HANDELSBERICHTEN. 5J }t dat tengevolge had dat het paard stiptelijk werd af gezonderd en bewaakt en onder geneeskundige be handeling bleef van eerstgenoemde veeirrs, waar het eclrer op Woensdag 26 dezer aan de gevolgen is gestorven, gelukkig zijn door de fliuke maatregelen van afzondering de andere paarden tot heden nog van de ziek'.e verschoond gebleven. In Noord-Amerika heeft men thans stoom-worst machines. Men werpt daar in een dozijn levende varkens tegelijk alzoo niet schoongemaakt, zelfs houdt men er eerst geen Zaterdag meê en de machine wordt in beweging gebracht. Men hoort, maar ook slechts een oogenblik, een melodieus geknor en 15 minuten later rollen de worsten, kant eu klaar, uit het achterstuk der machine. Onlangs gebeurde het, dat een der arbeiders in de stoom-worst fabriek zóó dicht bij 't rad kwam, dat de tanden daarvan hem aangrepen en hem tot lotgenoot der varkeus maakten. Niemand had er iets van gemerkt, want hij was te laat klaar om te schreeuwen. Toen hij 's middags niet te huis kwam, zond de vrouw naar j de fabriek, maar kreeg ten antwoord, dat niemand iets van haar man had vernomen. De vrouw treurde tot den avond en troostte zich toen met. de gedachte: «och, hij is misschien even naar Kaliforiiie om wat goud te halen! Maar een paar dagen later kwam een vrouw van haar kennis om haar te coadoleeren eu zoo onder 't- elfuurtje met elkander lief over koe jes en kalfjes pratende, zei die: „gistermiddag Wimpie! heb ik fabriekworst gegeten en toen is mij wat overkomen, dat. ik nog nooit be leefd heb. Verbeeld je, er zaten 8 koperen knoopen in, zie eens deze!" en ze wierp ze uit een peperhuisje op tafel. „Heere mijn tijd!" riep de verlateue en sloeg de Juinden biven haar hoofd in elkan'ler, „dat zijn de knoopen van mijn mans broek. De stumper is tot worst gedraaid!" „Heb jc ook een klein snapsje zei hare deelnemende vriendin. Op de jongste verkooping van verloren, verge ten of achtergelaten voorwerpen aan het goederen- station van den O jstersp >orweg te Parijs, waren o. aeen locomobile en een bezending van 50 zakken meel. Het gaat ook hier weder vooruit! Een merkwaardige meeting van 1500 personen heeft op 't einde der vorige week te Batignolles en la'er nog eens te Belleville plaats gehad. Het zijn de consequente „rooden", zich noemende de anti-opportunis:en (in tegenstelling van het ge- legenheids-minisierialisme, waarmee Gambetta c. s. thans, met verloochening van hun straat vrienden van 1870, eerder aan 't gezag h >pen te komen). Burger Montenolle leidde de bijeenknnst in met een opsom ming van Gambetta's fouten. Gambetta had veel beloofd, maar even spoedig dat alles weer vergeten hij wees op zijne houding bij de amnestie, bij het voorstel Laisant, bij de maire-wet, bij de quaestie •van bet gezantschap bij den Paus. De gemeen'ever- kiezingen voor père Lachaise en Charonne hebben bewezen, dat. Gambetta geheel het vertrouwen van de kiezers van het 20e arr. heeft verloren. Hij stelde voor, naar Gambetta een commissie af te vaardigen, die hem zal aanzeggen op welken dag hij voor de kiezers zal moeten komen om zich te rechtvaardigen. Burger Reussi verklaart, dat, politiek gesproken, de heer Gambetta een oneerlijk man is. De burger-voor- zitter meent, dat men beschuldigingen va.i dien aar l moet bewaren tot den dag waarop de Afgevaardigde van het 20e arrondissement voir zijn kiezers zal ver schijnen. Burger Camguy tracht den heer (de „eere naam" van „Burger" wordt hem reeds ontzegd, zooals men ziet) Gambetta te verontschuldigen wegens zijae drukke bezigheden met de begrooting. Den af gevaardigde van Belleville behoort vooraf gevraagd te worden of hij wel aan de roepstem v.iu zijn kiezers zal beantwoorden. Vreeselijk geraas in de vergadering. Burger Titard eischt een votum van wantrouwen voor burger Cartigny omdat hij de burgers van Bel leville tot de dienaren van hun Afgevaardigde wil verlagen! Burger Varennes constateert, dat de heer Gambetta bij de militaire wet zijn vroegere houding zelf verloocl end heefr. In 1872 stemde hij vóór, in 1876 tegen. Burger Blanchet verdedigt den heer Gambetta. Een gr^ep van opportunisten begint onstuimig te worden. De president verlaat het bureau en burger Tibault, assessor, neemt het presidium over. De zitting wordt, na 5 minuten geschorst te zijn geweest, hervat en in stemming komt de benoe ming van een commissie, die Gambetta zal aanzeggen voor den rechterstoel van zijn kiezers te verschijnen. Qe vier gemeenteraadsleden voor het 20e arroudisse- zullen met zes gedelegeerden van de meeting jeerende opdracht, vervullen. Wij plaatsen deze .pradat historische feiteu soms wel eeus nge betoogen. achter de schermen wordt afgespeeld. Wat voor het oog der wereld, en dus ook voor ons te zien is, willen we gaarne zeggen Sultan heeft af stand van den troon gedaan, en zijn broeder, Ab lui Hainid, zal zijn opvolger zijn. De oorzaak va i het zoo 9poedig aftreden van Sul.an Murad moet, al tijd volgens hetgeen ieder weten mag gezjcht worden in zijue onbekwaamheid tot. regeeren. De Sultan was krankzinnig. Vreemd is her, dat slech's twee maande nadat allerlei goeds ver.eld werd vin hem, die het zwaard der Osinans omgorden zou (het geen niet geschied is) nu in eens tot alles onbe kwaam i9. De last der regeeriug moet wel zw.iar zijn! 1 Zijn broeder en opvolger is geboren in 184-2 dus 34 j jaar oud hij is ook weder, volgens hetgeen men heel de wereld wel vertellen wil, flink van karakter goed j ontwikkeld, streng aanhanger van den Koran, Luit, zich veel gelegen liggen aan landbouw en architec tuur; dingen, voaral het eerste, aan welker opwek king zijn land wel groote behoef.e heeft- Nu begint men in Constantinopel iets goeds te wachten. Wij zullen zien! Dit is zeker, als schrijver dezes te kie zen had, dan was hij liever neef van den Grooten Heer dan grooten Heer zelf. Maandag avond is in de beide huizen van het Eaigelsehe Parlement, het Oosterschs vraagstuk ter 9prake gebracht. Gelijk te voorzien was heeft deze discussie, naar aanleiding van het overgelegde Blauwe Boek, weinig opgeleverd. De oppositie ouder leiding va Hariingihon trad slechts flauw voor den vorm op. De beteekehis van deze discussie ligt, het meest in de verklaringen der regeering. De Regee ring van Groot-Brittanje zal alles vermijden wat den Europeeschen vrede zou kunnen verstoren alles doen om eene bevredigende en duurzame oplossing vau de tegeuwoordige verwikkelingen te verkrijgen, doch zonder daartoe tot groote plannen toe te treden want het is gemakkelijk begonnen om de Oostersche kwes- in haar geheelen. omvang onder de oogen te zien men weet echter wel waar men [begint, niet. waar men eindigt. Wat de Regeering nu doen zal;, de bepaling daarvan hangt, af van de loop der gebeurtenissen op het oor- logstooneel en van de ma'e van medewerking, welke men bij de andere Mogendheden vinden zal. Ziedaar, hoofdzakelijk de verklaringen van Lord Derby in het Hoogerhuis. In het lagerhuis werd door het oppositie- lid Bruce eene motie van afkeuring voorgesteld die echter niet in stemming kwam. Vijf mogendheden hebben het beginsel van non-interventie aangenomen eu ook Disraëli zag voor 's hands geen reden voor Engeland om daarvan af te wijken. De overwinning der Maiileiiegrijiieii op het Turksclie leger onder bevel van Mukhtar-pncha niet Chm in-pacha gelijk ous'vorig nummer zei- de wordt bevestigd eu toegeschreven aan een per soonlijke font van laatstgenoemden bevelhebber. Ren ter's agentschap heeft voorts eene iictlerla:ig der Serven verkondigd, waardoor hunne militaire stellin gen zeer verzwakt zijn. De cic-Koaiiitjiii Isabella is te Santander aangekomen, waar zij door haar zoon, koning Alfun- sns, de Prinses van Asturien en den president-mi nister is ontvangen. Voor haar vertrek heeft de voor malige koningin Frankrijk officieel bedankt voor de gastvrijheid zoolang genoten. W it dat alles te be duiden heeft? Dat plechtige afscheid, die plechtige ontvangst, het is of ze intocht doet in een land waar ze voornemens is officieel of officieus den sehepter te voeren. M>ge Spin je daarvoor bewaard blijven. Of laten we liever wenschen, dat Isabella de Bourbon, gelijk zij zich teekeude, terug inoge gekeerd zijn van hare schandelijke wegen en den naam van het geslacht B inrbon waarop de geschiedenis zooveel vlekken heeft aan te wijzen, nog eens in eere brenge. SP lüje zal eene nieuwe leening uitschrijven ten bedrage van 250 millioen francs. Of er liefhebbers voor zullen ziju Scheepstijdingen. Zr. Ms. Monitor Heiiigerlee arriveerde hier in den avond van 31 Juli aan de loskade en vertrok weder den len Aug. 's morgeus om 8 uur. Tegen den avond weder teruggekeerd is de Monitor den 2en Aug. op nieuw van de loskade vertrokken. Graanniirkteii enz. Rotterdam, 31 Juli. Witte TARWE was ruim prijs houdend. In den beginne werd voor de puike soorten zelfs iets meer bedongen. Vlaamsehe cn Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaa- sche, de beste f 9.90 tot f 10.60. Dito ordinaire f 9.40 tot f 9.90. Mindere en geringe soorten f 8.60 tot f 9.10. Inlandsche roode TARWE nagenoeg zonder handel. ROGGE werd tot nagenoeg qflveranderde prijzen ge- Jarige GERST komt weinig meer voor en zijn heden voor enkele klusjes nog vorige prijzen betaald. Van het nieuwe gewas waren al ettelijke partijtjes Winter en Zomer aan de markt, waarvan de kwaliteit vrij voldoend.- was. Dezelve werd verkocht als volgt: Nieuwe Ze uwscke, Overmaasche en Flakkeesche, Winter puike van f 6.— tot f6.50, mindere f 5.75 tot f 5.90. Zomer puike 1' 6.tot t' 6.25, mindere f 5.60 tot 1' 5.80. Van IIAVEll was weinig ter markten moesten bc- noodigden 10 cents meer betalen. Blanke zware en korte van 1' 5.10 tot f 6.40. Lange en lichtere soorten van 1 3.75 tot 4.!)0. PAARDENBOJNEN zijn als opgeruimd te beschou wen. Enkele klusjes werden nog tot f 3.75 a f9.20 genomen. BRÜINEBOONEN eu WITTEBOONEN werden bi;, kleinigheden tot vorige piaSfen aangeboden eu zoo door énkele benoodhrden betaald. Jarige BLAUWE ERWTEN komen niet meer voor. Van liet nieuw gewas werden eouige partijtjes aange boden, die er zeer goed uitzagen en om liet nieuwtje mei f 10 75 tot f 11.25 betaald zijn. Van Nieuw KOOLZAAD was ongeveer 120 Last ter markt, van nog al uiteen.mpen-lo kwaliteit. De aanvoer werd maar gedeeltelijk opgeruimd tot deze prijzen: Zeeuwseh fi5:/3 pd tot 06 pd.; Overmaasch 64 pd. tot 65 pd.; Fltikkeesch 63 pd. tot 64!/2 pd.; Brielsch 85 pd. tot 66 pd. KANARIEZAAD werd op nieuw f2.lager afgege ven. Het beste f 15.—, tot f 14.—; gewone kwalitei. f 13.tot f 12.en mindere soorten fll.tot f 10.— Van het aangevoerde bleef nabeurs nog tot iets lager aangeboden zonder nochthans te kunnen opruimen. Goes. 1 Augustus. De tarwe onderging geen ver andering in prijs, het koolzaad werd 15 ets. honger betaald, nieuwe wiirergerst gold f 6.15 a f 6.25. Oost burg. 2 Augustus (per tele.gr.) Tor we f 9.50 a f 9.75. rogge f 7.50, koolzaad f 13.a f 13.25, gerst was niet ter markt. Rotterdam. 1 Augustus. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd: 1310 runderen, 229 vette- en graskalveren, 8 nuchtere kalveren, 1652 schapen of lammeren, 176 varkens, 111 biggen, 3 bok ken of geiten. De prijzen van het. vee, besteed ter markt van heden, waren als volgt Runderen le qual. 9!) c., 2e qual. 75 c., 3e qual. 60 c. kalveren 1ste qual. 95 c., 2e qual. 75 c. schapen 90 c., alles per kilo. Het magere vee ging traag van de huid. Middelburg. 27 Juli. Versche boter f 1.32 a f 1.36 per kilogram. Eieren f 3.30 per 100 stuks. Vlis^ingrn. 1 Augustus. Boter per kilogram f 1.50 a f 1.55. Eieren f 3.80 de 104 stuks. Amsterdam, 2 Aug. Raapolie op zes weken f 33'Is. Lijnolie f 29. Prijzen van effecten. (PEIL TELEGRAAF.) Amsterdam, 2 Augustus 1876. Nederl. Oerlilic. Werkelijke schuld. dito dito clito dito dito duo Loten stad Rotterdam dito dito Amsterdam Rusland. Obligation 1793/lSlö Certitic. Ins.r. 5 serie. Obl. llope Co. 1355 6c serie. dito 100') IS >4 dito L. 100 IS72 dito L. 10 1873 Loten 1364 Loten 1866 Inser. Stièglitz Co. 2e a 4 L. Obligation 1367—60. Aand. 3poorw. Gr. Maatsch. dito: dito Aand. Kiew-Brest dito Oaltischo spoorweg. Oblig. spoorweg Poti-TTllis. dito dito Jelez-Griasi dito dito Jelez Oei dito dito Cburkow Azow Aand. Warscliau-B rom berg. dito dito Weenen. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juü. dito dito April/Oer. dito in papier Mei/Nov. dito dito Feb i'./Aug. Oblig. Z.-Ital. spoorweg Obligation Buitenl dito Binnenlaudscke Portugal. Obligation Turkije. Inschrijving Alg. schuld - 5 Obligation i860 6 dito 18687 dito 1873 7 Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 101 Oblig. 1S634Va„ dito 1S655 927j Prijzen van coupous. Amsterdam, 2 Aug. Metnll. f 20,02'2; dito zilver f 20,30; Div. Eng. per g* f 11,877-2; Eng. Portugal per f 12,Spaansche piasters f Amerikaansche dol lars (in goud) f 2,45 Amsterdam, 1 Aug. Metall. r 19,977a; dito zilver /"20,127s: Div. Eng. per /'11,877a; Eng. Russen per /11,877-y^F.no-. Portugal^per Ik f12.—; Frans f 47,60; Polen. Oosten r. Italië. Spanje. Egypte. Amerik. Brazilië. 87a I pet. 63 3 75 4 99 3 f 9/'JA, 3 9 VU 5 pet. 99 5 5 87 5 91'/. 5 9U>', 5 9 U'/4 5 317 V 4 pet. O I'J 79'/* 4 77'/* 5 262 4 li 194'/, 5 3 129 5 pet. 947, 5 229 5 pet. 94 5 997* 4 f 5 117 5 pet. 55 '/s 5 5P/18 5 52-/,. 5 527s 3 f 101 3 u pot. U'/s 117 3 pet. 537* JW- 30 407» 39

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3