ELlil, DE PROFEET Vil ISRAËL. EER HUIS EU ERVE. HOFSTEDE. INGEZONDEN STUKKEN. Or. vf. Wl. Irummacltfr. Openbare Verknoping cjirc lux p i t al e EEN PERCEEL WEILAND, OPENBARE VERKÖOPING. het (tfwjelsdte, haterraat, sterh -gebouwd PUBLIEKE VERKOOPING SS) (Plaatsing niet altijd blijk van instemming.) Te Oostburg moet op 28 September de verkiezing plaats hebben van vier gemachtigden voor het kies- kollege der N. H. Gemeente. De beide tegenover elkander staande partijen zijn ijverig in de weer om hare kandidaten aan te bevelen. Van beide zijden zijn stooibiljetten verspreid. Enkele zinsneden uit die bil jetten, welke ik hier laat volgen, doen duidelijk zien aan welke zijde niet alleen de meeste gematigdheid, maar ook het recht is te vinden In het blaadje der moderne partij staat onder anderen: „De kiesvereeniging, opgericht door den WelEerw. heer Ds. P. K. Dommisse, predikant alhier, is er bij eene vorige gelegenheid in geslaagd uit het kieskollegie te verwijderen, twee der meest achtings waardigste leden van het Herv. Kerkgenootschap in deze gemeente „Dit was eene schitterende overwinning voor den predikant, die ons eenmaal van den predikstoel toe riep „de handschoen is geworpen, ik neem hem op" en voor de partij, die hem tot haar hoofd koos, en die zich in Oostburg opwierp om, zij het ook met opoffering van den vrede en de eensge zindheid, waaraan ons kerkgenootschap zoo groote behoefte heeft, zoodoende aan het hoofd te komen en over ons te heerschen. „Het kiescollegie dient te zijn samengesteld uit de bekwaamste, vredelievendste en gematigste leden der kerk, en vooral op dit oogenblik nu den WelEerw. heer P. K. Dommisse van ons gaat vertrekken, en de leden van het kiescollegie geroepen zullen worden eenen anderen predikant voor de gemeente te beroe pen. „Meer dan ooit is het dus in het belang der ge meente thans het collegie te verbeteren. En deze verbetering is naar onze overtuiging te verkrijgen door in het collegie terug te brengen de heeren, die men heeft uitgestemd en daaruit te verwijderen de mannen, die vooral uit geestelijken hoogmoed in het collegie zitting hebben genomen, en die zich hebben aangesloten aan de partij, die, onder het masker van vromen godsdienstzin, er op uit is den baas te worden over de leden der gemeente en over het geld der kerk." De orthodoxe kiesvereeniging „Evangelie en Belij denis" zegt daar tegenover in haar biljet na aanbe veling harer candidaten „Zij doet dit niet met het oogmerk om andere candidaten te kwetsen maar le in de heilige over tuiging, dat het liberalisme geen blijvend recht van bestaan heeft in de kerk onzer belijdenis, 2e met de wetenschap dat zelfs de Synode der twee laatste ijareai door handhaving der belijdenis in hare wet, en bij de belijdenisvragen het recht «Ier modernen in ons Kerkgenootschap heeft ontkend, en 3e met het bewustzijn, dat niet de mate van kennis of de maatschappelijke posi tie, maar de hartelijke overeenstemming met de b e 1 ij d e n i s onzer kerk de eerste en voor naamste maatstaf is ter toetsing, aan wien men de belangen der kerk zal toevertrouwen. „Zij een ieder overtuigd, dat het gewicht der zaak moet gaan boven voorliefde of voorkeur van personen. En bidde een ieder, die belang stelt in het Koning rijk Gods, in zijne binnenkamer daarover den zegen des Allerhoogsten af." De verstandige lezer vergelijke de smaadwoorden der modernen met de bezadigde bewijsgronden der orthodoxen, en oordeele zelf ADVB RTKiNTT IEIST. Boekhandel van HÓVEKER EN ZOON te AMSTERDAM. Heden verscheen de eerste aflevering van Twee en derlig leerredenen van Dit beroemde werk van den grooten KRUMMA- CHER wordt opnieuw uitgegeven in twintig maan- delijksche afleveringen van twee vel groot 8°. comprcs gedrukt tot den geriugen prijs van tien cesfit per vel. In elk geval, ook al wordt het werk grooter dan '40 vel, zal de prijs niet hooger zijn dan f 4. Bij alle boekhandelaren is ^de eerste aflevering ter inzage. DOOR VERTREK NAAR ELDERS uit de hand te li oop TE VLISSINGEN: met PAKHUIS daarachter, vrijen uitgang hebbende, staande op een der beste gedeelten der Stad "Vlis- singen, en geschikt tot het uitoefenen van elke handelszaak. Te bevragen bij den eigenaar dhr. P. PEEREN BOOM, Mr. Timmerman te Vlissingèn. op Zaterdag 30 September 1876, des voormiddags te 10V-: uur, te Goes, in het slot „Oostende", ten overstaan van den Notaris J. M. PILAAR, te Goes, van: in de gemeente Iloedekenskerke, met Erf, Tuin. Boomgaard, Wei- en Bouwland, ter grootte van 44,26,80 centiaren; onder 's Heer Abtskerke, groot 2,68,35 centiaren. Alles in pacht bij JACOB VAN DUKE. op het dorp Iloedekenskerke. Informatien en Catalogussen met Kaartje der goe deren te bekomen bij den Notaris L. L. WOUTER- SEN, te Middelburg, en voornoemden Notaris PILAAR. P. DREGMANS, Deurwaarder te Neuzen, zal, op Woensdag den4*4en October 1876, des voor middags te 10 ureu, in het Nederlandsch Loge ment bij A. BATENBURG te iVeuzeu, in het openbaar, om coraptant geld, te koop aanbieden ISAIIK^CIIIP „OATHARINA," groot 837 Eugelschc touiieu met deszelfs rond houten etc., zooals het thans is liggende in het kanaal te Neuzen, geelast te Quebec in Augustus 1874, met iE Lloyd's Register voor 4 jarenheeft laatste reis van Philadelphia aangebracht 5800 vaten petro leum. Imformatiën bij de heeren GEBR. POLAK te Vlissingèn. op Vrijdag den 29 September 1876, des voormiddags te 10 uren, aan den Ouden dijk bij IVieuw- en St. Aooslaud, door Notaris D. VERHULST, van: ongeveer10,000 droge Mntsaai-iis en eene groote partij droog Ol men- en zacht Vaamhout. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VEltKOOPEN. INLICHTINGEN. 28 Sept. MiddelburgHuis en Erf. D. Verhulst. 28 Kloetinge. Boomgaard en Land. A.W.Rembges. 29 Nieuwland. 10.000 Mutaards. D. Verhuist. 30 Wolfaartsd.il Woonhuizen, v. d. Bussche. 30 Goes. Hofstede. Pilaar. 30 Zuidzande. Huisraad. C. Loeff. 3 Oct. Oosterland.Meubelen en Huis.Moolénburg. 4 's Heerenh. Hoefje en Bouw land. Liebert. 4 Neuzen. Schip. P. Dregmans. 5 Ovezande. Hoefje, Bouwland en bouwgereed schappen. Liebert. 5 Middelburg Winkelhuis en Koetshuis. L. L. Wouterse. 6 MiddelburgBuitenverblijf. v. Uije Pieterse. 12 Middelb. Huis en Weiland. P. P. Slegt. 20 MiddelburgVee en voeder. B. A. Verheij. Stoombootdienst TÜSSCHEN MIDDELBÜRG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in September en October. Van Middelburg: Van Rotterdam: Vrijdag 29 'smor. 8,30 u Vrijdag 29 'smor. 12,u Zaterdag 30 9,Zaterdag 30 8, Maandag 2 9,Maandag 2 9,30 Dinsdag 3 10,Dinsdag 3 9,30 Donderd. 5 10,Woensd. 4 9,30 Vrijdag 6 Zaterdag 7 Maandag 9 Dinsdag 10 10,— Vrijdag 6 6,Zaterdag 7 6,Maandag 9 6,Dinsdag 10 9,30 9,30 10,30 10,30 Van RoosendaalV Wouw Bergen op Zoom j y Woensdrecht Rilland (halte) Krabbendijke Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge i h GoesJ y 's Heer Arendskérke Arnemuiden Middelburgj y Te VlissingènA VERTREK VAN" SPOORTREINEN. 9.10 9.20 9.28 9.30 9.39 9.53 9.59 10.14 10.19 10.30 10.37 10.41 10.49 11.6 11.12 11.17 8.10 11.25 Treinen, alleen le en 2c klasse. 11.55 3.20 *6.50 8.50 Van Vlissingèn V 6.15 7,30 *9.30 12.6 12.15 3.32 3.42 7.5 9.— 9.S Middelburg A 1 V 6.24 6.27 7.40 9.38 9.40 12.20 7.7 9.10 v Arnemuiden 6.35 12.30 9.19 h 's Heer Arendskerke 6.51 12.46 9.33 1 A 6.59 10.1 12.53 9.39 1 V 7.2 10.2 1.5 9.49 Biezelinge 7.15 1.11 9.54 Vlake (halte). 7.23 1.22 10.5 Kruiningen 7.29 1.29 7.46 10.12 Krabbendijke. u 7.40 1.33 7.47 10.16 K Rilland (halte) 7.47 1.41 10.24 Woensdrecht. 8.2 1.58 2.4 8.8 10.41 10.47 Bergen op Zoom 'lA IV 8.12 8.17 op 2.7 5.— 8.12 10.52 u Wouw 8.29 2.15 5.10 8.20 11.— Te Roozendaal A 8.40 11.2 I 6.-, 10.30 j 4.40 j Van Gent fu.oJi 5J3.2J. Selzaete 9rs"**-"■-u.tv.i lu.oui AJ.'iP.i oeizaece i222SL- ,;y A 8.171 12.25 i 7.311 Van Neuzen 9.101 1.35 C.3P Axel. 6.15 I 10.20 I *1.45 - 12.45 12.53 12.57 1.4 1.19 1.26 1.29 1.40 1.47 1.57 2.7 2.13 2.27 2.35 2.40 2.52 3.1 I Vo!i^ 4.40 4.50 4.17 4.29 4.5ft

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4