Mi: HET JAARBOEKJE DER CHRISTEL. GEREF. KERK. DUIN- EN VOORGRONDEN, Wed. C. Massee Zoon, DE J1CIII 01' DIE CROSDES, Polder Walcheren. ADVE RTBNTIEISr. Oemniging tot ïSerltuorschafing AAN ZEEUWSCHE BLINDEN. Het BESTUUR van genoemde Vereeniging maakt bekend 1°. dat de Verloting van voorwerpen, door blinden vervaardigd, zal plaats hebben op Maandag 30 October, aan te vangen des voormiddags te 9 uren, in het lokaal der Werkinrichting; 2°, dat de Tentoonstelling zal gehouden worden, Donderdag 26 October van 912 uren, Vrijdag 27 October van 14 uren, Zaterdag 28 October van 14 en 5—9 uren; 3°. dat de Prijslijsten Woensdag 1 November verkrijgbaar zullen zijn bij den boekhande laar M. S. DE ZEEUW, tegen 2 Cent; 4". dat de afgifte van Prijzen voor Middel burg zal plaats hebben Donderdag en Vrijdag 2 en 3 November van 94 uren aan het lokaal der Werkinrichting; en 5°. dat de Prijzen in andere 'gemeenten ge vallen ten spoedigste aan Heeren Corres pondenten franco worden toegezonden. Namens 't Bestuur Middelburg, J. KOOLE, Voorzitter. 23 October 1876. J. F. REST, Secretaris. te GOES, hebben voorhanden: MOLENS, om te malen de volgende artikelen TarweKoffie, CichoreiPeperCacao, Spece rijen, Koriander, Kaneel, GemberwortelMostaard, RijstGerst, ErwtenBoonenHaverMaïsGort Amandels, Mout, Linzen, Rogge, Lijnzaad, CochenilleIndigoSchellak, GalnotenDrukkers- inkt, Houtskool, SaffraanSuiker, Verf enz., enz., enz. Rietmatten, Stroomatten en Moscovi- sche matten zijn voor Middelburg en omstreken UITSLUITEND verkrijgbaar bij den Heer C. v. (I. PUTTE Cm, Boomkweeker TE MIDDELBURG. Voor andere plaatsen vrage men Prijs-opgave bij Glebr. van NAMEN, Rietmatten-Fabriek te Zwijndrecht bij Dordrecht. ^)__v Eene voorjaars-Melkkoe te koop of in ruiling tegen eene nog melkge- hvT vende Varekoe, bij Am. GESCHIERE te Grijpskerke. Alom is de Iiiteekening opengesteld op de Tnee-eu-Tnintigste Jaargang voor 1877 van (Vroeger uitgegeven door VAK VELZEK Ar.) Met Portret van Ds. W. A. KOK, te Hoogeveen. Prijs 30 Gents. Behalve eene zuivere Statistiek vindt men hierin: Bijbel-Kalender, Week- en Jaarmarkt- Kalender, Opgave der Watergetijden, Statistiek €hr. Geref. Schoolonderw., Statistiek uAachin" en Mengelwerk. Amsterdam, Vijzelstr. b/h. Singel, No. 12. P. VAN DER SLUIJS Jr. Openbare Verpachting' van op Donderdag den tweeden November 1876, des namiddags half twee uur, op de zaal boven de Sociëteit »de Vergenoeging" op de Markt te Middelburg, door den ONT VANGER der Registratie en Domeinen aldaar, by wien inlichtingen te bekomen zijn, en de voorwaarden, perceelsbeschrijving en kaart ter inzage liggen. Bij den Boekhandelaar ALBEBT WEDDING is gelegenheid tot inteekening op: Mlï Het POLDERBESTUUR van Walcheren, maakt bekend, dat op Donderdag 2 Novem ber 1876, des namiddags te 1 uur, aan het polderhuis in de abdij te Middelburg, van zijnentwege en onder zijne nadere goedkeu ring, zal worden VERPACHT de Heffing' van Tolgeld, gedurende de jaren 1877, 1878, en 1879, op de straatwegen des polders en wel aan de na volgende zeven tolboomen elk afzonderlijk t. w. a bij de Noordpoort te MIDDELBURG, b bij de Seispoort aldaarc te SEROOSKERKE, d te OOSTKAPELLE, e te DOMBURG, te GRIJPSKERKE en g op den Melis- kerkschen straatweg bij MARIEKERKE. alsmede dat de voorwaarden der verpachting gedurende de 14 dagen aan deze voorafgaande ter griffie van het polderbestuur ter inzage van gegadigden zullen liggen, en ook nadere inlich tingen daaromtrent bij den oppercommies des polders zijn te bekomen. Middelburg, den 14en October 1876, Het polderbestuur voornoemd, D. A. DRONKERS, Voorzitter. J. P. VAN VISVLIET, Griffier. JAARBOEKJE voor de Chr. Ger. Kerk (van Velsen)prijs 30 Cents. WEEZENALMANAK25 GEUZENALMANAK15 SCHEURKALENDER voor de huis kamer van het Chr. gezin (zijnde de van ouds bekende bij Kirberger") ,r 00 CHRISTELIJKE SCHEURKALEN DER voor het huisgezin (bij Gebr. Hendriksen)75 SCHEURKALENDER voor het Chr. gezin met 365 levensvragen (bij Misset)90 NIEUWE CHRISTEL. SCHEURKA LENDER voor de huis- en kinder kamer (bij H. de Hoogh Co.) 90 ,r benevens vele anderen. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. datum. plaats. te verkoopen. inlichtingen. 27 Oct. Veere. Huisraad. v. Rijsoort v. Meurs. 28 ii 's Heerar. Hofstede. J. M. Pilaar. 30 ii 'sHeerabtskMeubelen. Prumers. 30 Heinkensz. Meubelen. Karseboom. 2 Nov. Axel. Huis en Erf. J. A. de Smidt. 2 ii Kappelle. Wisschen. v. d. Bussche. 5 ii Overzande. Hout. Liebert. 8 ii Nisse. Hout. Liebert. 8 ii Kwadend. Hoefje. v. d. Bussche. 9 ff 's Heerenh. Hout. Liebert. 10 ri Kwadend. Hout, Liebert. 15 if Wissenk. Woonh, en Erf. H. Roelof. 22, 23 en 24 Nov. 's Harendsk. Hout.Liebert. Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in October en November. Van Middelburg: Van Rotterdam: Donderd. 26 'smor. 6,u Vrijdag 27 Zaterdag 28 Maandag 30 Dinsdag 31 Donderd. 2 Vrijdag 3 Zondag 5 Maandag 6 Dinsdag 7 6,Vrijdag 27'smor. 10,30 u 7,Zaterdag 9,f, Maandag 30 9,Dinsdag 31 10,h Woensd. 1 10,Vrijdag 3 7,u Zaterdag 4 7,Maandag 6 7,h Dinsdag 7 n 10,30 h 8, n 8,n n 9,30 it 9,30 if 9,30 ,r it 9,30 if 9,30 VERTREK VAN SPOORTREINEN. Winterdienst. Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) Krabbendijlce Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goes 's Heer Arendskerke -4r?t^en V 9.10 11.55 9.20 12.fi A 9.98 12.15 V 9.80 12.20 9.89 12.80 9.58 12.46 9.59 12.53 10.14 1.5 10.19 1.11 10.80 1.22 A 10.87 1.29 V 10.41 1.83 10.49 1.41 li.fi 1.58 i.« i-a, !..AVip.7.er' 3.09 *6.50 8.50 Vlissingen V 6.15 7.30 *9.30 12.45 4.40 5.30 8.30 9.— «Middelburg 1 A 6.24 7.40 9.3S 12.53 4.50 5.38 8.40 3.28 7.5 9.8 IV 6.27 9.39 12.57' 5.42 8.45 7.7 9.10 Arnemuiden V 6.35 1.4 5.49 8.52 9.19 's Heer Arendskerke 6.51 1.19 6.4 9.7 9.33 1 A 6.59 9.59 1.26 6.11 9.15 9.39 1 V 7.2 10- 1.29 6.15 9.49 7.15 1.40 6.27 9.54 Vlake (halte) 7.23 1.47 6.34 10.5 Kruiningen 7.29 1.57 6.39 7.46 10.12 Krabbendijlce 7.40 2.7 6.49 7.47 10.16 Rilland (halte) a 7.47 2.13 0.55 10.24 Woensdrecht u 8.2 2.27 7.14 u oer 10.41 .?er?w.°p.lsonii *.A»i IS 1 9, iat[.Y2 10 41 vV.,'5 isiyiRr rj no~ iia Van Neuzen Sas van Gent. v Selzaete. Te Gent Van Gent Selzaete u Sas van Gent Te Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4