Icrli, School fir lending. GEMENGDE BERICHTEN. BUITENLAND. terschap, waarvan de vroeger zoo bekende kapitale zeesluizen finaal verland en totaal dicht zijn, terwijl het verder toezicht en de weinig beduidende onder houdsplicht dezer oude sluisgebouwen aan het bestuur van den nieuwen Passageulepolder schijnt te zullen opgedragen worden. Wie 46 jaren met zijne gedachte teruggaat, herin nert zich dadelijk de September- en October-revolu- tiedagen van 1830, waarin de kapitale damsluizen, eerst bezet door Belgische militairen, later door de Hollandsche troepen 11a een hevig gevecht genomen en door deze bezet gehouden zijn. Algemeen erkend was dit punt als een der krachtigste verdedigings middelen door de hierdoor mogelijke en ruimschoots toegepaste onderwaterzettingen en nu, nog geen halve eeuw later, zijn die uit- en in wateringsmiddelen reeds te niet en liggen zij reeds onder het vette slijk en den aangewassen schorgrond als het ware verscholen en zullen deze in der tijd zoo schoone als nuttige werken, even als de Pas-Oost-Duiventorensluizen (na bij Sluis) de Coxyde en Kadzandsche sluizen, in ver getelheid geraken of hoogstens in de geschiedenis onzer streken opgenomen worden. (SI. W.) Onze lezers kennen uit vorige berichten de houding van den Courrier de la Meuse tegen de procureur- geneiaal te 's Bosch in zake de processiëti. De Standaard heeft aangedrongen op gerechtelijke ver volging van het blad om de oproerige taal en eeue interpellatie in de kamer, dat eischte, z. i. de waar digheid der justitie. Op dit artikel is door den Courrier geantwoord op eene wijze, welke wij ter overneming onwaardig achten. Meer belangrijk is het oordeel van het hoofdorgaan der ultramontanen de Tijd in het nomraer van Zaterdag. Voorop stelt dit blad 'dat eene gerechtelijke vervolging tegen den Courrier waar schijnlijk meer licht zou doen opgaan over het at of niet wettige der processiën. Het zou ten minste vol strekt niet als een gunst te beschouwen zijn, als de vervolging niet doorging. Eene interpellatie echter zou de Tijd sterk afkeuren. Er staat steeds een deel der liberale partij gereed om gretig eene interpellatie aan te grijpen, die misschien de Itegeerïug eenigs- zins verzwakken kan; het gekijf en geharrewar zegt de Tijd is het land hard moede, het verlangt afdoening van zaken. Alleen waar groote belaugen in het spel zijn zal de ultramontaansche partij krach tig tegen de regeering optreden. Maar haar moeilijk heden te verwekken ter wille van eene aanklacht, die ten slotte toch weinig meer dan een persoon betreft, schijnt ons gebrek aan bedaardheid en overleg. Tot zoover de Tijd. Hoe het overigens met de zaak staat blijft een raadsel. De een verklaart dat eene vervol ging is ingesteld, de ander ontkent hetde een zegt dat de procession verboden zijn, een ander dat ze toegelaten zullen worden. Het Handelsblad vestigt de aandacht op een voor- tredelijk plan van den heer El. Pierson, predikant te 's Hertogenbosch, in ons vorig nummer met een kort woord vermeld, om het aanschouwelijk onderwijs in de aardrijkskunde van ons vaderland te bevorderen. In den laatsten ti'd is reeds veel gedaan om de kin dereu een duidelijker denkbeeld tc doen krijgen van hun land dan een dorre behandeling der kaart geven kan. De kinderen, die het meest aan dit onderwijs hebben, zijn echter ongetwijfeld zij, die vaak tochten buiten de stad gemaakt hebben, en die door eigen aanschouwing de duinen, de dennenbosschen, de ri vieren en polders kennen. Schier even vruchtbaar als voor hen, kan het ou derwijs ook voor de kinderen worden, die zelden of nooit buiten hun stad of dorp komen, door lithogra- phieën en vooral door cliromolithografieën, welke het hun aanschouwelijk maken hoe vele gedeelten van hun land er uit zien. Het voorstellingsvermogen der kin-, deren is groot, cn een goed gekleurde prent, door een waar kunstenaar geteekend, zal een onuitwisbare» indruk maken op de kinderen, wanneer ze bij het onderwijs gebruikt wordt. Een plaat zal een goed denkbeeld geven vau een Noord-Hollandscb dorp, van een riviergezicht bij Dordt, van het stadhuis van Middelburg, van een binnensluis op Marken, van de oude kathedraal van den Bosch, van de Zaudvoorder duinen en van de hunnebedden in Drenthe. De rijkdom in keuze in ons kleine land is zoo overweldigend en zoo wonderlijke verscheidenheid bieden de grond, de kleederdrachten, de zeden en gewoonten, de bezigheden en heeringen in de ver schillende gewesten aan, dat men niet weet welke onderwerpen voor de kaarten het onmisbaarst zijn. De heer Pierson doet daarom een beroep op heu die ons land het best kennen, om den kunstschilder Yeldhuyzen te Amsterdam, die de teekeningen maken zal, de plaatsen aan te duiden wier voorstelling het meest onmisbaar is. Vier prijzen van 100, 75, 50 en 25 gulden looft hij daarom uit voor aanduiding «or. rf» 1 AH vnnvistftllincrp.n v.in nunten in Nederland. dunkt ons, toch onmisbaar voor het doel) de teeke ningen vermenigvuldigd en in den handel gebracht worden. Die dit plan toejuicht, al kan hij ook niet meer beloven dan dat hij pogingen zal doen om het werk op zijn school in te voeren, zende een briefkaart aan den heer Pierson, predikant te 's Hertogenboseh. Voorstanders zoowel van bijzonder als van openbaar onderwijs kunnen in deze elkander de hand geven om gezamenlijk iets goeds tot stand te brengen. Beroepen tot predikant bij de N. H. Gr. te Waspik de heer H. M. III. Rappai'd van Amstelveen, te Wageningen de heer 4. ftleerdink van Harderwijk, te Leersum de heer J. v. d. WerfF van Kesteren, te Oppenhuizen de heer K. van Schelycsa van Souburg, te Muiden de heer II. Blassdauan van den Ham, te Cnarlois de heer E. 4. Lasonder van Oldebroek, te Wieringerwaard de heer 4. I. Meer- burg Snakenberg caucli aat. Beroepen tot predikant bij de C. G. Gr. te Donkerbroek de heer H. Stam caudidaat, te Zuid- Beierland de heer .1. 4. li Ier van Tholen. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de N. H. G. te Bath c. s. de heer =1. Cl. Si loiup te Lienden, te Hoogvliet de heer I>. C. Tliijiu caudi daat, te Vollenlioveu de heer Ch. &.nap te Kampen, te Groote Lindt de heer F. SI. Ringeling te Bles- kensgraaf, te Vrooinshoop de heer F. H. «M. CiramcS- lehuer, caudidaat. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de C. G. G. te Vollenhoven de heer .1. itliedema te Zalk, te Geesteren de heer II. W. vau Baaien te Weesp. De nieuwe kerk der Hollandsch-gereformecr- de gemeente te New-York, waarvoor dr. M. Co- hen Stuart indertijd gaveu heeft gevraagd, is gereed en voor eenige dagen ingewijd door ds. Bachtdld aldaar. Terwijl bijna allerwcge klachten aangeheven worden over handel en industrie, blijven de fabrieken te Enschede flink doorwerken; geregeld wordt 12 uur per dag, in enkele fabrieken zelfs 13 uur gewerkt. Ook de arbeidsloonen zijn goed; een spinner verdiend gemiddeld f 16 a f 20 per week, een wever f 9 a 10. Verder hebben de buitenwevers, de zoodanige, die in hunne woningen werkzaam zijn, dezen winter volop werk, hetgeen vooral voor den minderen boerenstand van zeer groot belang is. Woensdag werd te Monster verkocht de boedel van een weduwe, die in zorgelijke omstandigheden was achtergebleven en tol dien verkoop was genood zaakt. Een nagenoeg nieuwe ckiffonière werd voor 10, een kabinet voor 25, een bed met toebehooren voor 10 cent verkocht. Een 30tal tuiniersgereedschappen moest voor een stuiver gelaten worden enz., zoodat degi'heele verkoop met hoofdsom en opcenten wordt ge schat op pl. m. f 12. Iemand die gekomen was om /zaken te doen," werd op de nabijheid van het water gewe zen, waarom hij dan ook spoedig aftrok, en niettegen staande dat ging alles heel rustig en was in korten tijd afgeloopen. De weduwe bleef in het bezit van haar boedel. Voor het vatten vau den moordenaar Oblain heett de Belgische justitie 6000 telegrammen verzon den. Volgens de Echo du Nord ging de arrestatie van Oblain met de volgende bijzonderheden gepaard. Oblain was al te zeer bewust dat Rijssel een gevaar lijke plaats voor hem was. Hij had er in 1870 in 't café Bellevue een reiszak gestolen en was daarvoor met vijf jaar gevangenis gestraft. Toen was hij gear resteerd door denzelfden agent, die hem nu gevat heeft, door Delerue. Oblain meende weer in hetzelfde koffiehuis zijn slag te slaan om aan geld voor de reis naar Parijs of Lyon te komen, maar bemerkte dat hij wat al te nauwkeurig werd gadegeslagen en liep een bureau binnen, om zich te laten opschrijven in 't re gister vail hen, die eene betrekking zoeken. Zij die hem in 't oog gehouden hadden, waren twee politie agenten, Delerue en ITerbautde eerste herkende Oblain terstond, ging liet bureau binnen en zei: //Zoo Oblain, gij hier? ,/lk heet niet Oblain, maar Bar bier." //Kom, geen gekheid! Ik ken je immers, want ik heb je in 1870 ook gesnapt: maar daarover kunnen wij bij den commissaris praten." De moorde naar ging vrijwillig mede, ontkende aanvankelijk, maar riep eindelijk uit//Nu ja dan ik ben het. Had ik maar wat meer geld gehad, dan zoudt gij mij hier niet hebben." Oblain had slechts een weinig klein geld, één hemd en twee bebloede zakdoeken bij zich. Waarschijnlijk '>eft hij de laatste gebruikf.pni. S t <11 e 11 - G e 11 e r a si I. Ticeede Kamer. Zitting van Vrijdag 27 Oct. Aan de orde is de voortzetting van de beraadsla ging over de Indische begrooting voor 1877. Onder scheiden lieeren bespraken de tijdelijke stagnatie der Iudische kassen. De schaarschfe iu geld heeft zich reeds zoozeer doen gevoelen dat het plantloon der koffie iu bons betaald moest worden. De minister van koloniën schreef de oorzaak daarvan toe aan de toe neming van uitgaven voor den oorlog en de meer dere gelden benoodigd voor den grooten koffieoogst. Bij de uitvoerige bespreking der conversie van communaal in individueel bezit verlangde de heer Mackay dat tusschen de regeeriug en den gouverneur- generaal daaromtrent overleg plaats grijpen zou. De lieeren van Nispen en Vader wenschen het individu eel bezit niet te bevorderen, vooral geen pressie uit te oefenen, de lieer Gratama prees daarentegen dat stel sel zeer aan. De minister liet zich zeer gunstig over de conversie uit. Het communaal bezit werd door hem abnormaal genoemd, die toestand zou zich dan ook wel langzamerhand langs natuurlijken weg oplossen. Deze verklaring lokte eene dankbetuiging uit van de heeren van de Putte, van Houten en Gratama; men hoopte daardoor te komen tot het individueel bezit, dat het beste middel is om de inkomsten in evenre digheid van de toenemende uitgaven te doen stijgenen het batig slot te doen wegslinken. De heeren van Nispeu en vau Wassenaar waren over deze verklaring minder te vreden, de laatste zou wegens 's minis ters verklaring zijn stem zelfs aan de begrooting onthouden. I11 den verderen loop der discussie werd een amende ment aangenomen tot niet-verhooging der bezoldiging van assistent-residenten, en een amendement van den heer Verniers van der Loeff om f 21,300 uit te trek ken voor de oprichting van eene hoogere burgerschool te Samarang; een amendement van den heer Oorver Hooft om de post voor Atchin met 7 millioen te verhoogen werd verworpen. Zitting van Zaterdag 28 October. De behandeling der Indische begrooting werd voortgezet. Achtereenvolgens werden eenige punten besproken. De miuister verklaarde dat de aanleg van spoorwegen op Java bevorderd worden zou. De beer van Houten verklaarde dat de bijdrage aan Nederland te hoog geraamd was, in verband tot de raming van de op brengst der koffie, doek hij wenschte geen amende ment voor te stellen om, na de verklaringen des ministers van gisteren geen oppositie van liberale zijde te geveu. Bij de onderafdeeling opiumpacht bracht de Heer Wintgcns de quaestie van den grond eigendom ter sprake in verband met de verklaring van den minister. De heer van der Hoeven betuigde zich te verbazen over de oppositie der conservatieven en achtte die niet gewettigd. De minister had niets nieuws verklaard, maar alleen het onomstootelijk ge constateerd, dat vroeger op Java individueel grondbezit de normale abnormale toestand was. De minister voegde er nog bij dat het bestnur zich van inmeugiug ont houden zoii en de zaak aan haren natuurlijken loop zou overlaten zouder pressie uit te oefenen. Na aan neming der begrooting voor Indië is de Kamer op reces gescheiden. Wij zijn onze lezers nog altijd schuldig den uitslag te berichten der verkiezingen in Buitscliland. De uitslag is een zoodanige, dat de partijsterkte zooal de zelfde is gebleven. Tegenover winst hier, staat ver lies daar. Menig blad vertelde 011s de vorige week dat de liberalen zooveel winst hadden behaald dat er schier dien indruk kreeg men van andere par tijen geen spraak meer was. Ziehier de juiste cijfers. Er zijn gekozen 177 liberalen, 86 ultramontanen, 73 conservatieven, 66 leden der Eortschritts-partij, 15 Polen, 14 wier richting niet bekend is. Over den strijd welke de vorige week tusschen het Turksche en Servische leger plaats had schrijft de Correspondent der Pol. Corr. uit Belgrado o. a. het volgende WDe regeering is thans in een moeiclijke positie. De kracht van het leger is gebroken. Ale- xiuatz is misschien reeds ontruimd. Deligrad mof' misschien wegens strategische reden worden overo ven. Het hart van het land, het Schumadija dat Rudnick, Kragujevacs, Jagodin, J Belgrado met omliggend land omvat 9 steden, 610 dorpen en 331.7:-^ voor den vijand open. Turksche zeggen, worden. y' 4*

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2