ROGGE EN TARWE, VEILING ff O V T WA #1 E V. Openbare Verkooping Openbare Verhuring. WEI- EN BOUWLANDEN, TARWE, GERST, HAVER EK ROGGE, v u v v 0 xY L) VIE R'l 'EIST T LEN Onze jongste lieyeling BARBARA ADRIAN A, werd ons heden morgen ongeveer 6l/s uur door den dood ontnomen. Goes, JOH. DE JONGE j*., 14 Juli 1876. E. W. DE JONGEVertregt. TE KOOP: een Huteorgel. Adres ALBERT WEDDING. IllöiVI Maandag 17 Juli 1876. Bominenede en Zonnemaire, 's morgens 10 en 12 uur. Noordgouwe, 's middags 4 uur. Dinsdag 18 Juli 1876. Nieuwerkerk en Ouwerkerk, 's morgens 9Vs uur. Ooster- en Sirjansland, 's morgens 11 en 12 uur. Bruinisse, 's middags 2 uur. Woensdag 19 Juli 1876. Dreischor, 's middags 4 uur. Donderdag 20 Juli 1876. Zierikzee, Kerkwerve, Nieuwerkerk in Schouwen, 's morgens 11 uur. Brouwershaven, Duivendijke en Eikerzee, 's middags 1 uur. Noordwelle, Serooskerke, Renesse, Haamstede en Burgh, 's middags 2 uur, op het Stadhuis te Zie rikzee Zierikzee. 5 Juli 1876. Jh>\ W. M. H. DE JONGE. NB. De TIENDEN der gemeenten Brouwershaven, Duivendijke, Eikerzee, Noordwelle, Serooskerke, Renesse, Haamstede en Burgh, worden Donderdag1 20 .lull 187 0, op bovenstaande dag en uren te Zierikzee verhuurd, waardoor de Tiendverhuringen te Brou wershaven en te Haamstede vervalleu. De Notaris HA.HifliLCHFR te Groede, is voor nemens om ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen mej. S. A. JANSSENS, weduwe P. F. SNEBBAUT, en krachtens rechterlijke machtiging, op Maandag 24 Juli 1876, des namiddags ten 3 ure, in het logement ,,De gou den Leeuw", bewoond door F. DE WITTE WEIJ- NEN, te IJzendijke, in het openbaar te verkoopen; Een hecht, sterk en wel onderhouden WOON HUIS en aanhoorigheden, staande en gelegen in den Grooten Jonkvrouwpolder bezuiden, gemeente IJzen dijke, sectie C, no. 320, op pachtgrond, waarin wordt uitgeoefend eene herberg genaamd Het Veldzicht en ook gevestigd is het Rijksgrenskantoor der in- en uitgaande rechten naar de zijde van Watervliet. Nader onderricht is te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Groede. van TE DORDRECHT, op Vrijdag den 21e" Juli 1876. A. C. VAN WAGENINGEN Jr. en H. VRIE- SENDORP Jr., Makelaars, als last hebbende van hunne Meesters zijn voornemens te veilen en te verkoopen 6000 vuren en grenen Coperwijksche en Holmestranctechc Balken, maats en ondermaats van 4 meter 5 decimeter (16 vt.) tot 8 meter 5 de cimeter (30 vt.) Voorts eer.e partij Ellen», Kolder» en Juf fer», vuren en grenen Delen, Zweedsche en Amerikaan»che Platen, Batten» en meer andere HOUTWAREN. Welke twee dagen vóór de Verkooping genum merd zullen liggen: de Balken in het Maartensgat en de Nieuwe Haven, en het overige in de Loodsen en Erven van JACOB VRIESENDORP en ZOONEN. De Verkooping zal zijn bij VAN DER HORST in het Koffiehuis over het Stadhuis, op Vrijdag: den 21°* Juli 1876, des namiddags te half drie nnr precies. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij bovenge noemde Makelaars. VAN TE EEDE. De Notaris VERDOOREN is voornemens op Vrijdag den 28 Juli 1876, des namiddags 3 uur, te E e d e, teu verzoeke van den heer Executeur in den boedel van A. VAN QUEKELBERGE te Eede, OPENBAAR TE VERKOOPEN: 80 Aren Rogge, wassende in den Biezenpolder, tegen den Sarrabeijtsweg. 60 Aren Rogge, wassende nabij de hofstede. 1 Hectare Tarwe, mede aldaar wassende. Te beginnen in den Biezenpolder. Betaling op 4 maanden. ZEGT HET VOORT. De Weledelgeboren heer Mr. C. P. LENSHOEK qq% zal, ten overstaan van den Notaris L. VAN DER MOER, op iHaanclag den 31en Juli 187 6, des voormiddags te 10 uren, iu het Lo gement de Patrijs te Colijnsplaat, publiek aan de meestbiedenden verhuren Ruim. 60 hectaren in den polder Oud Noord-Beveland, onder de ge meente Cats; zulks in diverse perceelen, voor den tijd van 7 jaren, ingaande met het rooven van den oogst in dit jaar, en op vrijgevige voorwaarden. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den voornoemden Notaris te Colijnsplaat. De Notaris COERT, gevestigd te Goedereede, is voornemens op Dinsdag' den IS Juli 1S76, des namiddags te 4 nren, in het logement van C. OVERDORP, te Nleuwe-Touge, in het open baar en in éene zitting te VERKOOPEN /EZjjjj. Numero 1. Eene sedert onheuglijke M' jaren bestaande en nog in volle werking M-i zijnde GROF- en HOEFSMEDERIJ, mei daarbij staaud WOONHUIS, SCHUURTJE en ERF, staande en liggende te Nieuwe-Tonge, aan den Zuiddijk, kadastraal bekend in sectie A, on der numero 648, met de volgende vaste GEREED SCHAPPEN voor twee vuren, als: twee Aambeelden, twee Blaasbalgen, twee Koelbakken, drie Bankschroe ven en een Hoefstal of Travaille, alles zich in zeer goeden staat bevindende. Te aanvaarden op den 1 September 1876. Numero 2. En een HUIS, TUIN en ERF, |jR!|l staande en liggende te Nleuwe-Tonge, aan Kerkring, kadaster sectie A, numero's 688 en 689. Verhuurd tot den 1 Mei 1877, voor f 1,40 in de week. Betaling kooppenningen 1 Septemher 1876. Nadere informatiezijn te bekomen bij den heer J. ZAAIJER Pzn., te Dirk»land, alsmede ten kan tore van voornoemden Notaris. JQ J De Notaris L. A. PAARDEKOOPER OVERMAN, te Gravenpolder, zal, mPIsa^ten verzoeke van Fran» Lokcrse, in het openbaar verkoopen op Dinsdag den 25 Juli 1876, des namiddags te 5 nren, in het gemeentehuis te '«Gravenpolder, ongjveer 4 HECTAREN te veld staande onder de gemeenten 's Gravenpolder en Nlsse. Stoombootdienst TÜSSCHEN MIDDELBURGEN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Juli. Van iHIddelhnrg: Zaterdag 15 'smor. 6. Maaudag 17 Dinsdag 18 Woensd. 19 Donderd. 20 Vrijdag 21 Zondag 23 'smid. 12, Maandag 24 'smor. 6, Dinsdag 25 6, Woensd. 26 6, 7,— 8.30 9,30 10,— 10 Van Rotterdam: u Zaterdag 15 'smid, 12, Maandag 17 1, Dinsdag 18 tl 1, Woensd. 19 1, Donderd.20 'smorg. 9,30 Vrijdag 21 9,30 Zaterdag 22 9,30 n Maandag 24 'smid. 12, ,z Dinsdag 25 12,— Woensd. 26 12,^— VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Van Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) Krabbendijke Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goes 'b Heer Arendskerke Arnemuiden Middelburg. Te Vlissingen Te Vlissingen -lonr niftt of niet veei zaï - V' 9.10 11.55 3.20 *6.50 8.50 Van 9.20 12.6 3.32 9.— A 9.28 12.15 3.42 7.5 9.8 V - 9.30 12.20 7.7 9.10 9.39 12.30 9.19 9.53 12.46 9.33 9.59 12.53 9.39 H 10.14 1.5 9.49 H 10.19 1.11 9.54 H 10.30 1.22 10.5 H A 10.37 1.29 7.46 10.12 V 10.41 1.33 7-47 10.16 f H 10.49 1.41 10.24 H M 11.6 1.58 10.41 A 11.12 2.4 8.8 10.47 H V 8.— 11.17 2.7 5.— 8.12 10.52 A 8.10 11.25 2.15 5.10 8.20 11.— Te Middelburg Arnemuiden 's Heer Arendskerke Goes Biezelinge. Vlake (halte) Kruiningen Krabbendijke. Rilland (halte) Woensdrecht. en op Zoom Wouw Treinen, alleen le en 2e klasse. _\e en STe ïrntsse. V 6.15 7.30 *9.30 12.45 1 A 6.24 7.40 9.3S 12.53 •iv 6.27 9.40 12.57 6.35 1.4 6.51 1.19 lA 6.59 10.1 1.26 IV 7.2 10.2 1.29 7.15 1.40 7.23 1.47 7.29 1.57 7.40 2.7 7.4'/ 2.13 u 8.2 2.2 7 1 A 8.12 10.41 2.35 1 V 8.17 10.46 2.40 4.17 8.29 2.52 4.29 A 8.40 11.2 3.1 4.5Q. 4.40 4.50 5.30 5.38 5.42 5.49 6.4 0.U 6.15 6.27 6.34 6.39 6.49 6.55 7.1^Joa] 8.45 8.55 9.— 9.7 9.22 9.30 -jO -p- 11 .e- te ij reed - Lort. _.291 LV. L (lJUUö uüK 111 C ui nci v^usieni

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4