ELIH, DE PROFEET MN ISRAEL EEK HUIS EN ERVE, HOFSTEDE, H EEI\ IIEIS EN ERVE, gr. (Jf. KE. fnimitracltcr. Voor /'4O. uit de hand te koop OPENBARE VERKOOPÏNG. het dkgclschc, hoperuant, stalt gebouwd BARKSCHIP Openbare Verkooping ucite lutjntalc EEN PERCEEL WEILAND, PUBLIEKE VERKOOPING PUBLIEKE TERKOOPIÏÏG jS vau de Midd. Ct.Geen godsdienst is immers ook een godsdienst. Binnen eenige dagen zullen we in de gelegenheid zijn een kijkje te nemen in de nieuwe onderwijswet. Wat zal dat weer geven Zal nog langer gespot wor den met de bezwaren van de meerderheid van ons volk? Waar moet het dan heen? Wij antirevolutio nairen, we weten, dat, hoe het ook ga, onze kracht niet in 't getal, maar in 't gehalte gelegen moet zijn. Wij weten dat onze beginselen steunen op de waar heden van 't eeuwig woord van God. Laat ons dat meer belijden en beleven, opdat onze woorden en da den getuigen van de kracht des Heiligen Geestes, die van ons uitgaat, zoo we in Christus ons bewegen, leven en zijn. VL Sept. '76. F. J. ADVE RTENTIEN. Boekhandel van HQVEKER EN ZOON te AMSTERDAM. Heden verscheen de eerste aflevering van Twee en dertig leerredenen van Dit beroemde werk van den grooten KRUMMA- CHER wordt opnieuw uitgegeven in twintig maan- delijksche afleveringen van twee vel groot 8°. coin pres gedrukt tot den geringen prijs van tien cent per vel. In elk geval, ook al wordt het werk grooter dan 40 vel, zal de prijs niet hooger zijn dan f 4. Bij alle boekhandelaren is de eerste aflevering ter inzage. wordt aangeboden eene PIANO, fabricaat B. SCHMITZ te Rotterdam, dit jaar nog op nieuw beleerd ze is te bevragen bij A. W. VAN KLUIJVE, Gravenstraat. - TE KOOP een zesjarig Paaril ook in ruiling tegen een cud paard of ander vee, bij Am. GOEDBLOEÜ te Gapinge. DOOR VERTREK NAAR ELDERS TE VLISSINGEN met PAKHUIS daarachter, vrijen uitgang hebbende, staande op een der beste gedeelten der Stad Vlis- siugcu, en geschikt tot het uitoefenen van elke handelszaak. Te bevragen bij den eigenaar dhr. P. PEEREN BOOM, Mr. Timmerman te Vlissiugen. P. DREGMANS, Deurwaarder te Neuzen, zal, op Woensdag den 4cn October 1876, des voor middags te 10 uren, in het Nederlandsch Loge ment bij A. BATENBURG te Neuzen, in het openbaar, om comptant geld, te koop aanbieden „CATÏÏARINA," groot 837 Engelsche tonnen met deszelfs rond houten etc., zooals het thans is liggende in het kanaal te Neuzen, geelast te Quebec in Augustus 1874', met M Lloyd's Register voor 4 jarenheeft laatste reis van Philadelphia aangebracht 5800 vaten petro leum. Imformatiën bij de heeren GEBR. POLAK te Vlissingen. op Zaterdag 30 September 1876, des voormiddags te lO'/s uur, te Goes, in het slot Oostende", ten overstaan van den Notaris J. M. PILAAR, te Goes, van: in de gemeente Hoedekenskerke, met Erf, Tuin, Boomgaard, Wei- en Bouwland, ter grootte van 44,26,80 centiaren; onder 'sHeer Abtskerke, groot 2,68,85 centiaren. Alles in pacht bij JACOB VAN DUKE. op het dorp Hoedekenskerke. Information en Catalogussen met Kaartje der goe deren te bekomen bij den Notaris L. L. WOUTER- SEN, te Middelburg, en voornoemden Notaris PILAAR. op Vrijdag den 29 September 1876, des voormiddags te 10 uren, aan den Ouden dijk bij Nieuw- en St. Jloosland, door Notaris D. VERHULST, van ongeveer10,000 droge Mutsaards en eene groote partij droog Ol men- en zacht Vaamliout. op Donderdag den 28 September 1876, des= avonds te acht nren, op de bovenzaal van de Sociëteit De Vergenoeging op de Groote Markt te Middelburg, door Notaris D. VERHULST, van met nitgestrekten Tuin, op het Molenwater en uitkomende in de Nieuwe Oostersche straat te Middelburg, gemerkt N no. 45, groot 4 aren 44 centiaren, benevens het recht van erfpacht voor onbepaalden tijd op 3 aren 6 centiaren grond. Te zien daags vóór en op den verkoopdag, des voormiddags van 1012, en des namiddags van 24 uren, op vertoon van een permissiebiljet, ver krijgbaar bij genoemden Notaris. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. datum. plaats. te verkoopen. inlichtingen. 26 Sept. Goes. Paarden en Rundv.Van Dam. 26 n Middelburglnventaris Koffieh.L. L. Wouterse. 26 Zonnemaire Meubilair. J.Moolenburgh. 26 Sas v. Gent.Zaailand. van Peenen. 27 Vlissingen.Loopbrug. Ontvanger Re gistratie. 28 u MiddelburgHuis en Erf. D. Verhulst. 28 Kloetinge. Boomgaard en Land. A. W. Rembges 29 Nieuwland.10.000 Mutaards. D. Verhulst. 30 Wolfaartsd.il Woonhuizen, v. d. Bussche. 30 Goes. Hofstede. Pilaar. 30 Zuidzande. Huisraad. C. Loeff. 3 Oct. Oosterland.Meuhelen en IIuis.Moolenburg. 4 's Heerenh. Hoefje en Bouw land. Liebert. 4 Neuzen. Schip. P. Dregmans. 5 Ovezande. Hoefje, Bouwland en bouwgereed schappen. Liebert. 5 MiddelburgWinkelhuis en Koetshuis. L. L. Wouterse. 6 MiddelburgBuitenverblijf. v. Uije Pieterse. 12 Middelb. Huis en Weiland. P. P. Slegt. 20 MiddelburgVee en voeder. B. A. Verheij. Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in September en October. Van lliddelburg;Van Rotterdam: Dinsdag 26 'smor. 6,u Dinsdag 26 'smor. 12,u Donderd. 28 8,Woensd. 27 12, Vrijdag 29 8,30 u Vrijdag 29 12, Zaterdag 30 9,Zaterdag 30 'smor. 8, Maandag 2 9,Maandag 2 9,30 Dinsdag 3 v 10,Dinsdag 3 9,30 Donderd. 5 10,Woensd. 4 9,30 Wouw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) Krabbendijlte Kruidingen Vlake (halte) Biezelinge Goes 's Heer Arendskerke Arnemuiden Middelburg. VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Vlissingen Middelburg Arnemuiden 3s Heer Arendskerke Te V 9.10 11.55 3.20 *6.50 8.50 9.20 12.6 3.32 9.— 1 A 9.28 12.15 3.42 7.5 9.8 1 V 9.30 12.20 7.7 9.10 9.39 12.30 9.19 a 9.53 12.46 9.33 9.59 12.53 9.39 u 10.14 1.5 9.49 - ii 10.19 1.11 9.54 a 10.30 1.22 10.5 I A 10.37 1.29 7.46 10.12 1 V 10.41 1.33 7-47 10.16 u 10.49 1.41 10.24 n 11.6 1.58 10.41 1 A 11.12 2.4 8.8 10.47 1 V 8.— 11.17 2.7 5.— S.12 10.52 A 8.10 11.25 2.15 5.10 8.20 11.— Goesj Biezelinge Vlake (halte). Kruiningen Krabbendijke. Rilland (halte) Woensdrecht. Bergen op Zoom Wouw Te Roozendaal Treinen, alleen le en 2e klasse. 6.15 6.24 6.27 6.35 6.51 6.59 7.2 7.15 7.23 7.29 7.40 7.47 8.2 8.12 8.17 8.29 8.40 7,30 7.40 *9.30 9.38 9.40 10.1 10.2 10.41 10.46 11.2 4.40 4.50 4.17 4.2'

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4