HANDELSBERICHTEN. waarlijk geen kleinigheid. Een ingezetene te Konstan- tinopel heeft voor de betaling moeten instaan. Zoover is het du3 reeds met de Turksclie Financiën gekomen Geen enkel raillioen meer in de schatkist; alles behalve een aangenaam denkbeeld voor de verheven Porte Iedereen weet dat prins Bismarck niet gewoon is te schertsen met hen, die Daitsche onderdanen in hunne rechten aantasten en nog minder met hen die ze om 't leven brengen. Hij heeft voor de betaling een termijn -van drie weken gesteld, die gisteren is afgeloopen. Vermoedelijk is de familie Abott dus reeds in het bezit der 300,000 francs. Zoo niet, dan zonden de Turken spoedig van Duitschlnnd hooren. Bismarck heeft zelf die zaak behandeld en is onver biddelijk. Nu wc eenmaal aan Duitscliland bezig zijn o-aan we nog eenige oogenblikken verwijlen, op het onbloedige terrein der verkiezingen aldaar: de beweging is veel vroeger begonnen dan sedert jaren het geval was. Hiertoe heeft de Begeering ruimschoots het hare bijgedragen. Bismarcks oorlogsverklaring van 9 Fe bruari rechtstreeks tegen de Kreuzzeitung en zijdelings tegen de naar haar genoemde partij d. i. der oud-conservatieven is eigenlijk het sein geweest. Die partij, eensklaps wakker geschud, is thans veel beter georganiseerd dan eenige andere, en thans we tende wat er voor haar op het spel staat, spant zij alle krachten in om bij de stembus een schitterend figuur te maken. Niet minder beweging heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken te weeg gebracht door zijne oorlogsverklaring aan de Fortschritts par- 1ij. Deze beijvert zich thans niet minder dan de oud-conservatieven om het volk tegen de Begeering in het harnas te jagen en hiertoe inzonderheid partij te trekken van de tegenwoordige ongelegenheden op economisch gebied. Voor het Ministerie, zooals het thans is samengesteld, zou niets wenschelijker zijn dan dat de nationaal-liberalen met de vrije conser vatieven de meerderheid vsrkregen; doch dit resultaat wordt hoe langer hoe twijfelachtiger. Deze toestand verdient zooveel te meer aandacht, nu vele Landraden en andere hooge ambtenaren open lijk zijn toegetreden tot de nieuwe Duitsch-conserva- tieve partij, terwijl vele hunner collega's, zich van alle deelneming aan openbaie manifestatiën onthou dende, toch met haar medewerken, Ernstig is de nederlaag door de liberale partij in Belgie geleden, Te Leuven, zou een lid voor de Kamer van Afgevaardigden gekozen worden. Met 500 stemmen meerderheid heeft de clericale candidaat de •overwinning behaald. De minister van Onderwijs in Frankrijk heeft bij gelegenheid eener prijsuitdeeling. eene rede uitge sproken, ter verdediging van het standpunt der re geering tegenover den Senaat. Eene rede welke echter niet veel nieuws oplevert. Hopen we dat het nieuws, dat komen zal, iets goeds is. Gods Woord en de Kermis. pen Eén blaadje werd teruggezonden (door een Isra ëliet?) met het bijschrift: Welk was Jezus, eerste gezelschap? De os en de ezel. Welk was zijn laatste? Twee moordenaars. Niet één der kerinisgangers of hij moest zich reken schap geven van hetgeen Jezus voor hem is. Hoevelen het werk in de bijbeltent met hunne ge beden ondersteund hebben is onbekend, maar opmer kelijk is het dat meer dan ooit te voren omtrent 90 personen dat werk met hunne giften onder steunden in hunnen naam, als hunne rempla^anten in het leger des Heeren, stonden de broeders, die in I de bijbelkraam dienden. Begonnen alle andere kermis-strooibiljetten met het aanbod van koopwaar en zingenot en ein digden zij met opgave van prijs, zelfs in ver schillende //rangen"* de blaadjes der bijbeltent boden integendeel eene zaligheid aan zonder prijs, een onvergankelijk, rein en onvermengd genot voor allen zonder onderscheid, waar hij die Jezus 't meest bemint, de meeste eens zal wezen. Terwijl zoo in de bijbeltent de voorpostendienst werd verricht, trokken de Jongelings-Yereenigingen, broederlijk met de Militairen-Vereeniging samenwer kende, vele meer of minder besliste tegenstanders der kermisvreugde tot zich. Bij de minst bezochte open bare samenkomst was de ruime zaal in de Bogard- straat stellig voor 19/2o gevuld, meestal moesten alle in het huis beschikbare stoelen worden bijgezet, en nog kon de schare geen plaats vinden. Toen zulke samenkomsten ten vorigen jare voor 't, eerst werden beproefd, beschouwde men ze al dadelijk als eene blijvende instelling. De verwachting is nu verre over troffen. De ernst, waarmede de eerste spreker optrad, schrikte niemand af, en werd door volgende sprekers niet verloochend. Welke kenne van het menschelijk hart en van eeuwenoude vastingewortelde gewoonten, had zulk eene uitkomst durven voorspellen! De gezellige samenkomsten werden eveneens druk bezocht, steeds was er een vijftigtal jongelingen, van den leeftijd, waarop men zoo gaarne kermis houdt, tegenwoordig, daaronder verscheidene vreemde ge zichten. Vele leden hadden niet eiken avond vrij, toch waren er die geen enkele 'samenkomst oversloegen Ook die samenkomsten, ongedwongen als zij waren, kregen onwillekeurig een ernstiger karakter dan men zich had voorgesteld, de heerschende geest wilde het zoo. In de laatste kermisdagen is weder duidelijk ge bleken: dat de Jongelings-Vereenigiug toeneemt in genade bij God en de menschen. Zij ondervinde dat meer en meer in de dagen die daarop volgen aan sommige gegadigden te verkoopen tot ongeveer vorige prijzen. Nieuwe BLAUWE ERWTEN waren al vry wat ruimer toegevoerd. De kwalireit voldoet algemeen goed 3 doch de lcook schijnt ari nog te wensclien over te laten. Aanvankel.jk bestond er goede kooplust, doch later moest, om op te ruimen, weder lager afgegeven worden. Puike Zeeuwsche etc. van f 11.tot f 11.40, middel- Vire kwaliteit dito f 10.50 tot f 10.75. Geringere en niet lcookende f 9.40 tot f 10. Van KOOLZAAD was de aanvoer betrekkelijk zeer klein. Slechts 85 Last werden aan de markt gebracht, hetwelk raeerendeels verkocht werd als volgt: Zeeuwsch 66 pd tot 66'/2 pd.Overmaascli 65 pd. tot 66 pd.; Flakkeescli 64 pd. tot 65 pd.; Polder 61 pd. tot 63 pd. In KANARIEZAAD was weinig te doen. Vraag en aanbod waren beiden klein. Het beste f 15.tot f 14.mindere kwaliteit f 13.tot f 12.50 en geringere soorten f 11.tot f10. Goes. 8 Augustus. Tarwe werd tot denzelfden prijs verkocht, koolzaad 15 ets. hooger, nieuwe rogge f 7,50 a f 7,75; nieuwe erwten f 10,a f 10,10. Oostburg 9 Augustus. Tarwe f 9,75 a f 10,25; rogge f 7,50: nieuwe rogge f8,gerst f 6, paardenboonen f 9,koolzaad f 13, Rotterdam, 8 Augustus. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd: 1201 runderen, 222 vette- en graskalveren, 7 nuchtere kalveren, 1561 schapen of lammeren, 254 varkens, 135 biggen, 1 bok of geit. De prijzen van het vee, besteed ter markt van he den, waren «als volgt: runderen le qualiteit 88 c., 2e qual. 75 c., 3e qual. 58 c.kalveren le qual, 90 c„ 2e qual. 70 c.schapen 90 c., alles per kilo. Het magere vee was lager in prijs. Vlissingen, 8 Augustus. Boter per kilogram f 1,60 a f 1,65- Eieren f4,per 104 stuks. Middelburg, 5 Augustus. Boter per kilogram f 1,40 a f 1,48. Eieren f3,40 per 100 stuks. Prijzen van effecten. (PER TELEGRAAF.) Arasterdam, 9 Augustus 1876. Nederl. Oertific. Werkelijke schuld. dito dito dito dito dito dito Loten stal Botterdam dito dito Amsterdam Rusland. Obligaliëu 1798/1816 Certific. Inscv. 5 serie Obl. Hope Co.lS55 6e serie. Scherpe tegenstelling! Beide stonden in de laatste dagen te Middelburg tegenover elkander. Beide namen onverhinderd hun loop. De keuze tusschen beide werd iederen wandelaar voorgesteld. Geen kermisgast trachtte, zoo als vroeger gebeurde, de oprichting der bijbeltent te beletten, of de verspreiding van traktaatjes door bedreiging tegen te werken. Toch was er botsing. Botsing in de gemoederen. De woorden KOM TOT JEZUS, in het midden der tent opgehangen, werden, 't. kan gerust gezegd worden, door niemand ongelezen voorbijgegaan. Allen zagen ze aan, luide werden zij gelezen, of wel stil bewogen zich de lippen der lezende voorbij gangers. Welk verschil in den toon in den blik dier lezersBrutale vloeken, schampere spotwoorden, neer geslagen oogen, nu en dan een bemoedigend woord bewezen, dat deze Jezus nog is een val en opstanding voor velen, en een teeken dat wedersproken wordt maar bewezen toch ook dat men Hem kent, hetzij men Hem verwerpt of eert dat men gevoelde hoe Zijne reine oogen op het gewoel en in het. hart der kermisgangers nederblikten. Hoe dankbaar nam menigeen een blaadje aan; hoe weigerde menigeen er een aan te nemen! Hoe i de een het dadelijk ten einde hoe beschaamd het samen, om het den volgenden z/da's meer als wereldsch." ander wel zijn slapend zelfs Graanmarkten enz. Rotterdam. 7 Augustus. Witte TARWE werd 20 Cents hooger betaald en ruimde zoo geheel meeren- deels voor de comsumtie op. Ten slotte bleven nog koopers over. Vlaamsche en Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaa- sche, de beste f 10.20 tot f 10.80. Dito ordinaire f 9.70 tot f 10.10. Mindere en geringe soorten f 8.90 tot f 9.40. ROGGE bleef onveranderd. Van de nieuwe oogst werd reeds een en ander aangeboden, dat om het nieuwtje tot onderstaande noteringen genomen werd. Jar. Zeeuwsche en Vlaamsche, naar kwaliteit i 7.60 tot f 8.Jar. Overmaaschc en Noord-Brab., naar kwa liteit f 7.30 tot 7.70. Jar. Geringere soorten f 6.60 tot f 7.Nieuwe Zeeuwsche etc. volgens kwaliteit f 7.60 tot f 8.50. Nieuwe Winter- en Zoraer-GERST bleef prijshoudend. De Zomer- is van kleur voldoende, doch valt in gewicht meerendeels tegen door derzelver schraalheid. Nieuwe Zeeuwsche, Overmaasche en Flakkeesche, Winter puike van i' 6.tot f 6.50, mindere f 5.S0 tot f 5.90. Zomer puike f 6.tot f 6.25, mindere f 5.50 tot f 5.80. Jarige Winter of Zomer, naar kwaltteit f 5.80 tot f 6.30. Van HAVER was wedm weinig ter markt en is door benoodigden met graagte 10 A 20 cents hooger betaald Llanke zware en korte sporten van f 5.25 tot f 6.50. Polen. Italië. Spanje. Portugal. Turkije. dito L. 100 1872 ditoL. 100 1873 Loten 1864 Loten 1866 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. Obligation 183769. Aand. Spöorw. Gr. Maatsch. dito dito Aand. Kiew-Brest 5 dito Baltïsche spoorweg Oblig. spoorweg Poti-Tiflis dito dito Jelez-Griasi dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow 5 Aand. Warsehau-Bromberg. 4 dito dito Weenen. 5 Oblig.metal. iu zilv. Jan ./Juli. 5 dito dito April/Oct. 5 dito iu papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Aug. 5 Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 Obligatiën Buitenl 3 dito Binnenlandsche 3 27» pet. 6272 3 747* 4 987» 3 97 3 98 5 pet. 997» 5 5 377-2 5 97' ,4 5 91 5 91 5 f 3187» 5 321 4 pet. 777B 4 783/s 5 263 4 199 3 5 pet. 95 5 5 pet. 100 f 53 118 pCt. 567/l6 55'/8 JJ 53°/i6 54 lOi'A pet. 153/l6 13V3 Obligatiën3 53V2 Egypte. Inschrijving Alg. schuld 5 Obligatiën 1S696 dito 1868 7 dito 1873 7 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. Brazilië. Oblig. 1863 dito 1865 pet. H"/i« 31 553U 55 6 *7= 5 101'.. 917a Prijzen van coupons. Amsterdam, 9 Aug. Metall. f 20,22'/-2; dito zilver f 20,67725 Div. Eng. per tg f 11,90; Eng. Portugal per tk f 12,Spaansche piasters f Amerikaansche dol lars (in goud) 1' 2,45, Amsterdam, 8 Ang. Metall. 20,35; dito zilver f 20,6772= Div. Eng. per tk f 11,90; Eng. Russen per ff* /"ll,90^ 'Eng. Portugal per tfr /"iq

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3