geen genot kunnen hebben. Na bij een slaapsteehouder te zijn afgewezen, is zij op weg naar een anderen ineengezakt en was een lijk. Zij had plan om te bedelen, ten einde daardoor het voorrecht te erlangen, van bij vonnis veroordeeld te worden tot opzending naar de bedelaarsgestichten. Een oude beerenjager iu Zevenbergen had, se dert op de jachtgeweren eene belasting was ingevoerd, zijn geweer, waardoor reeds menige beer was geveld, verkocht en ging na dien tijd met een bijl met lan gen steel op de berenvangst uit. Reeds geruimen tijd klaagden de boeren uit den omtrek over de verwoes tingen, die een reusachtige beer in den veestapel aan richtte. Onze jager ging den beer in zijn gangen na, en het duurde niet lang of bruintje zat in deu val, die hij hem had gesteld, gevangen. Zoodra hij dit vernam, begaf hij zich met zijn zestienjarigen zoon op weg om der. beer te dooden. Hij was reeds op vijf pas afstand genaderd, toen de beer zich onverhoeds losrukte, zich op zijne achterste pooten stelde en den jager, vóór deze van zijn bijl gebruik kon maken, op den grond wieap. De oude man verloor echter zijne tegenwoordigheid van geest niet, maar bleef onbewe gelijk liggen, waarop de beer, in de meening dat zijn vijand dood was, hem met vrede liet. De zoon van den jager echter, die van verre getuige was van dit tooneel, meende insgelijks, dat zijn vader dood was en barstte in een luid gejammer uit. De vader wilde zijn zoon met eene handbeweging gerust stellen, maar niet zoodra had het roofdier dit opgemerkt, of het viel den ongelukkigen jager op nieuw aan en verscheurde hem. De beer werd nog denzelfden dag doodgeschoten, 't Is het grootste exemplaar, dat se dert jaren in die streken is voorgekomen. De Franciskanen, welke zich tot nog toe in de omstreken van Neisse en Neustadt in Pruis. Silezië ophielden, zijn den 25sten October gezamenlijk op reis naar Nederland gegaan, ten einde zich daar te vestigen, i iWergeii op Zoom—:c' I i.u.411 2.35 'vis 17 vele praktische mannen de vraag beginnen tc stellen: of het niet, uit een finantieel en sociaal oogpunt, voordeelig zou zijn om den wankelenden zetel in het Witte Huis door een solieden en duurzamen troon te vervangen. Het bezoek, dat de keizer van Bra zilië, aan de tentoonstelling te Philadelphia bracht, terwijl zijn uitgestrekt rijk iu volmaakte rust bleef, bracht de Yankees aan 't nadenken. Sedert heeft die overtuiging veld gewonnen, en wordt druk in de dagbladen besproken, Een geleerd schrijver, de heer Moncure Conway komt er rond voor uit„dat hij gaarne zou zien, dat voor de waardigheid van presi dent, die zoo gretig wordt nagejaagd, een nominaal koningschap in de plaats kwam, zooals in Engeland bestaat, en waarvan de titularis zich vergenoegde met een historisch en traditioneel symbool te zijn. De civiele lijst eens konings moge hoog zijn, maar zij wordt alleen in geld betaald; terwijl de verkiezing van een president niet alleen minstens evenveel geld kost, maar ook de eer en de reputatie van aanzien lijke mannen er mede gemoeid zijn". De Araerikaan- sche pers, die zich in een volledige vrijheid verheugt, beijvert zich, zoo getrouw mogelijk, alle strooraingen en schakeeringen van de openbare meening weer te heven, 't Is dan ook een merkwaardig teeken des tijds, dat in Chicago, een dagblad is verschenen, dat den titel „The imperialist" draagt. Het programma van dit orgaan is niet minder duidelijk dan zijn titel; het kan in de volgende woorden geresumeerd worden: Wijziging van het algemeen stemrecht, bescherming van het kapitaal tegen de werkstakingen, bestrijding van de werklieden-vereenigingen en het communisme, en eindelijk vervanging van het verkiesbaar president schap door een erfelijk keizerschap. De Figaro acht het niet onmogelijk, dat van Chicago eene beweging zal uitgaan, om in de Yereenigde Staten door den monarchalen regeeringsvorm het bederf tegen te gaan, dat de republiek er heeft veroorzaakt. Zaterdag middag wandelde in de ChampsElysées te Parijs een heer, deftig in het zwart gekleed, met witte das en witte handschoenen, en een mand met glazenmakers-gereedschap op den rug. Natuurlijk dat een dichte drom van nieuwsgierigen hem volgde en zelfs hadden personen hun equipage verlaten om dien mijnheer-glazenmaker in baltoilet van nabij te beschouwen. Een der wandelaars sprak hem aangeen antwoord. Een reporter vei zocht hem, naar zijn wo ning te gaan waar glazen ie maken warenmijnheer verwaardigde den reporter slechts met een woedenden blik. Ten laatste, nadat de glazenmak r den Are de Triomphe was omgewandeld, langs de andere zijde in de Champs-Elysées was teruggekeerd en daarop naai de Obelisk ging, helderde de zaak zich op. Eenige heeren traden op hem toe en gaven hem de hand; een bediende ontlastte hem van het gereedschap en gaf hem zijn overjas. Onmiddellijk sprong de zonder linge mijnheer in een gereed staande coupé en ver dween spoorloos met 50,000 francs, die hij in een weddingschap gtwonntn had met eenige dwaze Engelschen, natuurlijk. Men heeft te Gallows Hill, nabij Washington, een oven voor de verbranding van lijken gevestigd. Het is de eerste, die in de Yereenigde Staten opge richt wordt. Hij is van steen, met een ijzeren dak, er zijn drie schouwen en twee kamersin de ontvangst zaal bevinden zich een baar en eenige stoelen voor de familie en vrienden van den overledenehet for nuis is 8 voet lang. Men zal den oven met kokes stoken. De asch zal worden bewaard in kleine bussen, die op rekken zullen worden geplaatst, achter een raam in de ontvangstzaal. Iedere bus zal een etiket dragen, alsmede een fotographisch afbeeldsel en alle aanduidingen of opschriften, die men zal wenschen er op te zien staan. De lijkverbranding zal te Gallows Hill kosteloos geschiedeu. Blijkens eene in dit blad voorkomende advertentie zijn bij den heer C. J. v. d. Harst, Langedelft, alhier te bekomen, Ealorifères Economiques a air librc of verbeterde spaarzame verwarmingstoestellen. Dr. L. C. Levoir, leeraar aan de polytechnische school te Delft zegt o. a. van bovenstaande: „Wat de snelheid betreft, waarmede men met zulk een kachel een vertrek warm kan maken, en duurzaamheid der warmte, kan ik door eigen ervaring getuigen, dat een vertrek van 50 k. b. meter in 15 minuten goed verwarmd werd en dat het altijd zonder opstoken, gedurende bijn^-?^ 20 uren op goede warmte gehouden was. Wat brandstofverbruik betreft, was werkelijk fab^ gering maar 2/s van het gewone bedrag, j j jj wordt geheel met geklopte cokes opg^ l_ venop gloeiend hout of turf r^. deksel gesloten en na een warmte zich te versr>"-'ei d HuUt' i/.i41 L'Ï£=L1- se

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2