Programma Schouwen overvol Bruse Boys pakt op slotdag titel Jeugdbrandweer Bru viert jubileum met wedstrijddag Sportvrouw van het Jaar JOHAN BOOT GRASZODENKWEKERIJ DruMa-f estival komt opnieuw in Zierikzee LhO Gazons Recreatie terreinen Kunst Eer als organisator Zeeland nu Voortvarend Omgekomen bij bedrijfsongeval DIEFSTAL Motorrijder ernstig gewond Zeemanspot in actie Beslissingswedstrijd Zierikzee IKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 27 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26372 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Bernhardstraat 16, 4328 BS Burgh-Haamstede Telefoon 0111-651447, 06-53164828 Kwaliteit in graszoden: mooi sterk en egaal. In de natuur voelt de mens zich beter, eenvoudiger en meer waar. Vosmaer Zonnige perioden HET WEER Vannacht opklaringen en kans op mist. Overdag perioden met zon en in de middag enkele buien. Min. temp. omstreeks 7 graden, middagtemp. ongeveer 16 graden. Wind vannacht zwak en veranderlijk, overdag geleidelijk matig, kracht 3, uit zuidwestelijke richtingen. 3 HELIKOPTER Medisch helikopter op Schouwen-Duiveland noodzaak volgens CDA-kamerkandidaat. 4 VOOROORDELEN Turkish Delight lachend ten strijde tegen vooroordelen. 5 SCHOOLPROJECT Kunst en Eer naar school met trommels, schudblikken en rasp-rupsen. 9 SPORTKAMPIOENEN Schouwen-Duivelandse sportkampioenen gehuldigd tijdens feest in Onderdak. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - Het startsein voor de derde Zeeland Natuurmaand wordt dit jaar gegeven op zaterdag 30 mei. Dat wordt verricht door gedeputeerde J. van Zwieten. Hoewel tal van activiteiten op Schouwen- Duiveland vorig jaar wegens gebrek aan belangstel ling niet doorgingen, is het programma voor dit jaar op Schouwen wederom overvol. ZIERIKZEE - In Sportcomplex Onderdak in Zie rikzee vindt zaterdag 7 november voor de derde keer het DruMa-festival in Zierikzee plaats. In Sportcomplex Onderdak treden drumbands en majo- rettenkorpsen voor het voetlicht. De wedstrijden vallen onder reglemente ring van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Muziekverenigingen. Het festival wordt georgani seerd door de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzee. Verantwoordelij ken Patrick en Cor Struijk zijn al volop met het festi val bezig. Bekendheid Het evenement krijgt steeds vastere voet aan de Zeeuw se grond. Aan de hand van de nu al ontvangen inschrij vingen trekt de harmonie de conclusie dat de landelijke bekendheid van het DruMa- festival steeds groter wordt. Tal van deelnemers uit Zuid-Holland, Noord- Brabant en Utrecht hebben al van zich laten horen. Al leen uit de provincie Zee land is nog maar één deelne mer geteld. Gehoopt wordt dat met name Schouwen- Duivelandse korpsen zich nog inschrijven voor 1 au gustus. Dat het evenement gewaar deerd wordt blijkt uit het feit dat muzikanten die de voorgaande twee jaar mee deden ook nu weer van de partij zijn. Behalve drum bands hebben zich majoret- tenkorpsen, drumfanfare's en malletbands aangemeld. Gejureerd wordt door W. Laseroms uit Bosschen- hoofd en mevrouw S, Maas- Tielen uit Kruisland. Infor matie en inschrijving verloopt via telefoonnum mer: 416214. MIDDELBURG - De provin cie gaat in Den Haag campag ne voeren voor versterking van de Zeeuwse economie. Dit gebeurt onder de noemer 'Zeeland Voortvarend'. Het document Zeeland Voort varend wordt vanmiddag, maandag, gepresenteerd aan de pers. De leden van het college van Gedeputeerde Staten, met na me Bruinooge en Hennekeij, gaan met het document in de hand toonaangevende lande lijke politici en sleutelfigu ren op de ministeries benade ren. Dit alles met de bedoeling de Zeeuwse aangelegenheden hoog op de politieke aganda te krijgen voor de komende kabinetsperiode. ZIERIKZEE - De 51-jarige J. VV. Rcim uit Benschop is vrij dag in Zierikzee om het leven gekomen bij een bedrijfson- geluk. De man was op het dak van een stal aan de Straalweg bij Zierikzee bezig met het slo pen van golfplaten. Hij viel door een gat in het dak acht meter naar beneden. De man overleed ter plaatse. SCHARENDIJKE - Een 37-ja- rige Duitser deed bij de poli tie aangifte van diefstal van surfspullen. De spullen wer den gestolen vanaf de auto van de Duitser die gepar keerd stond aan de Dorps straat. ZIERIKZEE - Bij een ongeluk op de rotonde bij Zierikzee is zondagavond een 58-jarige motorrijder uit Zierikzee ern- stig gewond geraakt. De man naderde met zijn mo tor de rotonde vanaf de Lange Blokweg. Door nog onbeken de oorzaak kwam hij voor de rotonde in de berm en kwam vervolgens ten val. De motor kwam tot stilstand tegen een personenauto die over de ro tonde reed. De bestuurder, een 70-jarige inwoner van Zierikzee, kon een aanrijding niet meer voorkomen. De motorrijder raakte bij het ongeluk ernstig gewond. Na onderzoek in het Zweeds Ro de Kruis ziekenhuis in Zierik zee werd hij overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam. De politie heeft de exacte toe dracht van het ongeluk nog niet kunnen achterhalen. Mo gelijk is er volgens de politie een tweede motorrijder bij het ongeluk betrokken ge weest. De politie verzoekt eventuele getuigen van het ongeluk om contact op te ne men (414055). NEELTJE JANS - Reddings boot De Zeemanspot moest zondag in actie komen voor de Belgische motorkruiser De Zeeparel. Het fonkelnieuwe vaartuig - onder weg van Scheveningen naar de Roompotsluis - kreeg even buiten het Slijkgat pro blemen met de motor, die ove rigens nog maar vijftien draaiuren had. De schipper, die alleen aan boord was, luk te het niet deze later weer te starten. Via kanaal 16 alarmeerde de schipper de kustwacht die via de vuurtoren Ouddorp de be manning van de Stellendam- se reddingboot alarmeerde. De Zeemanspot haalde de Zeeparel even voorbij de ui terton van het Slijkgat op en bracht het scheepje naar de buitenhaven van Stellendam waar zij tegen vijven arri veerden. A ontwerp prepress drukkerij afwerking aflevering De Zeeland Natuurmaand kent dit jaar vier hoofdonder werpen: tuinen, natuur bij nacht en ontij, natuurlijk wa ter en de inlagen. Alle evenementen zijn ont staan uit een samenwerking tussen de natuur- en recre atiesector. Op Schouwen- Duiveland zijn dat er tussen 30 mei en 30 juni een kleine vijftig. De meeste program ma-onderdelen vinden plaats op Neeftje Jans en in de do meinen in de Westhoek. Kinderboerderij De Punt in Zierikzee speelt in op de start van Zeeland Natuurmaand op zaterdag 30 mei met een infor matiemarkt tussen 10.00 en 16.00 uur. Er wordt een de monstratie schaapscheren ge geven en er staan schoolbiolo- gische activiteiten op het programma. Vloedlijn Wandelen rondom de vloed lijn en excursies op Neeltje Jans prijken veelvuldig op het programma-overzicht. Wind, Noordzee en Ooster schelde zijn de elementen, die veel invloed hebben op het landschap en de leefgemeen schappen. Heel bewust is gekozen om de maand juni als Natuurmaand aan te wijzen. De natuur laat zich in deze maand van de mooiste kant zien. Er valt in die periode volop te genieten van de schorren, bloemdij- ken, polders, strand, duinen, inlagen en buitenplaatsen. Op de dinsdag- en donderdag avonden kan van 19.00 tot 21.00 uur onder leiding van een natuurgids een wande ling gemaakt worden door de meeuwenduinen en door de Boswachterij Westerschou- wen. De start vindt plaats bij het pompstation aan de Adri- 'aan van der Weijdeweg. Onder de titel 'te gast bij de vogels' wordt op de dinsdag middagen vanaf 13.30 uur een natuureducatieve fietstocht gemaakt langs de Schouwse inlagen. Op de woensdagochtenden tussen 8.00 en 10.00 uur wordt in het kader van een nachte- galenexcursie een wandeling gemaakt, tijdens welke de deelnemers volop kunnen ge nieten van van de nachtegaal en de spotvogels. In twee uur tijd kan men kennis maken met een veelheid aan bioto pen, zoals duinstruweel, bin- nenduinlandschap en zeedij ken. Op donderdagavond worden er avondrondritten per rij tuig door de Boswachterij Westerschouwen gemaakt. Indien er voldoende plaats is in het rijtuig mogen er ook honden mee met deze tocht. Op donderdagavonden kan onder leiding van een gids met ms 'Breeveertien' een ontdekkingstocht over de Oosterschelde worden ge maakt. Vanaf het dek valt zo wel de onderwaterwereld als het leven boven en langs de Oosterschelde mee te bele- Oud en jong zijn welkom tijdens het meifeest bij Kinderboerderij De Punt tijdens de start van Zeeland Natuurmaand. (Foto: Marieke Mandemaker) ven. Tot de weinige evene menten in Zierikzee behoort een bomen-stadswandeling op zaterdagmiddag 6 juni. Tijdens de wandeling door de stad worden wetenswaardig heden verteld over de bomen en het beheer van de bomen in de stad. Met een hoogaars kan op zon dag 7 juni een zeiltocht over de Grevelingen worden ge maakt, gecombineerd met een fietstocht over Schou wen-Duiveland. Natuurreservaat De Schelp- hoek vormt het decor voor de vollemaans wandeling, op vrijdagavond 12 juni van 21.30 tot 24.00 uur. Onder be geleiding van een natuurgids kan er tijdens déze wandeling gegriezeld worden. Er wordt gekeken naar uilen en de gids vertelt een leuk verhaal. De Schelphoek kan ook over dag bezocht worden in het ka der van de zogenaamde na- tuurmaand-route. Dat is een wandeling van circa vijf km met een mand gevuld met veldwerkmateriaal om de kleine elementen ih de natuur nader te bekijken. Het slik is nat, dus laarzen of waterdich te schoenen zijn aan te beve len. De Vikingentocht op zondag 21 juni is een nagebootste in val tijdens een natuureduca tieve, avontuurlijke wande ling vanaf het strand tot aan de Karolingische Burcht. Verder vermeldt het pro gramma nog een zeehonden excursie en een midzomer- nachttocht naar Neeltje Jans. De programmkrant kan wor den aangevraagd bij Zeeland Natuurmaand, telefoon: 0118- 659989. BRTJINISSE - De Bruse jeugdbrandweer viert het 20- jarig bestaan met een wedstrijddag. Op zaterdag 2 mei worden op het bedrijventerrein in Bruinisse de gewestelijke jeugdbrandweerwedstrijden gehouden. Bij het organiserend korps hebben 30 ploegen zich aangemeld voor deelname. De brandweerhappening wordt georganiseerd in het kader van het jubileum van het Bruse jeugdkorps. Het ge meentebestuur van het oude vissersdorp gaf destijds als een van de eerste gemeenten in de regio groen licht voor de oprichting van een jeugd- brand weerkorps. Vanaf die tijd worden jon gens en incidenteel ook meis jes in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar geschoold in de kneepjes van het brandweer- vak. Het een en ander heeft er mede in geresulteerd dat in de loop der jaren een zevental jongeren (die in Bruinisse wo nen en werken) zijn doorge stroomd naar het plaatselijk vrijwilligerskorps. Hoogte punten voor de jongeren en hun leiders zijn telkens weer de wedstrijden. De krachtmetingen zijn on derverdeeld in twee catego rieën. Junioren in de leeftijd tot 16 jaar komen in actie voor het afleggen van een schriftelijke en praktische examentoets, behendigheids wedstrijden en het zogeheten aflegsysteem. Voor de adspi- ranten hebben de organisato ren een geënsceneerde brand in een bedrijfspand en een hindernisbaan in petto. De deelnemers zijn afkomstig uit Veere, Dinteloord, Stel lendam, Huybergen, Papend- recht, Goes, Zaltbommel, Leerdam, Vlissingen, Capelle aan den IJssel, Haarlem, Mijdrecht, Breukelen, Vinke- veen, Nieuw-Vennep, IJssel- stein, Rotterdam en Goirle. Na afloop maakt loco-burge meester G. van der Velde-de Wilde de uitslag bekend in de kazerne aan de Dorpsweg. ZIERIKZEE - Het ongelooflijke is zaterdag in de tweede klasse gebeurd: Bruse Boys werd op de slot dag van de competitie kampioen met een 2-4 zege op favoriet nummer één, blijft na de 3-0 nederlaag in Axel met lege handen achter. Het is niet de eerste keer dat Bruse Boys op de laatste wed strijddag het kampioenschap binnenhaalde. Drie jaar gele den gebeurde dat ook al. Toen was Willem Webers er ook bij Wegens werk kon hij er dit seizoen niet bij zijn. Na een paar keer te hebben getraind, deed trainer Alexander van Keulen zaterdag een beroep op Webers omdat hij van werkkring is veranderd. Webers luisterde zijn rentree in het eerste op met twee treffers. kozen tijdens het eerste eilan- delijke sportgala. Misschien kan Zierikzee het volgende sportfestijn in aan merking komen voor de uit verkiezing als ze donderdag kampioen worden. Op Konin ginnedag moet de ploeg van trainer Bert Pentury een be slissingswedstrijd tegen Breskens om het kampioen schap van de vierde klasse A spelen. Dit extra duel is nodig omdat Zierikzee en Breskens zondag winnen en in punten gelijk op de eerste plaats ein digden. Afscheid Twee doelpunten kreeg SKNWK in de thuiswedstrijd tegen WHS om de oren. Aan gezien de Nieuwerkerkse zelf maar eenmaal scoorde, werd het afscheid van het vertrek kende trainersduo Cees Wil- lemse/Gerard Olijhoek enigs zins verpest. SKNWK ontving dit weekeinde wel een 'troostprijs'. In sporthal Onderdak werd het team tot beste sportploeg van 1997 ver- Renesse kwam in zijn laatste competitiewedstrijd niet ver der dan 2-2 tegen kampioen Vogelwaarde. Kees Kommer won met ZSC zijn laatste duel als trainer van de Scharen- dijkse club, 4-0 tegen Waarde. Duiveland bleef ondanks een 3-2 nederlaag tegen Krabben- dijke behouden voor de vier de klasse A. DFS sloot met een 3-4 verlies af tegen Zaam- slag. Sport op pagina 6, 7, 8 en 9. DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535 De twintigjarige Esther Tuinman uit Ooster- land is zaterdagavond in een volle sporthal Onderdak in Zierikzee uitgeroepen tot Sport vrouw van het jaar 1997. Met haar paard Eros boekte zij in de nationale en internationale successen in de discipline dressuur. Eros leeft niet meer, daarom was de verkiezing tot Sportvrouw van het Jaar voor de amazone een extra emotionele gebeurtenis. Het eerste elf- ,tal van voetbalvereniging SKNWK uit Nieu- werkerk werd verkozen tot Sportploeg van het Jaar. Zie verder pagina 9. (Foto: Marijke Folkertsma) i Petra Kostense al drukkerij/uitgeverij. heeft zij diverse cursussen op het lyceum- ontwikkeld tot een medewerkster op de Dagelijks is zij bij de productie van folders. jaarverslagen, familie periodieken, huisstijlen, enz. een mooi vak', aldus Petra. •Je krijgt met alle facetten van drukwerkvoorbereiding te maken. Vormgeving, tekenen, lay-outen op de f computer is erg leuk werk. i En belangrijk, want als het hier fout gaat, is het drukwerk ook niet goed en r dat willen we ons niet veroorloven

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1