bei Jeugd en Vliegsport TË1 Eenheid Waarde 't Gaat goed DE DANK Prilsfeaij) vöor Koorwerken Extra toewijzing vaa levensmoeien, - voor meisjes Keuringen voor de Waffen-ljlj en. hefc Legioen 3e Jaar£ tegen .het bolsjewisme Te Axel werd Maandag 22 Februari J.l. een openbare vergadering gehou den in „Het Centrum". De Gemachtig- ,de van den Leider, kameraad J. Dekker, 'trad dien avond als spreker op. Spr. begon met te zeggen, dat we in ons dagelijksche leven onze c -denk- dagen hebben. Dat zijn dan de^ dagen waarop we feiten herdenken, die vpor ons van waarde zijn. Zoo werd dan op 21 Februari het feit herdacht, dat vóór 25 jaar het roode leger was op gericht. Men kan zich voorstellen, dat dit bil de Russen aanleiding gegeven heeft tot festiviteiten. Maar ook in Enge land heeft de Aartsbisschop van Can- terburry bidstonden laten houden ter eere van dit 25-jarig jubileum en smeekte Gods zegen af voor het bolsje wisme. Ook in Nederland hééft de geestelijkheid gemeend op dezen dag tegen het Nationaal-Socialisme te moe ten ageeren. Welk een verschil met België. Daar heeft de kardinaal-aarts bisschop van Mechelen een geheel ander geluid laten hooren en heeft stelling genomen tegen 't bolsjewisme. De vlaggen en vaandels van de Natio- naal-Socialisten worden daar gezegend en gewijd. Ce geestelijkheid in Neder land weet echter niets beters te doen, dan door te gaan met haat en ver deeldheid te zaaien. Juist nu de be dreiging van onze cultuur en onze be schaving grooter is dan ooit te voren, is het dringend noodzakelijk dat het Nederlandsche volk zijn nationale een heid hervindt. De haat en verdeeldheid zal plaats moeten maken voor de naastenliefde en een onderlinge waardeering. Als één geheel zal het Nederlandsche volk achter Mussert staan, om dan een zoo groot riiogelijke bijdrage te leveren in het winnen van dezen titanenstrijd. Nu het gaat om het zijn of het niet zijn, zal iedere volksgenoot hiervan doordron gen moeten worden. Fel hekelde kameraad Dekker de laaghartige moordaanslagen1 op leden der N.S-.B. Hierin komt de joodsch- dbolsjewistische geest tot uiting. Dat geen gijzelaars' moeten boeten is te danken aan den Leider der N.S.B. Terder behandelt de spreker de po sitie van de Beweging. Deze is bsksst met de politieke vorming van het Ne- deriandsche volk. Daartoe is noodig' dat alle leden zich tot het uiterste in spannen, om de overtge"volksgeao<5ten voor de' idee v«n het Nsthonaal-Seeia- lisme te whmen. Alle jonge mannen, pae van goeden wille zijn en toonen karakter te bezitten, zullen zich melden voor de W.A. Want in de W.A. ligt de grondslag voor onze toekomstige weermacht. Ook de Jeugdstorm moet sterk gemaakt worden. Dese organisa tie zal in de toekomst de geheele Ne derlandsche jeugd omvatten. Het beste middel om ons volk te be reiken is en blijft ons strijdblad „Volk. en Vaderland". Ieder lid is verplicht de oplage hiervan door middel van de colportage te helpen verhoogen. Het Nederlandsche volk zit nu in den put. De toestand is echter niet hopeloos. Een eendrachtig volk zal in staat zijn onder de leiding van Mussert zich te verheffen en die plaats weer te bezet ten, ctie hei overeenkomstig aanleg en prestaties behoort in te nemen.,,®, Zouden wij, die 'nog in de kracht van het leven staan, den wil en den moed missen om ons in te zetten voor de. verheffing van ons volk en voor de verdediging van alles wat ons lief en dierbaar is Daarna besloot kameraad Dekker zijn rede met de kameraden er op te wijzen, niet te gaan rusten,' maar steeds nauwgezet alle opdrachten uit te voe- ren, steeds voorbeeld te zijn en zich steeds betere Nationaal-Sociali^ten te toonen. Na het zingen van eenige strijdliede ren werd deze vergadering besloten met het 6e vers van het Wilhelmus. Groepsvergadering te Op de te Waarde gehouden Groeps vergadering richtte als eerste spreker de Groepsleider, kameraad Comelisse, het woord tot de leden. Spr. wees er op, dat er in de afgeloo- pen maanden heel wat gebeurd is. Door den Leider werden de Gemach-, tigden voor Staatsaangelegenheden bé^ noemd. Het Communisme roerde zich sterk en deinsde niet terug om sluip moorden ten uitvoer te brengen. Door hun misdadig werk vielen Generaal Seyffardt, Weerman Banning en kame- raadske Reydon. De lafaards schrikten er dus zelfs niet voor terug om een moord te begaan op de vrouw van één- onzer hooge functionarissen. Doch, zei de Groepsleider, wij laten ons hierdoor niet afschrikken. Indien men dat soms zou meenen, dan kan ik zeggen, integendeel, nu strijden wij nog feller dan voorheen. Wij willen het goede voor ons volk, omdat wij het liefhebben. Spreker herinnerde er tevens aan, dat in Stalingrad. 300 Nederlandsche N.S.K.K .-mannen vielen. Dit spreekt des te meer tot ons, omdat ook uit onze Verantwoordelijk voor den- inhoud de hoofd opsteller Drs. G. Schuerman te Middelburg. Uitgever: District 14, Zeeland v. d. Nat.-Soc. Beweging. Verschijnt tweemaal per maand. Abonnementen '-buiten Zeeland f 1.50 per jaar. P.V. 1894/23. Gratis verspreiding. Groep vier kameraden bij het N.S.K.K. in Rusland ingedeeld zijn. Wij aan het thuisfront dienen ons ra te zetten, zooveel dat in ons vermogen is. Indien onze kameraden van het front terugkomen, moeten wij kunnen toonen wat wij gedütan hebben. Als wij onzen strijd vergelijken met dien van de kameraden aan het Oost front, dan zullen we moeten consta- teeren, dat er bij ons nog wel een «schepje op kan. Na de rede van den Groepsleider nam de Kringleider, kameraad Rosier, het woord. Spr. stelde vast, dat «thans de strijd- gaat tusschen Nationaal-ScCialisme en Communisme. De .sluipmoorden op onze kameraden zijn geschied door Moskou. Hij herinnerde er verder aan, dat het vóór den oorlog is gebeurd, dat onder onze Christelijke regeering. in Amster dam een godlcozen tentoonstelling ge houden werd. Waar men tegen beta ling van een kwartje op een Christus beeld kon schieten. Dat de Leider het Communistisch ge vaar nooit heeft onderschat, blijkt wel hier uit, dat de verkiezingspropaganda door de Beweging in 1937 gevoerd, ge schiedde onder de leuze Mussert of Moskou". Spr. vervolgde met te zeggen, dat wij het vasfè ijeloof- hebben, dqtt Duitschland met zijn bondgenooten den oorlog zal winnen. Ware dit niet zoo, dan zou er een einde gekomen zijn aan onze Europeesche cultuur en be'schaving. De Leider was steeds tegen ontwapening. Moskou propa geerde echter dé ontwapening, terwijl zij in stilte niets anders deed dan,be wapenen en nog eens bewapenen. De Führer doorzag dit spel van het Bolsjewisme echter. Na de pduze werden nog enkele strijdliederen gezongen, waarna de Groepsleider de vergadering op de ge bruikelijke wijze 'sloot. Twee wfrelden botsen. Drie woorden slechts, die evenwel geweldig veel inhouden.,- Een strijd, met aan den eenen kant de stervende Democratie met zijn Jo dendom, Kapitalisme en Vrijmetselarij, en aan den anderen kant 't Nationaal- Socialisme en Fascisme. Een strijd, welke slechts eindigen zal met overlevenden en vernietigden. lederen Nationaal-Socialist is het dui delijk, dat deze strijd slechts door het ontwakende Europa kan worden ge wonnen. Het oude heeft zichzelf over leefd en sterft af. Als logisch gevolg hiervan ontwaakt nieuw leven, dat door zijn kracht en Idealisme den strijd altijd wint. Door met deze kracht den strijd aan te binden,-strijdt men tegen de natuurwetten, die eeuwig zijn, en is deze mitsdien bij voorbaat tot mis lukken gedoemd. Iedere volksgenoot-is tengevolge van jarenlange geestelijke vergiftiging niet in staat een juiste kijk op het wereld gebeuren. te hebben. Aange.zien het velen tengevolge van de onvolprezen „vrijheid" niét mogelijk is het gespro ken woord te beluisteren, geldt als machtig voorlichtingsmiddel het strijd blad „Volk en Vaderland". Week in tfreek uit 'gaan de kameraden tot hun volk en bestormen met hun idealisme de geesten' van hun volksgenooten, op dat zij eenmaal in het groote eenheids front zullen aantreden om den strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden van ons volk aan te binden. Goes is steeds de motor geweest, welks stuwkracht tot in de verste hoe ken van onze Provincie merkbaar was. Ook wat de colportage betreft, is Goes een voorbeeld. In een half jaar tijds werd de verkoop vervijfvoudigd Hetgeen ons niet alleen zegt, dat er met ijver en toewijding is gecolporteerd, doch tevens, en dit is wel - het voor naamste, dat de bevolking van Goes begrip en belangstelling! gaat toonen voor de problemen van dezen tijd. Hieruit zullen de kameraden de kracht putten, steeds voorwaarts te gaan, opdat onze volksgenooten ons later nimmer het vervjüt zullen kunnen maken, dat wij h3m den weg niet hebben gewezen naar de wederopstan ding van ons volk. Goes. De Kringpropagandist. Op Zaterdag 27 en Maandag 29 Maart a.s. zal voor de laatste maal in dit seizoen een straatcollecte gehou den worden. De vrijwillige medewer kers en medewerksters zullen èr dan, ook in Zeeland, weer op uittrekken om met de roode collectebussen van Win terhulp Nederland op straten en plei nen, overal in onze provincie, tot in de kleinste dorpen, een appèl te richten aan het geweten van de Zeeuwen. Zij zullen U vragen een offer te brengen, een offer dat ten goede zal komen aan diegenen'onder onze volksgenooten, die tot de minstbedeelden kunnen gere kend worden. Velen onder ons hebben er nog geen flauw besef van, wat offeren eigenlijk is. Zij meenen, wanneer zij een klei nigheidje in de collectebus hebbep laten vallen, het hunne gedaan te hebben. Zoo is het echter allerminst het is een heilige plicht, Zeeuwsche Volksgenooten, een werkelijk offer te brengen voor onze volksgenooten die in vele gevallen aan alles gebrek hebben en in diepen nood verkeeren. Men hoort nog zoo dikwijls beweren, dat de nood onder ons volk niet zoo groot is als Winterhulp beweert. Den- zulken raden wij aan, voor wat Zeeland betreft, eens een kijkje te gaan nemen in de z.g.n. Godshuisjes te Zierikzee of in vele gezinnen van vlaswerkers In de Zeeuwsch-Vlaamsche grensstreek. Hiei heerscht veelal de diepste armoede en men treft onwaardige toestanden aan. Is he.t niet dieptreurig en moeten wij ons niet schamen, Zeeuwsche volksge- nooten, dat gehëele families op een paar bossen stroo op den grond moe ten slapen en zich gedurende de koude wintermaanden moeten dekken met 'n paar stukken zeildoek en vodden Is het ?reen schande, dat-zooals wij per soonlijk bij herhaling vaststelden, drié tot vier kinderen in een klein kinder- iedikantje tezamen moeten slapen, om dat de middelen om lédikanten of bed- jdegoed aan te schpffen te eenenmale ontbraken Vindt ge het niet «treurig, dat honderden Zeeuwsche huismoe ders niet in staat zfjn de haar toebe deelde rantsoenkaarten in levensmid delen om te zerfteii, bonnen moeten laten verloopen, omdat br geen geld is Mag dit nog langer, volksgenooten Neen, duizendmaal neen. Welnu, doe dan Üw plicht en zorg er voor, dat deze schande wordt uitgewischtoffer naar vermogen in de roode collectebus sen van Winterhulp Nederland. Scha kel de politiek nu eens uit, laat alle godsdienstige geschillen eens rusten en denk dan een wijle aan die Nederlan ders, mannen, vrouwen en kinderen, die buiten hun schuld kommer en ge brek lijden. Tast dan in Uw zak en geef, doch laat Uw gave een offer zijn. Weet gij wat een offer "is, volksge nooten.? Een offer is datgene geven, wat men eigenlijk niet missen kan, een offer moet even pijn doen. Helpt, Zeeuwen, er dan aan mede, dat deze laatste Winterhulp collecte een succes worde. Laat Uw gulle Zeeuwsche hart,nog eenmaal spreken Het Radio-Cabaret (met Juffrouw Klessebes) te Goes, op Woensdag avond, 24 Maart te 8.00 uur, in het „Schuttershof'. Toegangsprijs f 1.00. en zorg er-voor, dat onzecollectanten en collectrices jn de steden en dorpen van Zeeland op 27 en 29 Staart handen te kort komen om Uw gaven in ont vangst te nemen. Enz. Ze komen toch nietl Geefster of Gever, welke op 19 Febr. 1943, in een gesloten, briefomslag f 10.- voor Winterhulp bij mij in de bus stopte, wordt langs dezen weg hartelijk bedankt. A. A. Kleinjan. Ik heb mijn kind in oorlogsmei ontvangen, Toen 't leven lokte in dien lentenacht, Toen werd vervuld ons beider liefst verlangen, Hield jij, o frontsoldaat, voor ons de wacht. Ik heb mijn kind in oorlogstijd gedragen. Een zware last, maar 'k droeg haar zonder klacht. Tot de vervulling van die blijde dagen Hield jij, o frontsoldaat, voor ons de wacht. Ik hebmijn kind in oorlogshei gekregen. Zoeklichten gleden door den zwarten nacht, Maar in mijn armen hield ik Godes zegen En jij, o frontsoldaat, hield trouw de wacht. Mijn zoon zal voor zijn land het teeken dragen Van 't vrije volk in nieuwen vredestijd. Dat hem geen rood gevaar meer kan belagen, Heb dank, o frontsoldaat, in eeuwigheid Maria Mare. Over „Haat". Een nationaal socialist moet den haat van de vijanden van zijn volk en van zijn wereldbeschouwing, en de uitingen van dien haat niet duchten, maar juist daarnaar verlangen. Ook leugen en laster behooren tot uitinge» van deze haat. Wie door de Joodsche kranten niet wordt bestreden dat wil dus zeggen: niet wordt beKrsterd en be klad is geen waarachtig nationaal- socialist. Hij dien zij het meest belas teren, staat ons het naaste, en de man dien zij het felste haten, is onzè beste vriend M voortieeM ter Mvoismg. - De streek Utrecht heeft de beschik king gekregen over een kiosk. Er wordt in de stad de aandacht opgevestigd, dat hier boekeii .afgegeven kunnen worden op bepaalde tijden van den dag. Deze kiosk is regelmatig bemand, jnét een stormer of stormster. Andere streken zullen een marktkraam huren of een dergelijk dnderkomen. Ook zal in étalage's op de een of andere wijze propaganda worden gemaakt voor deze boekeninzameling. Een ieder moet minstens 10 boeken ophalen. Deze actie is voor aller, die in Duitschland werken. Het is de Jeugd storm, die zijn medewerking hieraan verleent. Met 18 jongens hebben we deelge nomen aan de eerste vliegtuigbouw- cursus, welke gehouden werd in het Diensthuis, Koningstraat 4 te Goes. Deze cursus duurde van Zaterdagmid dag 3 uur tot Maandagmiddag 2 uur en stond onder leiding van Kompaan Magrijn en Oppervaandrig Van Dijk. De behéHsnzaal van het Diensthuis was herschapen in eèn echte werk plaats en het lied van den arbeid gèkiop, gezcag en gevijl klonk door de ruimte. Ziqnderocgen zag men uit het meegebrachte materiaal de ge raamten der vliegtuigen groeien,-een paar jongens hadden thuis al gebouwd en een cursus per radio gevolgd. Ook ik was er zoo goedLals geheel mee klaar. Na afloop van den va'stgestelden tijd voor het bouwen, gingen we een luchtje scheppen om na terugkomst ons te gaan klaar maken voor den maaltijd. Deze werd geopend met een tafelrede van aen-Oppervaandrig. Na flink gegeten te hebben ging ieder weer vol moed met het bouwen verdér, allen bezield met het sterke verlangen een heusch eigen gebouwd vliegtuig klaar te krijgen. Allen vonden ze het een reuze fijn werk en ik zou iedere jongen tusschen 12 en 17 jaar Wel wil len toeroepengeef je op als deel nemer aan dezen cursus. Zooals ge zult gelezen hebben in „De Zeeuwsche Stroom" van 25 Sprokkelmaand, kunt je je hiervoor aanmelden bij Kompaan Quist, -Gewestkwartier der Ncrt.-Jeugd- storm, Turfkade te Goes; waar ook nadere inlichtingen omtrent den cursus zijn 'te verkrijgen. Toen allen klaar waren met d«u bouw van romp en vleugels van hel vliegtuig, werd alles zorgvuldig gecon troleerd, want er mag niets aan ma> keeren, anders wilt het niet vliegen. De nacht van Zaterdag op Zondag en van Zondag op Maandag hebben we allen fijn geslapen in het Sireëk- kwartier van den Nat. Jeugdstorm- te Goes. We hebben als echte Zeeuwsche jongens Veel plezier gehad. We sliepér. dan ook in het stroo. •'s Maandagsmorgens hebben we gewapend, met de door ons gebouwde vliegtuigen een marsch door de stad gemaakt, om daarna op een wei land onze vliegtuigen den luchtdoop te doen ondergaan. Het record werd gehqald door Stormer Scheffers, wiens „kist" 27.2 sec. in Het luchtruim rond vloog. Na afloop van het middageten moesten we de vertrekken waar wd gewerkt en gegeten hadden keurig netjes opruimen en werd deze eerste cursus gesloten. Het ligt in de bedoeling deze cur sussen van'tijd tot tijd te houden en hieraan mag elke jongen, zij behoe ven hiervoor heelemaal geen lid van den jeugdstorm te zijn tusschen 1"2 en 17 jaar deelnemen. Kom jongens, geef je op, het is reuzefijn en gezellig en we leeren elkaar ook door dat werk beter kennen en als Nederlandsche jongens echt kameraadsc'-'-rnpelijk met elkaar om gaan. Stormer H. D. V Zooals men zich zal herinneren, is door den Dienst Muziek van de Hoofd- afdeelincj Vorming van het Hoofdkwar tier der N.S.B. in Februari van dit jaar een prijskamp voor koorwerken uitgef schreven. Een der voornaamste eischen van dezen prijskamp was wel, dat de werken den geest van den nieuwen tijd moesten ademeij. Het is echter ge bleken, dat bij de talrijke inzendingen, hier veel te weinig aandacht aan is besteed. Ondanks vele, overigens goede in zendingen, heeft de beoordeelingscom- missie dan ook gemeend geen eersten prijs toe te kennen. De tweede prijs (f 50.»-) werd toege kend aan een werk, dett was ingezon den onder het motto „Dietsch lied, stijg op"het bleek te zijn van Herman Dijkstra. Dit werk,„Appèl" genaamd, zal op het zangtoumooi op den twee den Pinksterdag* .14 Juni 1943, worden uitgevoerd. Tevens werd een aanmoe digingsprijs van f 25.— toegekend aan het werk, ingezonden onder motto „Wat strijd en gebed isOns lied". Bij opening van de enveloppe bleek ook dit te zijn van Herman Dijkstra uit Amsterdam. De rttbriek „Vrouwenkoren" kon het niet tot een prijs brengen. De inzendingen van dezen prijskamp hebben bewezen, dat er compositori sche talenten in onze Beweging aart wezig zijn. Wij zullen daarom zeer binnenkort dezen prijskamp herhalen. Datum en voorwaarden worden spoe dig» bekend gemaakt. Daar ©r in het algemeen onzekerheid bestaat, welke verwanten van front» strijders (d.w.z. van vrijwilligers» die tof de Dultsche Weermacht, de Waffen SS,' Vnjwllligers-Legicer. „Nederland", Nat. Soc. Kraftfahrer Korps ol tot de Rijks- arbeidsdienst behooren) recht hebben op de extra toewijzing var. levensmid delen, genotmiddelen en kolen, volg! onderstaand een korte toelichting. De volgende personen komen hier voor in aanmerking 1. De echtgenooten, de wettige, e»«k»- - de, geadopteerde- ei». stlefklndert van een frontstrijder. 2. De ouders van den getrouwcfen vrij williger, in hei: gevcd dat d«» voor de dienstnamo geheel of gedeelte lijk tot het onderhoud heeft bijge dragen. 3. De ouders van den ongetrouwden vrijwilliger, wanneer hij voor zijn dienstname met hen in gezinsver band heeft geleefd en zij hem ge-_ heel of gedeeltelijk onderhouden hebben. 4. Défc ouders van-den ongetrouwden vrijwilliger, in het geval dat hij niet met hen in gezinsverband leefde, maar geheel of gedeeltelijk zijn ouders ondersteund heeft. 5. De broers en zusters van een onge trouwden vrijwilliger hebben slechts dan recht op de extra toewijzing, als de betreffende vrijwilliger ge heel of gedeeltelijk tot hun onder houd heeft bijgedragen en met hen in gezinsverband heeft geleefd. 6. Pleegouders, ingeval zij dit officieel kunnen bewijzen. 7. De vrijwilligers, die na een dienst tijd van minstens 6 maanden eer vol ontslagen zijn. 8. De vrijwilligers, die wegens Siekte of verwonding na een diensttijd van minder dan 6 maanden met een militaire invalidiieitsverklaring (een W ehrdienstbeschadigung) ontslagen werden. Vérder wordt er nadrukkelijk op ge wezen, dat diegenen, die door ontslag •van den vrijwilliger of om»ar>tlere rede nen het recht op een bewijs voor exira- toewijzing verloren hebben, de hun uit gereikte kaarl(en) onmiddellijk moeten terugzenden aan dainstantie, die hun de "kaarden) ove-j handigd heeft. Aanvragen voor eztra-tcewijzing&n moeien ingediend worden a. Voor verwanten van hén, die tot de Worifer.'SS öf hei Ledtoer. behooren of bohoordei:, bij der. eter Waffen-SS, 's-EericgoesólSan- niussfooat 3. b. Voor verwanten van hen die be- hojren of behoorden tot hat N.S.K.K., R.A.D. of een andere eenheid der Duit- -scEü Weermacht bit de Amtliche Deut sche BeratungssteEo in de- hoofdsteden der provinciën, alsmede in. Amsterdam en Rotterdam, met uitzondering van Leeuwarden, dat ressorteer! onder de Amtl. Deutsche Beratungsstelle in Gro ningen. „Wie omtrent deze acffigelegenheid nadere inlichtingen wensoh't, wende zich tot de Afdeeling Kameraadschaps- zorg der Beweging, dienst Frontzorg en Frontstrijdersgezinnen, Maliebaan 13, te Utrecht." De eerste beroepskadercursus voor vrouwelijk kader van den Jeugdstorm is beëindigd. 24 leidsters zijn overal- in den lande ingeschakeld. Thans stdat opnieuw het Kaderheem te Blaricum open om iri een - tweeden 3-maandelijkschen leer gang meisjes en vrouwen, die roéping gevoelen voor .jeugdleidster in den Jeugdstorm, die opleiding te geven, die noodzakelijk voor haar werk is. Jonge vrouwen vanaf 22 jaar kunnen zich opgeven voor den leergang die op 1 Mei a.s. aanvangt. Aanmèldirfeen kunnen tot 1 April 1943 geschieden bij het Stafkwartier Natipriale Jeugdstorm, Koningslaan 9 te Utrecht. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede »- Nederlanders, van Arisch bloed, in .den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel lcupnen geven aan de .eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. 1 Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachfba taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Wajfeu-SS of het Legioenkostwinnersvergoeding, ko» telooze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Keuringen 19 Maart 1943 om 9.uur Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 1.9 Maart 1943, 15.uur, Den Bosch, Hotel Noord brabant, Markt 45. 26 Maart 1943,^10.- uur, Den' Haag, Café „Den Hout", Ba- zuidenhoutschèweg. de We beleve lutie aller tij de Fransche kind bij is, voor de komc wel voor bepalen. Deze strijd rechten van slechts op de van een du: laag, die ni voorbij is, v( regeerde, da aanbreekt, slissende kr naties zijn. Nu wordt schen kapit< neer Roosev sen rond he andert niets niettegenstai een millioe: heelt En oi af te leiden geestes-ziek De geschie voor de red is geweest praatjes aa Roosevelt, arbeid en Want wc sche lande: sproken wc het Nation land nog En dit is tische were verhinderen zou verhefff smadelijke den sterkste ten strijde consolidatie ken te ver En deze bion niet sl zoo heeft h tegeri Spat gevoerd. Altijd ws ling vechte zwakt lich teerde. En wild. Cht 1936, dat 1 en verniet: gezien de reldbrand den oorlo' duidelijk, mer de ee ^gezeten, lc staande g Immers, ook nu v. En zoólan uitverkore Deus in d woestijnvc ten, zoolo wereldma wereld-cei Deze st schen Joo En war zich dan Góds, da haat tegs voor eïg< Jood met zou behc aarde, dc uit de lijk zijn. De Joo scheppen van een streeft ste van zijn de cultuu ken. Dac nissen vc van den Dit is heden schen m< Déze s' de onme Daar loo; Avondlai

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Stroom | 1943 | | pagina 4