de opperyruchteh BOUWLAND, DE OPPERVRÜCHTEW OPENBARE VERKOOPING PUBLIEKE VERKOOPING Hf ui! fff ïbk 'tuin. Publieke Verliooping AJDVJBRTEN" TIEN Jfo De Notaris J. A. DE WOLFF zal, op Vrijdag 25 Augustus 1876, 's mor- gens 10 uren, in het pakhuis in de lange Noordstraat, B n° 1516 en op de Kaaskade te Vlissiugea, tegen comptante betaling verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ METSELAARS en LOODGIETERS- GEREEDSCHAPPEN. Daags te voren te zien. Op Vrijdag den 25 Augustus 1876, des middags te 12 uren, in het gemeentehuis te Kloetinge, van van onderscheidene Boomgaarden, onder Kloetinge gelegen, aankomende Burgemeester J. TRIMPE en anderen. Informatiën te bekomen bij den heer I. J. PAAR- DEKOOPER en bij den Notaris H. K. D. VAN DEN BUSSCHE, beiden te Goes. op Woensdag 30 Augustus 1876des avonds te acht urenop de bovenzaal der Sociëteit „de Vergenoeging", op de Markt te Middelburg, van 1°. De in volle werking zijnde zoutziederij „De Hoop" met annexe Knechtswoning en Erve, op de Heerengracht te Middelburg, wijk M nos 42, 43 en 44, groot 10 aren 48 centiaren; 2°. Eene ruime stalling met annexe woning en groot plein, in de Volderijlaagte te Middelburg, wijk M n08 71, 72 en 75, groot 9 aren 10 centiaren; 3o, Een stal of paklinis en erf, in de Lange Breestraat te Middelburg, wijk O no 152. 4o. Een aandeel in de commercie- compagnie te Middelburg, groot f 3000. Voormelde vaste goederen zijn te zien daags voor en op den verkoopdag, des voormiddags van 10 tot 12, en des namiddags van 2 tot 5 uren. OF DRIE JAREN I\ DE HEILIGE STAD. (Uit lxet Engelsch.) in acht afleveringen a 40 ct. Heden is verzonden de Eerste aflevering, de 2e volgt D. V. tegen 1 October en de volgende afleveringen om de 14 dagen daarna, zoodat bet geheele Werk compleet zal zijn tegen uit0, December. Dit heerlijk schoone Boek bevat een volledig overzicht van het leven van JEZUS cn de werken der liefde, door Hem op aarde verricht. Het is op echt Bijbelsche wijze eD in Oosterschen stijl geschreven. Adloa, eene Israëlietische Jonkvrouw te Jeruzalem, verhaalt de dagelijksche gebeurtenissen met betrekking tot de verschijning van JEZUS VAN NAZARETH en Zijn Voorlooper JOHANNES DE DOO- PER, die gedurende drie jaren in het land van Judea plaats vonden en in de verschillende oorden, waar JEZUS zich met zijne Discipelen vertoonde en wonderen verrichtte. Het Boek is uit korte, boeiende brieven samengesteld en zeer geschikt om in den familiekring, op scholen en in gezelschappen te worden voorgelezen daar het op aangename wijze het geheugen scherpt in de aloude geschiedenis van het Joodsche volk, haar in verband brengende met de belangrijke gebeurtenissen in de dagen der omwandeling op aarde van onzen Heere JEZUS CH RISTUS. Tevens is het bijzonder geschikt om aan kinderen voorgelezen te worden, dewijl het hun op aanschouwelijke wijze een duidelijk overzicht geeft van vele Bijbelsche verhalen. Het Boek zal ongeveer 400 bladzijden bevatten, gedrukt op goed papier postoctavo formaat, en wordt uitgegeven in 8 afleveringen, a 40 cent per aflevering. De EERSTE 500 INTEEKENAREN ontvangen tot uit. December als P r e m i e een exemplaar van de 90 LIEDEREN VAN SANKEY, op zwaar papier en in prachtband, kostende in den handel f 1,25. De inteekening kan geschieden bij eiken Boekhandelaar of bij den Uitgever. Over het bedrag wordt gedisponeerd bij de laatste aflevering, waarbij men het present-exemplaar der Liederen ontvangt. Rokin, 81, Amsterdam. M. 8. BROMET. op Donderdag; 31 Augustus 1876, des mid dags te 1 uur, op de bovenzaal der sociëteit „de Vergenoeging" op de Groote Markt te Middelburg, ten overstaan van den Notaris D. VERHULST, van 83 aren 70 centiaren onder Westkapelle (Poppekerkeblok), in pacht bij CORNELIS DE WITTE, tot het rooven van den oogst 1876. D. J. SCHOLTEN, Notaris te Ellewoutsdijk, zal Op Vrijdag 1 September 1876, des camiddags te 4 uren precies, in het gemeente huis te Baarland, in het openbaar te koop aanbie den: in 5 Boomgaarden van de Erven P. TRAAS, bij het dorp Baarland, en in den boomgaard van ANDRIES STEKETEE, in Jan Hilshoek, onder Bakendorp, ge meente Baarland. Verkoopingen in de Provincie Zieland. datum. 24 Aug. 24 n 25 ii 25 u 25 H 26 n 28 n 29 ii 29 ri 29 u 30 II 30 30 II 30 II 31 II 1 Sept. 6 n 9 ii plaats. te veitkoopen. Borsselen. Woonhuis. Hansvveert. Meubelen. Kapelle. Vruchten. Vlissingen. Metsel, en loodg. gereedschappen. Kloetinge. Vruchten. inlichtingen. Scholten. Rembges. Paardekoopereu v. d. Bussche. J. A. de Wolff. Paardekooperen v. d. Bussche. Bouw- en Weil. T. A. Wagtho. Smidsgereed schappen. K. F. Koksma. Hofstede. Pilaar. Bouw- en Weil. v. d. Bussche. Bóeren-Inspan. C. J. A. Fercken. Hofstede. Pilaar en Wou- tersen. D. Verhulst. I. P, Dronkers. D. Verhulst. D. I. Scholten. P. Loeff. Pilaar en Wou- tersen. Tholen. Sluis. Goes. Goes. Zaamslag Goes. Middelburg. Hofsteedje. Neuzen. Woonhuis. Middelburg. Zoutzeede. Middelburg. Bouwland. Ellewoulsd. Vruchten. Koudekerke. Bouw- en Weil. Goes, Hofstede. Stoombootdienst TÜSSCIIEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Augustus. Van Middelburg. Van Rotterdam: Donderd. 24 'smor. 6,u Donderd. 24 'smid. 12,u Vrijdag 25 6,— Vrijdag 25 12,-— Zondag 27 5,Zaterdag 26 12, Maandag 28 6,„Maandag28 12, Dinsdag 29 7,Dinsdag 29 12, Woensd. 30 7,Woensd. 30 12, VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Van RoosendaalV Wouw Bergen op Zoom Woensd recht Rilland (halte) Krabbendijkc Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goes Te 'b Heer Arendskerke Arnemuiden Middelburg. Vlissingen - i 9.10 9.20 9.28 9.30 9.39 9.53 9.59 10.14 10.19 10.30 10.37 io.4i 10.49 11.6 i 11.12 9.- 11.17 8.10 11.25 11.55 12.6 12.15 12.20 12.30 12.46 12.53 1.5 1.11 1.22 1.29 1.33 1.41 1.58 2.4 2.7 2.15 3.20 3.32 3.42 5.— 5.10 7.5 7.7 7.46 7-47 8.12 8.20 8.50 Van Vlissingen. 9^8 9.10 9.19 9.33 9.39 9.49 9.54 10.5 10.12 10.16 10.24 10.41 10.47 10.52 11.— Middelburg Arnemuiden 's Heer Arendskerke Goes u Biezelinge Vlake (halte). Kruiningen Krabbendijke. Rilland (halte) Woensdrecht. Bergen op Zoom Wouw Te Roozendaal V 6.15 7,30 *9.30 12.45 4.40 A 6.24 7.40 9.38 12.53 4.50 1 V 6.27 9.40 12.57 6.35 1.4 6.51 1.19 1 A 6.59 10.1 1.26 1 V 7.2 10.2 1.29 7.15 1.40 7.23 1.47 V 7.29 1.57 a 7.40 2.7 7.47 2.13 0 8.2 2.27 1 A 8.12 10.41 2.35 i V 8.17 10.46 2.40 4.17 8.29 2.52 4.29 A 8.40 11.2 3.1 4.50 Treinen, alleen le en 2e 5.30 8.45 5.38 8.55 5.42 9.— 5.49 97 6.4 9.22 6.11 9.30 6.15 6.27 6.34 6.39 6.49 6.55 7.14 7.23 - 7.28 .itenYyjj 7.r. ■ÖQ^Ê ovatj Van Neuzen Sas van Gent. Selzaete. gei.Cant *onlpridsche naiiuw qc -njs P i 6.— 10.301 4.401 Van Gent 1 6.25 10.55 5.02 Selzaete j 6 40 11.10. 5.22 Sas van Gent 7.281 12.-! 6.13» Te Neuzen. 8.17 9.10 9.29 10.— 12.25 1.35 1.55 2.251 7.31 2o. of de Transvaal een ge- van 220 8.51 hectaren is h^t veen op sf»« Van Neuzen Axel Hulst. Te St. Nicolaas 6.15 6.32 6.52 10.201 10.36 10.55 *1.45 2.1 1.20 7.47_ 11.30' van G^r 7-1 7.15 7.351 Van St. Nicola**- Hu'-' ;'aari-u gf> jnJ-'-^sen V -;/ Vé -

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4