EAU DE HOLLANDE. GRAASZAKKER, PUBLIEKE VEBkOOPING. VRÜGHTEH IE VELDE, 1°. Eene Hofstede, 2°. Eene Hofstede, 5°. Eene Hofstede, i°. Eene Hofstede, Openbare Verhuring VAN TIENDEN, (MC PARTIJ ROERENDE GOEDEREN. ERF, TUIN, BOUW-EN WEILANDEN, ERF, II, BOUW- EN f EILANDEN, ERF, TUIN, BOUW- EN WEILANDEN, OPENBARE VERK00PING AANBESTEDING. A v JVJJVEI RTB NTIBN. Deze EAU DE HOLLANDE (nieuw reukwater) is aan te bevelen wegens frischheid en fijne geur. In heele en halve fleschjes van f 0,70 en f 0,3772. EAU DE COLOGNE (echt merk F marie farina) van f 0,40 a f 0,75 de flesch. Eenige restanten tot opruiming. e. 3eTCTtê,Xute£Defft. in verschillende soorten. Voorhanden van af 50 Cent, bij W. A. DE RIJCKE, Kromraeweele. te Vronwepolder, ten overstaan van den notaris A. M. TAK, Zaterdag 29 Juli 1876, des voor middags 11 uren. bij Executie. De Deurwaarder J. B ET HE, zal op ülaaudag den 31 Juli 1876, des voormiddags ten tien ure, in de herberg en ten laste van JACOB LABAN, landbouwer en herbergier wonende te C a p e 11 e, gemeente N i e u vv e r k e r k, in het openbaar ver- koopen bestaande inROGGE, Maartsche GERST, HAVER, WINTER-AARDAPPELEN, SUIKERPEEËN en KLAVERS (2e snede), staande op het land bij ge noemden LABAN in pacht en liggende in de ge meente Nieuw erkerk aan den provincialen straat weg en aan den slotweg en in de gemeente Ouwer- kerk in den Gouweveerpoldervoorts gewonnen WEI-, KLAVER- en KANTHOOI, zoomede een partijtje KROMSTROO; wijders een Merriepaard oud 20 jaar, een Merrieveulen, een vet Varken, een Mestput, een RIEMWAGEN, een BOERENWAGEN, een DRIE LING, eenige en Nadere inlichtingen te bekomen bij genoemden Deurwaarder. te Goes, in het slot /Oostende" ten overstaan van den Notaris J. M. PILAAR, te Goes, Op Zaterdag; den O September 1876, des voormiddags te 10 uren: in de gemeente Heer Abtskerke, c. a., onder Baarsdorp, met ter grootte van 28.88.91 Centiaren, aldaar. In pacht bij PAULUS VAN SLUIJS. in de gemeente 's Heer Arendskerke, in den West-Craaiert, met ter grootte van 18.53.30 Centiaren, in de gemeenten 's Heer Arendskerke en 's Heer Abtskerkc c. a. In pacht bij ADRIAAN DE JAGER. in de gemeente 's Heerenhoek, in den Nieuwen Craaiert, met ier groote van 26.60.90 CentiareD, aldaar. In pacht bij JACOBUS VLASMAN. En op Zaterdag den 30 September 1876, des voormiddags te 10 uren: in de gemeente Hocdckenskerke, aan het dorp, met ter groote van 47.09.09 Centiaren, in de gemeenten Hocdckenskerke en 'sHeer- Abtskerke, c. a. In pacht bij JACOB VAN DIJKE. Iuformatiën zijn te bekomen bij den Notaris L. L. WOUTERSEN, te Middelburg, en voornoemden No taris PILAAR, bij wie catalogussen met kaartjes der te verkoopen goederen verkrijgbaar zullen zijnvan de hofsteden sub 1, 2 en 3 van af den 15 Augustus 1876, en van de hofstede sub 4 van af den 9 Sep tember 1876. bij partijtjes, ten verzoeke van den heer HUIJGHE, te Sint Laureijns. Op Maandag 31 «Juli 1876, des voormiddags te 11 uren, in het gemeentehuis te Oudelaude, van ongeveer 10 Hectaren te veld staande Tarwe, Haver, Paardeboonen en Kanariezaad, onder de gemeenten Oudelaude en EUcwouts- dijk. PRUMERS. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Water schap Schouwen zal op Donderdag ÏO Augustus 1876, des namiddags ten 1 uur, aan 's Landskamer te Zierikzee, AANBESTEDEN: Het GRAVEN van ruim 2600 M. lengte TOE VOERKANAAL, liet MAKEN van 150O M. lengte BOEZEMKADE, WEGEN, SLOOTEN en andere AARDEWERKEN, ten dienste van liet STOOMGEMAAL voor genoemd Waterschap, in een per ceel. Het bestek ligt ter inzage aan 's Landskamer te Zierikzee, het Directielocaal te Flaauwers en is voor f 0,25 te verkrijgen bij dei Boekhandelaar v. DIS- HOECK te Zierikzee. De aanwijzing geschiedt gedurende 3 dagen voorde besteding, van 's morgens 9 tot 's namiddags ten 2 nur. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, J. SCHALKWIJK. 1°. Voorzitter. C. van dee VLIET Dz., Ontv.-Griffier. j&imenhomstch fioprdistnat 's avonds 8 uur. Zondag 30 Juli, spreker Ds. C. W. Pohlman. Dinsdag 1 Aug., Ds. J. P. Nonhebel. Donderdag 3 Ds. D. de Pkee. Vrijdag 4 Ds. M. Keulemans. Stoombootdien s't TÜSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Juli en Augustus. Van Ifliddclbni'g-: Van Rotterdam: Zaterdag 29 smor. 6, u Zaterdag 29 'smid. 12, u Maandag 31 II 7,30 Maandag 31 1, Dinsdag 1 ii 8,30 Dinsdag 1 12, Woensd. 2 u 9,30 Woensd. 2 12, n Donderd. 3 ii 10,— Donderd. 3 'smor. 8, tt Vrijdag 4 ii 10,— Vrijdag 4 9,30 ii Zondag 6 n 10,— w Zaterdag 5 9,30 ir Maandag 7 i/ 10,— Maandag 7 'smid. 12, ii Dinsdag 8 ii 10,— z, Dinsdag 8 n 12, a VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Van Roosendaal V 9.10 11.55 3.20 *6.50 8.50 Van Vlissingen V 6.15 7.30 *9,30 12.45 4.40 5,30 8.45 Wouw 9.20 12.6 3.32 9.— Middelburg 1 A 6.24 7.40 9,38 12.53 4.50 5.38 8.55 Bergen op Zoom 1 A 9.28 12.15 3.42 7.5 9.8 IV 6.27 9.40 12.57 5.42 9.— I V 9.30 12.20 7.7 9.10 v Arnemuiden u 6.35 1.4 5.49 9.7 Woensd recht 9.39 12.30 9.19 u 's Heer Arendskerke 6.51 1.19 6.4 9.22 Rilland (halte) 9.53 12.46 9.33 1 A 6.59 10.1 1.26 6.11 9.30 Krabbendijke V 9.59 12.53 9,39 1 V 7.2 10.2 1.29 6.15 Kruiningcn II 10.14 1.5 9.49 Biezelinge 7.15 1.40 6.27 Vlake (halte) II 10.19 1.11 9.54 Vlake (halte). n 7.23 1.47 6.34 Biezelinge 10.30 1.22 10.5 Kruiningen 7.29 1.57 6.39 v Goes 10.37 1.29 7.46 10.12 Krabbendijke. II 7.40 2.7 6.49 1 V 10.41 1.33 7-47 10.16 Rilland (halte) II 7.47 2.13 6.55 's Heer Arendskerke u 10.49 1.41 10.24 Woensdrecht. 8.2 2.27 7.14 Arnemuiden 11.6 1.58 10.41 H Bergen op Zoom 1A 8.12 10.41 2.35 7.23 r Middelburg A 11.12 2.4 8.8 10.47 i V 8.17 10.46 2.40 4.17 7.28 1 V 8.- 11.17 2.7 5.— 8.12 10.52 Wouw 8.29 2.52 4.29 7^| Te Vlissingen A 8.10 11.25 2.15 5.10 8.20 11.— Te Roozendaal A 8.40 11.2 3.1 4.50 -Trr- Treinen, alleen le en 2e klasse. Van Neuzen Sas van Gent. Selzaete. Van Gent Selzaete Gent 8.17 9.10 0^ 12.25 1.35 L55 Van Neuzen - Axel* 6.151 10.901 *1.45! 7.-

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4