Bestuur Brogum opgestapt Gemor over verbeterplan een wervelende Caribbean Party Aanzet Dorpsraad Oosterland Scheiden doet lijden Riks j a's in Oosterland Gemeente Schouwen-Duiveland pleegt woordbreuk door onthouden van steun Architect Rau bespreekt gemeentehuis PZC verder met reizen Nieuwsbode De allerlaatste Nieuwsbode Tekortkomingen bij Sociale Zaken J 1 Advertentie Boven de Zee Heldere frisse geur hangt boven zee en dijk volop genietend als ik naar de einder kijk helder blanke stranden met zonlicht er bovenop wit grijzig blauw in eindeloos formaat gewolkt drijvend Glashelder grijzig kabbelend een verre stille schreeuw boven het holle donkere klotsen op basalt een krijsend duet vermengd met deinend gespatter van het tij Laagwater geuren van mos en wier trippelend de pleviertjes kluten bontepiet verweg de zandplaat hel beschenen met zeehonden m 't verschiet. Storm donkergrijs en zwart gejaagd trok plenscnd in vlagen voorbij 't is alles opgeklaard een ademende rust de nieuwe geur trekt zacht langs ellenlange kust het voetspoor er achteraan. Pjotr Bergström pseudoniem Uit de bundel: „Zeeuwse Golven" OOSTERLAND - In verband met het 25-jarig bestaan van de stichting Woord Daad rijden vijfentwintig riksja's ofwel fietstaxi's door Neder land. Woensdag 6 mei komt de karavaan naar Ooster land. Het comité Woord &Daad Schouwen-Duiveland heeft, in samenwerking met de Ds. J. Bogermanschool in Ooster land een sponsoractie op po ten gezet. In de afgelopen da gen hebben de leerlingen van deze school geld bijeenge bracht aan de hand van spon- sorlijsten en kleurplaten. Leerlingen maken via een vaste route - Weelstraat. Leu venstraat en Dr. Schutter straat - een ritje op deze riks ja's. Ze worden begeleid door ouders en leden van het co mité. 's Middags tussen 13.30 en 15.00 uur kunnen mensen een fietstaxi huren. Vertrek punt is de Ds. J. Bogerman school. Rond 15.00 uur gaat een spon- sortocht van start. Deze tocht voert langs ook langs de dor pen Bruinisse, Nieuwerkerk en Sirjansland. Opgeven van de sponsortocht kan via de Nieuwerkerkse familie Ma liepaard: 643210. vrijdag 8 mei 1998 Strandpaviljoen Zomerzon, Renesse 3 MONDRAGON Onzekerheid over voortbestaan van Theater Mondragon in Zierikzee. 4 MOSSELEN Mosselveiling zet 118 miljoen gulden aan zwarte juwelen om. 5 LINTJES Zes druppels uit lintjesregen op Schouwen-Duiveland. 7 TRAINER Groentje Crucq wordt trainer bij tweedeklasser SKNWK. Dit nummer bestaat uit 30 pagina's Vrij zacht HET WEER Wolkenvelden. In de loop van de dag af en toe zon en kans op een enkele bui. Min.temp. omstreeks 7 graden. Middagtemperatuur variërend van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 20 in het binnenland. Wind oost, later noordoost, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust soms vrij krachtig, 5. ZlfftlKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 30 APRIL 1 998 1 53e JAARGANG NR 26374 WAARIN OPGENOMEN DE ZI E R I K Z E E S C H E COURANT '1797-1889 Natuurlijk betreuren ook wij het einde van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Maar we krijgen er een mooi medium voor terug. Een medium met een hogere oplage zodat we nog meer mensen kunnen vertellen wat voor mooi bedrijf we hebben en hoe welkom u daar bent. Op ons gezellige tuinterras in de luwte van het hotel, in het restaurant waar uw goede smaak verwend wordt of in het café waar we graag verrassen met gezelligheid. heerlijke cocktails en live-muziek. Dus eigenlijk hebben we geen krant nodig om te vertellen dat u welkom bent. Want als u één keer geweest bent... Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 De toekomst komt traag op gang. Het verleden trek er te hard aan. Alex d' Electrique Na 154 jaar houdt de Zierikzeesche Nieuwsbode als zelfstandig nieuwsblad op te bestaan. Per 1 mei a.s. wordt een vertrouwde verschijning op Schouwen-Duiveland geïntegreerd in de Provin ciale Zeeuwse Courant. Het was geen gemakkelijke beslissing die we begin dit jaar moesten nemen. Maar het feit dat LnO nog één van de laatste zelfstandige nieuwsbladen uitgaf zegt al genoeg. Het werkgebied werd te klein en economisch niet meer rendabel te ma ken voor een zelfstandige kleine uitgever. Dan moet je beslissingen nemen. Dat met de Nieuwsbode ook de uitgaven Het Extra Nieuwsblad en de Badkrant mee overgaan en Nieuwsbo- deTV ophoudt te bestaan is een logisch gevolg. Scheiden doet lijden. Hoe rationeel de beslissing ook is, het doet pijn afscheid te nemen van gewaardeerde collega's, betrokken mede werkers, goede relaties en vooral ook van u als trouwe lezer. LnO drukkerij uitgeverij BV gaat door! Met het over blijvende personeel zetten we onze schouders eronder bij het realiseren van her kenbare grafische produc ten. Een toekomst die we vol vertrouwen tegemoet zien. Vanaf deze plek dank ik u hartelijk voor uw jarenlan ge vertrouwen in de Zierik zeesche Nieuwsbode en wens u veel leesplezier met de PZC. Allen die elke keer opnieuw meewerkten met het schrijven, opmaken, drukken, distribueren en bezorgen van onze uitgaven: Bedankt! Het ga jullie goed. W.O. Deddens directeur ZIERIKZEE - Architectenbu reau Rau Partners heeft donderdag 14 mei met de le den van het Management team en de gemeenteraadsle den overleg over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het overleg met de raad wordt gehouden tussen 17.30 en 19.30 uur. Aansluitend is er vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in Theater Mondragon voor alle belangstellenden uit de ge meente Schouwen-Duive land. Medewerkers van het Amsterdamse Architectenbu reau Rau Partners geven daar een nadere presentatie van de filosofie achter de plannen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis dat vier bouwlagen gaat tellen en waar driehonderd ambtena ren werk zullen vinden. Verder geeft stedebouwkun- dige Huub Droog een toelich ting op de stedebouwkundige randvoorwaarden. ZIERIKZEE - De directie van de PZC heeft besloten door te gaan met het organiseren van de Nieuwsbodereizen. Deze populaire driedaagse uitstapjes (dit jaar gingen de reizen naar Brighton en Nor- mandië) zijn een inititatief van de Zierikzeesche Nieuws bode en busbedrijf Van Oeve- ren in Zierikzee. Dit bedrijf wilde in elk geval verder gaan met de organisa tie, des-noods in samenwer king met een andere uitgever. Een woordvoerder van Van Oeveren liet vanochtend we ten de samenwerking met de PZC wel te zien zitten. De reizen worden in het voor jaar van 1999 georganiseerd onder de noemer van het Extra Nieuwsblad, dat met de overname van de Zierik zeesche Nieuwsbode even eens in handen van de Provin ciale Zeeuwse Courant kwam. SCHOUWEN-DUIVELAND - Tsja, dit is 'm dan. De aller-, allerlaatste Nieuwsbode. Wat de laatste maan den veelvuldig onderwerp van gesprek is geweest, is uiteindelijk dan toch een feit. Het nieuws dat het einde van de bijna 154 jaar oude krant naderde sloeg in als een bom. Het aanvankelijke ongeloof veranderde in een gevoel van onwerkelijkheid naarmate de tijd doortikte. De meelevende geluiden van adverteerders en abonnees en de steeds Wisselende gevoe lens van alle medewerkers stonden in schril contrast met het werk dat onafgebroken doorging. Want het krantje moest er hoe dan ook toch ko men én bij voorkeur nog beter dan de uitgave van de dag daarvoor. Dat het einde van de Zierik zeesche Nieuwsbode echter onafwendbaar was, werd de laatste dagen steeds duidelij ker. Al was het alleen maar omdat er hard gewerkt werd aan de af scheidsbij lage die in deze krant terug te vinden is Lezers, bezorgers en makers; ze komen in deze bijlage alle maal aan bod. Ook het verleden van de Nieuwsbode wordt niet ver geten. Onze krant zou echter geen krant zijn als we niet vooruit zouden durven blik ken: We wensen de abonnees veel leesplezier toe bij de PZC. Advertentie ZIERIKZEE - Het bestuur van Brogum is opgestapt. Het podium voor muziek en theater in Zierikzee kampt met een structureel exploitatietekort en ge brek aan vrijwilligers. Van gemeentewege hoeft niet langer op steun te worden gerekend. Brogum be schouwt dit standpunt als woordbreuk. Het Brogumbestuur gaf er de brui aan na een onderhoud dinsdagavond met cultuur wethouder P. Berrevoets. Brogum meent een claim te hebben op het gemeentebe stuur. De gemeente Zierikzee liet in 1995 voor het noodlij dend Brogum een beleidsplan maken waarin sprake is van een professionelere organisa tie, onder meer door de aan stelling van een projectleider en een verbreding van het programma-aanbod. Verder stelde Zierikzee 16.000 gulden beschikbaar voor het wegwerken van het tekort 1997 en een eenmalige subsi die van 120.000 gulden voor verbeteringen aan het ge bouw. Brogumvoorzitter F, Kruijff: „Die verbeteringen zijn nog lang niet uitgevoerd. Zo is het kantoor nog niet verbouwd, is er nog geen luchtverver sing, zijn de toiletten nog niet opgeknapt en is de nieuwe vloer ondeugdelijk." De grootste ergernis van Bro gum schuilt echter nog steeds in de portocabins die dienst doen als kleedruimte voor de artiesten. Die waren aanvan kelijk onbruikbaar en zijn vervolgens voor 10.000 gul den omgebouwd. Penning meester J. van der Linde: „Twee weken geleden kregen we de afrekening en werd ons vermoeden bevestigd dat die 10.000 gulden ten laste komen van ons budget." Brogum stelt de gemeente aansprake lijk voor het leveren van ver keerde portocabins. Maar de gemeente verwijst naar de le verancier. Verder kampt het voormalige jongerencentrum aan de Juli- anastraat nog steeds met een jaarlijks exploitatietekort van tien- tot zestienduizend gulden. Van der Linde: „De kosten van voorstellingen zijn gestegen, maar de pu bliek belangstelling blijft ge lijk. Intensiever gebruik van het gebouw zou dit tekort weg kunnen werken. Pro bleem hierbij is dat Brogum niet voldoende vrijwilligers kan vinden om vier tot vijf voorstellingen per maand te garanderen." Hoop De hoop om uit deze impasse te geraken was gevestigd op de beloofde projectleider die op part-timebasis voor meer programmering zou zorgen. Die hoop werd gisteren door wethouder Berrevoets de grond in geslagen. De komen de twee jaar zal die persoon er zeker niet komen en daarna is het nog de vraag of de poli tiek dat wil en of er geld voor beschikbaar is, zo liet Berre voets het Brogumbestuur we ten. Op deze basis wil Brogum niet verder. Van der Linde: Door verbreding van het programma-aanbod - onder meer door een Gala van het Levenslied - heeft Brogum geprobeerd de fi nanciële zorgen het hoofd te bieden. (Foto: Marieke Mandemaker) „We hebben nog een buffer van twintig- tot vijfentwin tigduizend gulden. Daarmee zouden we het tot eind dit jaar nog kunnen redden. Maar de vraag is of dat ver standig is." Kruijff: „Als we doorgaan, komen we in de si tuatie dat we onze leveran ciers met onbetaalde rekenin gen laten zitten en dat willen we niet." Voor het komend seizoen heeft Brogum nog geen voor stellingen geboekt. Als het af getreden bestuur niet voor vervangers kan zorgen,- rest niets anders dan de stichting te liquideren. Kruijff: „Dan gaan we dicht en lever ik de sleutels van het gebouw in bij de gemeente." „Afgetreden? Dat wil ik dan van het Brogumbestuur zelf horen," reageert de wethou der. Van woordbreuk laat zij zich niet betichten. „De ge meente Zierikzee had ook geen fonds voor aanstelling van een beroepskracht. Het is niet zo dat wij iets achterhou den of zo. Wat er niet is, is er gewoon niet." Berrvoets vindt het verve lend dat de gemeente het ver zoek van Brogum niet hono reert. „Dat is geen leuke boodschap. Maar ik heb hem luid en duidelijk gebracht, Daar hebben ze recht op." ZIERIKZEE - De leden van de commissie Externe Contacten (EC) zijn 'boos' en Verbijsterd' over het feit, dat ze zo laat geïnformeerd zijn over de tekort komingen bij de afdeling sociale zaken (Soza). Na langdurig gemor daarover dinsdagavond ging men toch unaniem akkoord met het zogenaamde verbe terplan dat nu moet worden uitgevoerd en 272.800 gulden kost. „Als ik de commissie zo hoor, mogen we de afdeling Soza wel sluiten," was de eerste re actie van wethouder D. van der Wekken op alle kritiek, die hij van de commissieleden te verduren kreeg. De kritiek betrof echter niet het functio neren van de betreffende af deling, maar vooral het feit dat het zover had kunnen ko men en dat de commissiele den daar niet in een veel eer der stadium van op de hoogte waren gesteld. Accountantsonderzoek en controles door het rijk brach ten aan het licht, dat er aan zienlijke tekortkomingen zijn in vooral de heronderzoe ken en nacontroles bij Soza. Dat dreigde de gemeente op sancties van het rijk van 245.000 gulden voor de ko mende 3,5 jaar komen te staan. Het ontwikkelen van een zogenaamd verbeterplan kon die sancties nog voorko men. Voor dat laatste is geko zen en de commissie EC mocht dinsdagavond laten weten daar al dan niet mee akkoord te gaan. Dat unanieme akkoord kwam niet zonder slag of stoot. Alle commissieleden gaven ieder op eigen wijze ui ting aan hun gramschap. „Ik heb altijd al zitten blèren om bijscholing van die mensen," sprak H. de Vries (Groen- Links). Vervolg op pagina 2. ontwerp prepress drukkerij afwerking Een initiatiefgroep van negen mensen heeft de aanzet gegeven tot vorming van een dorps raad in Oosterland. Dinsdagavond werd daartoe in dorpshuis Oosterhof een informa tieavond belegd. Afgevaardigde van de ge meente Schouwen-Duiveland E. Goossens gaf een toelichting op het functioneren en op de rechten en plichten van een dorpsraad. De ini tiatiefgroep om te komen tot een dorpsraad in Oosterland bestaat uit: J. P. Boogert, M. van Dijk, P. Greefhorst, N. Donselaar, R. Stouten, W. Stouten, K. Keijman, P. Bolkenbaas en J. Waasdorp. Door middel van huis-aan-huis te bezorgen enquêteformulieren wil de initia tiefgroep de belangstelling voor een dorps raad peilen. De ingevulde formulieren kun nen ingeleverd worden bij de supermarkten en bij het postagentschap. Afhankelijk van de uitslag van de enquete zullen er in de loop van mei nadere stappen tot oprichting van een dorpsraad worden ondernomen. (Foto: Marijke Folkerstma) 47 jaar en woont in 1968 werkt hij bij Afwerking. Als het komt ondergaat handelingen, hand. Snijden, deren, verga- werkzaamhe- de Afwerking thuishoren, het verzorgen van een com- mailing, geadresseerd en post En of het nu gaat om sets. brochures, folders, periodieken o, nieuwsbrieven, Binus runt een team vakkundige medewerkers die zorgen dat het op tijd klaar is. 4 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1