Iterli, jSchoot w GEMENGDE BERICHTEN. BUITENLAND. zaaduiosselen op al de banken in de Schelde en Zeeuwsche stroomen zal zijn toegestaan. Eenige nalezingen op de ongeregeldheden te A in sterdam, zoo we hopen de laatste, zijn wij heden verplicht te leveren. Woensdag morgen werd aan 's rijks marinewerf door den vice-admiraal en kom- mandant, eene dagorder van den mintster van marine voorgelezen, waarin deze aan het personeel zijn liar- telijken dank betuigde voor de flinke, ordelijke wijze, waarop het personeel der werf zich tijdens de rust verstoringen in de hoofdstad had gedragen. Namens den minister werd hun een halven dag vrij geschon ken met behoud van daggeld. In vroolijke stemming met een //leve onze admiraal" en met een daverend hoera verliet het personeel de werf. Tenzelfden dage kwam de gemeenteraad van Amster dam bijeen. Men wist dat de heer van Nierop eene interpellatie tot het dagelijksch bestuur richten zou; van daar dat de tribunes meer dan bezet waren Bij liet openen der vergadering wenschte de heer Luden, het oudste lid in jaren, in eene geschreven toespraak buigemeester en wethouders geluk met de door hen aan den dag gelegde vastberadenheid, waar van de prijzenswaardigheid niet verminderd werd door de overdrijving, waarmede sommige bevelen van het gemeentebestuur waren uitgevoerd. Hij eindigde met de raadsleden voor te stellen als een bewijs dat door hem met zijne woorden werd ingestemd, van hunne zitplaatsen op te staan, aan welk ver zoek behalve door den heer van Nierop een parig voldaan werd. Later bij het behandelen van een adres van den heer J. ten Cate, die op eene stille buurt, naar zijn huis gaande, van een hem achterop rijdend huzaar een paar sabelhouwen gekregen heeft werd de eigenlijke discussie gevoerd. De heer van Nierop, zich aansluitende aan de gebrachte hulde aan den ijver en de preventieve maatregelen van het ge meentebestuur, beweerde dat de politie en de mili tairen in drieërlei opzicht misbruik van macht hadden gemaakt. Zij hadden, terwijl alleen samenscholingen van meer dan vijf personen verboden waren, aanval len gedaan op alleenloopende personen, die toch niet in hun eentje konden samenscholen. Zij waren, in strijd met het grondwettig recht der ingezetenen, woningen (koffiehuizen) binnengetreden en hadden, zonder daartoe bekomen bevel van de bevoegde macht en buiten tegenwoordigheid van eenige door de wet aangewezen autoriteit, die woningen doen ontruimen. Zij hadden eindelijk, met inbreuk op liet recht van verecniging en vergadering, sociëteiten doen ontruimen. Oj) grond van een en ander wenschte hij een onder zoek, ten einde de militairen het wanbegrip af te leeren dat zij, zoodra de burgemeester hun hulp had ingeroepen, doen mochten wat zij wilden, en niet even goed als ieder burger, de wetten van den staat hadden te eerbiedigen. De heeren de Vries en van Tienhoven namen de partij op voor de militairen. Men moet niet vergeten dat ook van hen 43 gewond waren, dat men hen op alle manieren getergd had en dat 240 steenen op liet Koningsplein waren gevon den, die in de eerste plaats voor hunne hoofden be stemd waren. Ook de heer Holtzman sloot, zich hier bij aan, die meende dat als men alle geheime stuk ken openbaar maakte, de burgerij wel in liet, gebeurde berusten zou. De burgemeester herhaalde zijne reeds vroeger afgelegde verklaring, dat liet hem leed deed indien door misvatting zijner bevelen sommigen na deel hadden ondervonden. Hij had gedaan wat hij kon 0111 dat te voorkomen. Hij dankte zoowel den lieer Luden als de andere raadsleden voor hunne welwillende woorden. De heer van Nierop ontving, ook bij zijne repliek, herhaaldelijk blijken van instemming van de zijde der talrijke toehoorders. De slotsom was dat de raad met 31 tegen 2 stemmen liet, voorstel des burgemees ters aannam om te verklaren, dat het adres tot geen onderzoek van gemeentewege kon aanleiding geven, maar bij de justitie thuis behoorde. Ook op ccue latere interpellatievan den heer van Nierop gaf de Burgemeester hetzelfde antwoord. Nog moeten wij melding maken van twee adressen door deze dagen van spanning uitgelokt. Het eerste is van de Amsterdamsche afdeeling der vereenigingtot afschaf fing van sterken drank. Zij zegt, na den mini ster van oorlog te hebben gewezen op de schan dalen die, tengevolge van dronkenschap bij schut ters co huzaren, te Amsterdam zijn voorgevallen:/Mocht de minister vragen, wat er kan gedaan worden om het drankgebruik bij den Nederlnudschen soldaat te ver minderen, wij zouden voorstellen niet enkel de schul digen, de misbruikers te straffen, maar het misbruik te voorkomen door niet langer sterken drank in de kazernes te dulden, door in het. geheele land voor alle slijters een verbod uit te lokken om aan solda ten of schutters, wanneer zij wapens dragen, sterken 'h-'vhdje tappen. Dat verbod zoude strengclijk moeten - ïeïïfloïr,:' r: met - *i«r W-te? aldaar de conversatiezalen van allerlei gerieflijkheden te voorzien, op welke zalen geen sterken drank zoude mogen verkocht worden." Bovendien is er door de besturen der werklieden- vereenigingen een adres oggesteld, onderteekend door ruim 4000 personen, waarin aan Z. M. den Koning verzocht wordt eeti onderzoek te doen in stellen omtrent de moeite, rustige burgers aangedaan, door hen die met het handhaven der orde belast wa ren. De president van het Ant i-d icust ver va ngiugs- boucl, graaf Van Limburg Stirum, heeft opnieuw eeu uitvoerigen brief gericht aan de afdeelingsbesturen, de leden van het Hoofdbestuur, de begunstigers der algemeene kas, enz., waarin hij mededeeling doet van de veranderingen in de jongste algemeene vergadering iu de statuten gebracht eu tevens nogmaals krachtig opwekt tot werkzaamheid tegenover de tegenwerking die het Bond, bij toenemende ondersteuning, nochtans blijft ondervinden. Het Provinciaal Gerechtshof te Leeuwarden heeft gisteren raiddag Hcndericns Snijders schuldig verklaard aan de misdaad van doodslag met voor bedachten rade, gepleegd op de wed. Beukers, te Nieuw-Dordrecht, in den nacht van 27 op 28 April jl., gevolgd door diefstal, en hem deswege veroor deeld tot een tuchthuisstraf van 25 jaren. Blijkens telegraphisch bericht van den voorzitter der Nederlandsche hoofdcommissie voor de interna tionale tentoonstelling te Philadelphia zijn aan de Ncdcrlaiiclschc afdeeling: toegewezen 110 me dailles voor de nijverheid en 28 voor de kunst. Bedankt voor het beroep naar Waverveen door den heer L. Kan de Beer, pred. bij de N. H. G. te Aag- tekerke. Te Oostburg zijn op 28 Sept. 1.1. voor het kies- collegie gekozen de heeren A. J. Fokker, Iz. Ris- seeuw; S. Cuveljó en H. B. Maal Henry eand. der modernen met 122, 123, 126 en 139 stemmen. Op de heeren P. Kotvis, J. Duste, F. J. Poissonier en C. Catsman eandidaten der orthodoxen, werden uit gebracht 117, 107, 104 en 92 stemmen. De vol strekte meerderheid was 118. Toen Woensdag, 27 Sept. des namiddags om 4 uur de stoomboot te Zierikzee gereed lag te vertrek ken en de machine reeds werkte, kwam een rijtuig van Brouwershaven, waaruit een Engelsche loods stapte, die in laatstgenoemde plaats een Auieri- kaansch driemastschip had binnen gebracht. Nauwelijks had de 62-jarige man den voet op de plank gezet, of hij gleed uit, bezeerde zich in de zijde, en viel in 't water, doch had tegenwoordigheid van geest genoeg om het touw te grijpen, dat hem toegeworpen werd. Men vroeg hem of de Engelschen ook zoo zouden gehandeld hebben, als in Engeland een Hol lander te water was gevallen". Hij antwoordde: z/Neen, wij zeggen altijd: Help u zelf", 't is goed dat de feiten zijn woorden weêrspreken, want er is juist geen natie bekend, die zooveel doet voor schip breukelingen en drenkelingen dan de Engelsche. Overstroomd van Belgische centimestukken, hebben eenige neringdoenden iu de gemeente Ooslburg de noodzakelijkheid ingezien ook hier handen aan 't werk te slaan. In eene vergadering Maandag jl. gehouden, werd besloten ze niet meer te ontvangen dan tegen 11 stuks voor 10 cent hollandsch. Hoe moeilijk het ook moge zijn, met den velen handel, die alhier met de naburige grensbewoners bestaat, willen wij toch de hoop koesteren dat het de gewenschte resultaten moge opleveren. De justitie te Deventer heeft Woensdag in de woning van zekeren J. M. B. aldaar, die Vrijdag 11. in arrest was genomen, huiszoeking gedaan, en daar in beslag genomen een kistje met gereedschappen, hetwelk hij, tijdens hij te Rotterdam gedetineerd was, in de gevangenis aldaar ontvreemd heeft. Dinsdag ochtend teil ruim 5l/i ure is door den wachter van het wachthuisje nabij het kruispunt van den spoorweg naar Deventer met dien naar Salzbergen, op de baan van laatstgemelden spoorweg, gevonden het lijk van een tot nog toe onbekend manspersoon, van tamelijke lengte, slank van postuur, ongeveer dei tig jaar oud, smal, mager aangezicht, donker blond haar, gebogen neus. De man moet door een der avondtreinen zijn overreden. De achterschedel alsmede de rechter arm zijn totaal afgereden cn het. rechterbeen verbriL/(j Gisteren-ochtend is in de stoommeelfabriek te Tilburg van den heer Bruyelle, alhier, de stoker door een ongelukkig toeval tusschèii de machine ge raakt en alvorens men de machine kon stilhouden was hij reeds geheel verpletterdhij laat een weduwe met vier kinderen hulpeloos na. De onrust, welke sedert eenige dagen werd gekoesterd omtrent een Scheveningsche pink, van den heer Teeuwisse, die men zelfs reeds als verloren be schouwde, kan wellicht nog voorbarig zijn geweest. Gisteren althans werd aan liet Dagblad medegedeeld, dat die schuit nog jl. Zondag door schipper M. Taal is gezien. Uit Zwolle meldt men De ziekte onder de aardappelen vertoont zich onrustbarend. Wanneer niet spoedig droog weder opdaagt, zal met het del ven der winter-aardappelen weidia moeten worden aangevangen. Men heeft de opmerking gemaakt, dat de ziekte in den grond meer toeneemt dan uit den grond, zoodat het raadzaam is bij voortdurend nat weder spoedig te rooien. De toestand is intusschen algemeen zoodanig, dat hooge prijzen voor puike waar gewacht worden. Te Amsterdam houdt men zich thans bezig om het terrein om het standbeeld van Rembrandt met plantsoen te bezettenom het beeld worden in hel lende richting partijen heestergewassen gezet; het ge heel belooft aan de vroegere Botermarkt, thans Rem- brandtsplein een veel beter en fraaier uitzicht te ge ven dan vroeger het geval was. De veehouders in Overijssel ondervinden thans groole nadeelen van het verbod van invoer van vee uit Nederland iu Pruisen. De meeste soorten, die anders tegen zeer hooge prijzen werden opgekocht, moeten thans tegen geringe prijzen worden opgeruimd, daar de veehouders geen voeder genoeg hebben om ze tot het voorjaar aan te houden. De eerste verificatie in het faillissement van de firma Van der Sprayt en De Graaf te Leiden heeft gisteren plaats gehad. Het tekort bedraagt ongeveer f 650,000 terwijl het actief zoo weinig is, dat er slechts 1 pCt. zal worden uitgekeerd. Er zijn in dit fallissement ongeveer 160 crediteuren, welke meest allen vertegenwoordigd waren. Het mag onze opmerkzaamheid niet ontgaan, dat voor zoover ons bekend is voor de eerste maal in de geschiedenis de pans, als stedehouder van Christus op aarde, in het openbaar en met vuur partij kiest voor de ongeloovigen, de Turken. Eeuwen lang, denk aan de kruistochten, werd een voortdurende strijd gevoerd, tusschen de Christelijke (Roomsche) kerk en de Turken; en die strijd heeft thans een einde. Waarom? Het is geen ongewoon verschijnsel ook helaasin eene omgeving, waar van Turken geen sprake is eu waar de ultramontanen zonder eenigen invloed zijn, dat om een betrekkelijk nietig verschil, de partijen, die het in hoofdzaak eens zijn, het meest tegen elkander verbitterd zijn. De tijden, dat men in ons land b. v. liever Turksch dan Paapsch was, zijn gelukkig lang geleden, maar of eene dergelijke ge dachte wel geheel uit het leven der volkeu is ver bannen, mag nog wel eens met opmerkzaamheid wor den nagegaan. Men heeft over 't algemeen liever met een openbaren en verklaarden vijand te doen, dan met iemand, die in bijzonderheden eenig verschil openbaart. Hoogstwaarschijnlijk is dit ook hier het geval. De Slavoniers en de Russen zijn iu het oog van den pauselijken stoel, ketters en scheurmakers. Zij behooren tot de Grieksche kerk eu erkennen het gezag van den paus te Rome niet. Vandaar o. i. de houding van den paus en de ultramontaansche pers in dezen oorlog. Zij keuren de beweging in Engeland al en noemen die beweging geschreeuw over Turksche wreedheden, waaraan de Engelschen in Indie even goed schuldig zijn, en noemen allen, die het voor de mishandelde Bulgaren durven opnemen, anti-chris tenen. Het is niet alleen in dit opzicht, maar in de ge heele ultramontaansche pers wordt een toon aamge-. slagen, die wel eens huiveren doet. Welke toekomst we tegemoet gaan, in betrekking tot staat en kerk in ons werelddeel, wij weten het niet. Dit is zeker als men aan de eene zijde het oog slaat op de uitin gen van de pers en op de eisclien der kerk en aan de andere zijde op de meer en meer klemmende op permacht van den staat, dan komt ons onwillekey-^^ de profetie voor den geest we meeneij^-^^^H door twee scherpziende Franschen en ftuizot uitgesproken. Naar^ i kan een godsdienstoorl^" Eens h°l -l V»TI

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2