HANDELSBERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. maar hun stem wordt versmoord, zij zijn al9 roependen in de woestijn. omdat er zulk een groote jacht moet gehouden wor den die alle krachten en alle zintuigen in beslag neemt, is het niet mogelijk even te hooren naar Hem die nvermoeiden en belasten," ook van het drijven en jagen der politiek, tot zich roept. Jezuïtisme en liberalisme voeden om strijd die neiging des meuschen die slechts aanziet wat voor oogen is, en alles wat buiten het gebied der zinnelijke waarneembaarheid ligt, eenvou dig naar het gebied der bespiegelingen verwijst. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zachtDit hadden we onze lezers te zeggen over Frankrijk. In bijzonderheden kunnen we de geschiedenis moeilijk nagaan; onze ruimte is daartoe, bij de velerlei be langen waaraan we onze kolommen wijden moeten; te beperkt. ïïenige aan vullings-verkiezingen voor de nationale vergadering zullen 1 October plaats hebben, de partij-strijd is daar weder tot 90 neen misschien tot 100 graden gestegen. Mac-Mahon, de president der Republiek bezoekt eenige gedeelten van het land. De ontvangst die hem overal is bereid getuigd t van de liefde des volks voor zijn persoon. (De liberale bla den spreken van A volks gehechtheid aan de republiek, dat durven wij niet Frankrijk is zoo wispeltu rig, dat er op liefde voor instellingen, die gewoonlijk nog fonkelen van nieuwheid, niet veel rekening is te maken.) Te Lyon de tweede stad van Frankrijk werd door den voorzitter van den gemeenteraad eene redevoering uitgesproken die getuigde van liefde tot rust en nijverheid, en van begeerte naar zelfbestuur! Men weet, dat Lyon tot die steden behoort, waar de maire door de regeering wordt benoemd. Mac-Mahon antwoordde hem dat zijne gevoelens overeenstemden met die welke door den voorzitter van de Lyonsche ge meenteraad waren uitgesproken. Hij voegde er bij dat hij zich gelukkig gevoelde te Lyon, welks handel en industrie Frankrijk tot eer verstrekken. De pre sident der Republiek liet wijselijk het punt van zelf bestuur rusten. Men zou haast lichter kunnen zeggen waarde school kwestie niet bestaat, dan waar ze wel bestaat. De school wordt langzamerhand voor heel Europa de spil waarom zich de politiek beweegt, het middelpunt waar op zich aller oog richt; de kampplaats waar de strijders elkander ontmoeten. Ongetwijfeld heeft het eene goede zijde dat de krachten gericht worden op dit groote doel, de kennis des Heeren te verbreiden. Maar dat we het even opmerken mogen, trouwe lezer, in den politieken strijd mag de school niet wor den vergeten. We bedoelen dit als we het oog uit sluitend gericht houden op de politieke vraagstukken, dan zouden we wel eens onze roeping kunnen verge ten om zelf, al is het dan onder strijd en lijden, te werken. Wij zopden wel eens kunnen meenen dat het de 'plicht van den staat was en dat wij dus maar zoo lang wachten moesten tot de Staat het ook deed. Dat doen onze vrienden in Zurich niet. Zij wonende in het meest radicale kanton van Zwitserland spannen alle krachten in om vrije scholen op te richten. Ziehier de toespraak waarmede de beer Froelich een dier scholen opende." //Door het geweten daartoe gedrongen, weigeren wij onze kinde ren in de anti-Christelijke scholen van den staat te doen onderwijzen. Immers wij zijn overtuigd dat het Staatsonderwijs meer en meer van den eenigen grond slag, waarop iedere opvoeding, die waarlijk vrucht baar en ten zegen kan wezen moet rusten, afwijkt; en deze grondslag is geen andere dan het geloof in God den Vader, en in Jezus Christus den Verlosser." Zaterdag werd te Blackheath eene inectiug ge houden, waaraan, ondanks den zwaren regen, 1200 personen hebben deelgenomen. De heer Gladstone voerde het woord. Hij zeide, dat de Krim-oorlog aan Engeland plechtige verbindtenissen heeft opge legd. De tegenwoordige Oostersche quaestie is geen partij-quaestie, geen nationaal-Engelsche quaestie, zelfs geen quaestie van Christendom, want zij is eene quaestie van algemeene menschlievendheid. Turkije heeft alles stoutweg geloochend, wat tegen zijne ben den is aangevoerd, en daardoor heeft het de feiten ver zwaard. Het heeft de beschuldigers gestraft en de bedrijvers van de ergste euveldaden beloond. Men wil Servië als Bulgarije behandelen. Zij die aan 't bestuur zijn en aan de gruwelen geen einde maken, zullen de verantwoordelijkheid er van dragen. De heer Gladstone sprak vervolgens ten gunste eener samenwerking tusschen Engeland en Rusland. Engeland mag niet met argwaan jegens Rusland ver zijn en volgens oude traditien handelen. De hoeft nooit eene groote quaestie gekend, om- de Mogendheden en volken van Europa ^temming konden komen. Alleen kan ten opzichte dezer De spreker wees inwerking met .eland dagteekening van gisteren uit Londe bericht wordt weigert de vijandelijkheden te staken, voordat hare vredesvoorwaarden zijn aangenomen. Daaronder zijn slechting van de vestingen Belgrado en Semendria en vaststelling van het maximum vau het Servische leger op 20,000 man. Scheepstijdingen. Vertrokken van Middelburg 10 September de brik Princess kapitein J. Storm en 11 September de brik Hefoe kapitein Harrison en de brik Pal Lis kapitein P. Earnshaw, allen in ballast naar Engeland. Graanmarkten enz. Rotterdam, 11 Sept. 1876. (per telegr.) tarwe en rogge 20 ets. lagerwinter- en zomergerst 10 ets. lagerha ver, paardenboonen en koolzaad onveranderd bruine boonen 50 ets. hooger; blauwe erwten 50 tot 75 ets. lager en kanariezaad 75 ets. hooger. Prijzen van effecten. Amsterdam, 9 September 1876. Nederl. Oertific. Werkelijke schuld. 27? pet. 623/.j dito dito dito 3 7ol/4 dito dito dito 4 99" jG Loten stad Rotterdam 3 dito dito Amsterdam 3 973/-i Rusland Obligatiën 1793/1816 5 pet. 101 Certific. Inser. 5 serie5 übl. Hope Co. 1855 6e serie 5 88s/., dito f 1000 18645 98' s dito L. 100 1872 5 „9-2 dito L. 100 18735 29 Loten 1864 5 Loten 1866 5 321 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. Obligatiën 1867—69. 4 7 S'/8 Aand. Spoorvv. Gr. Maatseh. 5 f 2687? dito dito4 19S Aand. Kiew-Brest 5 dito Baltisehe spoorweg3 131 Oblig. spoorweg Poti-TiÜis. 5 pet. 961/., dito dito Jelez-Griasi 5 dito dito Jelez Orel 5 pet. 96 dito dito Charkow Azow 5 91 Vs Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 797/s dito dito Wcenen. 5 120 Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 573/ig dito dito April/Oet. 5 567? dito in papier Mei/Nov. 5 54lL dito dito Febr./Aug. 5 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 f 105 Spanje. Obligation Buitenl 3 pet. 14'/4 dito Binnenlandsclie 3 13'/s Portugal Obligatiën3 533/s Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 „12 Obligatiën 1S69 6 f Egypte, dito 1868 7 pet. 427/3 dito 1S737 413/s Amerik. Obl. Vereenigde coaten 1904. 5 104 dito dito dito 1885. 6 997/s Brazilië. Oblig. 1863 4l/a dito 1865 5 927» Prijzen Tan coupons. Daar bij het ter perse gaan liet telegr.-beurs bericht nog n(et is aangekomen geven wij de koers van Zater dag. Amsterdam, 9 Sept. Me tall, f 20,60; dito zilver f 20,90; Div. Eng. per tt /'li,87', Eng. Russen per ir ƒ11,8772; Eng. Portugal per tj; ƒ11.877?; Frans ƒ47,60 Belg. t 47,60; Pruis 58,60; Hamb. Russen ƒ30,371/?; Rus sen in Z. R. 31,127?; Poolseke per ll Poolsclie per Z. R. Spaansche piasters/'Spaansche binnenlandsclie gAinerikaansehe dollars 2,46 papier 2,19. (Plaatsing niet altijd blijk van instemming.) Mijnheer de Redacteur! Hoogstwaarschijnlijk zullen er onder uwe lezers velen zijn, die bij lezing der voorschriften der vrijmetse laars, den wensch koesterden iets meer van die ver- eeniging te weten. Van hetgeen ik er- van weet zal ik iets mededeelen. Misschien kan dan dit wei nige dienen om veler gedachten te wijzigen en veler vooroordeelen uit den weg te ruimen. Ik stel mij voor in zeer korte trekken: le de ge schiedenis van den bond te behandelen, 2e het doel daarvan en 3e met eenige opmerkingen te eindigen. le. Ieder, die de groote domkerken van Straats burg, Keulen, Freiburg, Antwerpen of Utrecht ge zien heeft, zal erkennen dat tot de bouwing van die kunstgewrochten verscheidene jaren noodig geweest zullen zijn. De personen, die zulk een groolsch werk hadden aangenomen, natuurlijk meest metselaars, vormden vereenigingen, zoogenaamde bouwhutten, die in gilden verdeeld, onder eigen wetten stonden, on afhankelijke rechtspleging hadden, en groote vrijheden namen aan de werktafel. Deze 3 personen stelden de wijsheid, kracht en schoonheid voor. Meestal werd eens per maand eene vergadering gehouden. Ieder handwerksman wan goed zedelijk gedrag, flink op de hoogte van zijn vak, kon als lid worden voor gesteld. Bij de aanneming hadden eenige bijzondere plech tigheden plaats. Om hunne bouwkunst geheim te houden, werd een geheimschrift uitgedacht, waarvan elk lid den sleutel koude. De getallen 3, 5, 7 en 9 waren bijzonder belangrijk. l)e 'gele, witte en blauwe kleuren en de winkelhaak, de hwuier en de duimstok kregen een zedelijke beteekenis. Deze bouwvereeni- ging was juist door hare samenstelling in süuit goed de gebreken van alle standen der maatschappij te leeren kennen en de leden waren niet zelden getui gen van de ontaarding der priesterschap. Geen wonder dus, dat later toen de orde der Jezuïten werd opgericht, deze zich met hart en ziel beijverde om dergelijke onmisbare dwarskijkers onschadelijk te maken. Juist daardoor werden de werkplaatsen soms toevluchtsoorden voor hen, die om des geloofs wille werden vervolgd. Toen later zulke grootsche kerkgebouwen niet meer verrezen, scheen 't alsof de tijd gekomen was om de geheime vereeniging te ont binden. Maar ziet daar wordt besloten ook andere personen dan handwerkslieden als leden toe te laten; daardoor werd de vrijmetselarij langzamerhand wat ze nu is. 2. Wat ze dan is? Eene vereeniging van personen, die zich ten doel stellen de zeden te beschaven en te veredelen, ('t Is hier niet de vraag, of zij de juiste middelen, die den Christen bekend zijn, aangrijpen en welke laatste naar onze overtuiging alleen in staat zijn genezing voor de kwalen ouzes volks aan te brengen.) De leden hebben zich te oefenen in verdraagzaam heid, behooren zich te houden aan hunne, op zede lijkheid gegronde, wetten. Zij moeten boven partij haat verheven zijn, tegenover kerk en staat een streng onzijdig standpunt aannemen en alzoo ijveren tegen allen gewetensdwang. Op hun woord van eer, dus zonder een eed te doen, moeten ze beloven de her- kenningsteekens en de godsdienstige gebruiken ge heim te houden. Deze laatsten moeten dienen 0111 op den persoon, die zich aanmeldt een blijvendeiï indruk te maken in 't belang zijner zedelijke ontwik keling. De arbeid der leden bestaat in het oprichten en onderhouden van liefdadige instellingen, in 't doen van werken der barmhartigheid, in 't bevorderen van het onderwijs. Ieder lid wordt aangespoord om zijne hartstochten te leeren beheerschen, vastheid van karak ter te verwerven, recht te doen en zich niet te men gen in godsdienstige en staatkundige aangelegenheden. Zoo ziet men, dat de vereeniging der vrijmetselaars niet- meer is dan eene verzameling van gesloten gezelschappen, zonder ander geheim dan 't boven aangeduide. Of de leden zich trouw houden aan hunne wetten en voorschriften, ziedaar eene vraag die ik ontken nend beantwoorden moet. Immers de Nederlandsche vrijmetselaars hebben zich indertijd afgescheiden van de Fransche, omdat Prins Napoleon en Murat de grootste vijanden en toch beiden vrijmetselaars waren. Daarbij komt nog, dat de Pruisen op hunne verga deringen over de staatkunde, de Belgen over staat kunde en godsdienst beide spreken. 3e. Opmerkingen. a. Over de gansche aarde heeft de vrijmetselarij hare takken verspreid, behalve over Rusland, Oosten rijk en Groenland. De 500,000 leden vergaderen in 8000 werkplaatsen of loges. Van die loges bevin den er zich in Duitschlaud alleen reeds 300 met 30,000 leden. b. 72 geheime teekens staan den vrijmetselaars ten dienste om elkander te verstaan. Elk der 3 graden heeft zijn bijzondere teekens, die van achteren naar voren gelezen worden, zooals de Hebreeuwsche boeken. c. In Engeland is het vrijmetselaar zijn zeer veel waard, in Nederland iets, maar in België en Frank rijk niets. d. of de Christen vrijmetselaar zijn kan, is eene vraag, die ik ook eens deed en waarop een vrij met metselaar mij antwoordde //de beste Christen is de beste vrijmetselaar". Omdat de lezers niet gebonden zijn aan die uitspraak, herhaal ik wat ik vroeger schreefIeder zal gemakkelijk al 't bovenstaande kunnen toetsen aan de waarheid, die Gods woord ons verkondigt. VI., 5 Sept. '76. F. J. We bijbelteut «j» de kermis te Gues. Wij zijn verblijd dat God ons in 't harte gaf op de kermis een plaats te nemen met onze tent. Rijke stof hebben wij tot dankzegging over de gezegende uitkomst. De colporteur vau het Schotsche Bijbelgenootschap,

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3