l/ftft hel ^wuwuhz li ipenkshtifergaderfflgen Groep Middelburg Groepsvergadering te Hansweert Gemachtigden voor de kringen 60 en 61 aangesteld» Axel D' te Yerseke taiüüe iS.B.-iuctioiarissea bijeen te Domburg Streeksportmiddag jeugdstorm op Walcheren Onze Agenda n Dappere boeren op het eiland Thólen 2e faat --y !B!5? i.'- Tweetal te Goes Hel bezielende woord van de kameraden Thoen en Vos deed velen terugkeeren naar het marktpleindie aanvankelijk de beenen namen. Groeiende belangstelling voor onze openlucht-actie» Op Zaterdag 8 Augustus M* heeft te stem der N.S.B. weer over Goes geklonken. Deze keer was hei kam. Thoen, wiens forsche stem door de1uias^>rekers verder gedragen, niet alleen over het mooie marktplein weerklonk, doch ver daar overheen ook in andere straten en deelen der stad werd gehoord. Zoolang de N.S.B.-liederen weerklonken scheen de belangstelling zeer goed te zullen worden, zoodra kam» Thoen met spreken be gon, 2ag men er echter velen weer loopen. Dat laopt» want het „geweten der natie", de stem <$er N.S.B., durft menigeen nog niet te hooren de waarheid, al is deze dan hard, durft men niet aan. Kameraad Thoen» Fel hekelde kam. Thoen deze mentaliteit, die heiaas door joodsch-marxistischen en joodsch- ':apitalistischen invloed „de" mentaliteit van de jvergroote meerderheid van ons volk is ge worden. Hij rekende grondig af met hen, die van achter hun gordijntjes zitten te schuimen, lisschien tegelijk luisterende naar het gekwijl van' den joodschen vuilspuiter voor den Lon- Jenschen Oranjezender, of, wellicht gebogen over portretten van dierbare prinsesjes en een weggeloopen Biesterfelder. In korte trekken schilderde hij de wanorde van het democratische verleden en zeer gedo- cumenteerd zette hij uiteen wat de N.S.B. wil, naar voren brengende de drie bronnenGods vertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland, Eerbied voor den Arbeid. Wij willen niet over U regeeren, volksgenoo- teij, maar samen met U. Dan zullen we weer zijn een volk, sterk als weleer, een volk wiens zonen zullen staan als pioniers In de voorhoe den op alle fronten in het komende nieuwe Europa. Reken er evenwel niet op, mijne volksgenoo- ten, dat we nog ooit uit handen zullen geven datgene wat we na tienjarigen strijd achter Mussert hebben veroverd. De Leider heeft den Führer, Adolf Hitler, trouw beloofd tot in den dood, trouw op leven en dood, 12000 onzer beste kameraden strijden met" de wapens in de vuist, ook voor U, voor een nieuw Europa en een nieuw Nederland. Daarom staan dé m tienduizenden hier in het vaderland, aah het S: thuisfront achter Mussert en tot den laatsten man toe zullen wij zorgen, dat nimmer meer terugkeert de joodsch-plutocratische, kapitalis tische geest van weleer, maar dat steeds méér zal komen de geest van socialisme in de natie, wat zeggen wilgeborgen zijn van eiken volks genoot in eigen vólk. Schaart U daarom onder de zwart-roode banieren van de N.S.B., onder leiding van Mussert, de man die nu ruim 10 jaa/ .geleden zijn waarschuwende stem tot het Nederlandsche Volk verhief en steeds door de feiten in het gelijk werd gesteld. Tijdens de gloedvolle rede van kam, Thoen kregen velen toch weer belangstelling en waren weer naar het marktplein teruggekomen. Kom, kom, volksgenooten van Goes, schaamt U zich maar niet voor het Nationaal-Socialisme van den grooten Nederlander en Vaderlander Anton Mussert. Weest flink en meldt U aan, juist nu, nu er nog moed nöodig is om in onze gelederen te treden. Wanneer men doorgaat dé volksgenooten van Goes de stem der- N.S.B. te blijven doen hoo ren, dan zal de belangstelling zienderoogen toe nemen. De kentering is er al 1 Begunstigd door fraai weer vond ook Zater dag 15 Augustus j.l. een" openlucht vergadering plaats. Kam. Vos sprak toen vanaf het bordes van het stadhuis tot «de kameraden en volks genooten. Vooral klonken de N.S.B.-liederen over Goes en maakte de Jeugdstorm en de WA. een propagandamarsch. Aanmerkelijk meer publiek dan gewoonlijk - was er op het ruime marktplein aanwezig, toen de groepsleider de spreker aankc -Hgde. Ko misch was het, om ook nu weer te zien hoe bij deze aankondiging het publiek als hazen ging loopen, doch even komisch was het te be* merken hoe kam. Vos deze wegloopers bij hun „ziel" pakte en ze als aan den grond genageld liet blijven staan op de plaats waar ze zich op dat moment bevonden. Kameraad Vos» Wie dan ook kam. .Vos hoort spreken op de manier, waarop hij dat in Goes deed, kan ook niet meer gaan loopen, maar moet blijven staan en luisteren. Men voelt het aanhier spreekt een kerel met een warm en van liefde voor zijn Volk en Vaderland kloppend hart, hier spreekt een arbeider tot de arbeiders, hier spreekt een Mussertman een revolutionair een afbreker, maar tegelijk een opbouwer. Niet alleen fel, doch vlijmscherp vaak, slin gerde hijgde verwijten, ons zwarte soldaten toegebracht, terug in de aangezichten van de Ozo-ers en sorry-mannetjes en staafde met be wijzen dat niet wij, maar zij en hun handlangers de verraders zijn en waren van ons volk en ons vaderland. De vervloekte burgerlijkheid van ons volk was oorzaak dat vader Colijn het in rustige rust kon doen verzinken en het kon gebeuren, dat in vier en een halven dag heel ons roem rijk verleden naar den bliksem ging en we thans letterlijk in ons hemd staan. Met ver heffing van stem waarschuwde hij voor dat gevaar en sarcastisch scherp wees hij vooral de kameraden op terugkeerende burgerlijkheid in eigen gelederen. We moeten weer revolu tionair worden en gevaarlijk durven te leven. De joden met de sterren zijn verdwenen, Goddank, maar de joden zonder sterren zijn er nog en deze zijn minstens zoo gevaarlijk, mogelijk nog gevaarlijker, omdat ze vaak niet te onderkennen zijn. Laten we hopen, dat wij de gelegenheid krijgen deze joden zonder sterren eruit te donderen, t Hij liet in korte trekken den strijd der zwarte soldaten vanaf 1931 tot 10 Mei 1940 de revue passeeren. Elke strijder uit dien tijd zal ge voeld hebben, hoe weer in zijn binnenste wej-d aangeraakt die snaar van strijdlust en dat we •terug moeten tot dien tijd. Niet met zoete, lieve- woordjes, als theetantes tijdens een naaikransje, Verantwoordelijk voor den inhoud: De HoofdopstellerDrs. G. Schuerman, Mid delburg. Uitgever: District 21, Zeeland, van de Nat.-Soc. Beweging. DrukkerPV 1894/23, njaar inet de eerlijke, harde waarheid, als het moet fél bestrijdend en tot den grond toe af brekend alles wat rot en verrot is, zoo moeten we tot en onder ons volk gaan. Eerst dan kan men bouwen gaan op het fundament door Mussert gelegd: Godsvertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland, Eerbied voor den' Arbeid, Èijna anderhalf uur sprak kam. Vos, met een groeiend enthousiasme om jaloersch op te zijn. Door zijn gloedvol betoog, hetgeen door de luidsprekers ver in den omtrek werd gehoord, keerden ook nu weer velen naar het markt plein terug en luisterden met gespannen aan dacht naar zijn woorden. In veler hart werd het zaad door kam. Vos gestrooid. Aan de kameraden de ta^k door woord en daad het verder tot ontkieming te brengen en vruchten te doen dragen. Beschamend is het, dat vele kameraden en kameraadskes meenen reeds 100% Nationaal- Socialist te zijn en het derhalve ni^t noodig achten te komen luisteren als een hunner ka meraden - komt spreken. Een volgende keer beter opkomen, kameraden en kameraadskes, dat is mede één Uwer plichten. Met enkele liederen, gezongen door de Stormsters, werd deze zeer geslaagde avond besloten, terwijl kam. Vos ons heeft moeten beloven nog eens terug te komen. Groeps- en kameraadschapsavond In de bovenzaal van het „Schuttershof" heeft de groep Middelburg een groeps- en kameraad- schaps-avond» gehouden, welke zeer geslaagd mag genoemd worden. Wanneer de Groepsleider de vergadering kan openen, is de zaal geheel gevuld, zoodat geen stoel onbezet is. In zijn welkomswoord wil hij speciaal' de nieuw toegetreden kameraadskes -en kameraden een woord van welkom toeroe pen. De strijd is moeilijk, doch 'ook wij aan het thuisfront mogen niet versagen. Hij gaf de leidster der Nat.-Soc. Vrouwen Organisatie opdracht lectuur te doen inzamelen» opdat onze kameraden uit Zeeland aan het verre Oostfront regelmatig de „Zeeuwsche Stroom", Foto- Nieuws en andere- uitgaven der Beweging zul len ontvangen. Vooral nieuws uit Zeeland zullen zij zeer op £rijs stellen Na het zingen van „De Zwarte Soldaten" nam de' Kringleider het woord, om op zijn bekende wijze de aanwezigen toe te spreken en tot strijd op te wekken. Het was hem een buitengewoon genoegen zooveel leden hier aan wezig te zien. Tot de nieuw toegetreden leden sprak hij een woord om hen ei*' op te wijzen, dat zij niet zoo maar lid van een vereeniging zijn geworden, doch lid van een strijdbare be weging. Wij zijn politieke soldaten, die dag in dag uit gereed moeten staan om de harten van ons volk te winnen, de Nationpal-Socialis- tische gedachte uit^ te dragen en uit te leven Wij staan midden in dit volk, bereid een roeping te vervullen. Steeds weer heeft ons land bewezen in moeilijke tijden krachtige man nen te bezitten, ook nu weer staan er pracht Icerels aan het Oostfront, die hun leven voor hun land en volk inzetten. Eens komen zij terug, dan hebben wij hen te" toonen, wat wij aan het thuisfront hebben gedaan. Wij denken aan den Leider, die ons r^eds meer dan 10 jaar is voorgegaan. Eens zal onze Leider zijn de Leider van het Nederlandsche Volk. Trouw was en is de Leider aan ons, in trouw, onver brekelijke trouw staan wij achter hem, bereid te gaan zooals hij ons_ zal bevelen. Na een laatste opwekking tot7strijd en om in liefde tot ons Volk te staan, besloot hij zijn bezielende rede. Door de voortreffelijke zang van het N.S.V.O.-koor onder leiding van ka meraad Tamminga en het verdienstelijk optre den 'Van één kameraad, die zeer veel succes kon boeken, is deze avond zeer geslaagd. Wij willen nog vermelden, dat een verloting voor de kameraden aan het Oostfront, een opbrengst van ruim 40 gulden had, voor één enkel paar sandalen met houten zolen I Daar bij zijn nog diverse boekwerken verloot, zoodat verschillende kameraden dezen avond in het bezit van kostbare boeken van onze Beweging zijn gekomen. Als de Groepsleider dezen avond met het zingen van het 6de couplet van het Wilhelmus laat beëindigen, is de kameraadschap weer ver sterkt en hebben de Nieuwe leden kunnen zien, welk een geest in de gelederen der Nationaal- Socialisten te vinden is l C. D. Goed geslaagde Op de te Hansweert gehouden groepsverga- dering onder leiding van kam. Griep, opende deze met een hartelijk woord van. -"elkom aan de aanwezige kameraadskes en kakoraden, spe ciaal aan de nieuwe, pas toegetreden leden, ter wijl hij een apart woord van welkom sprak tot den Kringleider kam. Rosier en de kameraden Simons en Geense uit Goes. De groepsleidèr bracht nogmaals in herinne ring de drie welbekende bronnen van het Natio naal-Socialisme, met er op te wijzen, hier steeds met volle eer en geweten naar te leven. Een oogenblik stilte werd in acht genomen voor een overleden kameraad. De Kringleider sprak op zijn bekende wijze een opwekking tot strijd en verzocht nimmer te versagen. Hij moest er op wijZen, dat de strijd aan het thuis-front niet zwaar was in verhouding met den strijd der kameraden aan het Oost-front, waar zij hun leven inzetten .voor hun land, voor het nieuwe Europa, om dit te bevrijden van jodendom en communisme. Tegenover de losbandige vrijheid van vroe ger, komt de vrijheid in gebondenheid van het Nationaal-Socialisme. Is het vrijheid- van hen, vroeg de Kring leider, wanneer eenige jonge dames uit Oostelijk Zuid-Beveland, luisterden naar een concert van de Duitsche weermacht op de Markt te Goes, door hun plaatselijken predikant worden aan gemaand niet te luisteren en onverwijld deze plaats te .verlaten Met een slotwoord tot volledige inzetting van alle krachten, besloot hij zijn met volle aan dacht aangehoorde rede. In de pauze werd gecollecteerd voor het strijd- fonds en kameraden aan het Oostfront, met een zeer bevredigend resultaat,, welk bedrag nog belangrijk zal 'worden verhoogd, wanneer zij, die niet aanwezig konden Zijn, bezocht worden. Na de pauze werden diverse strijdliederen gezongen, onder leiding van'kam. Rosier, op een wijze, waaruit de bezieling der leden voot hun ideaal tot uiting kwam. De vergadering werd na ihededeeJing van enkele interne groepszaken, na een kort slot woord van den Groepsleider, met het zingen van het 6de couplet van hét Wilhemlus ge sloten. Een goed geslaagde avond^ waaruit blijkt, dat in dorp en st»d, door het geheele Zeeuw sche land, de strijd voor het Nationaal-Socia lisme verder gaat. D. M. M. Mameraden, Daar mij door den Gemachtigde van den Leider werkzaamheden zijn opgedragen in het geheele district, zal ik minder tijd hebben dan tot heden, om mij te wijden aan de kringen 60 (Walcheren en 61 (de Bevelanden). Door den Gemachtigde van den Leider zijn daarom Gemachtig den voor de kringen aangesteld en wel voor kring 60 (Walcheren) Kam. C.Th.Wolders, Lange Viele- slngel E 4 te Middelburg, telefoon 2037, die lederen Donderdagmid dag te spreken is in het Kringhufs Kromme Weele 19 te Middelburg, telefoon 2039 en verder aan zijn woonhuis, terwijl voor kring 61 (de Bevelanden) Is aangesteld Kam. P. I. van Aartsen, wnd. Bur gemeester van 's Heer Abtskerke, telefoon K 1103-201 voormiddags en tel. K. 1103-291 namiddags, die lederen Dinsdag te spreken is in het kringhuis Wijngaardstraat 11 te Goes, telefoon 2821 en ver der aan zijn woonhuis. De correspondentie voor de kringen moet geadresseerd blij ven aan het Kringhuis, Kromme Weele 19 te Middelburg, voor Walcheren, en aan het Krinkhuis Wijngaardstraat 11 te Goes voor de Bevelanden. Bij mijn afwezigheid verzoek ik de "kameraden en volksgenooten zich met de Gemachtigden voor. de Kringen in verbinding te stel len. Hou Zee I De Kringleider, P. I. ROSIER. Openluchtvergadering te Kam. v. d. Roer sprak op het marktplein over het onderwerp „Vrij Nederland". Duidelijk en klaar stelde hij voor oogen, hoe het ging vanaf den f,rustigen tijd" met den groei en de op komst dé& N.S.B. Nog is de toestand moeilijk, méar het licht begint reeds te gloren, vrijheid en welvaart zullen ook in Nederland straks ons deel zijn. Spr. deed een beroep op alle Nederlanders den roep van dezen tijd te verstaan en zich te scharen onder de vanen der N.S.B. Ook deze vergadering zal er toe bijdragen, het Zeeuwsche Volk te doen ontwaken. Kameraad Van Br een De groep Yerseke deed van haar activiteit blijken, door het oifganiseeren van een openlucht - vergadering, metf als spreker kameraad Van Breen. Het was te betreuren, dat door de weers omstandigheden de vergadering niet buiten, doch in de zaal Nolet moest worden gehouden., Spr. wees op het groote nut van openlucht vergaderingen, daar het Nederlandsche Volk moet worden wakker geschud om het inzicht in het Nationaal-Socialisme te doen krijgen. Wanneer wij zien naar de schitterende pres taties van de Duitsche weermacht daar in het Oosten, tegen de vloek van het communisme, dan dient een ieder te begrijpen,- dat hier alle krachten moeten worden ingezet aan thuis front, voor het nieuwe Nederland. Spr. zette duidelijk üiteen koe 10 jaar geleden Mussert zijn-» persoon heeft ingezet, de grootste offers gebracht heeft, om te strijden voor een gelukkig en welvarend Nederland. Hoe waren de toe standen Ons land, Ned. Oost- en West-Indië onder invloed der Joden, die de hen geboden gastvrijheid misbruikten, om door 'middel van hun kapitaal alles te beheerschen. De werk loosheid steeg onrustbarend, lange rijen voor de stempellokalen, de geesten afgestompt. Eens zijn onze boeren en boerenzoons uit getrokken naar het verre Oosten. Weer zijn ze gegaan naar het gebied der vruchtbare aarde, om dit deel tót zegen te doen' zijn vajfi Europa, dus ook van ons Vaderland. Het woord van den Führer is daar, Neder land kan zijn plaats in het nieuwe Europa in nemen. Wij hebben ons met alle kracht aan de opbouw te wijden. De moeilijkheden van nu zijn zwaar, doch slechts tijdelijk, een mooie toekomst wacht ons Rechtvaardigheid zal worden gebracht aan ieder die van goeden wil is. De Nationaal-Socialis- ten zullen tezamen het Nationaal-Socialisme hebben uit te dragen, tot heil van Volk en Land. BANKW ARTIER W.A* 6 - III Telefoonnummer NU i 2659 Adres blijft voorloopig v Groote Markt 28a, Goes. Driedaagse1} vormingskampdat zeer vruchtdragend mocht heeten Met een angstig hc\rt zagen wij den Zater dagmiddag tegemoet. Jdet regende 's voormidr dags nog al flink, maar gelukkig klaarde het op en de zon liet zich weer zien^. Dé sportvelden in Middelburg waren voor dpzen middag e^tra in orde gemaakt, alles zag -er keurig uit.' Dit alles was georganiseerd door den Ge westelijk Sportleider, Kompaan Schallenberg. Na het vlaghijschen en de opening door den Streekleider, Kompaan Grool, die het geheel meldde bij de Gew. Meisjesleidster, Groepleid- ster E. Lenshoek-van Wageningen, werd een begin gemaakt met de sport. Deze bestond uit vèrspringen, hoogspringen, kogelstooten, speerwerpen, discus en kastie bal werpen, als laatste nummers de 400, 800 en 3000 m. hardloopen. De prestaties waren be vredigend, alles had een goed verloop. De besten van de Stormers(sters) kwamen uit in de landelijke wedstrijden te Deventer, waar ze natuurlijk hun uitersten best deden om de naam van Zeeland hoog te houden. J. Q. Daar er gelegenheid geboden was om de Groepsleiders en Kringfunctionarissen in een kamp voor eenige dagen bijeen te brengen, heeft Kringleider Rosier hiervan een dankbaar ge bruik gemaakt. Naast het kamphuis^Zonneduin" wapperde dan ook fier aan de hdl§e vlaggemast de groote zwart-roode vlag der Beweging, om daar, aan het Zeeuwsche strand, uiting te geven van de ook in Zeeland doorbrekende kracht van het Nationaal-Socialisme. Dit weekeind is benut om de functionarissen verder te scholen in hun leidinggevende taak, in de nieuwe gedathte, ook om hen een duide lijk inzicht ter. geven in doel en streven van het Arbeidsfront en Ned. Volksdienst. Na het appèl en opening door Kringleider, sprak kam. 't Gilde over „de Zeeuwsch-Vla- mingen en den Ned. Volksdienst", welke lezing op uitvoerige wijze een inzicht gaf over leven en strijd, tot ver in de geschiedenis, van het Vlaamsche volk. Duidelijk kwam tot uiting dat steeds weer de Zeeuwsch-Vlaamsche landstreek een jachtterrein is geweest voor personen buiten het gewest, welke in hun goudzucht, de be woners hebben uitgebuit. Door de eeuwen heen is juist daar een strijd gevoerd voor vrijheid en onafhankelijkheid, welke hen zoo schaars was toegemeten. De oude stadjes in het 2#- Vlaamsche land, zij leefden van de kruimels die vielen van de tafels der grooten. De toestanden op pachtgebied, zij waren ten hemelschreiend. In Zeeuwsch-Vlaanderen waren de talrijke buitenlandsche industrieën, het moderne kapita lisme, het économisch rationalisme, met zijn streven naar winst ten koste van den arbeider. Doch de oude tijd is voorbij, .wij zien reeds het nieuwex Vooral nu, door de oorlogsomstandigheden, is er gebrek. Dan is het juist nju tijd om het sociale geweten van het volk wakker te maken, om een Volksdienst te scheppen die zal helpen daar waar dit het meest noodig is. De Volks dienst is begonnen, ook in het Zeeuwsche land. De tandheelkundige verzorging van de school kinderen is op energieke wijze' ter hand ge nomen. Zeer veel scheppend werk zal nog tot stand moeten komen op elk terrein. Voor moeder en kind wordt reeds sociale bijstand in menig opzicht verleend, 't Nederlandsche Volk zal het groote belang van den Volksdienst moeten inzien.. Kenmerkend voor onzen ge meenschapszin, zal het welslagen zijn' van den Nederlandschen Volksdienst. Deze lezing heeft de functionarissen een die per inzicht in het streven van den Nederland- .schen Vofesdienst gegeven. Kameraden Jan Dekker en Nije over de toekomst van 'ons land» KanC Ref. Korte, die nu zou .spreken, AVas verhinderd, doch daar verscheen de Gemachtigde van den Leider, kam. Jan Dekker, temidden zijner kameraden, om te spreken „over dc toekomst van ons Volk in de komende Europeeèche Staten bond". Spr. greep op duidelijke wijze terug in de geschiedenis en stelde ons voor oogen *oe de toekomst zich zal ontwikkelen, spe ciaal welke plaats NedeHand in „dezen Ger- maanschen Statenbond zal innemen. (Zie daarvoor ook de in Volk en Vader land afgedrukte rede d.<J. 21 Augustus •4f) Alle brieven aan de redactie te adresseereni POSTBUS 58, MIDDELBURG Reeds vroeg waren de functionarissen den volgenden morgen uit de veeren, om na ochtend gymnastiek' onder leiding van kam, Zimmer man, en het op plechtige wijze hijschen der vlag, de verdere sprekers te beluisteren. Kring-administrateur Groote sprak gver de inning der contributie en de gelden der ver schillende fondsen, waarna kam. Zimmerman sprak over de propaganda in de groep en kam. Walrave over het Nederlandsche Arbeidsfront. Na het middagmaal was inmiddels de plaats vervangend Vormingsleider der N.S.B.kam. Nije, aanwezig, 'die in een bezielende rede de buitenlandsche politiek der vorige regeering aan een beschouwing onderwierp. Hij kon naar voren brengen, dat steeds weer de Leider Mus sert met 'zijn vooruitzienden blik heeft gewaar schuwd voor datgene wat moest gebeuren. De Leider Musseri:, die in zijn groote liefde voor zijn Volk en Land, jaren lang heeft gestreden, daar nog op de bres staat, voor ons aller wel zijn. De groote meerderheid van het Volk kan en wil hem niet begrijpen, maar straks, als de groote moeilijkheden zijn geleden en de groote mogelijkheden zullen kunnen worden benut, dan zal men zijn werk begrijpen en waardeeren. Toen na het zwemmen en de spoort de Kring leider'deze bijeenkomst moest sluiten, waren wij er van overtuigd, dat zij, die deze dagen heb ben medegemaakt; in kameraadschapszin ge sterkt, beter geschoold, nog meer tot strijden bezield, naar hun posten zijn teruggekeerd. Vooral de hoogtepunten van deze dagen, de rede vdn den Gemachtigde van den Leider en van kam. Nije, en het ongedwongen contact met hen bij het kameraadschappelijk onderling samenzijn, zullen lang bij de deelnemers blijven voortleven. De geest was voortreffelijk, de orde en tucht zooals het Nationaal-Socialisme dit voorstaat. Het was een kamp, dat nuttig en noodig was, beter gezegd, noodig blijft, zoodat wij een her haling, ook voor andere functionarissen, met belangstelling tegemoet zien, C. D. N.S.B. Openluchtvergaderingen inZeëland Zaterdag 29 Augustus uur spr.: Drs. Maandag 7 September Hulst 2.— tl spr.: Piet Maandag 7 ft Clinge 8. - II it Dinsdag 8 ff. Sas v. Gent 6.30 li tt tt Dinsdag 8 II Westdorpe". 8.- II it li Woensdag 9 Philippine 1. II li Woensdag 9 II Hoek 8.— II li li Donderdag 10 tt Koewacht 8. It tt tt Vrijdag 11 li Zaamslag .1 8. II li li Zaterdag 12 li Axel3. II li ii Zaterdag 12 Terneuzen 8. spr.:-Dr. Maandag 14 II II li II Dinsdag 15 Goes 2. II II Woensdag 16 II Zierikzee 8. II II li Donderdag 17 ii Middèlburg. 2. II li II Vrijdag 18 ii Tholen 8. II II II Roer. N.S.B. Filmavonden in Zeeland Maandag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 31 Augustus M'burg 8 uur in 2 September Zierikzëe8 in 3 Goes8 in 4 Terneuzen 8 in 5 Hulst 8 in de Schouwburg, de Concertzaal. Grand Theater, de Concertzaal, het Concertgebouw. Vertoond zullen worden„De nieuwste spiegels der Beweging", „Een volk bouwt aan zijn toekomst" en als hoofdfilm„De Rothschilds". Toegangskaarten a 40 cent verkrijgbaar bij de blokleiders. Van veulens en varkens met doorluchtige namen. Het is een aparte tak der wetenschap geworden, hoe men van zijn „echte vaderlandschap" blijk kan geven, zon der dat men met de wetten in conflict komt. Laten we eerlijk zijn en bekennen, dat deze wetten erg soepel worden toe gepast en de kreumelsaboteurs dus niet veel kans loopen nadeel te lijden. Zoo is ,ook door sommige boeren hun echte Oranjeliefde geopenbaard, door hun jong geboren veulens met door luchtige namen te versieren. Niet, dat déze boeren voor 1940 iets voor Oranje voelden. De meesten hadden niet eens een vlag voor hoogtijdagen. Maar nu moet in eigen kring getoond worden, wat men durft. Toen dan ook een paa wreken ge leden te Oud-Vossemeer een Veulen- keuring plaats had, waren er eenige van die bevoorrechte exemplaren aan wezig. Eén boer had er een drietal, n.l.: Wilhelmina, Irene en Beatrix. Ze deden echter hun naamgevers niet veel eer acm, want ze behaalden resp, slechts de 6de, 10de en 13de prijs. Zou het niet mogelijk zijn, de Oranje liefde van deze boeren op den proef te stellen, door hun het voorrecht van het geven dezer wijdsche namen te laten betalen? Door bijvoorbeeld de boeren voor de keuze te stellen per jaar en per Oranje exemplaar 100.te storten in de kas van het Ned. Trekpaard, of anders een gewone paardennaam aan deze dieren te geven We hebben zoo het idee, dat menige boer uit behoudzucht 300 gulden te veel zou vinden voor een anti-naampje. Overigens ligt hier nog een flink ter rein braak voor de diverse Churchill- minnaars, die het niet tot veulens ge. bracht hebben. Voor hen is er nil. nog éen mogelijkheid om van hun liefde te getuigen, door hun varkens, honden en hoenders met een doorluchtig naampje in den adelstand te verheffen. M. C. v. d. W. Ondergeteekende adres te verzoekt hem (haar) te willen Inschrijven als lid der N.S.B. t 1942. Onderteekening t Op te zenden naar het Kringhuis van de N.S.B. Koningstraat 4 Goes. V- ■Elders in - brief van eei raden van een opwekk: te 2enden vc ging van de: Denkt echt nog geen bi Oostfront. In er reeds vers wederom zoi ven voor on; Het zijn t die deze kan een schrijft o: lijk zit, dicht Wolchow-Kes Zijn brief eir of sterven voor de toez sche Stroom' is voor mij den groei en op de hoogl Ouders jami anti zijn en post ontvang' klacht? Wie '-eon hartelijke, lid van de N< VVöQiïveyliar zendt hem ac wel voor^doo: al een zeer ervaringen. I zuidelijke stre plantengroei den. Maar c er al even ve Rusland. ,.Es zich werkelijkl die hier door worden, zijn „Ook heb ik dat ik in Rus| gerige mensc Oekraïne ma: druk." Voort looze uitdeel: Duitsche sole Weer een c lin-orgels", de weipers, die 1 vierde getuic zijner kamer tegen de bo soldatendood helden en 1® verplichting ons- leven v Germanje ei offeren. Daa tweeden keer "inzet hier v vernietiging einde." Deze briei Jonge, vurige van meniger brok in de hoezeer zij geleken bij zoo dikwijls ter plezier e Lezer, hel derlandsche spraken, ten verlof was kunnen dez noodzaak q den Nederlc gaan verdec rechtvaardic op hetgeen Duitsche en teerd werd. Or Dezer dag boden in de "machtigde v om daar kei wonden S.S uit Westdori van de Sten temidden vc naast zijn vc naar Goes e deren zoudt den Zeeuws In hun smer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Stroom | 1942 | | pagina 4