andee Actievoerders Borrendamme nemen deel aan manifestatie EEN CREATIEF PERSOON HOEK- WP* BLOKHUT Strijd om een plekje aan de strandopgang Bedreiging met mes na klacht geluidsoverlast "SST LirO 2.50 x 2.50 m van2èöÜ^- voor 2195," Danschutter toegelaten Waarschuwing Beachpop Boek Beekman over Slavenkas Eerste koekoek gesignaleerd 1 ZIERIKZEE met organisatietalent IKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 24 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26371 WAARIN OPGENOMEN DE Zl E RI KZ E E S C H E COURANT 1797-1889 Geldig t/m 9 mei Tuincentrum 0113-372738 Nieuweweg 6 4493 PA Kamperland Meer werkuren personeel, met kleiner aantal mensen Emergis naar ziekenhuis ZIERIKZEE - Het centrum voor geestelijke gezond heidszorg Emergis verhuist - naar alle waarschijn lijkheid nog voor 1999 - van het huidige onderkomen aan de Nieuwe Haven naar het Zweeds Rode Kruis- ziekenhuis in Zierikzee. Met minder mensen zullen meer uren gedraaid gaan worden. Er vallen geen ge dwongen ontslagen. ..Het aantal uren dat er be handelend personeel aanwe zig zal zijn neemt toe, maar er zal met iets minder mensen gewerkt gaan worden," bë- vestigt vice-voorzitter J. Broeken van de Raad van Be stuur van Emergis desge vraagd. Er staan volgens Broeken geen banen op de tocht. ,,We zijn in totaal met achthonderd mensen en heb ben zodoende ruimte om te schuiven. Daarnaast is er bij voorbeeld een sociaal-psy chiatrisch verpleegkundige die net met pensioen gaat." Sinds begin 1996 zijn organi saties als Riagg Zeeland, de Zeeuwse Instelling voor Be schermd Wonen en het Psy chiatrisch Ziekenhuis Zee land samen verdergegaan onder de noemer Emergis. Vanuit verschillende discipli nes wordt hulpverlening ge boden aan jongeren, volwas senen en ouderen. In Zierikzee zijn de afdelingen volwassenenzorg, jeugdzorg, ouderenpsychiatrie en lang durige zorg vertegenwoor digd. ,,Er is nog overleg gaan de op welke afdelingen de uren betrekking hebben, maar in grote lijnen blijft de verdeling op de verschillende onderdelen van zorg hetzelf de," aldus de vice-voorzitter. Emergis krijgt met vijf ka mers en één groeps- of spel ruimte iets minder ruimte tot haar beschikking dan op de huidige locatie het geval is. ,,Maar de ruimte die we nu hebben is inefficient, want dit gebouw is best onhandig." Volgens Broeken betekenen de veranderingen eigenlijk uitsluitend verbetering. ,,Van het verdwijnen van Emergis op Schouwen-Duiveland is absoluut geen sprake. We wil den iets beters dan het pand aan de Nieuwe Haven en hebben daarom een overeenkomst met het Oos- terscheldeziekenhuis afgeslo ten. Het ziekenhuis verbouwt de polikliniek en bouwen er een aantal poliklinische ruimtes voor ons bij. Wij gaan huren en gaan er zeker niet op achteruit." Voordelen De koppeling aan het zieken huis biedt meerdere voorde len. Behalve de kwaliteit van het gebouw, denken we ook dat patiënten van de am bulante zorg een neutrale om geving meer op prijs stellen. Die biedt het ziekenhuis. Bo vendien is het een voordeel dat er andere specialisten in de buurt zijn. En ook econo misch is het aantrekkelijk. Je kunt bijvoorbeeld van dezelf de receptie gebruik maken," somt Broeken op. De ontwikkeling past daar- Naar verwachting zal eind 1998 of begin 1999 Emergis verhuizen naar het Zierikzeese ziekenhuis. Wat huisvesting betreft een grote verbetering, vindt vice-voorzitter J. Broeken. (Foto: Marieke Mandemaker) naast in het wederzijdse stre ven naar een steeds actievere samenwerking - op verschil lende terreinen - tussen de Stichting Oosterscheldezie- kenhuizen en Emergis. „Het is eigenlijk toevallig, maar het past precies in wat we voor ogen hebben," erkent ook interimmanager C. Bree- derveld van de Stichting Oos- terscheldeziekenhuizen. De Raad van Bestuur onder schrijft het belang van een dergelijke zorgvoorziening op Schouwen-Duiveland. „Maar als we zo doorgaan, kunnen we het niet volhou den. Dus is het heel belang rijk dat we meer service kun nen gaan bieden. We moeten meer activiteiten aanbieden en vooral ook op een andere manier." De koppeling van Emergis aan het ziekenhuis is vooral ook uit praktisch oogpunt handig. „We zijn al veel inten siever aan het samenwerken. Zij hebben kennis van geeste lijke ziekten, wij van licha melijke. Maar die twee zaken zijn eigenlijk niet zo streng te scheiden. Lichamelijke pro blemen kunnen bijvoorbeeld een geestelijke oorzaak heb ben. Al die specialisten zitten dadelijk bij elkaar," zegt Breederveld. College neemt dinsdag een besluit RENESSE - Er dreigt een conflict over de stand plaats van de in aanbouw zijnde strandtent Blasa Bloeza aan de Jan van Renesseweg bij Renesse. Volgens de gemeente staat de horecagelegenheid precies op de plaats waar de houten optrek van de reddingsbrigade hoort te staan. Exploitant Cees Heijboer is afgelopen dinsdag door wet houder C. Veerhoek op het matje geroepen. In het on derhoud is hij verzocht zijn strandtent, die al bijna vol tooid is, te verwijderen. De vergunning zou ontbreken en de reddingsbrigade zou op dezelfde plaats moeten komen te staan. Een verzoek tot verwijde ring van de strandtent zal komende dinsdag in het col- legeoverleg worden behan deld. Een alternatief is de reddingsbrigade op een an dere plek te situeren. Heijboer zegt de uitkomst van dat overleg niet te vre zen.: „Als ik de strandtent weer moet afbreken, ver wacht ik dat het college pro blemen krijgt. De reddings brigade kan best achter de strandtent komen. Boven dien zijn die maar acht we ken per jaar open en ik zes maanden. De gemeente wil het strand opwaarderen en heeft luxe stranden aange wezen. Ik heb wat leuks neergezet en de gemeente heeft nooit gezegd dat dat niet mocht. Het is gewoon dooremmeren wat Veer hoek doet." Heijboer weet dat hij nog geen vergunning heeft, maar volgens hem heeft geen enkele strand tenthouder die nog. Wethouder Veerhoek gaat uit van het standpunt dat de ondernemer is begonnen te bouwen zonder dat dé plek hem is aangewezen en dat de ströndreddingsbrigade op de voorgenomen plaats hoort komen te staan. ZIERIKZEE - N. Danschutter wordt toegelaten tot de ge meenteraad van Schouwen- Duiveland als lid van de CDA-fractie. Hij is opvolger van M. Hack-Engel, die om gezondheidsredenen tussen tijds ontslag heeft moeten ne men. Een commissie bestaande uit H. de Vries (GroenLinks), J. van der Veer (D66) en C. Lege- maate (CDA) onderzocht don derdagavond tijdens de raadsvergadering de geloofs brieven van Danschutter en bracht een positief advies uit om betrokkene tot de raad toe te laten. De raad stemde met algemene stemmen in met dit advies. In de eerstvolgende raadsvergadering in mei wordt Danschutter officieel geïnstalleerd. ZIERIKZEE - Als het aan de fracties van SGP/GPV en RPF ligt, verstrekt de ge meente geen renteloze lening van 15.000 gulden aan Beach pop. Afgezien van die principiële bezwaren,waarschuwde RPF- woordvoerder J. van den Ber ge donderdagavond in de ge meenteraad ook voor het feit, dat de schuld van Beachpop wel erg hoog dreigt op te lo pen. „Moet de gemeente die mensen niet tegen zichzelf in bescherming nemen?," vroeg hij zich af. Wethouder P. Ber- revoets-Ringelberg erkende, dat Beachpop inderdaad een seizoen achterloopt met het aflossen van de schuld aan de gemeente. Er is echter beslo ten de stichting dit seizoen nieuwe kansen te bieden. Door brede lagen in de zorgsector gesteund' ZIERIKZEE - „Het is nu in ieder geval duidelijk dat het niet om een klein groepje gaat, maar dat de actie door brede lagen in de zorgsector wordt onder steund." Ondernemingsraad voorzitter Nel Ringel- berg van Zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee nam gisteren met vijf collega's deel aan de Zorgma- nifestatie in Den Haag. „Indrukwekkend," conclu deert ze na afloop. De groep Zierikzeese werknemers beraadt zich op verdere acties. Met z'n zessen stapten ze gi sterenmorgen aan boord van een speciale vakbondbus die hen naar het AD O Den Haag stadion in Den Haag vervoer de. Naast Ringelberg waren ook ondernemingsraadleden Tanny van Leeuwen en Rita van Gemeren en personeelsle den Willemien van der Wie len, Janny Jobsen en Truus Olree van de partij. „Volgens mij waren we de enigen van Schouwen-Duiveland. Best opmerkelijk, want er werken toch redelijk veel mensen op Schouwen-Duiveland in de zorg. Misschien is de actiebe reidheid onder Zeeuwen niet zo groot," verklaart Ringel berg de povere deelname. Landelijk gezien had de pro testbijeenkomst, georgani seerd door de vakbonden, over gebrek aan belangstel ling niet te klagen. In plaats van de verwachte 6000 men sen lieten ruim 23.000 actie voerders hun gezicht zien. Be halve het stadion werd daarom ook het Haagse Con gresgebouw in gebruik geno men. „Een grote eensgezind heid. Iedereen vindt dat het zo niet langer kan. Op deze manier kunnen we geen goe de zorg meer verlenen. De werkdruk is te hoog en de sa larissen zijn te laag. Vergele ken met het bedrijfsleven is het toch een fooitje wat we krijgen, terwijl het om zwaar werk gaat." Over de werkdruk kan Rin gelberg uit eigen ervaring meepraten. Al ruim dertig jaar is zij werkzaam in de zorg, de werkdruk is met na me de laatste jaren steeds gro ter geworden. „Dat ervaar ik dagelijks. Je kunt eigenlijk nooit de zorg geven die je wilt geven. Aan het einde van de dag ben je moe van het wer ken, maar dan bedenk je wat je allemaal nog niet hebt ge daan wat je wel wilde doen. Je kunt het nooit afmaken hoe hard je ook rent en vliegt en dat is niet prettig." Voor Ringelberg en haar vijf colle ga's reden om niet alleen te klagen, maar ook daadwerke lijk actie te ondernemen. „Het is niet dat ik zonodig ac tie moet voeren, maar ik doe mee uit solidariteit. Je kunt wel denken laat de ander maar vechten voor een beter salaris, maar ik vind dat je er met z'n allen de schouders on der moet zetten." Het groepje medewerkers van Borrendamme beraadt zich nog over verdere acties. Tot er een akkoord wordt be reikt willen zij in ieder geval hun stem laten horen. „Maar harde acties in de zachte sec tor ligt toch wat moeilijk. We moeten nog bedenken hoe we op een ludieke manier de aan dacht kunnen trekken, zon der dat de bewoners er hinder van ondervinden." Via spandoeken aan de gevel van Borrendamme maken de actievoerders hun grieven bekend. „Het is moeilijk in een zachte sector harde acties te voeren," erkent Nel Ringelberg. ZIERIKZEE - De beken- de jeugboekenschrijfster Thea Beekman is bezig met een boek over de Sla venkas, het in 1735 in Zie rikzee opgerichte fonds om door kapers tot slaven gemaakte zeevarenden vrij te kopen. Dat maakte H. Uil van de Slavenkas gisteren be kend tijdens de uitrei king van de prijs verbon den aan de jaarlijkse prijsvraag van de Slaven kas. Het idee voor het (la ten) schrijven van een jeugdboek over het histo rische fonds werd vorig jaar gelanceerd. De men sen van de Slavenkas pol sten verschillende jeugd boekenschrijvers en uiteindelijk werd Thea Beekman aangezocht. Zij toonde zich enthousiast en ging aan de slag. Het boek vertelt het ver haal van Jasper de Bonte uit Zierikzee, de zoon van timmerman Lieven de Bonte. Hij wil gaan varen en dat lukt hem ook, maar uiteindelijk komt hij flink in de nesten te zitten. En dat de Slaven kas een rol speelt bij het oplossen van die proble men laat zich raden. Hij verwacht dat het boek binnen enkele maanden op de markt komt. BURGH-HAAMSTEDE - Jan Piet van Waveren heeft de primeur voor 1998. De inwo ner van Burgh-Haamstede signaleerde vanochtend vroeg de eerste koekoek. Van Waveren hoorde de trek vogel rond 8.30 uur bij de vuurtoren van Haamstede. Om precies te zijn tussen de Oude Vuurt en het Vuurto renpad. „Binnen een half uur hoorde ik hem wel drie keer," aldus Van Waveren die en pa- sant ook nog twee boerenzwa luwen zag. Volgens Van Wa veren is de terugkeer van de koekoek niet abnormaal vroeg dit jaar. „Hij komt ie der jaar rond deze tijd. Zo vlak voor koninginnedag." Diepe ontwikkeling schittert niet. Ebner-Eschenbach In de middag regen HET WEER In het algemeen veel bewolking en vooral in de middag regen. Minimumtemperatuur omstreeks 9, middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, toenemend tot matig, kracht 4, langs de kust en op het IJsselmeer tot krachtig, 6. 2 DEFENSIE De PvdA vindt dat Defensie zich moet beperken tot internationale vredestaken. 3 JEUGD De Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland mag een parttime medewerker aannemen. 5 MARKT De gemeenteraad heeft geen boodschap aan de klaagzang van marktkooplieden 9 VOETBAL Bruenaar Cees Willemse heeft morgen zijn laatste competitiewedstrijd met SKNWK. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's GOES - Ingrijpen van de politie na een klacht over geluidsoverlast donderdagochtend vanuit een pand aan de Voorstad in Goes leverde veel commotie op, waarbij de politie met een mes werd bedreigd. Terwijl de politie de voor deur trachtte te forceren, om de stereoinstallatie in beslag te kunnen nemen, stond de 2rj jarige bewoner met een mes achter de voordeur opge steld. Toen de politie een maal binnenkwam echter bleek de man als bewusteloos in de woning op de grond te liggen. Na onderzoek bleek er geen medische reden om de man per ambulance naar het zie kenhuis te vervoeren en werd hij per politieauto overge bracht naar het politiebu reau. Ook tijdens dit trans port en verder op het politie bureau bleef de man zich als bewustloos voordoen. Volgens politiearts en psy chiater bleek dat de man psy chotisch was en werd hij ge dwongen opgenomen in ziekenhuis Emergis in Kloe- tinge. Ook bleek, dat de man een dag tevoren de dader was., die aan de een stratenmaker met een mes in de arm had ge stoken. De politie nam van de man de geluidsinstallatie, het mes en een van diefstal af komstig verkeersbord in be slag. Advertentie zoekt MET SPOED BELANGSTELLING? zie voor meer informatie onze advertentie elders in deze krant is grafisch Jcerij/ uitgeverij, opleidingen Ïidemie op zak an bij LnO. illustreren en ^n vormen zijn werkterrein, tstift tot en met digitaal, lel maar. Creatie! drukwerk fn is en blijft voor hem een 3 Na een briefing van de klant [rden ideeën uitgewerkt naar drukwerk, of fullcolour: het resultaat mag szicn worden. LnO drukkerij/ultgeverii biedt u net dat ietsje méér! DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1