Meer geld Stichting Jeugd Expo over Nieuwsbode in documentatiecentrum Verzoek strandtent tot trouwlocatie te maken Steekpartij in het AZC ïBtasSS ïSSi&S 'Het is zeer zorgvuldig gebeurd' Raad content met keuze architect gemeentehuis Meningen over imago Zeeland Bureau voor Toerisme laat ondernemers aan het woord Jeugdnota: 'Zap' niet voorbij de jeugd Hommage aan verdwijnende krant Seniorenraad na lange weg Inhaalverbod Zeelandbrug Remmers op Hoge Weg AGENDA VRIJDAG 24 APRIL 1998 NR 26371 3 Zomerzon niet permanent beschikbaar ZIERIKZEE - J. Kristelijn, eigenaar van strandtent 'Zomerzon' in Renesse heeft het college van B&W verzocht zijn paviljoen nabij duinovergang 'Kijk duin' tot trouwlocatie aan te wijzen. Dit verzoek komt dinsdagavond 28 april aan de orde in de com missie Externe Contacten in het stadhuis in Brou wershaven, aanvang 19.30 uur. Het college stelt de commis sie voor dit verzoek af te wij zen op grond van diverse overwegingen. Zo voldoet het etablissement volgens B&W niet aan de voorwaarde dat het pand voor iedereen toe gankelijk is en bij het publiek niet bekend is als locatie waar regelmatig huwelijken worden voltrokken. De trouwlocatie dient verder een meerwaarde te hebben te genover de bestaande loca ties. Dat zijn thans: voorma lig stadhuis Zierikzee, voormalig stadhuis Brou wershaven, slot Moermond in Renesse en 't Durpsuus in Bruinisse. Indien er, volgens B&W, ten aanzien van De Zo merzon over een meerwaarde gesproken kan worden dan is dat slechts de ligging aan zee. 'Een geringe meerwaarde,' vindt het college. De gemeente dient zelf over de locatie waar de huwelijks voltrekking plaatsvindt, te kunnen beschikken. B&W ge ven aan dat vanwege het niet- permanente karakter niet te allen tijde huwelijken kun nen worden voltrokken. Het college benadrukt, dat Zomerzon een strandpavil joen is dat geopend mag zijn van 1 april tot 1 oktober en dat eigenaar Kristelijn jaar lijks een vergunning moet aanvragen, welke pas na toet sing aan de geldende beleids regels zal worden verstrekt. ,,Er bestaat dus geen zeker heid over continuering van het strandpaviljoen," aldus het college. ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Schouwen- Duiveland is zeer tevreden met de keuze van het college voor Thomas Rau als architect van het nieuwe gemeentehuis in Zierikzee. „Er is een pittige discussie geweest, maar de keuze is zeer zorgvuldig gebeurd," verwoordde J. Geleijnse (WD) tijdens de gemeente raadsvergadering gisteren zijn instemming. Geleijnse benadrukte het belang van een goede voorlichting rich ting inwoners Schouwen- Duiveland gaande het pro ces van ontwerpen. PvdA-vertegenwoordiger A. van den Berge was het daarmee eens en pleitte ver der voor veel aandacht voor duurzaam bouwen. „Dan kan dit weieens een voor beeldproject worden," al dus de sociaal-democraat. Ook D66 bleek tevreden, maar wel wilde R. Geluk van het college weten hoe het nu zit met die vier bouw lagen waarin in een kran tenartikel is gerept. „Want anders gaat dat een eigen le ven leiden, en bij mijn we ten is er nog niets defini tief." Bij GroenLinks had men ei genlijk liever de opdracht aan een andere architect ge gund, maar desalniettemin, ging de linkse fractie ak koord met de keuze voor Rau. RPF'er J. Roukema bleek eveneens tevreden maar wilde van het college weten hoe Stad en Lande te genover de plannen staat. Ook de overige fracties wa ren positief over de keuze voor Rau. Speaking terms Wethouder C. Veerhoek stelde Roukema gerust met de mededeling dat het colle ge 'On speaking terms' is met Stad en Lande en dat liefst ook zo wil houden. „Er is een gesprek geweest, en er komt nog een tweede gesprek. En dat van die vier bouwlagen moet u meteen maar weer vergeten. We gaan volstrekt blanco be ginnen." MIDDELBURG - De ondernemers in deze provincie tonen een grote betrokkenheid bij het toeristisch product Zeeland. Bijna zeventig ondernemers, ver deeld in regio-panels werden gevraagd naar hun me ning over het huidige en gewenste imago* van Zee land. Dat gebeurde op initiatief van het Bureau voor Toeris me onder het motto: commu niceren en samenwerken doe je niet alleen. Een deel van de ondernemers maakt zich zorgen en denkt tegelijkertijd na over wat daar aan gedaan kan worden. Zij zien bedreigingen ook als kansen, als uitdagingen om het toeristisch product Zee land te vernieuwen, opnieuw te positioneren, nieuwe doel groepen te zoeken en de Zeeuwse identiteit vorm te geven. Suggesties De ondernemerspanels heb ben een aantal bruikbare sug gesties opgeleverd, maar ook de constatering dat aan heel veel zaken al gewerkt wordt, maar dat dat niet bij iedereen bekend is. Dat is iets wat het Bureau voor Toerisme ter harte zal nemen. Daarnaast gingen de deelnemers in op zaken als seizoensverlenging (en evenementen als de Na- tuurmaand en de Nazomer festivals), de vraag 'Is de klant koning?', het bedrijven van promotie en verstrekken van informatie. Vooral bij de ze beide laatste zaken, blijkt er nog veel werk aan de win kel. Resultaten De resultaten van de onderne merspanels neemt het BTZ se rieus mee in de eigen bedrijfs voering. Daarnaast zijn ze beschikbaar gesteld aan de deelnemers en aan de consu lenten van de verschillende toeristisch-recreatieve bran che-organisaties in Zeeland. Bedoeling is op deze manier met het bedrijfsleven in ge sprek te blijven en gezamen lijk vervolgacties te organise- BURGH-HAAMSTEDE - Bij een steekpartij in het asiel zoekerscentrum in Burgh- Haamstede is gisteren een lichtgewonde gevallen. Rond 19.00 uur was een 52-in- woner zijn 24-jarige kamerge noot met een stanleymes te lijf gegaan. De aanval volgde op een woordenwisseling. Door andere bewoners werd de verdachte van het slacht offer gehaald en in zijn kamer opgesloten tot de politie kwam. De 24-jarige man had verwon dingen aan zijn linkeronder arm en rechterbovenarm. Hij is onder behandeling geweest van de EHBO en een huisarts. Volgens de jeugdnota is er weinig aandacht voor kinderen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar. Er is behoefte aan speelvoorzienin- gen voor de oudere jeugd, zoals een skateboardbaan en voorzieningen om te skeeleren. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - De Stichting Jeugd Schouwen-Duive- land mag op projectbasis ook in 1999 een extra part time-kracht aantrekken. De gemeente Schouwen- Duiveland stelt daar 40.000 gulden voor beschikbaar. Dat staat vermeld in de jeugdnota 'Zap' niet voorbij de jeugd.' De nota is toegestuurd aan de dorpsraden en de organisa ties op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en is onder werp van discussie tijdens een inspraakbijeenkomst maandag 27 april in het MFC in Zierikzee, aanvang 19.30 uur. De Stichting Jeugd ontvangt voor de tweede helft van dit jaar al 30.000 gulden voor een aanvullende functionaris voor het open jeugdwerk, zo als het begeleiden van be staande jeugdsozen en nieu we initiatieven. Aanvankelijk zou de gemeen te pas aan het einde van dit jaar bekijken of deze aanvul lende kracht ook volgend jaar mag blijven. In de jeugdnota wordt echter aangegeven, dat er voor 1999 ontwikkelingen voorspelbaar zijn die een ex tra druk leggen op de Stich ting Jeugd. Die signalen rechtvaardigen, volgens de nota, de aanvullende forma tie ook in 1999 toe te kennen. Er dient onder meer harmoni satie te komen in de subsidie grondslagen en het inhoude lijk beleid - werkplan, jaarverslag, cijfermatige on derbouwing - zal meer aan dacht vergen. Speeltoestellen Veel nadruk wordt gelegd op het belang van de kwaliteit van speeltoestellen. In de be groting voor dit jaar is al een bedrag van 75.000 gulden op genomen voor onderhoud en vervanging van speeltoestel len en ook voor de komende jaren worden daarvoor be dragen gereserveerd. Verder geeft de nota aan dat het aanbeveling verdient speel voorzieningen vroegtij dig in bestemmingsplannen in te plannen en de kosten van de inrichting van de speelterreinen in te calcule ren in de grondprijs. Over speelvoorzieningen voor kinderen tot 10 jaar be staat redelijke tevredenheid. Er is echter weinig aandacht voor de leeftijd 11-14 jaar. Er is dan ook behoefte aan speel voorzieningen voor de oudere jeugd, zoals een skateboard- baan en voorzieningen om te skeeleren. Echter ook trap veldjes behoeven de aan dacht, aldus de jeugdnota. Voor een onderzoek naar het opzetten van meer jongeren- participatie neemt het ge meentebestuur 15.000 gulden op in de begroting voor 1999. Tot de beleidsvoornemens voor kinderopvang behoren het ondersteunen van het ini tiatief tot het vinden van nieuwe centrale huisvesting in Zierikzee, het inventarise ren van particuliere kinder dagverblijven, het verstrek ken van vergunningen aan de Stichting Kinderopvang en aan particuliere kinderdag verblijven en het stimuleren van buitenschoolse opvang. Tevens wordt genoemd het aanpassen van de subsidie grondslag Stichting Kinder opvang voor het jaar 2000, maar bedragen daarvoor worden in de nota nog niet aangegeven. Preventief beleid Preventief beleid krijgt ook ruime aandacht in de jeugd nota. Vanuit het oogpunt van veiligheidszorg wil de ge meente dat de integrale sa menwerking tussen jeugdbe leid en veiligheidszorg wordt geconcretiseerd. Men denkt in dit verband aan overleg tussen politie, gemeente, buurtbewoners en jeugdorga nisaties. Over het functioneren van Sociaal Medische Teams (SMT's) op scholen voor voortgezet onderwijs bestaat grote tevredenheid. In de jeugdnota wordt gepleit voor ongewijzigde voortzetting. Verder wordt uitgegaan van ongewijzigde voortzetting van het bestaand gemeente lijk beleid op het gebied van verslavingszorg en wil de ge meente de haalbaarheid van het opstarten van een opvoed- bureau onderzoeken. MIDDELBURG - De allereerste Nieuwsbode, foto's van de aan het werk zijnde verslaggevers Marijke Vael en Piet Kleemans en knipsels uit de Nieuwsbo de door de jaren heen. In het Zeeuws Documentatie centrum in Middelburg gaat maandag 27 april een ex positie van start over 154 jaar Zierikzeesche Nieuwsbode. „Wat ons betreft is dit toch een soort hommage aan de krant. Tenslotte is het weer een stukje typisch Zeeland dat verloren gaat," licht afde lingshoofd van het Zeeuws Documentatiecentrum Ar nold Wiggers toe. Het cen trum verzamelt, zoals Wig gers het uitdrukt, alles van Zeeland tussen archief- en museumstuk. „Heel veel ma teriaal ligt achter slot en grendel. Door nu steeds expo sities te organiseren kunnen we toch laten zien wat we in huis hebben. Daarbij probe ren we als het even kan in te haken op de actualiteit of we kiezen bijvoorbeeld voor een bepaald thema." Het verdwijnen van de Nieuwsbode na een roem ruchtig bestaan van bijna 154 jaar was genoeg aanleiding de verzameling over het Schouwen-Duivelandse kran tje nog eens uit de kast te trekken. Te zien zijn onder meer het eerste exemplaar - gedateerd 19 augustus 1844 - en originele Nieuwsbodes uit de jaren 1856,1884,1914,1934, 1943 en 1956. Op één van de panelen wordt de krant ge toond, die van donderdag 9 april 1998, waar op de voorpa gina wordt aangekondigd wanneer de laatste uitgave verschijnt. Aandacht gaat ook uit naar fotomateriaal. Fotograaf Pie- ter Honhoff maakte in 1991, in opdracht van het Zeeuws Documentatiecentrum, een fotoreeks over het onderwerp Pers in Zeeland. Redacteuren Marijke Vael en Piet Klee mans, beiden nog steeds werkzaam voor de Zierikzee sche Nieuwsbode, zijn enkele van de 'bekende' gezichten die op de foto's zijn terug te zien. Ook bezorger René de Hoed en fotograaf Joop van Houdt zijn tijdens hun werk zaamheden vastgelegd. Wissellijsten In totaal sieren zo'n tien wis sellijsten de wanden van het centrum. „Er zijn ruim twin tig dingen te zien. Heel leuk, maar op zich te weinig om er echt voor naar Middelburg te rijden. Mensen die in de buurt zijn, moeten echter zeker even komen kijken," vindt Wiggers. Het Zeeuws Docu mentatiecentrum is gevestigd op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De expositie is geopend maandag tussen 17.30 en 21.00 uur, dinsdag tot en met vrij dag van 10.00 tot 21.00 uur en zatersag van 10.00 tot 13.00 uur. De Nieuwsboden hangen er nog tot en met 20 juni. lint AttONSr.UKST S'fj CU. ill li O wci-k. JinkcU) tiaóimori o Cent#. ZICB,KZEBSCI|E A»oN.vi;»iKMr is maandag raat ,1 tor Jam ittmf if «en v»n 'rerc(:_ 10 drier lic.fi l;: I, n <l»en rcrflc. rill r. opene Celd I»- I 1 r«wn,ic. cccr ooi, 1" er. .Irrprill I oor Jen KooniiIn i,'vrloX';iboteh I|,| ,11. j_ •^'iininrcb "7" '«O mtntfi*.i„. 'otru, oprolük ,„Z oao ook niet TO*. "*"p *icn '»«n <toom,/o. v~ 10 ,»0|r. «tarra nedor, lGo. j 'j' a,/" rondom dm «u.l hrbbên ^nj' nrftbcn meg*, L Hn 10 A njf. "-'lom dnre ttad de rrrb lijdt odr nicrtrgmofjirifJ» "rirr ij !fJ Ifwto. Het eerste exemplaar was een kleintje. Het Zeeuws Documentatie Centrum in Middelburg heeft het lilliputterexemplaar in eigen bezit. (Foto: Zeeuws Documentatiecentrum) ZIERIKZEE - Na een lange weg van voorbereiding is de Seniorenraad Schouwen-Dui- veland nu een feit. De ge meenteraad van Schouwen- Duiveland ging donderdag avond unanium akkoord met het convenant, zoals het colle ge van B&W dat voorstelde. Dat convenant tussen ge meente en Seniorenraad wordt op zaterdag 8 mei offi cieel ondertekend, zo liet wet houder P. Berrevoets-Ringel- berg weten. H. Asma, een van de initia tiefnemers, benadrukte het belang van een Seniorenraad in een gemeente waarvan 34 procent van de bevolking tot de ouderen behoort. Hij om schreef de raad als een uitste kend hulpmiddel voor het ge meentebestuur om te komen tot een goed ouderenbeleid. Voor het functioneren krijgt de Seniorenraad voor dit jaar eén budget van 5.000 gulden toegekend en voor 1999 het dubbele bedrag. ZIERIKZEE - Nog tot en met 14 mei kan bezwaar inge diend worden tegen het ver- keersbesluit van gedeputeer de staten om op de Zeelandbrug een inhaalver bod in te stellen. WD-fractievoorzitter J. Ge leijnse vestigde daar donder dagavond in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland de aandacht op. Geleijnse be schouwt dit besluit van GS als een voortgang op het voor nemen tot versmalling van de Zeelandbrug. De ernst van de bezwaren daartegen is, vol gens hem, nog niet aangeko men bij GS. Hij pleitte ervoor in de eerstvolgende comm- missie Ruimtelijke Orde ning/Economische Zaken (ROEZ) bezwaren tegen het inhaalverbod aan de orde te stellen. Wethouder C. Veer hoek (WD) zegde hem toe, dat dit in de commissieverga dering op dinsdag 5 mei zal gebeuren. DIEFSTAL BURGHSLUIS - Van een boot,die in een loods aan de Nieuwe Havenweg in Burgh- sluis lag, zijn gisteren hen gels, twee overlevingspak- ken en een waadpak weg genomen. De spullen behoor den toe aan een 57-jarige in woner van Oosterhout. Advertentie BOUWEN MET SPECIALISTEN. BURGH-HAAMSTEDE 0 111 6 5 8 8 8 0 BURGH-HAAMSTEDE - De verkeersremmers op de Hoge Weg tussen Haamstede en Burgh zijn niet op dezelfde plekken gerealiseerd als stond aangegeven op de teke ning. Dat bracht D66-woordvoer- ster R. Geluk donderdag avond naar voren in de ge meenteraad van Schouwen- Duiveland. Zij had moeite met deze gang van zaken. Er blijken afwijkingen van meer dan tien meter en ze vroeg aan wethouder C. Veerhoek hoe hij daar ten opzichte van de betrokkenen mee om dacht te kunnen gaan. Geluk wil de zaak terug naar de overlegta- fel binnen de commissiever gadering. Wethouder Veer hoek zei niet op de hoogte te zijn van de afwijkingen. Hij zal samen met collega-wet houder G. van de Velde-de Wilde een kijkje gaan nemen en erop terugkomen in de be treffende commissievergade ring. GREPPEL BRUINISSE - In Bruinisse is vannacht rond 1.30 uur een 30- jarige inwoner van die plaats met zijn auto in de greppel langs de N59 terecht geko men.Na onderzoek bleek dat de man met een behoorlijke hoeveelheid drank op achter het stuur had gezeten. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en hij kreeg een dagvaarding Vrijdag 24 april Zierikzee Feestavond J.W. van den Doelschool in de centrale ruimte. 19.30 uur A Jaarvergadering van de FNV-afdeling Schouwen- Duiveland in het MFC. 19.30 uur. Ledenvergadering CDA. MFC. 20.00 uur. Kerkwerve Kennismakingavond Nash ville Country Line Dancers in dorpshuis 't Zuudènde. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Ledenvergadering Natuur Vogelwacht Schouwen- Duiveland in Gereformeerd^ Kerk, Platboslaan. 19.45 uur. Nieuwerkerk Ophaalactie voor rommel markt SOW Actief door de straten van het dorp. Tussen 18.00 en 21.00 Uur. Inleveren oud papier t.bv. zending. Gebouw Salem. Mo lenstraat. 18.30-20.00 uur. Zaterdag 25 april Zierikzee Rommelmarkt Kinderboer derij De Punt. Onder De Beu- ze. 9.00-16.00 uur. Kindercombibeurs. De Drie hoek. 10.00 tot 14.00 uur. Verkoping ten behoeve van de gehandicaptenzorg Stich ting Adullam in de zaal van de Christelijk Gereformeerde Kerk in de Zevengetij straat. 10.00-15.30 uur. Bazar Stichting Dorcashulp Internationaal. Gebouw Le ger des Heils, Poststraat. 10.00-16.00 uur. VW-wandeling Patriciërs en Piraten, vertrek Meelstraat. Aanvang 13.30 uur. 'The best of 5 years hot mu sic' Hans Visser Friends Theater Mondragon. 20.00 uur. Ars Musica-concert hoornist Ronald Slager en pianiste Ca thy Kotoun. Zeeuwse Mu ziekschool. 20.00 uur. Renesse Uitvoering Hervormd Kerk koor Renesse. Jacobuskerk. 19.30 uur. Brouwershaven Brandweerwedstrijden in dé klasse TAS HD vanaf de brandweerkazerne. 8.00 uur. Wandeltocht Rode Kruis. Vanaf Cafetaria 't Seepaerdje. 13.30 uur. Bruinisse Verkoping diverse artikelen. Kijk- en Koophal, Industrie weg 7 en 19. 9.00-12.00 uur. Zondag 26 april Burgh-Haamstede Excursie naar Slotbos en Zee- peduinen. Vertrek bij toe gangshek Slot Haamstede. 13.00 uur. Maandag 27 april Zierikzee Bestuursvergadering werk voorzieningsschap De Zuid hoek, gebouw De Zuidhoek, 16.00 uur. Inspraakbijeenkomst Jeugd nota gemeente Schouwen- Duiveland; MFC; 19.30 uur. Brouwershaven Voorjaarsmarkt Welfare Ro de Kruis; verkoop handwerk- artikelen. Poortershof. 14.00- 16.00 uur. Vergadering adviescommis sie AIZ. Stadhuis. 19.30 uur. Dinsdag 28 april Zierikzee Fietstocht senioren. Vertrek vanaf sportpark Den Hogen Blok. 13.30 uur. Jaarvergadering PCOB in De Veste. 14.15 uur. Brouwershaven Commissievergadering Ex terne Contacten in stadhuis. 19.30 uur. Nieuwerkerk Bijeenkomst kiesvereniging SGP in verband met 75-jarig bestaan. Gebouw Salem, Mo lenstraat. 19.45 uur. Woensdag 29 april Zierikzee Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3