GEMENGDE BERICHTEN. BUITENLAND. omtrent de voortdurende stank van de Heerengracht, die vooral bij het tegenwoordige warme zomerweder ondragelijk is geworden. De voorzitter antwoordt dat dezelfde onaangename lucht zich hoewel in min dere mate ook bij de Konings- en Kanaalbrug doet merkendeskundigen meenen de oorzaak te moeten zoeken in een zekere graad van verwarming door het zilte water bereikt. Wegens de vernieuwing van riolen en de werken aan het dok, is het eenig ten dienste staande middel, spuiing weinig aangewend kunnen worden. Alvorens tot groote middelen te be sluiten, zooals het maken van een riool a f 17 of 18000 meenen Burgemeester en Wethouders eerst te moeten afwachten of de proef met spuien zal voldoen. De heer Snijders, herinnerende dat ten vorige jare door den heer Fokker een voorstel is gedaan tot wijziging van de schaal der inkomsten-belasting, alsmede een tegenvoorstel van den heer Liebert, vraagt of die zaak spoedig zal behan deld worden. De voorzitter antwoordt dat het advies van den controleur nog niet ontvangen is, maar verklaart zich bereid, eene spoedige terugzending te verzoeken opdat de wijziging, zoo daartoe besloten werd, voor 1 Januari, gereed zou kunnen zijn. - Door Z. M. den Koning is afwijzeiBd fte- «cSaiïitf op het verzoek om ontslag van het ministerie. Alleen de minister van oorlog zou volgens loopende geruchten vervangen wordenandere geruchten zeg gen dat de regeerings-ontwerpen nopens de droog making van de Zuiderzee en betrekke ijk het lager onderwijs in gereedheid gebracht zijn. De commissie voor het afnemen van de examens van SecE,laïB^J-^^|^rt^3Bel4ea, zitting houdende te Middelburg heeft o. a. de acte van bevoegdheid uit gereikt aan de heeren' Th. I. Ovaa te Middelburg, F. P. Baert te Groedev I. van Beveren, van Zierikzee en Gr. Iiaayman van Middelburg. Bij de groote verliezen door de Chr. Hist, richting dit jaar reeds geleden, heeft zich een nieuw verlies gevoegd. Os. O. G. Heldring; is te Mariënbad in Boheme overleden. Heldrings dood is een gevoelig verlies voor de Yaderlandsche Kerk in de eerste plaats. Maar niet minder op het gebied der Christelijke philanthropic zal zijn afsterven een schier onherstelbare leegte laten; daór vooral was hij de man van het krachtig initiatief, die met Gods hulp groote dingen tot stand heeft ge bracht en ze met vaste hand in stand wist te houden. We hebben slechts aan zijne stichtingen Asyl Steen beek en Bethel te herinneren en wie gedenkt ze niet bij het noemen van zijn naam? om elke op somming zijner eigenaardige verdiensten in dit opzicht overbodig te maken. In Heldring was het geloof dat bergen wist te verzetten, en met dien steun ge schraagd, heeft, hij kloekmoedig voor zijn beginsel ge streden. De Heer vervulle de plaats die hij ledig laat. Otto Gerhard Heldring bereikte den gezegenden ouderdom van 72 jaren. Hij werd in 1826 door liet Prov. Kerkbestuur van Gelderland tot de Evangelie bediening toegelaten en in het volgende jaar, 25 Maart 18*27, verwelkomde de gemeente te Hemmen hem als haren herder en leeraar. Het was zijn eerste en eenige standplaats: lot in liet jaar 1867, toen liij zijn eme ritaat verkreeg, wijdde bij veertig jaar lang aan die gemeente zijne zorgen; in die gemeente zal ook zijn stoffelijk overschot ter aarde besteld worden. „Natuurlijk wordt de zee algemeen beschouwd als een belangrijk clement voor de vorming vau een zegt de Londensche Echo. „Niet zoo in Holland echter; daar is het volk aan het maken van kanalen zoo gewoon, dat de ligging van een plaats binnen 's lands geen bezwaar is tegen zijne handels belangen. Dit is ook het geval te Middelburg, waar het eenige droogdok in Holland, behalve een parti culier dok te Rotterdam en die van het Rijk te Nieuwediep, onlangs is geopend. De verlevendigde vooruitzichten van deze stad, die als middelpunt van den handel een mededingster dreigt te worden van Antwerpen en Rotterdam, vormen eene belangrijke historie-vorscher, die het verhaal van Te YlissingenA 1 8.10 1 11.25 niet of niet veei zal geieutm ncuueii. gen is verbonden door een kanaal, diep genoeg voor de grootste schepen." Benoemingen en Besluiten. Z. M. heeft Z. K, H. Frederik Willem Victor Albert, prins van Pruissen, benoemd tot ridder grootkruis der orde van den Nederl. Leeuw. Benoemd tot ridder der orde van den Neder- landschen Leeuw de Kap. ter zee A. X. L. koops en de Kap.-luit. ter zee W. L. A. Gcrickc. Benoemd tot ridder der orde van deu Neder- landsche leeuw, mr_ C. G. Bijlevcld, rechter in de arrondissements-rechtbank te Arnhem. Benoemd bij het departement van justitie: tot referendaris jhr. mr. G. I. B !iBec9aras*t van SlokBaaidTot Hoofdcommies mr. 13. 38. S'ic- pers, tot adjunct-commies IL. E. Wlnritz, W. tPosdcB'lasid en B>. I. 3. Hcijaidcs's. Herbenoemd tot plaatsvervangend kantonrechter te Middelburg mr. IL. «B. fi$oiarai-i«9 Tot Kantonrechter te Öostburg mr. F. J. Hen- ncqiaiu en tot griffier bij het Kantongerecht te Goes mr. EB. .H. A. va» Baan. Benoemd tot architect van de nieuwe museum gebouwen te Amsterdam 8*. B. Bï. CsiijjpeB's. Eervol ontslag verleend als Notaris te Rotter dam, met 15 Aug. aan den heer W. dc Eaaige. Aan de E'ijks-IaisdboiawscSfiuol, die in Sep tember a. te Wageningen zal geopend worden zijn be noemd tot leeraar J. van Dam, dr. O. Pitscb, dr. J. J. van Renesse, dr. J. Ritzema Bos, H. G Stumph, allen te Wageningen, en G J. Vos Az., te Amster dam; en tot tijdelijk leeraar C. Konigh, J Goossen en mr. J. II. Wunder, allen te Wageningen. ItiTtt, School en lending. Aangenomen het beroep bij de N. H. G. te Vlaar- dingen door ds. EB. W, A. VcrhocflP te Charlois. Dr. M. Cohen Stuart heeft van de kerkeraad der Holiandsche Hervormde gemeente te New-York, eene dankbetuiging ontvangen, gericht aan alle vrien den in Nederland, die mede hebben bijgedragen Lot aankoop van een buis waarin Holiandsche emigranten, het Evangelie in hunne moedertaal zullen kunnen hooren. Aan het littcrariscfa exuaieti, dat deze week aan de theol. school te Kampen gehouden werd, hebben deelgenomen 9 studenten, die allen geslaagd zijn nl. de heeren: Bavinck, ICooij, Koot, Steketee, Sijpkens, van der Veen, Vos, Wessels en Zahn. Het 500-jarig bestaan van het gymnasium te Aonersfoos*?. zal in September a. feestelijk worden herdacht. Reeds heeft zich eene voorloopige commis sie gevormd tot voorbereiding van dit zeldzame ge denkfeest. Een milicien-plaatsvervanger van het regiment rijdende artillerie heeft zich in den Militairen stal te Amersfoort door opSiasagiiag het leven ontnomen. JL Woensdag is door schipper S. O. van Bruinissena bij Zype, liet lijk van een vrouwspersoon opgevischthaar hemd was gemerkt N. V. M. S., haar zak zwart, waarin eene portemonnaie met besl. zilveren beugel, bevattende een dubbeltje en een kwartjebenevens een houten brei- en een lederen messenkokertje. Het lijk is nog denzelfden avond begraven. Den 21 Mei was voor Bruiuisse eene jonge vrouw van een aak geslagen en verdronken terwijl het lijk ondanks alle pogingen niet werd ge vonden. Twee Amerikanen zijn voornemens de reis van Boston naar Philadelphia per ka'iaiwagcsii te doen. Beurtelings plaats de een zich in het voertuig, terwijl de ander kruit. Zij zijn den 3 Juni des avonds 9 uren uit Boston vertrokken De ondcivaardscia© tcleffi»aaf kaftel tus- schen Berlijn en IIalle is thans geheel gelegd. Te gelijk met de uitvoering van dit werk heeft men van Potsdam en Schöneberg dergelijke kabels, ieder van zeven dra den, naar de hoofdstad aangelegd, om later naar Hannover, Keulen, Hamburg, enz. verlengd te worden. Deze verbindingen onder den grond leveren het groote voordeel op dat zij niet even als de lijnen boven den grond blootstaan voor beschadiging door storm. Als een bewijs welk eene^ schade en stoornis een enkele storm aan de tegenwoordige lijnen kan te weeg brengen, wordt uit officieele opgayen geconstateerd.: dat inden nacht van 12 op 13 Maart 11. in Duitschland 1073 tele graafpalen gebroken en 9372 op zijde of omver zijn gesla- 5.15 1 O.IOI o.ïrn.-.-i«;^u.J-.a- 2e klasse De FrasiscSie nationale vergadering heeft zich deze week onledig gehouden met de behandeling der gemeentewet. In plaats van eene organieke wet, was slechts eene voorloopige aangeboden. Deze voor loopige wet strekte om aan 33000 gemeenten de vrij heid toe te kennen, het hoofd van het gemeen! ebe- stuur, de maire, zelve te benoemende hoofdplaatsen van departementen, arrondissementen en kantons wa ren volgens dit voorstel uitgesloten van die bevoegd heid, aldaar zou de maire door de regeering worden benoemd. Gelijk te begrijpen is, werd het voorstel, juist om de uitsluiting van de meest ontwikkelde gemeenten, door de Republikeinen niet vriendelijk ontvangen. De linkerzijde deed het voor stel de regeering uit te uoodigeu rapport over het volledige ontwerp in te dienen, een voorstel waarop al dadelijk de kabinetskwestie door de regeering ge steld werd. Ouder dien indruk verwierp de vergade ring, met groote meerderheid het voorstel der Repu blikeinen en was het lot van het wetsontwerp beslist. Het voorloopige wetsontwerp werd aangenomen, ter wijl de uilerste linkerzijde zich van stemming onthield. In Spanje is door de kamer een belangrijk besluit genomen, misschien voor velen het be langrijkste wat Spanje opleveren kan. De binnen- en bultenlandsche schulden zullen, te tekenen van 1 Jan., recht hebben op de helft van de tegenwoordige rente en na 1 Jan. 1882 op V? pCt, in de te amor tiseren waarde op 2'A pCt. Het bedrag der vijf coupons, die 1 Jan. zullen vervalleu zijn, zal betaald worden in nieuwe inschrij vingen voor de geheele nominiale waarde tegen 2 pCt. interest in de te amortiseren titels in 15 jaren a 50 pCi. In liet EsBgcIjicfte Lagerhuis werd de vraag aan den minister Disraeli gedaan, of de berichten omtrent nieuwe gruwelen, door de Turken in Bulgarije ge pleegd en door de bladen bekend gemaakt waarheid bevatten. De minister hoopte dat de berichten zou den blijken overdreven te zijn, hoewel erkennende dat de christelijke bevolking van Bulgarije bicier te lijden had van de woestheid en wreedheid der Tur ken. Daily News is met dat bescheid niet zeer te vreden. „liet is niet de vraag of er juist zóóveel men- schen zijn vermoord, geschonden, gemarteld of in slavernij weggevoerd, als onze Correspondent opgaf zegt het blad, maar dit is de vraag, of Enge land zeclelijken steun verleent aan de zaak van Turkije. Zijn wij des Turks bondgenoot en be schermer? Worden wij aan de wereld terecht ver toond als der Porie vriend, de schutspatroon die zich plaatst tusschen haar en den ondergang, welke zij zich over het hoofd bracht? De vraag is, bedrijven zij de Turken gruwelen, die zelfs in oorlogstijd het menschélijk gevoel beleedigen, en zijn wij Engel- schen de beschermers van de mogendheid, in wier naam deze gruwelen geschieden Indien de ministers zwijgen of dubbelzinnige taal spreken, dan is altijd volgens Daily News de tijd voor de natie daar oin door andere kanalen, kaar prol est, krachtig en bestraffend te doen klinken. Wij meenden deze taal van een gezaghebbend blad eenigs- zins uitvoerig onder de oogen onzer lezers te moeten brengen. Ook in de Ita!ia'SS9$cBie kamer van afgevaar digden had eene interpellatie plaats. De Minister van Buitcnlandsche zaken heeft bevestigd dat de Mogendheden over de grondslagen van de non-in terventie zich volkomen verstaan hebben en voegde er bij dat de co ferentie te Reiehsladt de waarborgen voor den vrede tusschen de groote Mogendheden vermeerderd heeft. De berichten omtrent de strijde si ile legers zijn weder zoo onbestemd mogelijk. Uit Belgrado wordt gemeld dat Woensdag den geheelen dag een bloedige strijd heeft plaats gehad tusschen het Turksche leger corps onder bevel van Osman Pacha en het Servische on der dat van Leschanin waarvan de uitslag nog niet bekend was. Andere berichten spreken van een wapenstilstand welke door prins Milan van Servië gevraagd zou zijn. Hij heeft Maartoe de bemiddeling van het hof van St.,0 Petersburg iugeroepeu. Mocht dit bericht waarheid zijn- dan is het zeker voor Servië geen gunstig teekr- tol Maar ook zijn er, voor Turkije ongunstige verschil~reeJ selen. Dc haven van Kleck is door de Oosten' _>Y A Hongaarsche regeering gesloten, wat voor TujAjjj groot ongerief is en Turkije maakt, beken f 7.1 finantiële verplichtingen door de tijd^— I niet te kunnen voldoen, zeker is Turkije in de openbare meep'f jAoei „n nou tvuueis uOK I T u/li. ituEjxauu AJI nee vousienjHB

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2