Politie wil meer geld Zwevende kiezer heeft voorkeur voor de PvdA Vijf gewonden bij voetbalrel Alkmaar Denemarken getroffen door massale staking Vrouw van Dutroux had ook kunnen ontsnappen Aantal gevallen van geelzucht verdubbeld Half miljoen legt werk neer Alleengelaten in de lift Politie verricht 20 arrestaties MOORDENAAR WATERSTANDEN Jaarlijks een miljard extra van het volgend kabinet Sociaal-democraten kunnen 55 zetels halen Uitleg over cijfers geweigerd Gesprek werkgevers en bonden zorg afgebroken Vooral Rotterdam en Den Haag Directeur sociale dienst Rotterdam LAAT ZE L05 J Geld toe voor zielige inbreker ZIERIKZEESCHE KS NIEUWSBODE ia zierikzeesche nieuwsbode KOPENHAGEN (RTR/DPA) - Naar schatting een half miljoen werknemers zijn maandag in Denemar ken in staking gegaan. Het is een gevolg van het ern stigste arbeidsconflict in dertien jaar tijd. In het weekeinde is in Dene marken op grote schaal onder meer voedsel en brandstof ge hamsterd uit vrèes voor te korten. Vooral het vervoer zal naar verwachting door de staking wórden getroffen. De lucht vaartmaatschappij SAS heeft in Kopenhagen alle vluchten afgelast. Treinen rijden wel, omdat de Deense spoorwegen een staatsbedrijf zijn en over heidspersoneel niet bij de sta king betrokken is. De regering van premier Ras mussen bemoeit zich niet met het conflict, omdat het zich toespitst op onenigheid tus sen de leiding van de Deense vakbondsorganisatie LO, hun leden en de particuliere werkgevers. Hans Jensen, voorzitter van de LO, kondigde zondag aan dat de staking mogelijk tus sen de twee en drie weken zal duren. Hij verweet de werk gevers dat ze weigeren terug te keren naar de onderhande lingstafel. Vakantiedagen Het conflict gaat vooral over vakantiedagen. De LO had een pakket met de werkge vers opgesteld, maar de leden verwierpen dit vervolgens in een stemming. Het Deense werkvolk eist een zesde week betaalde va kantie en die staat niet in de ontwerpovereenkomst met de werkgevers. BRUSSEL/NEUFCHATEAU (ANP) - Michèle Mar tin, de vrouw van Mare Dutroux, had enkele weken geleden ook al de mogelijkheid om te ontsnappen uit het justitiepaleis in Neufchateau. Zij werd korte tijd alleen ge laten door twee rijkswach ters die haar begeleidden. Een conciërge heeft boven dien gezien dat zij alleen in de lift moest stappen. Martin had zich op dat mo ment zonder al te grote pro blemen uit de voeten kunnen maken. Zij was toen wel ge boeid. Dit melden maandag de Belgische dagbladen De Standaard en Het Nieuws blad. Procureur Bourlet (hoofdoffi cier van Justitie) in Neufcha teau heeft al geklaagd over de geringe rijkswachtbegelei ding op drukke dagen. Het plaatselijke rijkswachtkorps zegt dat er niet genoeg midde len zijn om meer dan twee mensen in te zetten voor de bewaking van verdachten die in Neufchateau hun dossiers komen inkijken. Aftreden Bourlet is hoofdverantwoor delijke voor de bewaking in Neufchateau. In België gaan stemmen op dat hij moet af treden, evenals onderzoeks rechter Connerotte. Deze be sloot in 1996, toen hij nog de leiding had over het onder zoek, dat Dutroux altijd naar het justitiepaleis moet komen om zijn eigen dossier in te zien. Ook rijkswachtgeneraal De Ridder en procureur Thily uit Luik worden door de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Tobback onder druk gezet om vrijwillig op te stap pen. ALKMAAR (ANP) - Bij rellen in de binnenstad van Alkmaar zijn zondagavond zo'n driehonderd jonge ren slaags geraakt met de politie. Agenten waren daarbij genoodzaakt waarschuwingsschoten te los- In totaal raakten vijf mensen gewond, onder wie vier poli tieagenten. Omstreeks half twee had de politie twintig aanhoudingen verricht en was gespannen situatie onder controle. De onrust ontstond na het kampioensfeest van AZ, dat zondag kampioen werd in de eerste divisie door een 1-1 ge lijk spel bij ADO Den Haag. Na een feestelijk onthaal van de Alkmaarse voetballers op het Waagplein, dat rustig ver liep, bleef een groep van twee- tot driehonderd aan hangers achter. Deze groep begon met het stoken van vreugdevuurtjes, maar al snel werden ramen ingegooid en braken vechtpartijen uit. Toen de politie wilde ingrij pen, trokken de relschoppers stenen uit de straat en beko gelden daar de agenten mee. Vier agenten werden door rondvliegende stenen ge raakt en moesten naar het Medisch Centrum Alkmaar voorbehandeling. Zij konden daarna het ziekenhuis verla ten. Over de toestand van de vijfde gewonde was bij de po litie niets bekend. Hij zou door een raam zijn gegooid en door glasscherven diverse verwondingen hebben opge lopen. Drankgebruik De politie zette circa tachtig mensen in, onder wie honden geleiders en ME'ers. De poli tie vermoedt dat overmatig drankgebruik een voorname rol heeft gespeeld bij de rel len. Aan het Waagplein, waar het kampioensfeest werd ge houden, bevinden zich tal van kroegen en cafe's. JAKARTA (AFP) - Een Indo nesische magiër heeft maan dag de doodstraf gekre gen,omdat hij 42 vrouwen heeft vermoord. De 47-jarige Ahmad Suraji vermoordde de vrouwen, om dat zijn overleden vader hem in een droom had beloofd dat hij bovennatuurlijke krach ten zou verkrijgen als hij ze- ventig-vrouwen zou doden. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-mctcocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 28 april 05.50 169 11.40 -162 18.15 168 23.55 -147 ROOMPOT BUITEN 28 april 03.45 201 10.10 -174 16.10 198 22.30 -157 BRUINISSE 28 april 06.20 177 11.35 -172 18.50 181 WEMELDINGE 28 april 05.40 199 11.40 -179 18.10 196 Springtij: 28 april Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 DEN HAAG (ANP) - Het volgend kabinet moet jaar lijks ruim 1 miljard gulden extra uittrekken voor de politie. Dit geld is nodig om de korpsen met vijfdui zend agenten uit te breiden en de kwaliteit van de po litiezorg te verbeteren. Het korpsbeheerdersberaad, het hoofdofficierenberaad en de raad van hoofdcommissa rissen vragen het nieuwe ka binet duidelijke en verant woorde keuzes te maken. De inhoud van het politie werk en de veiligheid van de burger moeten de komende vier jaar centraal staan, stel len de drie raden in een brief aan de toekomstige kabinets informateur. De politie heeft het extra geld ook nodig om de organisatie van de verschillende korpsen verder te verbeteren en om de ingezette daling van de crimi-* naliteit door te zetten. De drie raden willen zich de komende jaren vooral richten op de aanpak van criminali teit onder bepaalde groepen jongeren en een betere contro le van wapenbezit. De organi saties willen verder de (zwa re) criminaliteit bestrijden door het versterken van de re cherche en het zoeken naar nieuwe opsporingsmethoden. Ook verkeershandhaving krijgt prioriteit. Buurtposten Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk gaan experi menteren met buurtposten voor veiligheid". Buurtpoli- tie en andere toezichthou ders, buurtjustitie, kinderbe scherming en jeugdzorg moe ten daarin samenwerken om de veiligheidsproblemen op te lossen, zei PvdA-leider Kok zondag tijdens een ver kiezingsbijeenkomst van zijn partij in Maastricht. De PvdA wil aan het begin van de volgende kabinetspe riode met twee of drie van dergelijke posten ervaring opdoen. Als die succesvol zijn, moeten alle buurten in de grote ste den over buurtposten gaan beschikken. Kok sloot zich verder aan bij aanbevelingen op het gebied van veiligheid van het PvdA- Kamerlid Van Heemst. Daar bij gaat het onder meer over de invoering van „buurtpoli- tie", die 24 uur per dag aan spreekbaar moet zijn. Prestaties Tot slot wil Kok harde af spraken maken met politie korpsen over hun prestaties voor de toekomst. De realise ring van de streefcijfers die daarbij op papier worden ge zet, kan meewegen bij de ver deling van extra politiebud getten. PvdA-leider Wim Kok kan bij het totale electoraat op de meeste steun rekenen (Archieffoto) HILVERSUM (ANP) - De zwevende kiezers in Ne derland hebben een voorkeur voor de PvdA. In to taal is de vaste aanhang van de PvdA goed voor 28 zetels in de Tweede Kamer. Daarnaast zorgen de twijfelaars nog eens voor mogelijk 27 zetels. Dat brengt het totale potentieel van de PvdA op 55 ze tels. Dat blijkt uit een onderzoek naar de zwevende kiezer dat bureau Intomart heeft uitge voerd in opdracht van de ac tualiteitenrubriek Netwerk. De WD komt uit op een mo gelijk aantal zetels van 45. Daarvan behoren 27 zetels tot de vaste kern. De kiezers die nog niet zeker weten of ze op de VVD of een andere par tij stemmen, kunnen de par tij 18 zetels opleveren. Bij het CDA bestaan 15 ze tels uit het vaste potentieel in de Kamer. Met de twijfe laars erbij gerekend komen de christen-democraten mo gelijk op 32 zetels. Opval lend is dat de waardering voor CDA-lijsttrekker De Hoop Scheffer in de afgelo pen maanden onder de ach terban sterk is gestegen. In februari beoordeelde de ge middelde CDA-stemmer de leider van de partij nog met een 6,5. De vaste kiezers van het CDA geven hun lijsttrek ker nu een 7,2 voor zijn werk. Bij het totale electoraat kan PvdA-leider Kok op de meeste steun rekenen. Hij krijgt van de kiezers een 7,6. Bolkestein wordt beoor deeld met een 6,3 en De Hoop Scheffer krijgt een 5,9 van alle stemmers samen. Kok was vrijdag de grote winnaar van het tv-debat met WD-leider Bolkestein. Uit onderzoek door NSS, in opdracht van RTL Nieuws, blijkt dat een meerderheid van de kijkers Kok geloof waardiger en overtuigender vindt dan Bolkestein. Kok kreeg 59 procent achter zich, Bolkestein 17 procent. Afgenomen Het aantal zwevende kiezers is sinds begin dit jaar overi gens afgenomen. Ongeveer 38 procent van de mensen die op 6 mei naar het stemhokje moeten, weet nu nog niet op welke partij ze gaan stem men. Dat is 10 procent min der dan begin dit jaar. UTRECHT (ANP) - Het gesprek tussen de vakbon den en de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) over de zorg-CAO's is maandag al na twintig minuten afgebroken. Volgens de bonden weigerde de NZf nadere uitleg te geven over de cijfers. Het gesprek was bedoeld om duidelijkheid te ver schaffen over de situatie. De bonden zijn woedend over de houding van dé NZf, die de werkgevers in de zorginstellingen vertegen woordigt. „Wij begrijpen niets van de werkgevers. Zij wijzigen keer op keer hun beleid. Aan de ene kant willen ze de grootst mogelijke onder handelingsvrijheid, maar tegelijkertijd leggen ze alles bij het kabinet neer", zegt A. Wirtz, CAO-onderhande- laar namens de gezamenlij ke bonden. Hij had geen zin om maan dagochtend naar het ver haal van de werkgeverskoe pel te luisteren. „De ene dag zeggen ze dit, de volgende dag weer wat anders. Vol gens mij begrijpen de leden van de NZf ook niet waar hun bestuur nu mee bezig is." Vorige week meldde de NZf dat er niet onderhan deld kan worden over loons verhoging zolang het kabi net niet meer geld beschikbaar stelt. De NZf en het kabinet willen dit conflict voorleggen aan een arbitragecommissie, de zo genaamde commissie-Van Voorden. Tot die tijd wei gert de NZf de bonden inza ge te geven in de cijfers. Lang Een woordvoerder van de gezamenlijke vakbonden vreest dat de route via de commissie-Van Voorden lang zal duren. „Het gevaar is groot dat het over de ver kiezingen wordt heengetild. Wij willen graag vóór 6 mei duidelijkheid." BILTHOVEN (ANP) - Steeds meer mensen lopen he- patitits A (geelzucht) op. Vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar, is het aantal dit jaar verdub beld. Vooral in Rotterdam en Den Haag nam het aan tal besmettingen toe. Dit blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu (RIVM). In de eerste 13 weken van 1998 registreerde het RIVM 469 gevallen van geelzucht. De meeste mensen liepen de ziekte op in Nederland. In het najaar registreert het RIVM altijd een piek van infecties opgelopen in met name Tur kije en Marokko. Wat de oorzaak van de hepati- tis-A-explosie is, weet het RIVM niet. Het instituut sluit niet uit dat een betere regis tratie één van de redenen is voor het toegenomen aantal bekende gevallen. Overdraagbaar Hepatitis A is overdraagbaar via besmet voedsel en bloed. Koorts, vermoeidheid, bra ken en een pijnlijke lever zijn symptomen van geelzucht. ROTTERDAM (ANP) - Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft M. Masthoff voorgedra gen als nieuwe directeur van Sociale Zaken en Werkgele genheid. Woensdag beslist de gemeen teraad over de voordracht. De kandidatuur van Mast hoff, nu nog directeur van de sociale dienst in Zwolle, lekte twee weken geleden al uit. Masthoff wordt de definitie ve opvolger van J. Krosse, die vorig jaar moest opstappen vanwege vermeend onterech te declaraties. Als de gemeen teraad akkoord gaat, treedt Masthoff op 15 juni aan. AARDVERSCHUIVING MOSKOU (DPA) - Bij een aantal aardverschuivingen in Tadzjikistan zijn negentien mensen om het leven geko men. Zestien raakten ge wond. Zeker 400 dorpsbewo ners in het Oosten en Zuiden van de voormalige Sovjet-re- publiek zijn dakloos gewor den. Een aantal dorpen is geë vacueerd uit voorzorg voor nieuwe aardverschuivingen als gevolg van zware regen val. Suske en Wiske "de vogels der goden' door Willy Vandersteen Jullit helm de zeldzeemste tegels 'uil hit woud, dieren die mei ui hier ren bedreigd z]n Verwachting t/m vrijdag 1 mei WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 20% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 17 graden Windkracht z.oost 4 Donderdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20% Min.temp. 7 graden Mid.temp. 20 graden Windkracht oost 4 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 40% Min.temp. 9 graden Mid.temp. 21 graden Windkracht n.oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 28 april Zon op 06.16, onder 20.57 Maan op 07.57, onder 23.30 Eerste kwartier: 3 mei HET WEEROVERZICHT DE BILT - De temperatuur zit in de lift. Morgenmiddag wordt het ongeveer 16 graden en tegen het einde van de week komt de middagtemperatuur in de buurt van 20 graden. Bovendien kunnen we de komende dagen reke nen op meer zon dan de afgelopen dagen en minder neerslag. Komende nacht is het droog en klaart het op; hier en daar kan mist ontstaan en de minimumtemperatuur ligt rond 7 gra den. Waaien doet het vannacht nau- welijks. Morgen overdag staat er een zuidwestenwind die toeneemt tot matig. De zon schijnt geregeld, maar in de middag kunnen ook enkele bui en ontstaan. Woensdag houden we het dankzij een rug van hogelucht-. druk waarschijnlijk droog. Ook op* Koninginnedag blijft het meest droog in ons land. Daarna komt van het zui den uit een storing opzetten met als gevolg een verhoogde buienkans. GRONINGEN (ANP) - Een betrapte inbreker in Groningen mag van geluk spreken. Dit weekeinde werd hij gegrepen door de twee be woners van het huis waarin hij was binnenge slopen om cd's te stelen. Maar het stel liet hem gaan en gaf hem uit mede lijden ook nog vijftig gul den cadeau. Het genereuze tweetal, te rug van een avondje stap pen, hoorde gestommel in het toilet en trof daar de indringer aan. Zijn rug zak puilde uit van de cd's, die hij zojuist uit de huis kamer had weggegrist. Schuldbewust gaf de man de buit zonder morren te rug. Eveneens vrijwillig leverde hij ook nog zijn identiteitsbewijs in. Volgens de bewoners maakte de inbreker een „zwakke indruk", waar door ze medelijden met hem kregen. Enkele uren later belde het koppel toch maar de politie. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld fe worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur - Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. ..Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 171/8% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2