UITGAVE VAN DE NATIONAALSOCIALISTISCHE BEWEGING. DISTRICT 24ZEELAND De „schrikkelijke" Jodenvervolging De groote rechtvaardige zuivering 2e Jaargang» No» 3 Of Donderdag 9 Grasmaand 1942 Nationaal-Socialistische Brochures en Boekwerken K 945 Verschijnt tweemaal per maand vaii huis lot huis door geheel Zeeland REDACTIE POSTBUS 58, MIDDELBURG Abonnement buiten Zeeland HoofdopstellerMartien Beversluis, Veere fl.50 per jaar. Protest en antwoord. Ik mocht dezer dagen, nade zoo- veelste exodus der joden (naar wij hopen en aannemen, de laatste), veel brieven en opmerkingen ontvangen. Zij waren op één na, allen anoniem. _Op één na, zeg ik, en deze brief neem ik: hier in haar geheel over, ómdat zij typeerend is. Vóór alles breng ik den schrijver hulde I Hulde, omdat hij de eerste is, die eindelijk eens de moed heeft, zijn overtuiging met naam en adres te on derteekenen. Toen ik deze oritiek ontving, heb ik "■au ook verzocht om zijn naam in dit blad te noemen. Het antwoord luidde „Zet U mijn voorletters alleen en neem geen plaatsnaam". Ik doe dit bij deze, doch ik vind het - jammer -dat de heer Sch. na ét ook geen b zegt. Immers, wat behoeft hij te vreezen? Voor orié zeker niet, die zulk een open critiek waardeeren. En de reactie De reactie vindt dit prachtig, had graag de heer S. wat scheldwoorden meege geven. Ik zal op dezen bri^f ditmaal grondig ingaan en zal dit doen in eenige arti- kelen. Ik hoop, dat ik daardoor veel misverstand mag wegnemen, en dat men tot het besef komt, dat wij geert barbaren of vervolgers zijn, integen deel, de beschermers van ons eigen volk en ras. De „schrikkelijke" vervolgingen. De brief luidde als volgt 21 Maart 1942. Mijnheer'i De schrikkelijke vervolging van de joden hebben mij er toe gedwongen U op het volgende te wijzen-en tevens te vragen Een der voornaamste beginselen der N. S. B. is n.l. Godsvertrouwen. Ik zou derhalve wel eens gaarne van U ver nemen, hoe U de jodenvervolging eeherzijds en. het Godsvertrouwen an derzijds motiveert, en of zich dan wel terdege aan uw gipndbeginselen houdt. Ik heb alle respect voor een waar- digen andersdenkende, zoolang hij zfch aan zijn grondbeginselen houdt, maar zulks kan echter van de N. S..B. niet worden gezegd.*' Ik weet inderdaad, dat er Joden zijn, die gevaar opleveren veor het alge meen welzijn van ons volk, maar, wan neer men zoo nu en dan eens in de courant kijkt, ziet men bijna dagelijks een moord staan, die dan gepleegd is door een met-Jood Nederlander. Omdat deze Nederlanders zich zóó gedragen, zijn daarom alle Nederlan ders, ook U en ik, daaraan schuldig Ongetwijfeld neen I Mijnheer, alvorens U weer eens, zoo als U het zult noemen, een Christelijk stuk op de voorpagina van de Zeeuw- sche Stroom zult schrijven, verzoek ik U dringend, als mensch, ik zeg als mensch, ,en niet als willekeurig element, gedreven door uw, misschien wel nooit doordacht grondbeginsel, eens good over dit zoo heel belangrijke punt, Godsvertrouwen, na te denken, en dan tevens te bedenken, hoe, U weet het zelf even goed als ik, de joden mee móeten naar onbekende bestemming. U afvragen of dit geen menschen zijn of wij zelf als menschen tegenover mensch zoo mogen handelen? In afwachting op uw antwoord, hopende niet te sarcastisch te'zijn ge weest, teekent hij zich, Adr. Sch. k Mijn antwoord. In de allereerste plaats-enkele vra gen mijnerzijds. Hoe verklaart de briefschrijver het niet te loochenen feit, dat de joden door alle eeuyen heen, en van alle volkeren der aarde, verv - gingen heb ben te doorstaan gehad Hoe komt het, dat in elk volk de hoon en minachting en ook de vrees voor den jood en zijn woekergeest spreekwoordelijk is Hoe komt het, dat ook higr te lande de jood 'geschuwd wordt, dat men spreekt over „een jodenfooi", dat men hier zegt „het,is geen weer om een jood buiten te sturen", „het is een joden streek", „de joden buiten sluiten". De uitdrukking tegen een hond „pas op 't is van een jood", „jodenlijm" (voor speeksel), enz. enz. Hoe komt het, dat men zelfs in de Mlddéleeuwsche, zeventien-eeuwsche literatuur waarschuwt tegen de joden Eén voorbeeld maar. In het gedicht „Boerenkermis" van d?n dichter, C. Zwjgtjnan vgn Wissekerke, uitgegeven- in het jaar f.817 te Goes, bij F. Itleeu- wens, komt de volgende passage voor Izak Levi, de Hebreëuer, met nog zoon geneusde schreeuwer, roepen met een vreemd misbaar Mhang'len Mhang'len kraak ze maar Ondertusschen let ter degen op hun handen onder 't wegen. Abram's nazaad heeft a! ilgt grove abuizen in de wigt. Hoe komt het, dat een jood nooit achter den ploeg loopt Nooit ziet men hem op een bouwsteiger of als schip per, als redder vdtn drenkelingen nooit treft men hem op gevaarlijke pos ten, nooit als soldaat zal hij uitblinken, nooit in een brandend huis gaan om een mensch te redden, nooit in de fa brieken zworen arbeid verrichten, kort om, nooit zag men hem wagen 'en ar beiden en altijd' trof» men hem in de luieen gemakkelijke baantjes of in slagerijen, banken, achter Sinaasappel- wagentjes, in kraampjes op de markt, etc. etc. Luther en Abram Kuiper geen Christenen? Hoe komt het, dat Dr. Martin Luther, de groote kerkhervormer in 1542, een geschrift heeft uitgegeven te Wittem- berg, „Over de joden en hun leugens". Hier kom ik nader op terug En hoe komt het, dat de groote Abram Kuiper, de door U en anderen wellicht vereerdên voorganger, vele malen zich fel tegen de joden keerde en dat beiden het uitdrijven van dit ras voorstonden. Deze vragen als hors d' oeuvre, ge achte briefschrijver, en nu ter zake, uw brief. Wat is „schrikkelijk" Gij meent'het woord schrikkelijk te moeten gebruiken in verband met de uitzetting hier in Zeeland. Heb.t gij ook „schrikkelijk" gezegd toen uw eigen rqs- en bloedgenooten in de Meidagen 1940 niet alleen schul deloos werden opgepakt en meege sleept naar de gevangenissen, maar zelfs werden vermoord? Vindt gij het niet schrikkelijk, dat men hier ter plaatse een zeventig-jari gen boer, die alleen voor Agrarisch Front was, opsloot in een kot en daar op zelfs steenen wierp Hebt gij toen gezwegen, gij volk van Christenen, of hebt gij geprotesteerd Neen gij zweegt. Hebt gij het niet „schrikkelijk" ge vonden, toen ons landvolk door wet tige bepalingen jarenlang werd uitge zogen en uitgemergeld door diezelfde joden en joden-handlangers Hebt gij geschreven aan de regee ring over de „schrikkèlijkè" werkeloos heid, die honderdduizenden arbeiders hier in de meest ellendige slavernij' bracht, gezinnen te gronde richtte, alles ten bate van het groot-kapitaal, dat in handen der joden was Heeft uw voorganger dit niet schrik kelijk gevonden, of vond hij dat heel „schikkelijk" Hebt gij, mijnheer Sch., U soms ook bekommerd over de „schrikkelijke" toestand, waarin onze. cultuur kwam. verloederd en vervuild door joden Dat de films liederlijk, de romans smerig, de dans zinnelijk gemeen werd B Hebt gij deze schrikkelijkheid ge zien Weet, verstaat gij, wat dat ver gift beteekent in film, lectuur, theater, muziek voor uwe en onze kinderen?' Hebt gij van nabij, zooals ik, de „Schrikkelijke" verwaarloozing en ver paupering gezien ypn ons volk, als ge volg van het democratisch-kapitalis- tisch wanbeheer, in handen der joden, die achter de schermen aan de touw tjes trokken? Weent 'daarover mijnheer, bestrooi U met asch, ga aan den klaagmuur staan, van uw eigen Jeruzalem en vraag God vergiffenis, dat gij voor dit. alles blind en doof wöart en dat alles nog wel, terwijl gij U „Christenen" noemdet, en nu schermt met de naas tenliefde I Oriënteer U Ik zal U in den loop mijner artikelen een inzicht geven, een klein inzicht maar, in datgene wat mij en velen bekend is van en over de joden. En dan wijs ik U allereerst op de z.g.n. „Protocollen van de Wijzen van Sion". Gij hebt daar waarschijnlijk wel eens van gehoofd. De Joden in „Het Volk" destijds, Henri Polak en anderen, hebben deze -publicaties zwendel genoemd,- mystifi catie, enz. Ze hebben het willen weg- hoonen. Zij konden het niet, daar de historiciteit vaststaat, en de feiten reeds bewezen, dat het waarheid is, wat in deze Protocollen door joden is over eengekomen. Indien gij deze Protocollen goed ver staat, dan is een moord daarbij niets, dan is dit een massale moord, Chris tenvervolging in hooge mate, verban ning van alles wat niet-joodsch denkt en handelt. Gij vraagt of moorden niet door niet- joden worden begaan, ja zelfs vaak door niet-joden. Zeker, mijnheer, zeker Öök tegen deze onwaardfgen staan wij genadeloos. Maar gij voert mij niet op een zijweg. Gij moet begrijpen, dat het hier gaat om dingen, die erger zijn dan één moord of doodslag, maar om de be langen van een gaiisch volk, om het leven of het niet leven van ons ras; van U en mij en onze kinderendat het hier gaat om de wereldheerschap pij der joderr, om de meest vitale be langen van volkerenom de handha ving onzer Germaansche (dus ook Ne- derlandsche) zeden en gewoonten, -en dat bij verlies daarvan, wij allen zullen zijn overgeleverd «an de begeerte, driften en eeuwenlange verlangens van een ontaard sensueel woestijnvolk, een ras van nomaden en uitge^otenen, dat zich verschuilt onder de betiteling „uitverkoren volk". Uitverkoren derhalve, om ons, niet- joden, uit te roeien en te verdoemen ■Uitverkoren om ons te doen onder gaan door uitbuiting en woeker Wat zijn nu de Protocollen De Protocollen der Wijzen van Sion vormen een volledig uitgewerkt plan, waarin voor de joodsche ingewijden de richtlijnen worden aangegeven tot voorbereiding en verwezelijking van de wereldrepubliek onder joodsche op perheerschappij. Onthoud dit, en begrijp dit. Vermoedelijk geschreven" door den joodschen Zionistenleider Asher Ginz- berg (Achad Ha'am) den meest promi nenten jood van zijn tijd, zijn zij een uitwerking van de „Dialogues aux Enfers entre Machiavel. et Montes quieu ou la Politique de Machiavel au 19-ième siècle (eeuw), Par un Con temporain (door een tijdgenoot). (Bru- 'xelles 1.864). (Tweespraakin de hel, tusschen Machiavelli en Montesquieu). De „contemporain" die achter deze Dialogues verscholen zat, bleek later tezijn een afstammeling van de ge doopte Spaansche joden- (Marranen), n.l. Maurice Joly, die op zijn beurt weer goed bevriend was met de joden Karl Marx-Mordochai en Isaac Crèmieux, den stiqhter van de Alliance Israélite Universelle' (Algemeene Joodsche Ver- eeniqing). lk moest helaas even een droge op somming geven, vergeef mij dit. Joly, die volgens de joden natuurlijk niet-jood was, had deelgenomen aan de commune van 1871, en hij werd bij zijn begrafenis fn 1878 door den jood Gambette als jöodsch-maconniek revo lutionair gehuldigd De eefste uitgaven verschenen in Rusland in 1901 en. 1905, verzorgd resp, door Butmi en Prof. Nilus. Tevens wer- der^jij afgedrukt in het Russische blad „Snamja". Destijds het bestaan van het jood sche vraagstuk niqt of nauwelijks ken nende, besteedde de groote „meft" aan de Protocollen weinig of geen aan- dacht, terwijl tegelijkertijd het joden dom door opkooping algemeene ver- spreiding_ wist te verhinderen. In hun eigen joodsche literatuur werd HET recept toegepast, wanneer het om iets zeer gevaarlijks gaatdood zwijgen. Toen in 1917 de mensjewiki onder den vrijmetselaar prins Lwow en den jood Kerenski aan het bewind kwamen, trachtten' deze de exemplaren, die on danks de vroegere joodsche opkooperij toch nog verspreid waren gewprden, vernietigd te krijgen, door tegen de be zitters heftige vervolgingen in te stellen. Later werden zelfs de bezitters met den kogel bedreigdzóó zaten de joden er achter, elk bewijsstuk te vernietigen. Een nieuwe uitgave werd, op last van den .jood Kerenski, in haar geheel ver brand. Met het oog op de vroeger plaats ge had hebbende (beperkte) verspreiding, moest dit vernietigen van bewijsstuk ken natuurlijk op een fiasco voor het jodendom uitloopên. In talrijke landen verschenen nieuwe uitgaven en daar mee kwam (na 1919) de zaak in het middelpunt van de publieke belangstel ling te staan. De waarheid marcheerde toch. Aan het jodendom bleef thans niets meer oyer, dan te trachten de zaak zoo te verdraaien en te verheimelijken, dat de vraag over wat waar en wat onwaar was, waarover het nu eigen lijk ging, en welke personen er nu alle maal in gemoeid waren, hoe langer hoe moeilijker te beantwborden zou worden. Welk middeltje dan ook werd toegepast In Nederland gaf de N.R.Crt. aan Mej. Dr. Charlotte A. van Manen, daar toe de gelegenheid. Deze vond het maar verstandiger twee van de belang rijkste publicaties over dit onderwerp, n.l. die van Mme. Fry en die van Mon seigneur Jouin onbesproken te laten. Nu eens beweerde het jodendom, dat de Protocollen een satyre waren op Napoleon III, dan weer zouden zij door de geheime Russische politie op 'grondslag van de Dialogues zijn ver vaardigd. En toen er een verklaring moest worden geconstrueerd, hoe dan de Times-correspondent te Con^tcmti- nopel, Philip Graves, aan de „Dialo gues" was gekomen, heette het, dat hij deze had gekregen van"Sten ge- vluchten Rus, die dit levensgevaarlijk werk dp zijn vlucht zou hebben mee gesleept. Toen Gottfried zur Beek zijn eerste vertaling van de Protocollen uitgaf, be weerden de joden eerst, dat de inhoud louter fantasie van Zur Beek was. En toen Zur Beek bekend maakte, dat de oorspronkelijke uitgave van Prof. Nilus zich onder No. 3926 d 17 in de biblio theek van lïet Britsche Museum be vond, verwisselden de joden de twee middelste cijfers en informeerden, of onder No. 3296 d 17 bedoeld exemplaar aanwezig was. Het antwoord luidde natuurlijk ontkennend, en met dit „neen" in hun handen doodverfden zij Zur Beek als leugenaar. Ontmaskerd. Lang duurde ook deze triomf niet, want in de volgende uitgave drukte Zur Beek een gewaarmerkte verklaring van den Engelschen bibliothecaris af, dat het er wèl was, waarmee ook deze joodsche leugen was ontmaskerd. „Wat beteekenen deze Protocollen? Zijn zij echt? Welk boosaardig complot kan deze plannen hebben gesmeed en juicht nu over zijn overwinning? Zijn zij vervalscht? Vanwaar dan die grie zelige profetische gave, die al ten deele in vervulling is gegaan en voor een deel .nog haar vervulling tegemoet gaat?" Zoo schreef de Londensc!» Times van 8 Mei 1921. Anti-Duitsch als de Engelsche pers- was en is, schreef de Londensche Times met haar hatelijkheden aan het Duitsche adres in 1921, ook hét navol gende nog „Hebben wij al die treurige jaren doorgevochten (dit slaat op den oqrlog 1914-1918) c?m de geheime organisatie der Duitsche wereldheerschappij op te blazen te vernietigen, om achter deze een nog veel gevaarlijker, want nog geheimere te ontdekken Zijn wij door inspanning van eiken vezel' van ons Volkslichaam aan een Pax Germanica ontkomen, om ons aan een Pax Judaica te onderwerpen?" Een raad. Wie deze Protocollen in zijn geheel wil lezen, kan ik verwijzen naar de her-uitgave in de text-vertaling van J. Nijsse, met inleiding van Dr. P. Molen broek, uitgegeven bij de stichting „De Misthoorn" te Amsterdam. Ik zal in mijn vervolg-artikelen nog even stilstaan bij de historiciteit der Protocollen, om daarna de reeks (24 in het geheel) ten deele te behandelen. Geheele publicatie is onmogelijk, daar dit te veel ruimte in beslag zou nemen. Voor hen, die vooral van Christelijk standpunt uitgaan inzake de „schrik kelijke" vervolgingen, zij nog opge merkt, dat het geschrift van Luther, getiteld „Over de joden en hun leu gens", te verkrijgen is bij „De Amster- damsche Keurkamer", Prinsengracht 993/ Amsterdam. De heer Adr. 'Sch. zij dit geschrift ter lezing en bestudeering in het bij zonder aanbevolen, terwijl ik over het door hem gewraakte Godsvertrouwen in mijn ^artikelen nog wel nader zal sprekem v Ik verzoek mijn lezers(essen) drin gend, pas hun contra-critiek op mij los te laten, mitsgaders op- en aanmerkin gen, nadat ik al mijn artikelen heb ge publiceerd, teneinde noodeloos ge schrijf te voorkomen. Tot een volgend nummert (Wordt vervolgd). Veere, 29 Maart 1942. De Hoofdopsteller. Boeken. Voor Volk en Vaderland 6.50 Het Nationalisme der N.S.B. 3.25 Het Socialisme der N.S.B3.50 Het Verraad der N.S.B0.95 De Vos van Reynaerde1.55 De Vreemde Storm „1.50 .Kameraden achter het Prikkel draad „0.60' Uylenspiegel 3.90 Mijn Kamp 4.70 Het Goud 4.90 Wegen der hedendaagsche Strategie 3.90 De Strijd om de Fjorden2.50 De Strijd om Narvik 3.90 Hpt Overwonnen Frankrijk ...- „1.90 Langs de Wegen van Gewond Vlaanderen 2.90 Bliksem-oorlog op den Balkan 2.40 y Brochures. Nationalisme en Socialisme van de N.S.B0.25 Ik geef U rekenschap0.20 Nederland in Gevaar0.50 Waarom Mussert 0.20 Een beroep op het Gezond Ver stand 0.15 Groen v. Prinsterer, Dr. Kuyper en Mussert „0.40 Neerland's Toekomst „0.15 Mag een Katholiek lid zijn der N.S.B0.05 Suid-Afrika en Wij 0.50 Arbeidsdienst 0.25 De Nationaal-Socialistische Be weging in Nederland en ,de Cultuur 0.20 Te verkrijgen in elk kringhuis

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Stroom | 1942 | | pagina 1