GEMENGDE BERICHTEN. Den 13en dezer zal in het. Schuttershof de Edele Handboog de tentoonstelling worden gehouden van planten, gekweekt door den arbeidenden stand, waarvoor de volgende prijzen worden uitgeloofd. Yoor lien, aan wien zijn verstrekt a 9 of 10; b 6, 7 of 8; c 4 of 5 planten, voor de best gekweekte planten f 10, f 5 en f 2.50. De uitgeloofde sommen van f 5 en hooger bestaan uit spaarbankboekjes tot zoodanig bedrag. Voorts voor 6 verschillende soorten van planten, voor de best gekweekte 1 prijs en 2 premiën, voor 7 andere soorten 1 prijs en 1 premie en voor nog 7 soorten 1 prijs. De prijzen bestaan uit voor werpen ter waarde van minstens f 2.50; de premie uit een voorwerp, ter besehikking van de commissie gesteld. Ook zullen een of meer prijzen of premiën worden toegekend voor de best bewaarde en gekweekte ver zamelingen van planten in het vorige jaar uitge geven, waarom ook de eigenaren van zoodanige plan ten worden uitgenoodigd die in te zenden. Zij, aan wier verzameling een of meer planten ont breken, kunnen niettemin de overgebleven planten inzenden ter mededinging voor enkele nommers. De inzenders van planten, gekweekt in 1876 of 1875, ontvangen bij de inzending daarvan eene kaart tot kosteloozen toegaug voor de tentoonstelling en het 's avonds te geven feestconcert. De toekenning der prijzen en premiën geschiedt door eene commissie van beoordeeling, bestaande uit vijf deskundigen. De uitspraak heeft plaats op den dag der tentoon stelling, Woensdag den IBen September 1876, 's na middags te half éen uur, in het bijzijn van de ver schillende inzenders. De uitreiking der prijzen zal geschieden gedurende de pauzen van genoemd concert. De tentoonstelling zal Woensdag den 13en Sep tember 1876 voor het publiek geopend zijn van 's middags 12 tot 's namiddags half 5 uur. De be zoekers uit den arbeidenden stand, alsmede inzenders, kunnen zich tijdens de tentoonstelling bij een lid der commissie voorzien van éen of twee toegangsbewijzen voor het feestconcert, tegen den verminderden prijs van 10 cent de persoon. Aan het bureau 's avonds is de toegangprijs 25 cent. Het Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen gaat voort op de slechte inrichting der poster!jëii te wijzen, die het onze buren over de Schelde zeer lastig maakt. Een heer te Groede zou onlangs, op een Zaterdag zijn vrouw die te Noordgouwe logeerde, be richten, dat hij 's Maandags komen zou. De brief werd 's Zaterdags bezorgd, de heer ging 's Maandags op reis en zag Dinsdags zijn brief aankomen. Groede ligt van St. Anna ter Muiden circa vier uren en de brieven die 's Maandags middags om 1 ure op de post bezorgd worden komen Dinsdagavond op de plaats hunner bestemming. Of indien ze buiten de gemeente moeten bezorgd worden, dan wordt het wel eens Woensdag. In sommige gevallen zijn de be langhebbenden genoodzaakt tusschen nabijgelegene gemeenten te telegrafeeren, iets wat een uitgaaf van f 1.20 veroorzaakt. Als hoofd der bekende gestichten op de Betuwe, ter vervanging van wijlen ds. Heldring wordt ge noemd dr. Ccsai* Scgcr§ predikant te Leiden. Het gemiddeld aantal weezen te Keerbosch bedroeg 't laatste jaar 398, en de ontvangen gaven f54,733,42'/2. Het saldo was f10473,551/2; doch voor aanbouw was uitgegeven f 10740,6972. Het to tale nadeelig saldo is f 1802,63, waartegenover de inrichting in 't bezit is van f1935 aan effecten, haar vermaakt. Voorts zijn aanwezig de vaste panden, het te velde staand gewas, benevens de waarde van 't ma teriaal der drukkerij. Aan de inrichting van den heer van Dijk te Doctiiiclicin studeeren thans bij de 60 jongelieden, die voor 't predikambt, worden opgeleid Bovendien zijn er ongeveer een 20 te Utrecht op de academie. Bij de groote behoefte die er aan predikanten bestaat, mag de stichting van den heer Van Dijk werkelijk een zegen genaamd worden. Van wege het departement van Binnenlandsche zaken is de volgende beschrijving uitgegeven van den Coloi'.iclo-kever, met het bijschriftIndien gij dezen geduchten vijand van deu aardappeloogst, in welke gedaante ook, ontmoet, doodt hem onmid dellijk." De Colorado-kever, die in Amerika zulke vreeselijke verwoestingen in de aardappelen heeft te weeg gebracht, heeft, op den rug gezien, de gedaante van onzen inlandschen groenen goudhaan, maar hij is een weinig grooter (ongeveer 10 tot 11 millimiang). Zijne kleur is vleeschkleurig rood of rosachtig isabelle, met zwarte oogen, 18 kleine zwarte vlekjes en stip jes op het borststuk en vijf gebogen langstrepen op ieder dekschild. Aan de pooten zijn de knieën en t ars en zwart. De streep langs den naad der dek- jVerkoójter.J .V," toed» - -dïr.r "M „nai I,K,M jes van 30 of iets meer of minder, op de onderzijde der bladeren vastgelijmd. Zij zijn iets meer dan 2 millim. lang en 0,7 millim. breed, glad, hooggeel of oranje van kleur en hebben een rolronde aan beide einden toegeronde gedaante. Binnen vijf of zes dagen komen uit deze eieren de jonge larven te voorschijn. Deze zijn aanvankelijk bloedrood, later gaat deze kleur in vleeschkleur over. De volwassen larven zijn tusschen 8 en 9 millim. lang, na den tweeden ring van het lichaam dik en gezwollen, bultig uitgezet op den rug, aan het einde toegespitst, over het ge heel kaal en zonder knobbeltjes of wratten. De kaasvormige, van voren eenigszins ingedoopte kop is glanzig zwart met witachtige bovenlip, 4 zwarte oogjes ter wederzijde, beschermd door gele bor stelhaartjes, de bovenkaken hebben vijf tandjes. Het borststuk is wit aan den voorraud, dan zwart, terwijl het overige langste gedeelte vleeschkleurig is met olijfbruine vlekjes, die ieder afzonderlijk uit twee witte stipjes bestaan. Het overige gedeelte van het lichaam is vleeschkleurig of geelachtig, in de zijden voorzien van twee rijen ronde zwarte vlekken boven elkander. De zes pooten, waarvan de vijf achterste vrij lang zijn, hebben zwarte heu pen en witte dijen, met schenen en tarsen, die aan de bovenzijde zwart, aan de onderzijde wit zijn. Ha 19 dagen of bijna drie weken de planten ver woest te hebben, kruipt de larve, volwassen zijnde in den gronÜ, waar zij in een pop veranderd, uit welke in den zomer na 10 of 12 dagen de kever te voorschijn komt. Er zijn jaarlijks drie geslachten, waarvan het laatste den geheelen winter in den pop- petoestand onder den bodem doorbrengt. 'Jhrti, School rit Ifiiutiirg. Beroepen te Vollenhove, ds. J* W. F. van Troosteufourg de Bruyo, predikant bij de N. H. G. te Serooskerke (Walcheren); bij de gemeente te Waverveen ds. L. Kan de Beer te Aagte- kerke; en te St. Kruis ds. H* W. Bruins, pred. te Hem. Aangenomen het beroep tot predikant der N. G. H. te Serooskerke in Schouwen door de candidaat A. J. Tan Biet. Beroepen tot predikant der N. H. G. te Dove- ren ds. L. van ftlaanen te Oud-Vosseraeer. Toezegging van beroep naar Wezepe aan ds. E. A. Rciuij predikant der N. H. G. te Zierikzee. De H. B. school voor meisjes te Goes, de eer ste school van dien aard in Zeeland, is geopend met 30 leerlingen. Woensdagnacht is te Vlissingen in beslag ge nomen eene koe, waarvan de rijks-belasting niet was voldaan. Als men nagaat, dat, onder dergelijke om standigheden, de koe wordt verbeurd verklaard, en men bovendien gestraft wordt, is dit waarlijk geen koopje voor den nalatigen eigenaar. Donderdagnacht is A. A., matroos bij het Bel gische loodswezen, in de nabijheid van Ostende, door het omslaan der sloep in het water geraakt en ver dronken. Hij laat eene weduwe met een kind na. Vrijdagmiddag is bij het laden van goederen aan boord van de mailboot //Stad Breda", een kist van het dek in het ruim gevallen, met het treurig gevolg, dat twee der onderstaande varensgezellen aan hoofd en schouders werden verwond. De stoomboot //de Eunch" is midden doorge broken. Reeds is men ijverig bezig met het bergen der goederen, waarvan nog eene aanzienlijke hoeveelheid aan boord aanwezig is. Vrijdag nacht circa 2 V2 ure sloeg de bliksem in den toren van het Ned. Herv. en het R. C. kerk gebouw te Neuzen, welke gebouwen slechts door eenen muur van elkander zijn gescheiden. Omtrent de helft van den toren werd met deszelfs carillon eene prooi van den hierdoor ontstanen brand, terwijl de geheele oostelijke kap en een gedeelte der westelijke van de R. C. kerk door den brand werden vernield. Aan de Ned. Hervormde kerk heeft de brand geene bedui dende schade te weeg gebrachtalleen de hemel van den preekstoel werd verbrijzeld, wijl men eene nis boven denzei ven, teneinde in den toren bij den brand te geraken, had opengebroken, zoodat zulks waarschijn lijk alleen door het vallen van eenige zware voorwer pen is veroorzaakt. Aan de vereeAgde krachten der brandweren Hulst met 2 spuiten, Graauw met, 1, llontenisse met 3, Axel met 2, Stoppeldijk met 1 en St. Jan Steen met 1 spuit heeft men het waarschijnlijk te danken, dat men den brand circa 12 ure des middags meester was, waard dit oude ï-, 1 -1' wVrv..ji rle fraaiste.' j ''Ao10.20 mogen hier een plaats vinden. Donderdag avond kwam eene vrouw met een dertienjarig meisje een manufactuurwinkel binnen op den Nieuwendijk en vroeg omslagdoeken te zien. Terwijl die werden gehaald en weder verruild tegen andere, die beter naar keus waren, liep het kind hard weg gevolgd door de moeder. In den winkel werd een stuk goed van de toonbank gemist. Eenige knapen, die het voorgevallene zagen, achterhaalden moeder en kind, en een agent van politie nam spoedig beiden in hechtenis. Het kind had het stuk gestolen en de moeder beweerde, dat zij het meisje was nageloopen om haar te bestraffen en het gestolene af te nemen, nadat beiden eerst halsiarrig hadden ontkend iets van de zaak te weten. De ontaarde moeder sloeg toen een anderen toon aan en wierp alle schuld op de kleine meid, die dan ook erkende uit eigen be weging te hebben gestolen en al meermalen door moeder daarvoor te zijn bestraft. Een huiszoeking deed de politie 36 bank van leeningbriefjes vinden, meest allen van op gelijke wijze gestolen goed. Na een langdurig verhoor liet de moeder eindelijk haar beweren varen van totale onbekendheid met de voor nemens van haar kind en erkende zij de voorweten schap te hebben gehad. De vrouw en het arme kind, een slachtoffer van de raadgevingen harer diefachtige moeder, zijn naar de cel verwezen. Een fatsoenlijk jougmensch is Zaterdag gearres teerd verdacht van moedwillig brand te hebben ge sticht aan de Ruysdaelkade. Hij heeft reeds bekend. Op denzelfden dag werd een effectenhandelaar op vrij onzachte wijze door zijn collega's van de beurs gedrongen. In den nacht van Woensdag op Donderdag werd op de Bloemgracht een brutalen diefstal met inbraak gepleegd. In een aldaar gelegen pakhuis, dienende tot berging van allerlei koopmanschappen en waarin bovendien door de firma H. Luchsinget Zn. kantoor werd gehouden, hebben de nachtelijke roovers eerst door een in aanbouw zijnd belendend perceel en ver volgens door eene vooraf in het dak gebroken ope ning, met gebruikmaking van eene ladder, zich tot het bedoelde kantoor den toegang verschaft. Een drie tal lessenaars vond men aldaar Donderdag ochtend met geweld opengebroken, eene zware brandkast, waaraan echter geene fracturen, lag van de plaats en voorover op den grond, en dat de onbekende da ders, die zich slechts van eene kleine geldsom heb ben weten meester te maken, bij eene eventueele ont dekking zich niet ongestraft zouden hebben laten van gen, getuigt een ter plaatse door hen achtergelaten geladen pistool. Van de daders is vooralsnog geen spoor ontdekt. Bijna dagelijks ziet men te Utrecht een zeer fatsoenlijk gekleede dame door de verschillende stra ten wandelen, voorzien van vleesch en lever ter voe ding van katten en honden; in enkele buurten heeft zij dikwerf een 2 5tal dier beesten om zich heen, die zij alsdan onthaalt. De schaakstrijd tusschen Utrecht en Haarlem is geëindigd. Utrecht heeft zich, na den 37sten zet van Haarlem, overwonnen verklaard. Uit Helmond wordt gemeldEen elfjarige knaap sloop verleden Zondag in den tuin van J. v. L., waar schijnlijk met. het doel om zich eens te goed te doen aan het rijpe ooft. De eigenaar, dit merkende, greep den jongen en onthaalde hem in plaats van op vruchten op een duchtig pak slagen en stompen. Ongelukkig bleef het echter daarbij niet. De knaap, terstond daarop ziek geworden, is gistereii reeds gestorven, en v. L. zal zich dus over de ruwe manier, waarop hij zijn eigendom heeft trachten te beschermen, zwaar te ver antwoorden hebben. De justitie is in loco onderzoek komen instellen. I11 den nacht van Vrijdag op Zaterdag jl. is de watermolen, staande op den Weilandschen polder on der Bodegraven, afgebrand. De brand had reeds eene belangrijke uitbreiding gekregen, vóór de bewoners er iets van bemerkten, Van daar, dat er ook nagenoeg niets kon gered worden. De Commissie, die in het voorjaar het initiatief nam tot de Haagsche Eloralia, mocht Zaterdag de resul taten van hare bemoeiingen aanschouwen, bij gelegen heid van de tentoonstelling van planten, gekweekt door den arbeidenden stdnd. De opening daarvan had heden middag in tegenwoordigheid van de Commissie plaats. Wel mocht zij van de 750 jonge planten, die in bloei maand van dit jaar aan personen uit de arbeiders klasse werden uitgereikt, thans slechts een 330taï_ gekweekt ter expositie zien, doch een blik 0^5 I J aangelegde perken en eene wandeling j1 7.14 derscheidene rijen planten en bloem^— dat in het algemeen de^7°|gg planten niet heeft out1" 31 4,50 de best gekw^1 prnvfiü— *1M1 i 'Valï -;.v„

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2