jjL OM DE HOEK GAAT 7Y 'r! IEMAND KAPOT AAN ELP ONS ELPE DE VERSSPECIALISTEN VAN NIEUWERKERK SUCCESJES INLINE SKATEN is de sport van de TOEKOMST! K2 SKATE LESSEN B\; Koop kaarten en cadeaus van Unicef overgewicht? diabetes in uw familie? altijd dorst èn voortdurend moe? ga dan eens naar uw huisarts toe! DEURBESLAG Medewerk(st)er afdeling Vergunningen Waterschap Zeeuwse Eilanden DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? 0111-453538 dé kabelkrant van schouiVi 'en-duiveland' Vrijdag 1 mei danceparty Beachclub D S vlaggen masten stokken W) MOOIE BROCCOLI GESNEDEN ANDIJVIE KOMKOMMERS ft_ Vers geschrapte KRIELTJES HOLLANDSE IJSBERGSLA per stuk 1,25 MOOIE GALIAMELOENEN per stuk 2,95 BOSPEEN 1,50 QeOrdenBoer 5SW® VARKENSHAASJES GEBRADEN KIPFILET SELLERY SALADE Q- VLAGBURGERS At- 5 betalen 250 gram haien 200 gr. betalen 5 betalen 5 betalen 2,29 2,29 6,98 41 10 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, on ze vader en opa JAN JAKOB RADEMAKER Jaap Drager van het Verzetsherdenkingskruis 12 augustus 1918 te Burgh t 24 april 1998 te Zierikzee M. M. RADEMAKER- NOORDHOEK Haamstede: C. O. RADEMAKER M. N. RADEMAKER-STEUR Marjorie, Jan-Kees, Niek Middelburg: J. M. BLAAS-RADEMAKER G. S. BLAAS Julie, Jochem Haamstede: L. C. RADEMAKER M. CASPERS Lennart, Richard 4328 AS Haamstede Julianastraat 6 Geen bezoek aan huis Gelegenheid tot condoleren dinsdag 28 april van 19.00 tot 20.00 uur in de Aula van begraafplaats "Vredehof" te Haamstede. De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 29 april om 13.30 uur in bovengenoemde Aula, waar na aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in de Aula. Bedroefd om het verlies, geven wij u kennis dat is overleden onze zwager en oom JAN JAKOB RADEMAKER Jaap Haamstede: M. B. J. VAN DER AA- NOORDHOEK P. G.M. VAN DER AA St. Philipsland: M. L. VAN DER AA Neven en nichten 24 april 1998 Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en uw deelnemig ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en onze zorgza me oma MECHELINA POULINA HEBRINA DE PUTTER-DE VOS zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam ADRIE VAN PROOIJEN-DE PUTTER Haamstede, april 1998 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en voor de in zo grote mate ontvan gen hartelijke bewijzen van deelneming na het overlij den van mijn lieve man, mijn zorgzame vader, schoon vader en onze opa JAN NIEMANTSVERDRIET zijn wij u zeer erkentelijk. Uit aller naam J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Brouwershaven, april 1998 verkoop van: - ROCCES - BAUER - ULTRA WHEELS -ZANDSTRA Wil je leren remmen, je schaats techniek verbeteren, of pootje over de bocht door. Schrijf je in voor de skate-cursus Renesse: Zeeanemoonweg a. o 111-401220 ZjTI 'C :L_ complete woninginrichting Mix Match bij Decorette Bij Decorette kunt u kiezen uit een complete collectie verfkleuren, behang, stoffen, vloerbedekking, zonwering en woonaccessoires. Op kleur en dessin voor u geselecteerd.! LET DEZE WEEK OP: De nieuwe Decorette katalogus rolt bij u in de bus RÈNESSE Hogezoom 194-700 T* 0111-461343 DAAR WORDT EEN HUIS VROLIJK VAN geboortekaartjes kalenders puzzels postpapier boeken t-shirts spelletjes cadeaupapier Bel xpar. de meurt# catalogus 070-3339300 HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 41 Laat u controleren op diabetes mellitus. Een tijdige behandeling kan uw klachten én het risico op ernstige complicaties aanzienlijk verminderen. Vraag de gratis informatiebrochure aan bij het: Diabetes Fonds Nederland, Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort. Bellen kan ook: (033) 46 22 055. --V' V V_ Nieuwe oogst: bietjes ge kookt V2 kg 1,75. Malse sperzieboontjes V, kilo 2,98. R Pieper, Ooster land. Tomaten-, bloem-, spits en rodekool planten. P. C. Geluk, Zwanenburgseweg 11, Capelle, tel. 412791. Als je in april een nieuwe scooter bij ons koopt is'ie zonder extra kosten bevei ligd met het nieuwe iden tificatiesysteem Datatag. Tamerus Motorservice, tel. 0111-421664. Jonge postelein V, kilo 2,98. Radijs, 2 "bosjes 1,98. Hollandse andijvie, gesneden 1,49. P. Pieper, Oosterland. INBRAAKWEREND HERMAN JANSEN Deltastraat 12-14 NIEUWERKERK Tel. 0111-641465 Hollandse tomaten kilo 2,98, maar ook echte oranje tomaten, oranje paprika en koninginnesa- lade. P. Pieper, Ooster land. Super lage prijzen voor al uw tuinhout. Tuinscher men, deuren, palen, plan ken, enz. enz. Vergelijk onze prijzen doen!! Alles franco thuis. Rombouts Tuinwinkel, Verrenieuw- straat 48, Zierikzee. P.s.z. vr. 2e hands kin- derkl. en speelgoed t.b.v. Fancyfair. Tel. 0111-672255. Koninginnedag geopend van 9.00-17.00 uur. Groen rijk HABO Renesse, Ho- gezoom 100, tel. 0111- 462791. TEKOOPGEVRAAGO Wie heeft er een stukje stramien voor mij 1 m: met veel wol 7 cm tegen vergoeding. Tel. 0111- 415946. Fiat Ducato camper 1.9 TD, 49.000 km. 01-'94 52.500,- met o.a. hete- luchtverw., koelkast, dou chen enz. Tbl. 0111-412686. All-round timmerman. Bouwbedrijf Capelle, Oosterland. tel. 0111- 641433. Afvoer verstopt. Bel 0111- 413495 Schoonmaakbe drijf De Jong. Ook voor verhuur schoonmaakap- paratuur, 24 uur service. Koninginnedag geopend van 9.00-17.00 uur. Groen rijk HABO Renesse, Ho- gezoom 100, tel. 0111- 462791. Waterschap Zeeuwse Eilanden, gevestigd In Goes, zorgt met bijna 400 medewer kers voor degelijke waterkeringen, onder houd en veiligheid van plattelandswegen, een optimaal peilbeheer, een goede kwa liteit van het oppervlaktewater en zuive ring van het afvalwater. De ambteli|ke organisatie bestaat uit vier sectoren (Waterkeringen, Waterbeheer, Wegen en Middelen) en een Staf. Aan het hoofd van deze organisatie staat de secretaris. Binnen waterschap Zeeuwse Eilanden wordt een werkomgeving nagestreefd waarin voor alle medewerkers sprake is van een duidelijke taak, een eigen verant woordelijkheid en een differentiatie In de beloning. Functie-informatie De medewerk(st)er heeft o.m. de volgende taken: -behandelen van aanvragen om Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo)- vergunningen; -behandelen van meldingen op grond van algemene maatregelen van bestuur op basis van de Wvo; -houden van toezicht op naleving van Wvo- vergunningen en van algemene regels; -uitvoeren van metingen en bemonsterin gen en het beoordelen van onderzoeks resultaten; -maken van berekeningen omtrent lozings vrachten, vervuilingswaarden, zuurstofhuis houding, waterbalans, etc.; -bepalen van noodzakelijke voorzieningen en brongerichte maatregelen ten aanzien (vac.nr. 98/7) afdeling Vergunningen van de sector Waterbeheer. De afdeling Vergunningen houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van het lozingenbeleid. Dit betekent het verlenen van de Wvo-vergunningen en het geven van uitvoe ring aan de algemene maatregelen van bestuur met betrek king tot lozingen, het houden van toezicht op de naleving van deze vergunningen en regels en het beoordelen van afvalwateraspecten van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Bij de afdeling Vergunningen werken negen medewerk(st)ers onder leiding van een afdelingshoofd. van lozingen van afvalwater; -voeren van overleg met andere overheids instanties, bedrijven en met particulieren over afvalwateraspecten; -optreden bij calamiteiten: -verwerken van gegevens in bestanden; -uitvoeren van overige op de afdeling voor komende werkzaamheden. Functie-eisen -MTS Milieukunde, Milieutechniek, Chemische Technologie of een vergelijkbare opleiding eventueel aangevuld met een opleiding op het gebied van meten en bemonsteren van afvalwater; -affiniteit met juridische/administra tieve aspecten van de vergunningverlening; -kunnen omgaan met geautomatiseerde bestanden, bij voorkeur WordPerfect 5.1 en Excel; -zowel zelfstandig als in teamverband kun nen werken: -beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Algemeen Salariëring vindt plaats in aanloopniveau 6 (min. 3.022,- max. 4.223,- bruto per maand) en wordt bepaald aan de hand van opleiding, leeftijd en ervaring. Het functie niveau is vooralsnog schaal 7 (min. 3.434,- en max. 4.658.- bruto per maand). Het niveau van de func tie zal in het kader van een functiewaar dering nog nader worden vastgesteld. Verder kent het waterschap de overige bij de overheid gebruikelijke rechtspositie regelingen. toegespitst op de sector Waterschappen. Het waterschap is aange sloten bij de Interprovinciale Ziektekosten regeling (IZR). 4 Informatie Informatie over de functie kunt u tijdens kantooruren inwinnen bij de heer mr. L.C. Meijers, afdelingshoofd Vergunningen van de sector Waterbeheer (telefoon 0113- 241318). Sollicitaties Uw schriftelijke sollicitatie kunt u. binnen tien dagen na verschijning van dit blad. richten aan: De secretaris van waterschap Zeeuwse Eilanden, t.a.v. Afdeling Personeel Organisatie, Postbus I i 4, 4460 AC Goes, onder vermelding van het vacaturenummer in de linkerbovenhoek van de brief en de enveloppe. Waterschap Zeeuwse Eilanden wil in het kader van de WBEAA het aandeel allochto nen in zijn personeelsbestand vergroten. Sollicitanten uit deze doelgroep, die aan de gestelde eisen voldoen, worden uitdrukke lijk verzocht te reageren. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en zal ook niet worden gehonoreerd DRUKWERK? LnO drukken|/uilgeveri| Het ZOC bestuur adviseert alle leden én collegawin keliers op de volgende dagen de winkels te sluiten c.q. te openen: Donderdag 30 april 1998 - Koninginnedagwinkels sluiten Vrijdagavond 1 mei: winkels sluiten Donderdag 21 mei: - Hemelvaartsdag: winkels sluiten Vrijdagavond 22 mei: extra koopavond Verder wenst het ZOC-bestuur u goede verkopen toe in de meimaand-Aktiemaand! Graag allen tot ziens op de voorjaarsvergadering 27 april a.s. 20.00 uur Theater Mondragon ^ierfcee, winkelhart nan Schoumn-Duweland Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tpt 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur. 24 uur per dag ojo kanaal l l Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 VERRASSEND LEUKE GEBOORTEKAARTJES VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS tnO drukken*]"/uifgevertf Zierikzee Info: D S „Surfshop Jonker Renesse" „Pizzeria Scharendijke" Besloten feest. Beperkt aantal kaarten. Voor een nieuw seizoen: RENESSE DEZE WEEK BIJ dinsdag en woensdag: 500 gram 1,95 500 gram 1,95 2 voor 1,95 vrijdag en zaterdag: héél kilo 2,95 weekaanbiedino: per bos Koninginnedag: a.s. donderdag de gehele dag gesloten UW SPECIALIST IN KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS groenten fruit en bloemen LEEN EN ANITA STOLK Kerkring 35 Nieuwerkerk Tel. 0111 -647077 f ff Reklames. Gehele week geldig! Malse 250 gram van 8t40-nu voor U, D nu 100 gram 1,95 bakje 200 gram nu I ,90 Specialiteit van de week i.v.m. Koninginnedag: nu per stuk I Attentie: i.v.m. koninginnedag a.s. donderdag gehele dag gesloten VOOR EEN (H)EERUJK STUKJE RUND- OF VARKENSVLEES TSleu/trij j"\ Kerkring 33 Nieuwerkerk Tel. 0111-641224 MULTI-KOREN SESAMBROODJE ongesneden, maar 1,98 APPELKOEKEN 6 halen SPIJSKOEKJES VLOERKADETTEN 6 halen weekend: Er is weer lekker vers VICTORIABROOD GELE ROOM HOORNS 6 halen vleeswaren: 100 gram NATUURHAM nu 100 gram ASPERGE PATÉ slechts 2,49 100 gram ASPERGE-HAM SALADE maar kaas: 500 gram BELEGEN KAAS voor slechts LET OP ONZE SPECIALE ORANJE-FOLDER geldig van 27 april - 2 mei 7998 HET JUISTE ADRES VOOR KWAUTEITS PRODUKTEN CHIP-KNIP

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 10