Aanpak wegen te langzaam Personeel Borrendamme legt bewoners in watten Storing Duiveland ybE VLIEGER Onrust Salvatorpark door hogere lasten Bijzondere fietsroute LwO Minister A. Jorritsma wil meergeld voor wegen en minder voor openbaar vervoer In het kader van Landelijke Actiedag VVD wil projectwetten Zware schade bij aanrijding in Bruinisse EUROPAKKER W Spaanse Margriet ZI ^^JSE£BU0^ ^OELBO^x IKZEESCHE NI EU WSBODE DINSDAG 28 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26373 WAARIN OPGENOMEN DE ZI E R I KZ E E S C H E COURANT 1 797-1889 V 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 ZIERIKZEE -VVD-minister A. Jorritsma vindt dat er te weinig: geld wordt uitgetrokken voor aanpak van verkeersknelpunten. De minister pleitte giste ren tijdens een VVD-bijeenkomst in Theater Mon- dragon in Zierikzee voor versnelde aanpassing van bestaande wegen en aanleg van nieuwe wegen. Concrete toezeggingen met betrekking tot de Midden- Zeelandroute en de provincia le plannen met betrekking tot de (versmalling van) de Zee- landbrug deed de minister niet. Hoewel de minister duidelijk liet doorschemeren dat zij niet afkerig staat tegenover een Paars II leverde ze tijdens de door naar schatting ruim 100 man bezochte verkie zingsbijeenkomst - aanslui tend op een werkbezoek van de minister - ongezouten kri tiek op coalitiegenoten PvdA en D66. Die partijen willen naar haar mening te veel geld uittrekken voor het openbaar vervoer en te weinig voor de verbetering van bestaande wegen en aanleg van nieuwe wegen. Genoemde zaken gaan nu in de visie van de minister veel te langzaam. „Als voorbeeld noem ik de A4. Daar is een stuk van zes kilometer lengte waar voor 370 miljoen aan verspijkerd moet worden. Het wordt het duurste stukje weg van Nederland," aldus Jorritsma. Zij pleitte voor sneller en soberder werken. „Natuurlijk moeten we we gen netjes inpassen, maar er zijn grenzen aan de luxe." De minister vind dat er voor gewaakt moet worden dat er teveel aandacht gaat naar de grotere verbindingen en te weinig naar de kleinere. Zij bracht onder de aandacht dat de. kamer - inclusief D66 en PvdA - in 1990 een motie heeft aangenomen waarin de nood zaak van een studie over de Midden-Zeelandroute wordt onderstreept en gekoppeld wordt aan de Westerschelde Oever Verbinding. „En daar zal ik ze zeker aan houden,," aldus de minister in Zierik zee. Onveilig Zij omschreef de Midden-Zee landroute en dan met name het gedeelte daarvan op Schouwen-Duiveland als 'ab soluut onveilig'. „Daar moe ten we heel hard op studeren. Samen met de provincie Zee land." Tijdens de discussie kwamen ook de plannen van de provincie voor versmal ling van de Zeelandbrug aan de orde. VVD-gemeente- raadslid H. Coomans bracht de kwestie onder haar aan dacht. Hij benadrukte dat de gemeente Schouwen-Duive land absoluut niets in die plannen ziet. WD-gedeputeerde J. Henne- keij probeerde nog olie op de golven te gooien met de op merking dat het nog slecnts om 'verkenningen' zou gaan en dat het de provincie vooral Minister Jorritsma over Midden-Zeelandroute:Absoluut verkeersonveilige route die aandacht verdient. (Foto: Marieke Mandemaker) gaat om het verhogen van de veiligheid. Jorritsma bena drukte op haar beurt het be lang van een goede doorstro ming van het verkeer en een goede ontsluiting van onder meer Schouwen-Duiveland. Zij voegde daar meteen aan toe dat in den lande vaak in haar visie wat vreemd omge sprongen wordt met wégen. Wegen hebben, zo schetste ze, vaak een zandlopervorm in meerdere lagen. Stukje vier baans, stukje tweebaans en vervolgens weer een stukje vierbaans. „En het lijkt wel of men ervan uitgaat dat bruggen niet tot een wegver binding behoren." Over de Intercity-treinen in Zeeland hoeven de Zeeuwen zich volgens Jorritsma geen zorgen te maken. Die blijft, zo hield ze haar gehoor voor. De commotie over een mogelijk opheffen van de Intercity-lij nen in Zeeland is volgens haar onnodig. „Er komen iets te vaak concept-plannen op straat te liggen. Het zou naar mijn idee onvoorstelbaar zijn als Zeeland geen Intercity verbinding meer zou heb ben," aldus de minister. 'Mensen overwegen huis te verkopen' OUWERKERK - Er heerst onrust op het Salvator park in*Ouwerkerk. Althans, dat is wat de voor zitter van de Vereniging van Eigenaren gisteren tijdens de commissievergadering Algemene en Interne Zaken als inspreker ter berde bracht. Oorzaak is de forse lastenstijging waarmee de huizenbezitters worden geconfronteerd. „De gemeentelijke belas tingen zijn aanzienlijk ge stegen. Door de bank geno men gaat het om ver hogingen van veertig pro cent, de topper is de woonfo- rensenbelasting. De stijging daarvan is zestig procent,'' aldus de inspreker. Als de ontwikkelingen zo door gaan, vreest hij het ergste. „Er is weinig begrip voor. Een groot deel van de bewo ners overweegt de woning te verkopen. Een gedeelte staat nu al leeg. Zij willen een huis kopen in Friesland of aan de Duitse oostkust," schetste de voorzitter de heersende tendens. In aan sluiting hierop bepleitte hij een heroverweging van de tariefstelling. „Volgt er nog meer aan verhoging, dan ben ik bang dat de grens is bereikt en dat mensen gaan wegtrekken." Voor C. Flikweert (SGP/ GPV), afkomstig uit de voormalige gemeente Dui- veland, aanknopingspunt om nog eens flink uit te ha len naar de wens van Ou- werkerk tot herindeling. „De brief en de inspreker hebben mij hogelijk ver baasd. Ik zat destijds dicht bij het vuur. Ouwerkerk was voor herindeling, de ge meente Duiveland niet. Maar zo slecht hadden jullie het blijkbaar toen toch niet. Zoals altijd komt berouw echter te laat," sneerde hij richting inspreker. De har monisatie pakt voor sommi ge individuen of groepen mensen minder positief uit. „Hoewel ik me niet zo sterk wil uitdrukken als Flik weert, is dat gelijktrekken toch een gevolg van de her indeling. Het komt mis schien vervelend over, maar het is wel een consequentie ervan," sprong G. van den Ouden-Zwart (WD) op de discussie in. De onbetaalbaarheid van een tweede woning op Schouwen-Duiveland valt volgens wethouder Van der Salm in werkelijkheid wel mee. OZB noch woonforen- senbelasting behoren tot de hoogste categorie. BURGH-HAAMSTEDE - Het eerste exemplaar van de natuureducatieve fietsroute rond de Oosterschel- de wordt woensdag 6 mei in het VVV-kantoor in Haamstede officieel aangeboden door gedeputeerde J. Hennekeij. Hennekeij is behalve gedepu teerde Verkeer en Vervoer voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. De fietstocht, opge zet in het kader van Zeeland Natuurmaand, combineert voor het eerst de aspecten na tuur, recreatie en verkeers veiligheid met elkaar. De Oos terschelde-Fietsrou te vormt aflevering 9 in de serie Boomwandelingen Natuur- ontdekkingstochten. Jan Mi- davaine is verantwoordelijk voor het schrijfwerk. Ellen Midavaine-Jansens verzorgt lay-out en illustraties. De fietstocht omvat 55 kilo meter. De overhandiging be gint om 13.00 uur. ZIERIKZEE - Tweeëntwintig personeelsleden van Zorgcentrum Borrendamme gaan woensdag, in aan sluiting op de Landelijke Actiedag, op de barricades met een speciale bewonersdag. Op deze 'bewoners- vriendelijke' manier probeert het Zierikzeese perso neel aandacht te vragen voor de problemen in de zorg. „De gedachte erachter is dat we nu eens willen doen wat we normaal nooit kunnen. Als het mooi weer eens zou je best weieens met een bewo ner naar buiten willen, maar het ontbreekt altijd aan tijd. Op deze manier kunnen we eens laten zien dat wij wel ge motiveerd zijn," licht voor zitter van de ondernemings raad Nel Ringelberg de actie toe. Eerder gaf zij in deze krant al te kennen dat er met acties in de zorgsector voor zichtig om moet worden ge gaan. „Harde acties in de zachte sector liggen toch wat moeilijk," aldus Ringelberg. „Op deze manier kunnen we aandacht vragen voor de zorg en we hopen ook een signaal af te geven aan de politiek. Voor prestigeprojecten zoals bijvoorbeeld het gemeente huis is wel geld. Daar kijken ze ook niet op een miljoen meer of minder. Borrendam me ligt er vlakbij, maar neem daar nu alleen al de voorzie ningen. Er zou bij ons hoogno dig eens moeten worden ver bouwd." Op een ludieke en zeer bewo- nersvriendelijke manier heb ben de actievoerders in snel tempo een actiedag op poten gezet. Rond 9.30 uur komt een huifkar van de kinderboerde rij naar Borrendamme gere den. De bewoners kunnen een rit over het terrein maken of zelfs een bezoek brengen aan de kinderboerderij. De actie voerders nemen de mensen uit Borrendamme vervolgens meë naar het Zierikzeese cen trum. Zij kunnen daar naar de weekmarkt, een bezoekje aan winkels brengen en wel licht een terrasje meepikken. „De belangstelling daarvoor is enorm groot. Er zijn na tuurlijk mensen die geen kin deren hebben of waarvan de kinderen ver weg wonen. Die zijn in tien jaar niet meer naar de markt geweest." In de middaguren wordt - wanneer er voldoende be langstelling voor is - een rit over Schouwen-Duiveland gemaakt. „Of naar de West hoek of misschien langs dor pen waar mensen vroeger hebben gewoond," bedenkt Ringelberg. Voor de achter blijvers en voor de mensen die terugkomen zijn een aan tal kramen bij het zorgcen trum zelf opgezet. Medewer king wordt verleend door Taxibedrijf De Jonge, Zeelan- dia, Legemaate Groente en Fruit, Eetcafé 't Centrum, De Pupekop, Coen Honig Op tiek, Pearl Opticiens, de Stadsbakkerij, Golff Super markt, bakkerij Verwijs, Kaashoek Marktkramen, Holty Fashion en Suunto Be nelux. Vervolg op pagina 2. Nel Ringelberg voelt zich sterk betrokken bij haar werk. ,.Maar het wordt ook voor jongeren steeds minder aantrekkelijk om in de zorg te gaan werken. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - Er zijn teveel regels, daardoor duurt het al lemaal veel te lang eer een on dernemer zijn plannen kan realiseren en daar moeten we vanaf. Dat concluderen VVD- kandidaatkamerleden J.te Veldhuis en J. Geluk na een bezoek aan N. Deïst uit Zon- nemaire die plannen heeft voor een landschapscamping. „Die is daar al sinds 1993 mee bezig. Het is een heel lange procedure. Een te lange pro cedure," aldus Geluk. Het knelpunt zit volgens hem en Te Veldhuis in de wetgeving. „De ruimtelijke ordenings- wetten zijn niet afgestemd op de milieuwetten. Alles moet bevochten worden," aldus Geluk. Hij en Te Veldhuis zouden graag zien dat voor projecten als de landschapscamping van Deïst speciale project- wetten in het leven zouden worden geroepen. Achterlig gende gedachte is dat in één procedure alles afgedaan kan worden waarmee volgens Te Veldhuis en Geluk veel tijd bespaard kan worden. Veldhuis is optimistisch over de kans dat er ook daadwer kelijk zoiets komt. „Ik denk dat we daar binnen de kamer wel een meerderheid voor krijgen," aldus het kamerlid. BRUINISSE - Twee auto's raakten maandagavond zwaar beschadigd bij een aan rijding op de Staphorster kruising bij Bruinisse. Een 40-jarige Rotterdammer reed met zijn auto over de N59 in de richting van Rotterdam. Een 28-jarige inwoner van Haamstede wilde vanaf de parallelweg de N59 overste ken en verzuimde daarbij voorrang te verlenen aan de op de voorrangsweg rijdende Rotterdammer. Die kon een aanrijding niet meer voorko men. Beide auto's raakten bij de botsing die volgde zo zwaar beschadigd dat zij wegge sleept moest worden. Er raakte niemand gewond. Hoe groter het gevaar, des te zoeter de vrucht. De moed werpt ons erin en de roem volgt het. Marini Perioden met zon h E T WEER Vannacht in het het noordoosten veel bewolking en mogelijk wat motregen, elders opklaringen en plaatselijk mist. Overdag perioden met zon en vrijwel overal droog. Min. temp. omstreeks 6 graden, middagtemp. ongeveer 17 graden. Wind zuid, later oost, zwak tot matig, kracht 3 of minder. 2 IMPASSE Impasse tussen bonden en werkgevers noopt Tweede Kamer tot terugkeer van reces. 3 VEILIGHEID Commissie vraagt aandacht voor veiligheid in het oosten van de regio. 5 RUSTPUNTEN Gemeente wil minstens twee rustpunten langs nog aan té leggen kanoroutes. 6 TENNIS LTC-Zierikzee even koploper van de zaterdagcompetitie. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's NIEUWERKERK - Een storing in de voedingskabel was er vanmorgen rond 5.30 uur oorzaak van dat Nieuwerkerk, een gedeelte van Oosterland en cam ping Zierikzee voor zo'n anderhalf uur zonder stroom kwamen te zitten. De voedingskabel loopt via Nieuwerkerk vanaf Zierikzee tot Oosterland. „De verbrui kers zitten op transformator- stations. Het gaat om 10.000 voltkabels," vertelt assis tent-districtschef P. Hoorn weg van Delta Nutsbedrijven desgevraagd. In Nieuwer kerk bleek het eigenlijke pro bleem te zitten. Bij de Es- doornstraat in deze plaats trad een fout in een verbin ding op. „Het gaat om kabels die een jaar of veertig geleden zijn aangelegd, de verbindin gen daarin vormen de zwak kere punten. Daar trad ook de fout op." Om 7.00 uur werd dit storingsstuk vrijgescha- keld en kregen de verbrui kers weer stroom. Tegen de avond is het euvel verhol pen. Advertentie Deze eenjarige zomerbloeier staat 4$ graag op een lichte plek in de tuin. Niet in de volle zon zetten en regelmatig water geven. Per stuk 2,95 3 voor VRIIDAG KOOPAVOND (1900-2100 UUR) is geldig i/mSnoi 1998. zolang de voorraadsircki. HÈT TUINCENTRUM VOOR GR0ENUEFHEB8ERS RENESSE. LAÖNE 20, 0111-461031 Drukwerk is Gerard met de paplepel Ingegoten. Hij is geboren en getogen in de drukkerij. Zijn ouders hadden een ''handelsdrukkerij in Hilversum. Na de MULO heeft hij de MTS in Utrecht gevolgd, waarna hij het diploma offset drukker gehaald heeft. Gerard is 54 |aar en is in 1967 naar Zierikzee geko men. In die periode heeft hij het offset procédé bij LnO geïntroduceerd. Dat was een hele overstap van het traditio nele werken met lood naar de moderne - grafische pnncipes. Als voorman van e drukkerij houdt Gerard het reilen en zeilen op de werkvloer in de gaten. Daarbij gaat het vooral om kwaliteit. DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535 J 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1