m m i Met blindheid geslagen» W*A* Weersportiiïsigïie 1943 Nederlandsche Volksdienst* LIED DER LEGIOENSOLDATEN Dat zijn ze! y p V p *4 ty^1 p r "'ff+nT Satioaaai-Secialisme ea Vólksgezoaiieid. j Alle leeftijden Zilveren 18-48 |r. 28-35 Jr. 35-42 jr. 42 jr. en ouder Gouden aun^nera, keuze uit 3 Meter L4 eeo. 1,4.50 seo. 15 sec. 16 sec. 13.50 sec. Meter TO sec. 80.sec. 65 sec. 90 sec. 70.sec. 1500 Meier 6 min. 6.30 min. 7 min. 8 min. 5.30 min. Bpringnoa., keuze uit t Hoogspringen 1.35 M. 1.30 M. 1.25 M. 1.20 M. 1.35 M. Vëispringen4.75 M. 4.50 M. 4.25 M. 4.00 M. 4.75 M. Pmsver6.00 M. 5.75 M. 5.50 M. 5.25 M. 6.50 M. Weronos., keuze uit t togelstooten 7.25 M. 7.00 M. 7.00 M. 6.50 M. 8.00 M. Speerwerpen 28 M. 25 M. 25 M. 22 M. 30 M. Slingerbal 35 M. 30 M. 30 M. 25 M. 40 M. Handgranaatwerpen 35 M. 32.50 M. 32.50 M. 30 M. 40 M. .ZwemmenV Voor zilveren alle leeftijden 15 Min., w.o. 100 Meter. Dit jaar niet verplicht, dus wanneer men niet zwemmen kan, kan het Weersportinsigne toch behaald worden. Voor gouden insigne verplicht 100 M. in 1 Min. 50 sec. .of 1000 M. in 25 Min. Aistandmarsch Voor zilveren en gouden minstens 25 Km. Alle leeftijden Veldloop 18-28 jr. 28-35 jr. 35-42 jr. 42 jr. en ouder Gouden met hindsr^'-^n 15 min.' 16 min. 17 min. 18 min. 14 min. 1 hek 80 ckf., 1 hek 60 cM., 1 sloot 4.25 M., schutting 2.40 M., evenwichtsbalk 5 M, lengte en 10 cM. breedte, over een sloot, 1 hek 60 cM. SchietenVoor zilveren 5 schoten op 5 »M. öfstand, liggend vrije hand op figuur, waarvan 4 treffers. Voor-Gouden5 schoten op 100 M. staand op ring- schijf laagste aantal punten 9. 'Minimum 50 pnt. Handgranrt"' -Wi-v6Tpen Voor zilveren en gouden 2 worpen op kring met 4 M. doorsnede op IQ M. liggend, op 20 M. geknield en op 30 M. slaande. Treffers op 10 M. is 10 pnt., op 20 M. 20 pnt. en op 30 M. 30 pnt. Minimum 60 Pnt. IV. Kinderuitzending. Een vorig maal hadden wij het over de Moederuitzendingen welke door den Nederlandschen Volksdienst J?VQ>rden verzorgd. Thans willen we ehkele oogenblikken Uw aandacht vragen voor de Kinderuitzendingen. Evenals de moeders worden de kin deren zoowel in ons eigen land als naar het buitenland (voorloopig alleen Duitschland) uitgezonden, en wel voor den tijd van 6 weken. Ook hier hooren we velen weer zeggen Best dat kinderen worden uitgezon den, we voelen daar veel, ja alles voor, maar Is het nu wel noodig, dat de kinderen Van het platteland en hiertoe kunnen we gevoeglijk onze ge- heele provincie Zeeland rekenen worden uitgezonden. Zelfs in onze grootste provinciesteden zijn de kinde ren binnen tien minuien buiten in het open veld en kunnen ze naar hartelust genieten van zon, lucht en spel. Anders is het met de kinderen uit de groote steden zooals Amsterdam, Rotterdam, enz., waar vele kinderen 3, 4 en 5 hoog wonen en vaak uren moeten loopen eer ze buiten de stad zijn. Doch laten we nu eens zien, wat de Nederlandsche Volksdienst met de Kinderuitzendingen eigenlijkbeoogt. Onmiddellijk springt dan in het oog, dat, evenals bij Moederuitzendingen, het niet in de eerste plaats gaat om' cte kinderen overdadig te voeden, zoo dat met een geweldige gewichtstoe name gerekend kan worden. Er moet ook in onze Kindertehuizen terdege met de distributiebepalingen gerekend worden. Gewichtstoename is aus geen hoofdzaak, doch lichamelijke en geestelijke sterking, sport, spel, e(nz. En wat een zeer voornaam ding is, de kinderen leeren met elkaar omgaan, elkaar waardeerenden elkaar begrijpen. Zij leeren andere deelen van hun Va derland kennen, waar ze anders wel- Sfcht nooit zouden komen. Kortom, ze eeren hun eigen land en volk liefheb ben en waardeeren. De uitzending van onze jongens en meisjes geschiedt het geheels jaar door, niet, alleen in de vacanties. We geven toe, dat een schoolverzuim van zes weken voor sommige kinderen een be zwaar zou kunnen zijn. In de meeste 'gevallen is dit echter slechts denkbeel dig. Voor de kinderen die dus tot de normalen gerekend kunnen worden, vervallen de bezwaren geheel. Immers het verblijf in een mooie rus tige omgeving en vooral een regel matige dagindeeling, het op verstan dige wijze beoefenen van sport (li chaamsbeweging) kan een dusdanige uitwerking hebben .op de lichamelijke^ en geestelijke gesteldheid van het kind, dat het na terugkeer op de schoolbank blijk geeft, heel wat rusti ger geworden te zijn en de leerstof beter .in zich op tg kunnen nemen en verwerken dan voorheen. Zoo zouden we tallooze factoren op kunnen noemen, waaruit blijkt, dat ook de uitzending yan kinderen van het platteland van groot belang is. Momenteel heeft de Nederlandsche Volksdienst de beschikking over tal van tehuizen in eigen land. Al deze tehuizen zijn gelegen in de mooist!^ deelen van ons vaderland, waar het voor kinderen een genot is om enkele weken door te brengen. Voor uitzending in ons eigen land komen in aanmerkingjongens en fneisjes vptn 6-14 jaar, voor het buiten land van'6-12 jaar. Verantwoordelijk voor den inhoud de hoofd opsteller Drs. G. Schuerman te Middelburg.' Uitgever: District 14,/Zeeland v. d. Nat.-Soc. Beweging. Verschijnt tweemaal per maand. Abonnementen bulten Zeeland f 1.50 per jaar. P-V. 1894123. Gratis verspreiding. Ouders, die hun kinderen willen uit zenden, behoeven dit slechts mede ie deelen aan het Buurtschapshoofd van den Nederlandschen' Volksdienst in hun woonplaats of rechtstreeks aan de bijkantaren te Goes, Terneuzen of Zie- rikzee. Na keuring en eventueele inenting, werk stelt om de kinderen (e doen ge nieten van de schoonheid van eigen land in mooie, naar de eischen des tijds, ingerichte tehuizen. Aarzelt* daarom niet, Zeeuwgcne ouders, en geeft Uw kinderen op Voor een der komende transporten. 't Is in het belang van Uw kinderen zelf 1 Een volgend rrjaal zullen wij U iets vertellen over Gezinszorg, eveneens een onderwerp van zeer groot belang. Een gezond volk is 'n gelukkig volk. Helpt mede dit doel te bereiken en e meldt U aan als lid van den Nederlandschen Volksdienst. "zijn wij aan met blindheid geslagen Nog evt>n geduld en zij zijn er 1 Als de kaboutertjes in een sprookje, als het turfschip van Breda, zacht er. onhoorbaar, zulten zij op een morgen voor ons staan. Danzal de „echte thee" staan trekken, zal er melk uit de waterkraan komen, zal het krentenbrooden regenen, zal het spek voor het grijpen liggen. Dan is de strijd gestreden en het leed geleden, Heerlijk visioen, dat wij zullen mis sen, omdat wij met blindheid geslagen waren. Danzullen de bijlen zwaaien, dan zal het „verradersbloed" vloeien. Wij hebben de eer het hoofd nummer van het program te zijn, zonder ons kan het feest niet dqorgaan. Wij zijn met blindheid geslagen, omdat wij niet gelooven aan sprookjes en niet handelen als kleine kinderen. Voor ons, „oude" Nationaal-Socla- listen, is het nu te laat, doch gij nieuwe slachtoffers van de wolf in schaaps vacht, keer terug van uw dwaling voor het te laat is. Maak de oranje mutsen klaar, leer de Engelsche begroetings woorden, slaap met een Engelsch woordenboek onder uw hoofdkussen. Zij komen, zij kómen, maar 'wij zijn met blindheid geslagen. 'Wij zien d<^. versterkingen, die zijn aangebracht, de bunkers en afweer. Wij weten de kracht van de Duitsche wapenen, de onverschrokkenheid van de leiding,- de moed der soldaten. Nog enkele weken, dan Ja dan, als.een invasiepoging zich eens werkelijk hier zou afspelen. Als df kogels zouden fluiten, de grana ten jouden barsten, de bommen suizen, de mitrailleurs zouden knetteren. Opgedragen aan wijlen Zijne Excellentie Luitenant-Generaal H. A. SEYFFARDT.. MARSCHMAAT MACHERT SCHUURMAN Jr Het is niet mijn gewoonte, gesprek ken af te luisteren of luistervinkje te spelen, maar in dit geval kon het niet anders. Terwijl ik aan het verspreidèn was op een der mooie singels van Middel burg, kwamen twee zeer net gekleeds heeren achter mij aan gewandeld. Door mijn oponthoud van bus tot bus, moest ik wel op een gegeven oogen- blik aanhooren, waar die heeren het zoo druk over hadden. „Ik zeg dat ze moeten staken, alle werken neerleggen, heel de zaak^stop- zetten. Verontwaardigd over hetgeen ik hoorde, liet ik hem niet eens uitspie ken en'vroeg vrij ruw „U werkt zeker niet op eön fabriek of heeft zeker geen zaak om te sluiten, dat dacht ik al." Met één oogopslag had ik hem ge taxeerd, als een man van tegen de vijftig 'met een aristocratisch uiterlijk. Hij werd zoo wit als een doek en dacht meteen ingerekend te worden, ver schrikt mijn driehoekje in het vizier hebbende, stamelde hij voor mij eenige onverstaanbare woorden en wist verder niet wat te zeggen. Dat zijn ze, de ophitsers, die gewone 1. Ne - der-land's zo-nen in denmarsch voor-aan. In Groot Ger-maan-sche vrij -heid- 2. Hit - Ier en Mus-sert rie - pen ons ten strijd. Die dap - per- is kan bij ons strijd! staan! Keetvers Wij stor-men voort Wij bre-kenbaan, Óns lied klinktschaHend wijd en zijd! Wij kwa-men prompt Wij zijn be-reid, wie laf is moet ten on-der-gaan! moet gewacht worden tot een trans port kan afreizen. Van de ouders wordt geeisfht, dat. de kinderen zuiver zijn op hoofd en lichaam en dat de noodzakelijke onder en bovenkleedlng aanwezig is. Voor het eerste kan o.i. iedere moeder zor gen, het laatste kan voor sommigen 'n bezwaar zijn. Indien de middelen-om kleeding aan te schaffen ten ©enen male ontbreken, wil ook/hier de Neder landsche Volksdienst helpen en zal tot aanschaffing,'worden overgegaan. Ieder geVal w.ordt dan afzonderlijk bekeken. De kinderen staan gedurende hun. verblijf »in onze tehuizen onder deskun dig toezicht. Van ongerustheid der ouders behoeft dus in 't geheel geen sprake te zijn. Wij vertrouwen, dat het den lezers duidelijk zal zijn, dat de Nederlandsche Volksdienst alles in 't burgers in het harnas jagen, desnoods er voor laten doodbloeden. Zij, die zelf niets in de waagschaal leggen en docr het zweet van de arbeiders rijk gewor den zijn. Deze nu zettpn aan tot sta king of tot sabotage. Zulk soort lieden, die zelf niet aan Staken denken en geen winkel hebben om te sluiten, kunnen gemakkelijk praten. Het is meer dan tijd, dat ook die heeren eens acm den tand gevoeld worden en door de totale inzet ook eens aan het werk gezet worden; in- plaats van ze zoomaar met een wön- delstok te laten rondhannessen. Misschen zouden zij na verloop van tijd wel het begrip krijgen, dat het heel wat nuttiger is om te -arbeiden, dan de tijd te verknoeien met het ophitsen van arbeiders of zich met oranjezender praatjes bezig te houden. P. A. T. Wanneer wij, Nationaal-Socialistën, het oor te luisteren leggen, dan hooren wij steeds weer verkondigen, dat wij met blindheid geslagen zouden zijn. Zien wij dan niet de kracht van het aloude Albion, begrijpen wij dan niet de tnacht van het groote Amerika? Ons lot is beslist, onze dagen zijn ge teld. Wee hen, die zich straks tegen de bevrijders zouden verzetten. Wee hen, di© sympathie, voor Duitschland of de N.S.B. deden blijken. Reeds drie jaar hooren wij de komst van „Tommy" voorspellen. Lacht gij Zij komen, uitstel is geen. afstel I. Zijn wij dan met blindheid geslagen Zien vrij dan niet de „liefde" voor de „onderdrukte" volkeren ln Rotterdam, Parijs, Antwerpen en nog zooveel an dere plaatsen zoo duidelijk voor ooden. Hebben wij dan niet gehoord de dank van pns volk voor het niet vergeten zijn, in het steunen der gewonden, in het kreunen der stervenden, in de wan hoop der gedupeerden? Zoudeji wij dan niet verlangen naar hen, 'die ons met zooveel liefde overladen. Wij hoorén het gebrom der bommenwer pers, zouden wij dan niet uitroepen van plezier, dat zij paraat zijn, dat zij ons weer met een bezoek vereeren. Wij zien de menschen lachen, fluis teren, elkander op de schouder klop pen. Hel gaal goedl Ziep.wij dit niet, Als wij de tarlks zagen' voorbijrazen, menschen zonder ledematen of wegge schoten gezichten zouden zieft dood bloeden, als de stervenden ons smeek ten om wat water'. Als de huizen zouden ineenstorten, dë vlartlmen loeien, wij vrouwen en kinderen zagen verpletteren. Als wij buurman anti zouden „«bij staan, dan zou men ons gelooven, doch dan zou het te laat zijn. Als Duitschland zou ineenstorten en de vloed van het Bolsjewisme over Europa zou gaan, als de steden zouden branden en het gepeupel zou regeeren. Als broeders elkander zouden ver moorden, .zonen stonden tegenover vaders, als duizenden onschuldigen zouden vallen. Als de bezittingen _werden gestolen, vrouwen geschonden, de kerken wer den platgebrand. Als het geloot zou. worden onder drukt, dan.zou het er wat anders uitzien dan pien dachtmaar het zou te laat zijn 1 Maar dat zijn praatjes van Nationaal- Socialisten, dat zou hier niet geschie den, dat zou „beter", netter", op zijn Nederlandsch gebeuren. De koningin zou wel regelen, prins Berrihard wel helpen 1 De Russen zouden bij Winterswijk wel zien of wij V het konden. De Nationaal-Socialisten zouden zich zelf komen melden, het touw in de zak of de bijl zelf meebren gen. Het zou prettig, beschaafd, zonder wrijving of wanordelijkheden gaan. Wij zijn met blindheid geslagen want wij verlangen niet naar het oude. nle! naar de vetpotten van weleer, nt©t naar de joden en d» vóedselvemietl- ging. nt«; na»: do werkloosheid en d© steun. Gij nu werkend© werkloozen van weleer, roeit uw rijwielplaatje met gat til, het ijzeren kruis der democratie, het teeken van uw waardigheid. De stempellokalen zullen zich weer voor U openen, uwe kinderen verhongeren, maargij wordt weer Koning Kiezer 1 Omdat wij, Nationaal-Socialisten, uit liefde voor land en volk, dit willen be sparen voor den ondergang, onze vaders en zonen daar staan aan het Oostfront, wij hoon en laster ons deel zien, wij alles dragen en verdragen, zijn wij met blindheid geslagen. De otters, nu gebracht, zij zullen eens dui zendvoudig gewaardeerd worden Het oude is onherroepelijk voorbij het nieuwe zal beter zijn, als wij er voor willen strijden. Dan zullen wij ookniet aarzelen, doch vastberaden den weg gaan, die het volksbelang elscht, ook al kanomen dit niet begrij pen, en dit voor' met blindheid gesla gen zien. Wij geloven in de overwinning van het goede over het,kwade, in het voort bestaan van Europa. Wij hebben geleerd te zien, te zeg gen, wat' wij meenen, ook al is dit anders dan verwacht en minder prettig om te hooren. Wij weterr dat de les van 1918 in Duitschland is verstaan en zich niet meer zal herhalen. /(Mij zien datgene wat door de As is bereikt, wij kennen de kracht waar over zij beschikt, de bronnen waaruit zij kan putterj, de arbeidsreserves welke zij kan aanwenden. Wij kennen de verdedigingsgordel die Europa omsluit en de kracht van de afweer. Wij kennen den ,wil tot volharden, het geloof in de doelstelling, het ver trouwen in de overwinning. Wij zien den tijd die verstrijkt, hetjgevaar dat Engeland bedreigt, de schepen zinken, de reserves slinken. Wij zien de ontbihding van het wereldrijk Zware offers kunnen worden ver wacht, zware offers zullen worden ge bracht. Het oude heeft afgedaan, is onherroepelijk voorbij. Ongeschokt in ons geloof strijden wij verder tot de overwinning. Europa zal leven!. C. D. Dr. K. KEIJËR SCHRIJFT OVER „Het Nationale Dagblad" van 20 April bevat een belangrijk artikel van Dr. K. Keijer, Gemachtigde van den Leider voor de Volksgezondheid, over „Natiohaal-Socialisme en Volksgezond heid". Hij wijst er op dat de „zorg voor rasverbetering in het algemeen al lang aan de orde was en dat bijvoorbeeld onze tegenstanders zelf, de Engelschen, er al lang op,uit geweest zijn om .edele rassen van paarden en honden, van rundvee en hoenders te kweeken, dat er stamboeken werden aangelegd, enz. Het is evenwel van oneindig grooter belang om bij het „edelste diersoort", de mensch, 'n goede teeltkeus te be vorderen opdat het ras"niet achteruit zal gaan, maar vooruit. Een volk dat rasbesef mist, verzwakt en. ontaardt. Overigens, diezelfde Enqelschen waak ten er in hunne „gekleurde" koloniën zorgvuldig voor, dat hunne „halfbloe den", die uiteraard niet ontalrijk waren, in het Engelsche volk werden opgeno men 'onverbiddelijk werden deze „in de kampong" gestuurd. Alleen de laat- s ste vijftig, zestig jaren heeft er helaas een steeds sterker vermenging met Joodsch bloed plaats gehad. Bevordering van de- volksgezondheid en raszuiverheid van Overheidswege gaat o.a. via een doelmatige huwelijks wetgeving, voorkoming van rasvermeh- ging met minderwaardige rassen en met rasvreemde, ongunstige en onge zonde elementenverder door de z.g. praenatale zorg, d.w.z. de zorg voor de aanstaande Moeder de zorg voor het jonge kind, de zuigelingenzorg en de schoolartsendienst, de tandheelkundige zorg van den Volksdienst énzoovoorts. Men dient door zorgvuldige observatie en controle de constitueele aanleg zoo veel mogelijk te benaderen en de ge gevens vast te leggen in een persoon lijk „gezondheidsboek". Vooral op meer gevorderden leeftijd zullen die gege- vens van groote waarde zijn. Natuurlijk is die groote centrale organisatie, die al deze aangelegenheden behartigen moet, niet in een vloek en een zucht uitgebouwd, men moet vrijwel van voren afaan beginnen en vooral in dezen moeilijken en spcmnenden tijd, met zijn vele nijpende, acute proble men gaat dat niet zoo vlot als wel wen- schelijk' zou. zijn. Maar het beginsel staat vast, de grondslagen zijn gelegd, langzaam maar zeker zal de organisa tie die voor ons ras, voor onze" volks gezondheid onze meest kostbar© goederen zal moeten waken) uit broeien tot een doelbewuste dienst tol zegen voor ons Volk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Stroom | 1943 | | pagina 4