Geen tijd voor protest tegen de kinderarbeid Hot Music waardig slot Bulgaars Knapenkoor concerteert in Brouw RECENSIE D66 Intercity brengt petitie Spelen met trommelsschudblikken en rasp-rupsen Regen spelbreker bij wandeltocht Rode Kruis Deurloo Ali Pankow The best of 5 years 'Iiot Mu sic' door Hans Friends met zangeres Miss Marian Rolle; zaterdagavond in Theater Mondragon, Zierikzee. Hans Visser Friends gaven het theaterseizoen op Schou- wen-Duiveland zaterdag avond een waardig slot met hun selectie uit vijf jaar 'Hot Music Shows.' Zestig procent meer theater bezoekers dit seizoen. Die trend manifesteerde zich ook zaterdagavond weer met een bijna volle zaal met enthou siaste muziekliefhebbers. Hoeveel onderzoek heeft de gemeente eigenlijk nodig om overtuigd te raken, dat er werkelijk behoefte is aan een theater op Schouwen-Duive- land? De start van 'Hot Music' was Bach, een stukje Europees, om de rest helemaal Ameri kaans të houden. Voor de pau ze lag de nadruk op gospel. Sommige nummers waren zo meeslepend, dat je je bijna in een kerk vol zingende, zwarte mensen waande. Marian Rolle met haar stevi ge en beetje schorrige stem, waagt zich in één van de gos pels ook aan een rap om de jeugd uit de droom te helpen, dat rap zo nieuw zou zijn. Grapjes op zijn tijd mogen: na een half uur Engelstalig bij voorbeeld overschakelen op Nederlands en je afvragen wat voor zin het heeft om nuchter te worden als je weet toch daarna weer dronken te worden. Of: een lied als 'My Guy' naadloos te laten voort duren in 'The bright side of li fe.' Na de pauze vooral aandacht voor motown en aanverwante stijlen als blues, jazz en rock 'n roll. Of het bijval was aan de huidige kabinetsformatie valt te betwijfelen, maar Hans Visser en zijn vrienden presenteerden zich in paarse glitterpakken en Marian Rol le verscheen in paarse glitter jurk. Visser Friends spelen dege lijk en goed, maar met weinig verrassing. Het eigene zit hem vooral in de instrumen tatie: contrabas, fretless bas gitaar, piano, semi-akoesti- sche gitaar, snoretrom, bekkens en alt- en sopraan- sax. De saxofonist manifesteerde zich ook als prima zanger in twee nummers van Stevie Wonder. Alle vijf de bandleden bewe zen over goede stemmen te be schikken met het a capella ge zongen 'Bones. Over de geluidskwaliteit zou je wat twijfels kunnen heb ben. Af en toe wat warm en wollig, maar de geluidstech nicus vond het 'aardig hel der". En die zal het wel we ten, want die heeft er voor doorgeleerd. VLISSINGEN - De D66 Inter city vertrekt woensdag 29 april om 6.57 uur vanuit Vlis- singen naar Den Haag om een petitie aan te bieden voor het behoud van de Zeeuwse inter city. Aan boord van de intercity bevinden zich leden en aan hangers van D66, fractievoor zitters, raadsleden, statenle den, Tweede Kamerlid voor D66 Joke Jorritsma en Euro parlementariër Johanna Boo- gerd. Motto van de reis is: Be houd de intercity voor Zee land. Zeeland kan, zo meent D66, niet zonder goed (en be ter) openbaar vervoer. De partij vindt dat gedacht moet worden aan de consequenties voor onderwijsinstellingen, werkgelegenheid en toeris me. Bij voorkeur wordt de pe titie aangeboden aan minster Jorritsma. Tijdens de reis naar Den Haag zullen ver schillende sprekers onom wonden van zich laten horen. MAANDAG 27 APRIL 1998 NR 26372 Kunst en Eer naar school ZIERIKZEE - De Koninklijke Harmonie Kunst en Eer in Zierikzee kiest er bewust voor om elk jaar een week naar school te gaan. Scholieren kennis te laten maken met het plezier van muziekmaken. Dat ge beurt in het kader van het zogenaamde scholenpro ject. Dat vond dit keer plaats bij christelijke basisschool Sa- muël in Kerkwerve. In drie middagen geven leden van - Kunst en Eer uitleg over het houtorkest, het slagwerk en de koperinstrumenten. De leerkrachten begeleiden de bijkomende zaken, zoals het maken van de eigen muziek instrumenten en de program maboekjes voor de afsluiten de muziekavond in de eigen repetitieruimte van Kunst en Eer aan de Kaersemaker- straat in Zierikzee. De belangstelling van de scholen voor deelname aan dit muziekproject is groot. J_,eden van de koninklijke harmonie willen er graag hun medewerking aan verlenen, maar moeten er meestal vrij ■voor nemen van hun werk en dus blijft het project beperkt tot één keer per jaar. Het project werd dit keer voor de vijfde keer gehouden. J. Bil heeft de coördinatie er van inmiddels overgenomen van A. Hese. Investering Bil bevestigt, dat er zowel fi nancieel als praktisch ruimte moet zijn om deze kinderen een goede opvang binnen de vereniging te kunnen geven. Daar is dus geld voor nodig en gelegenheid bij de muziek school om de leerlingen ver der te scholen. Over de huisvesting bestaat bij Kunst en Eer grote tevre denheid, zo bleek vrijdag avond ook uit de woorden van voorzitter P. van Lint. Over de hoogte van de subsi die van de gemeente zijn Hese en Bil niet zo te spreken. Ze ker niet als ze het bedrag af zetten tegen wat andere, veel kleinere korpsen in de ge meente ontvangen. Hét scholenproject is ont staan toen obs Theo Thijssen in het kader van een project tevergeefs een beroep had ge daan op het muziekkorps Veere's Genoegen. De leden van Kunst en Eer zagen er wel kans voor op eigen manier in houd te geven aan dit project. Dat werd een succes en beslo ten werd het scholenproject voorlopig voort te zetten. Ook de kleuters van de onderbouw van CBS Samuël namen met eigen instrumenten intensief deel aan het scholenproject van de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer. 1 (Foto: Marijke Folkertsma) Beiden benadrukken, dat zo'n scholenproject een gele genheid bij uitstek is om kin deren op speelse wijze met muziek te laten kennisma ken. Bovendien is het een in- .vestering in de toekomst voor Kunst en Eer, want niet zel den melden kinderen zich na zo'n project aan bij deze Zie- rikzeese harmonievereniging om lid te worden. ,,Dat gebeurt zo vaak, dat er nu zelfs sprake moet zijn van een wachtlijst, zegt Hese. Brede opzet Opvallend is dat het project breed kan worden opgezet en op onderdelen voor alle groe pen leerlingen geschikt is. Voor het afsluitend concert van Kunst en Eer en de ruim honderd leerlingen van cbs 'Samuël' bestond grote pu blieke belangstelling. De harmonie onder leiding van dirigent Hugo Ver wei j opende het programma met Koraal 44. Daarna ging het op de Spaanse toer met de Pasa Double 'El Gato Montes', een marstempo dat vaak bij de stierengevechten wordt ge speeld. Lady-speaker Anne Haag kondigde de diverse num mers aan en nodigde vooraf gaand aan het zingen van de liedjes van het schoolproject alle kleuters uit vooral lek ker mee te spelen op hun zelf gemaakte instrumenten. Daar was overigens weinig aanmoediging voor nodig, want zelfgemaakte trom mels, schudblikken en slang achtige dingen, die je 'raps- rupsen' zou kunnen noemen, nodigen uit tot muziekma ken. Beetje hard dat wel, zo dat de teksten van de school liedjes niet allemaal even goed te verstaan waren. Een feest van herkenning voor velen leverde de potpourri Disney Fantasy op. Na de pauze was het de beurt aan het leerlingenorkest, ook onder leiding van dirigent Verweij. De leden speelden onder meer muziek uit Bever ly Hills 90210 en uit de Beau ty and the beast. De drumband onder leiding van C. Struyk liet van zich horen met 'Joking Drums and Lyra's' en met 'Rain and Thunder', een muzikaal ver haal over een reis met heel veel slecht weer. Directeur van cbs Samuël sprak tot slot dankwoorden tot de leden van'Kunst en Eer voor hun inzet bij dit scholen project. BROUWERSHAVEN - Het Knapenkoor uit de Bulgaarse stad Plovdiv geeft - als onderdeel van een Europese tournee - twee concerten in Neder land. Onder meer de Grote Kerk van Brouwers haven wordt aangedaan. Dat gebeurt op Bevrijdings dag 5 mei. Om 14.00 uur gaat het concert in Brouwersha ven van start. Het Knapen koor brengt werken van Mendelssohn, Mozart en Schubert ten gehore. Ook worden een aantal liederen uit de orthodoxe kerkmu ziek ten gehore gebracht, 's Avonds om 20.00 uur geeft het koor een tweede concert in de Nederlands Hervorm de kerk van Dirksland. Gastheer deze dag is het bo- venboüwkoor Nuove Pri- mavera van de Prins Mau- rits-scholengemeenschap uit Middelharnis. Dit koor staat onder leiding van Zierikzeeënaar Mar van der Veer en zal een kort voor programma verzorgen 's avonds in Dirksland. Het Knapenkoor van Plovdiv staat onder leiding van diri- gente Stefka Blagoeva. Zij bracht het koor, dat in 1975 werd opgericht, op een op merkelijk hoog niveau. Het koor bestaat uit zowel een jongens- als mannenafde- ling. Alleen de jongens, al len in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, komen naar Neder land. De ontvangst van dit Bulgaarse koor maakt on derdeel uit van een jaren lange traditie waarin de school uit Middelharnis be roemde Europese koren ont vangt. Zo kwamen eerder al knapenkoren uit Litouwen en Zwitserland naar Neder land toe. BROUWERSHAVEN - De basisscholen hebben het druk in deze tijd van het jaar. Druk met allerlei acti- viteifen waar extra tijd in gestoken moet worden. Te druk dus om vlaggen en banieren te maken als pro test tegen kinderarbeid en de inzet van kinderen als soldaten elders in de wereld. ZIERIKZEE Kinderboerderij Kinderboerderij de Punt houdt donderdag 14 mei haar Advertentie Pf Buiten- en ffl zonweringen. Wij adviseren u vakkundig op het gebied van zonwering. Bel uw vakman: WO ON TEXTIEL ZONWERING ZIERIKZEE HAVENPLEIN 3 4301 JD ZIERIKZEE TEL. 0111-418081 FAX 418378 jaarlijkse algemene ledenver gadering in dagcentrum Brugzicht aan de Schelde- straat in Zierikzee. De leden kunnen ideeën en wensen kenbaar maken. De vergade ring begint om 19.30 uur. SCHARENDIJKE Klaverjaswedstrijd In dorpshuis de Putmeet in Scharendijke vindt vrijdag 8 mei een klaverjaswedstrijd plaats. Voor deelname kan worden aangemeld tot en met 6 mei bij Harry Thijsse (642916) of Hans Westbroeke (671816). Inschrijven kost vijf gulden, inclusief een kop kof fie. De klaverjaswedstrijd be gint om 19.45 uur. NIEUWERKERK Reisje NBvP De afdeling Duiveland van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen maakt dins dag 12 mei een reisje naar Rotterdam. Er wordt een be zoek gebracht aan bierbrou werij 'De Pelgrim', gevestigd in het voormalige stadhuis in Delfshaven. Verder wordt enige tijd vertoeft in het nieu we winkelgedeelte van de Coolsingel. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij C. Fluyt, telefoon: 642337. Dat bleek zaterdagmiddag in Brouwershaven bij de start van de wandeltocht van het Rode Kruis. De afdeling Brouwershaven had de scho len opgeroepen tijdens deze jaarlijkse wandeltocht op de laatste zaterdag van april deel te nemen aan het wereld wijde thema: een protest te gen kinderarbeid en het in zetten van kindsoldaten bij conflicten. Er kwam echter geen enkele reactie op deze oproep. ,,Er is echt geen tijd voor," laat C. van de Vreugde, directeur van obs De Klimop in Drei- schor desgevraagd weten. „We zijn druk bezig met een decor voor de poppenkast op Koninginnedag en met de or ganisatie van de meimarkt op zaterdag 8 mei. Als je dan een week van tevoren zo'n oproep krijgt, kun je dat er echt niet meer bij hebben." Eenzelfde reactie laat H. Kes- teloo, leerkracht bij cbs De Schouw in Brouwershaven horen: „Nee, zeg dank je wel We zitten al vol met projec ten." De bestuursleden van de afdeling Brouwershaven van het Rode Kruis Brou wershaven hadden dus geen banieren of vlaggen te beoor delen. De makers van het 'beste, mooiste en ontroeren dste' banier, maken kans op een reis naar het hoofdkan toor van het Rode Kruis in Genève. De deelname aan de wandeltocht bleek dit jaar ook aanzienlijk minder dan voorgaande keren. Bestuurs lid A. Verjaal herinnert zich nog een toeloop van ruim 150 wandelaars, maar dit keer waren het er slechts enkele tientallen, die het slechte weer trotseerden. Zij hadden de keuze tussen acht of vijf tien kilometers. De meesten kozen voor de kortste af stand, maar de echte wande laars lieten zich door 'een beetje' regen niet afschrikken en liepen de vijftien kilome ter. Het appeltje voor de dorst, dat de leden van het Rode Kruis uitdeelden op de kruising op de Dijk van Bom- menede met de Rietdijk, was voor lopers van beide afstan den een welkome versnape ring. Trouwe wandelaar J. Priemus uit Zierikzee was ook van de partij. Deze wan deltocht van het Rode Kruis voldoet aan de eisen van de Nederlandse Wandelsport bond en wordt derhalve ook erkend als officiële tocht. De afstand ervan mogen de deel nemers dus ook in hun wan delboekje noteren. Afgevaar digde van de wandelsport bond N. Verrijzer assisteerde bij de inschrijving en hield oog op het naleven van de voorwaarden. Verwarring Enige verwarring over de taakverdeling bij die in schrijving in cafetaria 't See- paerdje ontstond even toen bleek, dat er van de afdeling Brouwershaven van het Rode Kruis wel erg weinig be stuursleden beschikbaar wa ren. Peningmeester A. Bruel schoot daarop snel te hulp en bovendien bleek het aantal inschrijvers aanzienlijk min der dan voorgaande jaren. Dat laatste was volgens Van de Vreugde overigens niet al leen aan het slechte weer te wijten, maar vooral ook aan het samenvallen van meerde re activiteiten, zoals een bij eenkomst van de reddingsbri gade zaterdag in De Roompot. Klokslag half twee stond ie dereen opgesteld en gaf de drumband van Apollo de wandelaars een muzikale sti mulans voorafgaand aan hun tocht door de polder. De deelnemers aan de Rode Kruis wandeltocht tonen zich bij de start nog vol goede moed. (Foto: Marijke Folkertsma) (Uit de PZC van 1 mei 1998) In Zierikzee vond gisteren, 30 april, de afslui ting plaats van de Zierikzeesche Nieuwsbo de. Ondanks de gevoelens van weemoed die in de huizen heersten werd besloten een groot feest te organiseren. De krant had ten slotte toch een respectabele leeftijd van honderddrieënvijftig jaar bereikt. Aan het af scheidsfeest nam de hele bevolking van Schouwen-Duiveland deel. Het eiland was met rood-wit-blauwe en oranje vlaggen ver sierd en elke inwoner had een dagje vrij ge nomen. Het Zierikzeese theater Mondragon bleek te klein om het aantal bezoekers te kunnen bevatten, vandaar dat op diverse plaatsen in de stad grote beeldschermen waren opgesteld waarop de bevolking de loop der gebeurtenissen kon volgen. Het feest was een gezamenlijk initiatief van B &W van Schouwen-Duiveland en de directie van drukkerij en uitgeverij LnO. „De Nieuwsbode was meer dan eeuw de traite-d'union tussen de politiek en de bevolking" merkte de bur gemeester van Schouwen-Duiveland, mr. J. J. P. M. Asselbergs, op. De heer W. O.Ded- dens, directeur van de uitgeverij LnO voegde hieraan toe. „Het zou toch te gek voor woor den zijn om mensen, die zich jarenlang heb ben ingezet voor onze Nieuwsbode, met een simpel A 4-tje af te doen." Tijdens een langdurig staande ovatie betra den de redactieleden onder leiding van hoofdredacteur Ton van den Nouweland het toneel. De diverse ^sprekers uit de bevolking en de politiek uitten hun intense dankbaar heid voor alles wat zij voor Schouwen-Dui veland betekend hebben. Namens alle ppli- tieke partijen sprak de heer Roukema. Zijn woorden „Aan jullie heeft het zeker niet gele gen dat er een einde kwam aan het voorbe staan van de Zierikzeesche Nieuwsbode" ontlokten een langdurig applaus. „Het zal in schikken worden daar op dat zoldertje aan de Nieuwe Haven". Namens alle inwoners wenste de spreker moed en vooral uithou dingsvermogen toe in het nieuwe jasje van de editie PZC - Zeeland Moord. B W ver raste de aanwezigen met een speciaal voor de gelegenheid gezongen veelstemmig lied met de tekst: We lazen alle koppen, we zagen onze koppen, zo dolgraag in de krant. Als dank beloofde de heer Veerhoek de tekst te laten afdrukken bij de mededelingen van de gemeente in het weekblad Ons Eiland. De redactie was zichtbaar ontroerd bij het horen van zoveel goede woorden. „Dit doet me nog meer dan het winnen van de Elektra" zei Ali Pankow en ze speelde geen toneel. Na de redactieledemtraden alle mensen ach ter de schermen voor het voetlicht. Jaar op jaar hadden zij ervoor gezorgd dat de krant kon verschijnen: de mensen van de acquisi tie, de opmaak, de toka-afdeling, de druk kers correspondenten, fotografen en bezor gers. Voor hen was de Bode een deel van hun leven geworden. Namens de echte abonnementhouders sprak de heer Asma hen toe. „Jullie kregen gelukkig een werkge- legenheidsgarantie. Een aantal was boven dien van echt papier. Voor de toekomstige reizigers had hij een verrassing in petto: een cd met ingesproken Nieuwsbodes om tij dens de lange reistijd de kalmte te bewaren. „Het is mijn vaste overtuiging dat de Nieuwsbode te redden was geweest. We hadden de boel voor moeten zijn en de PZC moeten inlijven als Provinciale Zierikzeesche Courant." Alle medewerkers kregen 1000 brede stickers met de naam 'Zierikzeesche Nieuwsbode' om dagelijks over de naam van een andere krant heen te plakken. Ook de meelezers van de Nieuwsbode ont braken niet. Zij schonken aan alle medewer kers een ingelijst affiche van het CDA waar op één letter veranderd was tot: Samenlezen doe je niet alleen. Een historisch overzicht werd gegeven door archivaris Huib Uil. „Wat. wij nu de PZC verwijten, deden we zelf ook eens." In 1889 lijfde de Zierikzeesche Nieuwsbode aartsvijand De Zierikzeesche Courant in. „Ere wie ere toekomt. Na hon derd zoveel jaar is nog steeds te lezen dat de Zierikzeesche Courant is opgenomen in de Nieuwsbode. Ik geef u te raden hoelang het ditmaal zal duren." Op het laatst werd de columnist Marzas ge vraagd de gezamenlijke slotliederen te diri geren. Vooraf maakte hij onder gejuich bekend zijn collega Wullum en hij voortaan te lezen zou den zijn in de Extra-editie van woensdag. „Daarin zal de Nieuwsbode-nestgeur nog te ruiken zijn". Van het bekende lied „We zijn er nog" waren de woorden veranderd in „We zijn niet meer" De „Ode aan de bode", waarvoor de heer Beethoven speciale toestemming had gege ven, veroorzaakte een golf van ontroering. Een rijtoer door de stad vormde de afsluiting van het gebeuren. I 1 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5