HANDELSBERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. opdoen, nieuwe handelswegen ontsluiten en, gelijk we van Livingstone zeker zeggen mogen, medearbei- den om de tijd te verhaasten, waarin de profetie vervuld zal zijn: „de gansche aarde zal vervuld zijn van de kennis van den Naam des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken." Samenwerking van en met Christe lijke Jongelingen. „Ten slotte een woord tot u, dierbare jongelingen uit den burger- en militairen stand, een woord van dank uit naam der telkens hier verzamelde schare, voor het genoegen haar hier verschaft. Wel heb ik geen formeele opdracht tot dien dank, maar het bij herhaling gevuld zijn dezer zaal, de blik, waarin bij zoo menigeen het genoegen en de stichting te lezen waren, geven mij, bij de betuigingen van genot en zegen, hier en daar opgevangen, te verstaandat ik als laatste spreker de tolk der menigte moet zijn, om u haren dank te brengen. Vurig hoop ik dat de Heer u den arbeid der liefde rijkelijk vergelde. Gaat steeds voort naar uwe krachten op het gebied der binnenlandsche zending werkzaam te zijn, tot eer van God, en tot zegen voor velen onder kleinen en groo- ten." Leze woorden van waardeering sprak Ds. Keulemaus op de openbare samenkomst van Vrijdag 4 Aug. in de Bogardstraathet bedrag der kollekteu nagenoeg het dubbele van het vorige jaar is alreeds het eerste handtastelijk bewijs dat de geachte spreker wien de vereenigingen, even als aan de vorige sprekers, grooten dank verschuldigd zijn zich niet heeft vergist. Hecht aaugenaara was het op nieuw te ervaren dat de drie vereenigingen, door eenig kerkelijk verschil of door staud in de maat schappij meer onderscheiden dan gescheiden, het in het groote hoofddoel zoozeer eens zijn, dat zij als het ware daarin opgingen. Wordt bijv. in Amerika, waar nog zooveel nieuws is tot stand te brengen, allerlei christelijke en menschlievende arbeid door de Jongelings-vereeniging ter hand genomen, in ons land, waar de vereenigingen tot verschillende doel einden elkander haast in den weg loopen, hebben de Christelijke jongelingen in menig geval zich slechts persoonlijk aan anderer arbeid aan te sluiten, slechts te volgen waar anderen voorgingen, gedunde gelede ren aan te vullen. Toch blijft er nog werks genoeg voor de Christelijke Jongelings-vereenigingen over be halve haar hoofddoel: het winnen van jongelingen van allerlei rang en stand voor Christus. Traktaat ver spreiding, ook buiten bijbeltent en kermistijd, zondag- schoolarbeid. verbetering van het volksgezang enz. liggen in de eerste plaats voor de hand. Wat ook de leden krachtens hunne persoonlijke overtuiging mogen doen, de vereeniging zelve betrede nooit staatkundigen grond. Zullen echter de Jongelings-vereenigingen zich krachtig kunnen ontwikkelen, dan behoeven zij niet een anderen steun, dan de trouwe opkomst eener ge deeltelijk tot eigen genot ei stichting vergaderde schare; meer dan eene ruime kollekte, hoe verblijdend dit ook zij. Wie zijne kinderen eene goede plaats in de maatschappij wil verschaffen, weet dat het betalen van schoolgeld, het geven van gereedschap en nu en dan een verjaringsgeschenk nog niet alles afdoet. Men behoort ze, als 5t eenigszins kan, iu eene z iak te zetten. „Door kwaad gerucht en goed gerucht" zegt het spreekwoord door 't eerste zijn de Jongelings- vereenigingen nu wel heen. Zou de tijd nog niet daar zijn dat de Christelijke gemeente, het Christelijk pu bliek kan overgaan zijne kinderen verder voort te helpen dan tot dusver? Moeten kroeg en sociëteit altoos aantrekkelijker lokalen hebben dan de Jonge lings-vereeniging Kan men tot een eerste bezoek overgehaalde vrienden brengen in een lokaal, dat er zoo kil, zoo kaal, zoo kerksch uitziet? Kan men bij uwe aanvankelijk toegebrachte zonen reeds zooveel zelfverloochening onderstellen, dat zij tevreden zullen zijn met een veel te groot, of veel te somber op ongeschikte wijze gemeubeld vertrek, dat voor een geheel ander doel mogelijk volkomen berekend is De Jongelingen zijn de hoop der familie, der kerk, ■der maatschappij. De Jongelings-vereeniging is de kindsche jaren te boven, zij wil zich uitbreiden, har ten en zielen winnen. Het is de tijd der cooperative (samenwerkende) vereenigingen. Ouders, gemeenteleden, werkt dan met uwe zonen, jeugdige vrienden en ge- loofsgenooten samen, om hen in eene zaak te zetten, die winsten afwerpt voor de familie, de kerk, de aatschappij voor de eeuwigheidIn de winst, zegen zult gij deelen. wij ze bezwaarlijk opnemen, omdat liet ons niet lust in den modder te roeren, door genoemd Weekblad op gediept. Graanmarkten enz. middelburg 10 Aug. De oogst druk iu gang zijnde, was er heden niet veel levendigheid. Het grootste verschil in prijs met de vorige week, waren Walchersche groene kookervvten welke 75 cents j zelfs sommige f 1,minder betaald werden. De tar we was iet9 hooger in prijs. Ook het koolzaad werd tot geringe verhooging genomen. Beste Walchersche tarwe f 10,10 a f 10,25; nieuwe rogge f8,nieuwe wintergerst f 6,25 jarige zomergerst f 6,25 nieuwe zomergerst f 6,witte boonen f 10,50 nieuwe kook- erwten f 10,50; nieuw winterkoolzaad f 12,70, f12,80, f 12,90. Versche boter per kilogram f1,40 a 1,50; eieren f 3,40 per 100 stuks. Vlissingen, 10 Aug. Boter per kilogram t 1.65 a f 1.55. Eieren per 104 sfuks f 4. Amsterdam, 11 Aug. Kaapolie op zes weken f 89, Lijnolie f 29J/,. Prijzen van effecten» {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 11 Augustus 1876. Nederl. Certiöc. Werkelijke schuld. 21/3 pet. 62'/s dito dito dito 3 74 dito dito dito 4 99 Loten stad Botterdam 3 98 dito dito Amsterdam 3 „98 Rusland. Obligatiën 1798/1816 5 pet. 99^ Certitic. Ins^r. 5 serie5 Obl. Hope Co. 1855 6e serie. 5 875/s dito f 1000 18645 97',s dito L. 100 18725 „91 dito L. 100 1S735 „91 Loten 1S645 f Loten 1866 5 „318 Inscr. Stieglitz Co. 2e ii 4 L. 4 pet. 77iL Obligatiën 1857—69. 4 78'/4 Aand. Spoorw. Gr. Maatsch. 5 f 265 dito dito4 Aand. Kiew-Brest 5 rlito Baltiseke spoorweg3 „130 Üblig. spoorweg Poti-Tiüis. 5 pet. dito dito Jelez-Griasi 5 23D/s dito dito Jelez Orel 5 pet. 941/., dito dito Charkovv Azow 5 997/8 Polen. Aand. Warsehau-Bromberg. 4 521/.! dito dito Weenen. 5 123 Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 56'/s dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 535/8 dito dito Febr./Aug. 5 54 It.alië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 f 101'/s Spanje. Obligaliën 'Buitenl 3 pet. la'/I6 dito Binnenlandsche 3 13*/s Portugal. Obligatiën3 54 Turkije. Inschrijving Alg. schuld. 5 ll,l/i« Obligatiën 1869 6 f Egypte, dito 1863 7 pet. 47 dito 1873 7 453/4 Araerik. Obl. Yereenigde Staten 1904. 5 1035/s dito dito dito 1835. 6 101 Brazilië. Oblig. 1863 4J/-> dito 1865 5 92'/4 Prijzen van coupon*». Amsterdam, 11 Aug. Metall. f 20,35; dito zilver f 20,871/a; Div. Eng. per it' 1'11,90; Eng. Portugal per tfc' f 12,Spaansche piasters f Araerikaansche dol lars (in goud) 1' 2,451/2. Amsterdam, 10 Aug. Metall. 20,25; dito zilver 20,70; Div. Eng. per S* f 11,90; Eng. Kussen per ij* 11,90; Eng. Portugal per u; 12.Frans 47,60; Belg. 47,60; Pruis /"5S,60; Harab. Russen/'30,121/i; Kus sen in Z. K. f 31,12'/s; Poolsche per fl Poolsehe per Z. li. fSpaansoke piasters/'Spaansche binnenlaudsche f Amerikaansehe dollars f 2,45 papier 2,16. (Plaatsing niet altijd blijk van instemming.) geepstijdingeii. kade te Middelburg de van Riga. Wie de heerschende partij in ons vaderland is. Volgens onze Nederlandsche staatsinrichting wordt elke wet bij stemmenmeerderheid beslist. Nn zou men denken dat de heerschende. partij ook de grootste zoude zijn. Dit zou dan ook het geval zijn, indien de stemming zuiver was. Het'is mijn doel niet aantetoo- nen, dat de liberale partij in het nadeel is tegen de stemmen der antirevolutionaire, want dat heeft de Standaard in meer dan een art. gedaan. Wij hebben het oog op onze schoolwet. Wij spreken nu niet over de scheeve wetsartikels en de nog scheevere uitlegging en toepassing dier wet; ook niet hoe de praktijk de wet hier en elders ontduikt, Art. 23 alinea 2 der wet zegtDe o n d e r w ij- zer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe te laten, wat str ij dig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van an dersdenkenden. Wat deze alinea beteekent leert de praktijk n. 1. alle godsdiensten verloochenen, be halve eene heidensche zedeleer der tegenwoordige modernen. Men eerbiedigt door te negeeren. De ver schillende godsdienstige gevoelens van hel geheele volk verdienen dus eenvoudig buiten de school ge sloten te worden. Alzoo krijgt men eene natie zonder God of Overheid. Het is toch buitën twijfel, de ge schiedenis heeft het geleerd, daar, waar men God ver loochent, eert men geene overheid meer; daar kan althans de achting, eerbied en. liefde-.van de onder danen tot hare overheid niet anders, dan kunstmatig zijn, en zal dus niet uit de liefde ontspruiten. Dan geldt hetZij hebben des Heeren woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben? De geest der schoolwet leidt dus tot het Heidendom. Allen moeten Joden worden voor wien het kruis eene ergernis allen, wijze Grieken voor wien het kruis eene dwaasheid is. Nog meer De onderwijzer raag niets leeren enz. derhalve hij zal niet spreken over offer eu schuld, niet over den aangekondigden Messias. Vergeet de gunst niet die men U bewijst o, Jood, want, opdat ook uw kiud het staatsonderwijs zoude kunnen genieten, mag aan de overgroote meerderheid, de kindereu der protestan ten, niet geleerd worden, dat Mozes plaats heeft ge maakt voor Christus, de schuld op Golgotha verzoend is, en Daniels 70 weken reeds voor 19 eeuwen ver vuld zijn. Men zal U in uw ongeloof en Christus verwerping wei gerust laten. Ook het Christenkind moet even ongeloovig worden als gij. Dat Christenkind wordt vervolgd door eene listigheid, als die van Juliaan den afvallige, die verbood, dat de Christenscholen de boeken der hei densche schrijvers zouden gebruiken, opdat de jeugd onwetend zou blijven. Maar nu, helaasverbiedt men den christen zijn Christus en het groote boek der openbaring Gods in de school te hebben. Een Juli- aansche trek Ergert U ook niet, roomschgezindeDe schoolwet zal wel zorgen dat uw paus door den protestant ge hoorzaamd wordt! Men heeft den Zaligmaker,jjm den jood uit de school gebannen, ook het "boek, waarin de leer der waarheid te vinden is, zal men om uwent wil, daaruit ook wel verdrijven. Men zal uwe Mariavergoding en uwen heiligen vader te Rome niet verdacht maken. Wij zullen den Bijbel weeren en onze geschiedenis verminken. Het priesterbedrog met het goochelspel der wonderen, zal de protestant U ook wel laten, want de bijbel, de kenbron van waarheid en leugen, wordt ook om uwent wil buiten de school gesloten. Mag men dan de jeugd met haren Schepper eu Zaligmaker niet bekend maken In geene school in gansch Nederland, zegt de wet, want, zelfs de Christ. School, laten wij buiten rekening. Wij rekenen met alles, behalve met Christus en zijne waarheid. Wie is nu de heerschende partij in ons vaderland? Immers de jood? Weg met Christus zegt het Christelijk Nederland de jood heeft gelijk. De Kots der ergernis moet weg. De zeer kleine minderheid beheerscht het onder wijs de jood. Eene grootere minderheid Ja ook de roomschen. De school geleverd aan on- en bijgeloof, met uwe beurs en bij En zal het protestantsche Nederland dat nog lan ger dulden? Ouders! merkt gij niet op? Zij hebben uwen Heer weggenomen. Durft gij uwe kinderen naar eene school zenden, waar de naam van Jezus contrabande is? Waar het door de wet verboden is, in den naam van Jezus te spreken, evenals het jood- sche Sanhedrin deed. Hand. 5 28.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3