AANBESTEDING. mm mmmmm HA. MulshoudeMjke Goederen, als: adverten tien. T-' AANBESTEDING. OPEN BAH E VERHURING. SCHUUR. STALLINGEN M WAGENHUIS, BOUW- en WE SUA AID, EEM lIOFSUiEDJl!, OP MAANDAG DFA 21 AUGUSTUS 1876, ALLE DE GEBOUWEN, MEUBILAIRE- g tt 1-il SJ It.iiWJ iU JAVWl Het WINKELHUIS Gortstraat I 337, te bevragen bij den bewoner. Uit de h.tml te koop EEX TWAALFDE AANDEEL IN DE MEESTOOF den Berg te Kloetinge, en EEN ACHTTIENDE AANDEEL IN DE MEESTOOF de Hoop te Kruiningen. Te bevragen bij den heer I. J. PAARDEKOOPER, te Goes. DE EERSTE VERKOOPIXG van eene belangrijke partij voor den Heer K. PEERS, te Haamstede, zal plaats hebben DINSDAG 22 AUGUSTUS 1876, 's morgens 10 uren, door den Deurwaarder J. FRANSE. Mevrouw de Weduwe J. H. C. KAKEBEEKE, te Goes, zal op Woensdag den 16 Augustus e. k. des middags te 2 uren, iu de Herberg te Ycrse- kcndtian, iu het openbaar trachten aan te besteden het bouwen van een WOOXIHJIS, met annex PAKHUIS aldaar, waarvan het bestek met teekening, van den 5 Augus tus e. k. af, ter lezing ligt in voornoemde Herberg te Yersekendara tot op den dag der besteding. De aanwijzing in loco zal geschieden op den dag der besteding des voormiddags te 11 uren. Inlichtingen worden gegeven door den Heer J. H. HANNINK, Architect te Goes. Op Woensdag den 16 Augustus e. k. des voormiddags te 12 -uren, zal de Weled. Achtb. Heer D. P. DOMINICUS, Burgemeester van Krnl- ningen, in het Gemeentehuis bij J. BLOK, bij en kele inschrijving, trachten aan te besteden Het sloopen en bouwen van een WOO.VHUIS aldaar, waarvan het bestek met teekening van heden af ter lezing ligt in voornoemd gemeentehuis. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Zater dag den 12 Augustus 1876, des voor middags te 11 uren. Door verandering van woonplaats zal de weduwe van A. WATTEL, in na te melden herberg, op Woensdag den 16 Augustus 187è, des namiddags te 4 nren, in publieke veiling en voor den tijd van 7 achtereenvolgende jareu, te huur aanbieden tevens ingericht lol HERBERG, met op. den dijk te Gecrsdijk, gemeente Wis- sekerkein welk perceel sedert jaren de Herbergiers- en Vrachtrijders-Affaire met goed gevolg is uitgeoefend. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris L. VAN DER MOER, te Colijnsplaat. De Notarissen A. M. TAK en A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS zullen op Vrijdag 18 Augustus 1876, des namiddags te twee uren, op den Kampveerscben Toren te Ycere, in het openbaar VERKOOPEN O Perceel en liggende in de gemeente Vrouwepolder, bij den grintweg van Zandijk naar Gapinge, achter de hofstede van W. POUWER en in Schellach, en in de gemeente Veere, genaamd „het Schut tershof," bewoond door WISSE SCHOUT, groot 20 aren. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen. des voormiddags te 10 aren, in de Herberg bij M. MINNAAR, te Wolfaartedijk, zal de Wel edel-geboren heer Mr. C. P. LENSHOEK, Burge meester te Wolfaartsdijk, ten overstaan van den Griffier Mr. P. J. A. VAN DAM, publiek en aan de meestbiedenden presenteeren te verkoopen: (VOOR AFBRAAK) staande op de hofstede onder Cats, in Noord- Beveland, thans nog in gebruik bij de erven VERSCHUURE aldaar, mitsgaders het Mest in den Mestput. Alles bij uitgezette billetten in het breede vermeld. Informatiën bij genoemden heer Mr. G. P. LENS HOEK en bij Mr. P. J. A, VAN DAM, te Goes. De Notaris A. W. REMBGES, zal op Donderdag den 24 Augustus 1876. des morgens te 10 uren, te Hansweert, ten ver zoeke en ten woonhuize van den Weleerwaarde heer P. J. PENNINGS, benoemd hulpprediker bij de Inlandsche Christen-gemeenten in Nederlandsch-Indië, PUBLIEK VERKOOPEN: eene partij zeer nette en zindelijke en verdere een donzen Bed met Peluw en 2 kusseiis, een Bfed met Peluw (kapok) en 2 veeren kussens, 1 eikenhouten met mahoniehout opgelegde Buffet kast, 1 eikenhouten Linnenkast, 1 withouten Kastje, 1 ronde en 1 vierkante Tafel met maho niehout opgelegd, 1 mahoniehouten Penanttafeltje, 1 schrijf- en 3 withouten Tafels, 2 Waschtafels, notenhouten en andere Stoelen met Fauteuils, 1 Klepstoel met kus?ens, Stoven, Kindertafel, Le- dekanten, Spiegels, Schilderijen, Lampen, Kar petten, Tapijten enz. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. TE VERKOOPEN. INLICHTINGEN. Bouw- Weiland A. M. Tak en v, en een Hofsteedje. Rijsoortv.Meurs Bóeren-Inspan. I. v. d. Bent» Gebouw, v. afbr. en Mestput. P. J. A. v. Dam. Grasgewassen. C. JA. Fercken. Bóeren-Inspan en I. Franse. Rembges. Scholten. Paardekooperen v. d. Bussche. Pilaar. Pilaar eö Wou- tersen. DATUM. PLAATS. 18 Aug. Veere. 18 Brouwersh. 21 Wolfaartsd 21 Neuzen 22 w Haamstede. 30 Hansweert. Borsselen. Kapelle. Goes. Goes. 9 Sept. Goes, Vee. Meubelen. Woonhuis. Vruchten. Hofstede. Hofstede. Hofstede Stoombootdienst TüSSCIIEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Augustus. Tan Middelburg: Tan Rotterdam: Dinsdag 15 'smor. 7,— u Dinsdag 15 smid, 12,— u Woensd. 16 8,Woensd. 16 12, Donderd. 17 9,Donderd. 17 1,— Vrijdag 18 10,„Vrijdag 18'smor. 8,— Zondag 20 10,Zaterdag 19 9,30 Maandag 21 10,Maandag 21 'smid. 12, Van Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) Krabbendijke. Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goes '9 Heer Arendskerke y Arnemuiden y Middelburg. Te Vlis9ingen VERTREK VAN SEOOR TREINEN. Vliseingen. Middelburg Arnemuiden 'b Heer Arendskerke V 9.10 11.55 3.20 *6.50 8.50 9.20 12.6 3.32 9.— A 9.28 12.15 3.42 7.5 9.8 V 9.30 12.20 7.7 9.10 9.39 12.30 9.19 9.53 12.46 9.33 9.59 12.53 9.39 10.14 1.5 9.49 10.19 1.11 9.54 y 10.30 1.22 10.5 A 10.37 1.29 7.46 10.12 V 10.41 1.33 7-47 10.16 10.49 1.41 10.24 11.6 1.58 10.41 A 11.12 2.4 8.8 10.47 V 8.— 11.17 2.7 5.— 8.12 10.52 A 8.10 11.25 2.15 5.10 8.20 11.— Goes y Biezelinge. y Vlake (halte). u Kruiningen g Krabbendijke. y Rilland (halte) r Woensdrecht. Bergen op Zoom Wouw Te Roozendaal Treinen, alleen le en 2e klasse. V 6.15 7.30 *9.30 13.45 4.40 5.3 0 8.45 lA 6.24 7.40 9.3S 12.53 4.50 5.38 Ö.55 1 V 6.27 9.40 12.57 5.42 9.— y 6.35 1.4 5.49 9.7 y 6.51 1.19 6.4 9.22 1 A 6.59 10.1 1.26 6.11 9.30 •lv 7.2 10.2 1.29 6.15 7.15 1.40 6.27 u 7.23 1.47 6.34 7.29 1.57 6.39 y 7.40 2.7 6.49 V 7.47 2.13 6.55 g 8.2 1 2.27 7.14 »A 8.12 10.41 2.35 7.23 'IV 8.17 10.46 2.40 4.17 7.28 8.29 2.52 4.29 7.12. A 8.40 11.2 3.1 4.50 -V.42, Van Neuzen y Sas van Gent. x Selzaete. 6.— 10.30! 6.25 10.55 i 6 40! 11.10 if.-byr 4.40j Van Gent 5.021 Selzaete' 5.221 r Sao van Gent^ N^as^an i/éut 8.17; 9.101 9.29 j Ia y.sA» 1 12.25 1.35 Van Neuzen y Axel 7.311 8.32 6.15 6.32 x Mi 10.20 I 10.36 z.x 1v an ^T IJ*'' r". *1.45 1 7.-1 Van Sfc.J?;- 2.1 I 7.1-'-, vanöt^r

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4