Nieuwe formule sportverkiezing MAANDAG 27 APRIL 1998 NR 26372 9 Werkgroep tevreden met opkomst, maar op zoek naar publiekstrekker uit sportwereld ZIERIKZEE - In Zierikzee jarenlang onbespreek baar, maar nu toch nabij. De werkgroep Sportver kiezing Schouwen-Duiveland is op zoek naar een nieuwe formule voor het jaarlijkse sportgala. Ge dacht wordt aan het opvoeren van een publiekstrek ker uit de sportwereld. Ook de locatie van het evene ment staat ter discussie. De afdeling Sportzaken van de gemeente Schouwen-Dui veland kon onder bezielende leiding van wethouder Pia Berrevoets tot op heden niet worden betrapt op nieuw be leid. Maar met het aantreden van de werkgroep Sportver kiezing waait er eindelijk een frisse wind. De kritiek dat de formule van showblokje afgewisseld met sportief eerbetoon na zo veel Zierikzeese jaren uitge kauwd is, komt ambtenaar Sportzaken en werkgroeplid Denny de Vos niet onbekend voor. „Volgend jaar willen we wat meer inhoud aan het pro gramma geven. Misschien gaan we in de sportieve sfeer zorgen voor een publieks trekker. Ook de sportdemon- straties krijgen wat meer aandacht," aldus De Vos. Nu het Zierikzeese sportgala is omgezet in een eilandelijk gala is ook de locatie van sporthal Onderdak waar schijnlijk niet meer vanzelf sprekend. De Vos: „Daar heb ben we het nog niet over gehad, maar mijn persoonlij ke mening is dat we ook naar andere locaties moeten kij ken." Sporthal De Vanger in Brui- nisse is waarschijnlijk te klein, maar het Sport- en Re creatiecentrum Westerschou- wen zou volgens De Vos een alternatief voor Onderdak kunnen zijn. Alleen Bruinisse en Zierikzee kenden tot vorig jaar een sportgala. Na de gemeentelij ke herindeling vond zater dagavond in sporthal Onder dak de première plaats van dè Sportverkiezing Schou wen-Duiveland. Ad-hoc geor ganiseerd door de werkgroep Sportverkiezing. Deze werk groep bestaat uit de oude Sportraad Zierikzee, aange vuld met twee ambtenaren en een vertegenwoordiger uit Bruinisse en - namens de Westhoek - een vertegen woordiger uit Noordwelle. Het streven is om te komen tot de oprichting van een sportraad voor het gehele ei land. Ruim 500 mensen bezochten zaterdagavond de sportverkiezing van de gemeente Schouwen- Duiveland. Een wave behoorde daardoor tot de mogelijkheden. Op de kop af 185 Schouwen-Duivelandse sporters zagen hun kampioenschap zaterdag be kroond met een medaille. Het jazzballet uan Delta Sport is een vaste medewerker aan het show- en demonstratiepro- cjramma tijdens het Sportgala. Dit jaar kregen de danseressen ondersteuning van de spring- groep van Delta Sport. De Sportploegen van het Jaar. Op de bovenste trede van het ereschavot het eerste elftal van SKNWK, tweede werd het eerste team van de Badmintonvereni ging Zierikzee en de derde plaats was voor de meisjes B van Volleybalvereniging Kwiek uit Bruinisse. Terugloop Een idee dat, getuige de ope ningsrede van wethouder Ben-evoets, op steun van het gemeentebestuur kan reke nen: „De sportverenigingen hebben te kampen met een te rugloop in het aantal leden. Het schijnt om een landelijk verschijnsel te gaan. Wij wil len die neergaande lijn stop pen. Daarom zijn we een ge meentelijk sportbeleid aan het voorbereiden." De ver- Voorzitter Piet van der Horst van voetbalvereniging ZSC uit Scharendijke ontvangt de sport penning van de gemeente Schouwen-Duiveland uit handen van wethouder Pia Berrevoets. Een opmerkelijke demonstratie zaterdag in sporthal Onderdak: vliegeren zonder wind. enigingen, het onderwijs, ou- derenorganisaties, dg gehan dicaptensport en de provin ciale sportraad spelen hierin een rol. Berrevoets: „Ook een regionale krant vervult hier in een rol. Met de Zierikzee- -sche Nieuwsbode is ons weer een eilandelijke voorziening ontvallen. Ik hoop dat de Provinciale 'Zierikzeese' Courant deze taak voortzet." Kampioenen Ongeveer vijfhonderd men sen kwamen zaterdagavond kijken de huldiging van de kampioenen van Schouwen- Duiveland. Op voordracht van de werkgroep reikte Ber revoets de aanmoedingings- prijs uit aan schaker Sven Stange (16 jaar) uit Burgh- Haamstede. Sven is natio naal kampioen in de leeftijd tot zestien jaar en kwam ook uit in het Europees Kam pioenschap. Met zijn team promoveerde hij vorig jaar naar de derde klasse landelij ke competitie. Zijn moeder nam de prijs in ontvangst. Vanwege zijn tomeloze inzet voor voetbalvereniging Zwa luwen- Stormvogels Combi natie uit Scharendijke kreeg voorzitter Piet van der der Horst zaterdag de gemeente lijke Sportpenning uitge reikt. Behalve het voorzitter schap vervult Van der Horst nog diverse andere functies in zijn vereniging. Voor ZSC is hij al 37 jaar actief. Het publiek vond gymnas tiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee goed genoeg voor de organisatieprijs. De verkiezing vond plaats door middel van 150 stembiljetten die bij de ingang van de zaal werden uitgedeeld. Delta Sport kreeg de prijs voor de organisatie van de Demogya- da in 1997. Sportploeg Na de opheffing van de Zie rikzeese Sportraad moest een andere jurering worden ge vonden voor de benoeming van de Sportploeg en de Sportman, -vrouw van het Jaar. Alle 140 sportverenigin gen van het eiland kregen hiertoe twee stembiljetten toegestuurd. Via bonnen in de Zierikzeesche Nieuwsbode en het Extra Nieuwsblad konden de inwoners even eens meestemmen. Met ruim puntenverschil werd het eerste elftal van voetbalvereniging SKNWK uit Nieuwerkerk uitgeroepen tot eerste Sportploeg van het Jaar van de gemeente Schou wen-Duiveland. Het elftal promoveerde in het seizoen 1996/1997 op overtuigende wijze naar de tweede klas KNVB Zuid 1 en won boven dien drie maal achter elkaar de Zierikzeesche Nieuwsbode Trofee. De wisselcup met de grote oren werd enthousiast ontvangen door de Nieuwer- kerkers. Als tweede eindigde het eer ste team van de Badminton vereniging Zierikzee, vanwe ge promotie naar de landelijke competitie en als derde klassificeerden zich de x meisjes B van Volleybalver- eniging Kwiek uit Bruinisse. Dit vanwege het kampioen schap in de najaarscompeti tie. Sportvrouw In de verkiezing tot Sport man/Vrouw van het Jaar be reikte korfbalster Astrid Koole de derde plaats. Met haar ploeg PKC uit papend- recht behaalde ze in Ahoy on der het oog van 10.000 toe schouwers het Nederlands kampioenschap. Ook de tweede plaats was voor korfbal. Dennis Voshart werd met Dordtse Deetos meervoudig Nederlands kampioen en werd landelijk uitgeroepen tot Korfballer van het Jaar. Vanwege spel- verplichtingen nam zus Desi- ree de prijs in ontvangst. De hoogste eer zaterdag was weggelegd voor amazone Est her Tuinman uit Oosterland. Zij werd Sportvrouw van het Jaar. Met haar paard Eros boekte op het gebied van de dressuur nationale en inter nationale successen. Ze kwam met het Nederlands Juniorenteam uit in onder meer het Indoor Brabant en wedstrijden in Engeland en Duitsland. Traantjes Tuimnan liet haar traantjes de vrije loop na de benoe ming. „Ik kom woorden te kort. Dit is een kroon op vijf jaar werken met Eros. Dit is ook zijn laatste succes, want ik heb hem weg moeten bren gen vanwege ernstige botslij- tage," aldus de twintigjarige amazone, die in Nieuwerkerk werd geboren. Na het overlij den van Eros traint Tuinman een nieuw paard. „Nyranta- boy wordt in mei drie jaar. Met hem begin ik helemaal opnieuw." Lachen Verder reikte de wethouder 185 medailles uit aan indivi duele sporters en sporters in teamverband. Burgemeester Asselbergs zette hier in het verleden flink de sloffen in. maar Berrevoets had net wat meer aandacht voor de kam pioenen. En dat is ook wat (minuten) waard. Toch wil de werkgroep hierin volgend jaar beknotten. De overwe ging is om van de ploegen al leen de aanvoerder naar vo ren te halen. De formule mag dan gedateerd zijn; er viel za terdag weer te lachen met de sportdemonstaties. De jong ste junioren waren daar, zo als gebruikelijk, verantwoor delijk voor. Zoals het kruislings springen door twee afdelingen van de springroep Delta Sport. Het kleine meisje was telkens maar net op tijd van de bok om de aanstormende senior te ontwijken. Of de junior judoka die op het commando 'rechteroor op de mat!' zich duidelijk zat te af te vragen aan welke kant dat rechteroor dan wel mag zitten. Vliegeren Zeer opmerkelijk was de de monstratie indoor-vliegeren. Er is kennelijk niet veel voor nodig om een ultra lichte vlieger in een sporthal de- meest ingewikkelde caprio len te laten maken. Het drie tal vliegeraars hoefde slechts enkel stappen te verzetten en verder kwam het aan op het laten scheren van lange boch ten, soms vlak langs de licht installatie. Het geheel werd op onder houdende wijze aan elkaar gepraat door cultuurambte- 'naar Bert'Stliït. Tekst: Ton van den Nouweland Foto's: Marijke Folkertsma

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9