Medisch helikopter nodig Brandweerkorpsen goed op dreef met hogedrukblussen Aanleg rotonde start binnenkort Zeelandkaart niet meer op te laden Activiteiten uit koker Oosterlands Fanfare Veertig asielzoekers de lucht in met VCHa 4 AGENDA Kruising Kerkwerve aangepakt In kader van 100-jarig bestaan Om sociaal-maatschappelijke redenen Nog te gebruiken tot eind 1998: Raad van Bestuur wil kraamaf deling definitief sluiten Installatie van Seniorenraad Disco CJV Oosterland door naar gewestelijke wedstrijd MAANDAG 27 APRIL 1998 NR 26372 3 KIPFILET PANKLAAR naturel, India of Bali met toegevoegd water 1A99 NU5t' NU 1W» CD> KNAKWORST OF COCKTAILWORST Ï?Q blik 400 gram I J NU Ainbiedrngw geWig vjn mj 27 apri l/m u 2 mei 1' MP Sewn BV tH 035-5483333 ELKE DAG GOED NIEUWS KERKWERVE - Rond 11 mei wordt een begin ge maakt met de aanleg van de rotonde op de kruising Heuvelsweg - Kakkersweelweg bij Kerkwerve. Het karwei moet rond 24 juli zijn afgerond. In de tussenliggende periode zal de kruising een aantal da gen gesloten zijn voor ver keer - met uitzondering van bromfietsers en voetgangers. Aannemer Lintzen voert de klus uit. Mensen die vragen hebben over de aanleg of be nieuwd zijn hoe de rotonde er uit gaat zien, kunnen een af spraak maken voor de spreekuren die door de Land inrichtingscommissie Schouwen-Oost worden ge houden. Spreekuur Het eerste spreekuur staat ge pland woensdag 29 april van 15.00 tot 19.00 uur. Het twee de spreekuur vindt plaats donderdag 7 mei van 9.00 tot 13.00 uur. Beide bijeenkom sten staan gepland in het dorpshuis van Kerkwerve. Een half jaar later dan ge pland wordt de rotonde, die door velen als urgent werd beschouwd, alsnog aange legd. Zowel het voorberei dingstraject als de uitvoering worden gecoördineerd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Vijftig procent van de rotonde wordt betaald door de provincie en vijftig pro cent komt voor rekening van de landinrichtingscommissie. OOSTERLAND - In het kader van het 100-jarig be staan van Oosterlands Fanfare staan een aantal eve nementen op het programma van de vereniging. Donderdag 30 april geeft de fanfare in samenwerking met de plaatselijke Christelijke Gemengde Zangverenging VZOS een Oranjeconcert in de sporthal aan de Dr. Schut terstraat in Oosterland. Er wordt zowel gezamenlijk als afzonderlijk opgetreden. De toegang tot het concert, dat om 19.30 uur begint, is gratis. Concerten De maand mei is de Eilande- lijke Muziekmaand. Verdeeld over drie opeenvolgende za terdagen worden concerten van circa 30 minuten gegeven, steeds verzorgd door een an der eilandelijk korps. Deze concerten staan gepland op de zaterdagen 2, 9 en 16 mei in dorpshuis Oosterhof aan de Sint Joostdijk. Voorafgaand aan deze concerten vindt een muzikale rondgang door het dorp van de drumbands plaats. De majorettenkorp- sen uit Zierikzee en Brou wershaven treden op voor het dorpshuis. De toegang tot de concerten is gratis. Alle eilan- xdelijke verenigingen nemen deel aan de Eilandelijke Mu ziekmaand. HARTSTICHTING ZONNEMAIRE - De collecte van de Hartstichting in Zon- nemaire heeft 760 gulden om gebracht. In Serooskerke werd 556 gulden bij elkaar ge collecteerd. In Scharendijke bracht de collecte 1688,10 gul den op. HAAMSTEDE - De zweef-VliegClubHaamstede (VCHa) neemt veertig kinderen uit het Asielzoe kerscentrum (AZC) in Burgh-Haamstede mee de lucht in op zaterdag 16 mei. De vliegclub heeft deze ac tie niet op touw gezet om nieuwe leden te werven, maar uit sociaal-maat schappelijke overwegingen. Kinderen op basisschool leeftijd en van verschillen de nationaliteiten worden begeleid door Vluchtelin genwerk en wellicht door enkele ouders. Om 11.00 uur wordt verzameld op het vliegveld. Na een eerste kennismaking, een rondlei ding en uitleg gaan de kin deren de lucht in. Oordeel VCHa heeft er bewust voor gekozen geen oordeel te vel len over de rechtmatigheid van het verblijf van de ou ders van de kinderen in Ne derland. De leden gaan er vanuit dat de kinderen hoe dan ook geen schuld hebben aan de omstandigheid waar in ze verkeren. Omdat voor deze doelgroep om budge- taire redenen weinig kan worden georganiseerd, ho pen de vliegclubleden dat er meer clubs of organisaties in dit 'gat' zullen springen zodat meer voor deze kinde ren kan worden georgani seerd. Bovendien, zo schrijft VCHa in haar persbericht, zijn contacten binnen de Ne derlandse samenleving van essentieel belang om een snelle integratie mogelijk te maken. ZIERIKZEE - De Zeelandkaart kan vanaf 1 mei niet langer worden opgeladen in de telefooncellen van KPN Telecom. Het saldo van een opgeladen Zeeland- kaart is nog tot 1 januari 1999 te gebruiken bij betaal automaten voorzien van het Zeelandkaart-logo. Alle houders van de oplaad bare Zeelandkaart hebben in de afgelopen, maanden een vervangende chipperkaart aangeboden gekregen in de vorm van een smart scope- kaart van KPN of een giropas van de Postbank. Deze chip- perkaarten zijn per direct te gebruiken, zowel in Zeeland als in de rest van Nederland. Geschikt Een groot aantal betaalappa- raten van de Zeelandkaart wordt in de loop van dit jaar geschikt gemaakt voor het ge bruik van Chipper en Chip knip. De parkeerautomaten in Vlis- singen, Middelburg* Dom burg en rond het Veerse Meer worden nog voor de zomer aangepast zodat zij beide kaarten accepteren. In de ZWN-bussen kunnen Chipper en Chipknip vanaf oktober 1998 worden gebruikt. Van 1 januari 1999 kan de Zeeland kaart alleen nog worden ge bruikt in de telefooncellen van KPN Telecom. Maandag 27 april Zierikzee Inspraakbijeenkomst Jeugd- nota gemeente Schouwen- Duiveland. MFC. 19.30 uur. Brouwershaven Vergadering adviescommis sie AIZ. Stadhuis. 19.30 uur. Dinsdag 28 april Zierikzee Fietstocht senioren. Vertrek vanaf sportpark Den Hogen Blok. 13.30 uur. Jaarvergadering PCOB in De Veste. 14.15 uur. Brouwershaven Commissievergadering Ex terne Contacten in stadhuis. 19.30 uur. Nieuwerkerk Bijeenkomst kiesvereniging SGP in verband met 75-jarig bestaan. Gebouw Salem. Mo lenstraat. 19.45 uur. Woensdag 29 april Zierikzee Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Optreden van Senioren or kest Zeeland voor de Anbo in de Harmonie aan de Kaerse- makerstraat. 14.30 uur. 'De Russische Oranje', solo toneel door Nel Kars. Theater Mondragon. 20.00 uur. Brouwershaven Vergadering adviescommis sie GGZ/OW en MIL. Stad huis. 19.30 uur. Bruinisse Informatieavond borstvoe ding; kraamtijd. Bij Diana Ista, Dijkstraat 10. 20.00 uur. Vrijdag 1 mei Zierikzee Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 19.30 uur, Dreischor Voorjaarsschikking maken bij Liesbeth Giltay. Molenweg 15.19.30-21.30 uur. Zaterdag 2 mei Zierikzee Politieke markt onder de Beuze in Zierikzee. 10.00 tot 12.30 uur. Burghsluis Nationale Reddingbootdag. Haventje 10.00 tot 16.00 uur. Burgh-Haamstede Open dag AZC. Hogeweg 55. Van 14.00 uur. Brouwershaven Vlooienmarkt. Tonnenmaga- zijn. 9.30-16.30 uur. Ellemeet Grote rommelmarkt van OBS 't Meetje op het school plein, Van 9.00 tot 14.00 uur. Zondag 3 mei Brouwershaven Wildekind door Rijn en Trijn. Tonnenmagazijn. 15.00 uur. Dinsdag 5 mei Westenschouwen Avontuurlijke boswande ling. Boswachterij. Vanaf Ex- cursieschuur. 10.00 uur. Zaterdag 9 mei Zierikzee Landelijke Fietsdag met een bezoek aan boerederij De Stelle van W. Kuyper te Ou- werkerk. 10.00 tot 16.00 uur. Open repetitie Kunst en Eer. Kaersemakerstraat 32. 14.00 tot 16.00 uur. Jazzavond met swingkwintet Remake en duo Jazznamm. Theater Mondragon. 20.00 uur. Dinsdag 12 mei Zierikzee Fietstocht senioren. Vertrek vanaf sportpark Den Hogen Blok. 13.30 uur. Burgh-H aamstede Dagreis naar Breda en Waal wijk. Vertrek bushalte. NVvH. AH Burgh om 7.45 uur. Woensdag 13 mei Zierikzee Kreaclub Lichtboei. MFC. 14.00 uur. Donderdag 14 mei Zierikzee Algemene ledenvergadering kinderboerderij de Punt. Dagcentrum Brugzicht, Scheldestraat. 19.30 uur. Vrijdag 15 mei Zierikzee Receptie ter ere van het 50-ja- rig bestaan Beter Wonen in de Vierschaar. 16.00 -17.30 uur. Jubileumconcert Cantare. Nieuwe Kerk. 20.30 uur. Verkeersroute De ploeg van Renesse in actie tijdens de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse TAS HD. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Wethouder P. Berrevoets - Ringelberg in stalleert vrijdag 8 mei de Se niorenraad Schouwen-Duive- land in het gemeentehuis in Zierikzee. De totstandkoming van de Seniorenraad is het resultaat van samenwerking van de CN V-Senioren, de FN V-Uit keringsgerechtigden en Ou deren, de Protestants Christe lijk Ouderenbond, de Stich ting Vrijwilligers Overleg Zorgsector, het Comité Senio rendag, de gemeente Schou- wen-Duiveland en de stich ting Welzijn Ouderen. Al deze organisaties zijn verenigd in de Stuurgroep Ouderenbe leid. In een convenant wordt de status van de Senioren raad en haar relatie met het college van B&W verwoord en vastgelegd. len verschillende 'satellieten' zijn (in Zeeland drie, waar van één in Zierikzee). Deze ziekenhuizen zullen kwalita tief goede basis medische zorg moeten leveren, maar mogelijk ook bredere dienst verlening. Buijs denkt bij voorbeeld aan een herstel-af deling door nauwere samen werking met verpleeghuizen. Over de huidige stand van za ken in de gezondheidszorg toonde Buijs zich bezorgd. Er is een verschraling waar te nemen: wachtlijsten lopen op. Zo kan men bij een neuro loog of orthopeed pas na drie maanden terecht voor een af spraak. Voor verschillende specialismen kan een behan deling dan vaak nog meer dan een jaar op zich laten wach ten. Ook noemde hij schrij nende voorbeelden uit de ver zorgingstehuizen: maximaal eenmaal per week onder de douche, 's nachts twee zusters op 170 mensen. Hij zei onder de indruk te zijn van de werk nemers in de gezondheids zorg, die ondanks de hoge werkdruk en de lage beloning vaak met een enorme motiva tie en betrokkenheid bezig zijn. 5. Buijs, derde op de CD A-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen: „Het thuisbevallen op Schouwen-Duiv eland moetblijven." (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - „Bij het ziekenhuis in Zierikzee moet permanent een medisch helikopter gestationeerd worden." Aldus reageerde S. Buijs, CD A-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen vrijdag op het besluit van de Raad van Bestuur van de Oosterschel- de Ziekenhuizen de kraamafdeling in Zierikzee de finitief te sluiten. Buijs, tot en met vorige week donderdag zelf huisarts in Goes, sprak vrijdagavond in het MFC in Zierikzee voor een verkiezingsbijeenkomst van het CDA. Buijs zei het signaal van de huisartsen op Schou- wen-Duiveland met hun be sluit geen thuisbevallingen meer te verrichten uit vrees voor onvoldoende opvang bij complicaties volledig te on derschrijven. Landelijke richtlijnen en het ontbreken van voldoende financiën ma ken het instandhouden van kwalitatief goede kraamzorg in Zierikzee onmogelijk. Buijs betreurt deze ontwik kelingen en het besluit dat de Raad van Bestuur vrijdag heeft genomen. Om thuisbe vallingen op Schouwen-Dui- veland mogelijk te houden, pleitte hij voor het statione ren van een medisch helikop ter. Zowel Goes als Rotter dam (Dijkzigt, Sophia) zijn hierdoor heel snel bereik baar. „Tevens kan deze heli kopter in het zomerseizoen ingezet worden voor ongeval len/calamiteiten op Schou- wen-Duiveland met de dan aanwezige verkeersproble men," aldus Buijs. Toekomst Hij verwacht dat het zieken huis in Zierikzee in de toe komst behouden kan blijven. Mede het grote aantal verblij- venden op Schouwen-Duive- land in het zomerseizoen dient daarbij als argument. Als verzorgingsgebied voor het ziekenhuis dient, volgens de CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer, niet alleen gekeken te worden naar de ruim dertigduizend inwo ners, maar ook naar de vele tuinduizenden gasten. Zijn visie op lange termijn (in 2030) voor de gezondheids zorg is dat er in Nederland 7 a 8 academische ziekenhuizen blijven, circa 25 grote volle dig geoutilleerde ziekenhui zen met 500 a 600 bedden, waarvan één in Zeeland. Rondom de ziekenhuizen zul- Naast de zorg in het algemeen en de zorg op Schouwen-Dui- veland kwamen ook nog en kele andere onderwerpen aan de orde, zoals de verkeersrou te Bruiriisse-Zierikzee-Goes. Buijs verwees naar de directe relatie tussen werkgelegen- heid-economische groei-be- reikbaarheid. „Die relatie moet gerealiseerd worden door met prioriteit de knel punten sluis Bruinisse en sluis Kats aan te pakken," al dus Buijs. Verder liet hij er geen twijfel over bestaan, dat de CDA-fractie in de Provin ciale Staten zich sterk verzet tegen de voorgenomen ver smalling van de Zeelandbrug. Als oud-inwoner van Brou wershaven sprak hij over zijn betrokkenheid bij Schouwen- Duiveland en zegde hij toe dat deze regio straks als Tweede Kamerlid op zijn bij zondere aandacht mag reke nen. ZIERIKZEE - Bij het CJV in het gebouw de Driehoek in Zierikzee vindt zaterdag avond 2 mei een disco-avond plaats voor de jeugd van Zie rikzee. Jongens en meisjes in de leef tijd van 6 tot en met 14 jaar zijn welkom in de grote zaal van het gebouw vanaf 19.30 uur. De entree is gratis en consumpties en versnaperin gen kunnen tegen een redelij ke prijs worden gekocht. Er wordt geen alcohol geschon ken. Ouders en andere be langstellenden zijn eveneens welkom een kijkje te nemen. De disco duurt tot 22.00 uur. Advertentie BROUWERSHAVEN - De brandweerkorpsen op Schouwen-Duiveland kunnen goed uit de voeten met het hogedrukblussen. De snelheid dient nog wat ver groot, maar de verrichtingen voldoen aan de eisen, die in de klasse TAS HD gesteld worden. Dat was de mening van de ju ryleden zaterdag na afloop van de provinciale brand weerwedstrijden in Brou wershaven. Het was voor de eerste keer dat er op Schou wen-Duiveland een wedstrijd in de TAS HD klasse werd ge houden. Tot nu toe werden er alleen wedstrijden in de klas se I LD, oftewel het lagedruk- blussen gehouden. Verschil is dat bij het gebruik van hogedruk gebruik wordt gemaakt van een direct be schikbaar eigen waterreser voir en bij lage druk eerst een aansluiting gemaakt moet worden op brandkraan of open water. Er namen dertien ploegen deel. Winnaar werd de ploeg Vlissingen II met 1310 pun ten, de tweede plaats was voor de ploeg van Oosterland met 1288 punten en de ploeg van Koudekerke bezette met 1278 punten de derde plaats. Deze drie eerste plaatsen ge ven recht op deelname aan de gewestelijke wedstrijden op zaterdag 20 juni in Nieuw- dorp. Van de overige deelnemende Schouwen-Duivelandse ploe gen eindigde Zierikzee als vierde met 1266 punten. Brui nisse werd vijfde met 1258 punten. Scharendijke (1256) en Renesse (1168) eindigde re spectievelijk op de zesde en achtste plaats. Haamstede werd negende met 1164, Drei schor elfde met 1136 punten. Kerkwerve eindigde op de laatste plaats met een pun tentotaal van 1000. Opdracht Opdracht was het blussen van een brand in een verbou- wingspand aan de Haven ZZ nummer 19. Op de bovenver dieping was brand ontstaan in een verzameling bouwma terialen. Een beginnende brand dus, die zich snel dreig de uit te breiden. In het pand bevonden zich nog twee slachtoffers. Een bouwvak ker die via de achterzijde van het pand tevergeefs een po ging deed weg te komen en een man, bedwelmd door de rook in de kamer waar de brand woedde. Snel handelen was van het grootste belang, temeer daar het vuur al doordrong tot de vliering van het pand. „Geen opdracht met valkui len," volgens wedstrijd C. Mol uit Baarland. Zaak was het wel zo snel mogelijk toe gang tot het pand te verkrij gen, de hogedrukspuit in te zetten en de slachtoffers in veiligheid te brengen. Wat dat laatste betreft was het allemaal prima in orde, volgens de juryleden_.De slag kracht, waarmee de brand te lijf wordt gegaan, dient ech ter bij sommige ploegen nog wat verbeterd te worden. Sneller naar binnen en wat eerder die eerste hogedruks- traal presenteren, moet mo gelijk zijn, volgens de jury. „Het zijn kanttekeningen in de marge," zegt Mol, want al le ploegen voldeden aan de ei sen, die tijdens een dergelijke wedstrijd gesteld kunnen worden. Nummering1 Het feit, dat aan de Haven ZZ in Brouwershaven doorlo pend genummerd wordt in plaats van alleen even of one ven, leverde voor sommige ploegen een extra probleem pje op om het betreffende pand te vinden. Op het moment dat de ploeg van Bruinisse gereed stond om aan te treden, kwam er een algemeen alarm binnen voor twee vermiste duikers bij de Zuidbout in Ouwer- kerk. De brandweer van Bruinisse trok erop uit en de de ploeg van Goes nam de wedstijdplek over. Eer de brandweer arriveerde waren de duikers echter al weer te recht en derhalve kon de ploeg uit Bru later op de mid dag alsnog aan de wedstrijd deelname. Aangeslagen wa ren de Bruenaren daar niet van, getuige de verdienstelij ke vijfde plaats met 1258 pun ten. F. Pijnenborgh, commandant van de brandweer Schouwen- Duiveland liet desgevraagd weten, dat het bij deelname aan dit soort wedstrijden niet alleen gaat om de beste resu- laten, maar ook om de leden ervaring op te laten doen om onder spanning hun werk te doen. Welk element prioriteit krijgt, is bepalend voor de sa menstelling van de wedstrijd- ploeg. I 1 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3