Gemeentehuis in vier lagen Op z'n Bra's trouwen lekker genieten Vandalen in Zonnemaire At 'eWMl Stow*)** Deuk Zeeuwse economie Beroofd bij pinautomaat Werkplek vol met ecologische noviteiten voor driehonderd ambtenaren LimO Actie zwangere vrouwen ter behoud kraamafdeling Schoolplein en begraafplaats doelwit baldadige jeugd Zaadvisserij belooft dikke vangst EUROPAKKER Klimhortensia ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 23 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26370 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Mijn huis is mijn burcht. ...van de eerste zonnestralen in de luwte van ons tuinterras. ...van de heerlijkheden uit onze lunchkaart en kleine kaart van het heerlijke maandmenu of uw keuze uit de a-lacarte kaart. van sfeervolle live-muziek op zaterdagavond van Chris Krekelberg (zang/gitaar) in ons Café 16 Kwadraat Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 Spreekwoord Af en toe zon HET WEER Wolkenvelden, ook enkele opklaringen en kans op een bui. Minimumtemperatuur omstreeks 8, middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Wind uit zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3. 3 WINDMOLENS Weinig weerstand tegen komst windmolens bij Zeelandbrug. 5 ORANJEBITTER Koninginnedag op Schouwen-Duiveland: oude auto's en oranjebitter. 6 OPEN DAG Open dag bij asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede. 7 VOETBAL Tevredenheid bij eerste selectie-wedstrijd Schouwen-Duiveland onder 23 jaar. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's BURGH-HAAMSTEDE - De Zeeuwse economie zal een flinke deuk oplopen na de aanleg en ingebruik name van de luchthaven op de Maasvlakte. Dit is de mening van recre- een aan te leggen eiland voor atieondernemer Jan Midavai- de kust van Voorne en Goe- ne uit Westensehouwen. Mid- ree. Dit vaR voor Zeeland on- avaine is al dertig jaar gunstig uit, omdat men zal be- werkzaam in de toeristische slissen de luchthaven in sector. zuidelijker richting aan te In de komende regeringspe- leggen in verband met de zo- riode zal er een beslissing genaamde Eurogeul en de worden genomen over de daarmee samenhangende ca- nieuw aan te leggen luchtha- lamiteitenrisico's," aldus ven. „Wanneer men de menin- Midavaine. gen en gedachtenstromen van Hij voorziet dat de huizen de Nederlandse politici in- markt instort en de geluids- ventariseert valt de keuze op overlast toeneemt. Advertentie Door Ton van den Nouweland AMSTERDAM - Het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland gaat vier bouwlagen tellen. Het wordt een werkplek vol met ecologische noviteiten voor 300 ambtenaren. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 moet deze 'architectonische haven' van Schouwen-Duiveland klaar zijn. ZIERIKZEE - Acht zwangere vrouwen van de cursus Aanstaand Ouderschap in het gebouw van de Thuiszorg in Zierikzee hebben zich maandag avond verenigd in een actiegroep ter behoud van de kraamafdeling in het Oosterscheldeziekenhuis in Zierikzee. Initiatiefneemster van deze actiegroep is Jenny Feytes uit Ouwerkerk. Zij heeft contact gehad met de In spectie Volksgezondheid. Directe aanleiding voor de sluiting van de kraamafde ling in het Zierikzeese zie kenhuis is ziekte van een van de drie gyneacologen, verenigd in een maatschap in Goes. Feytes heeft van de inspecteur van de volksge zondheid te horen gekregen, dat de directie van de Oos- terscheldeziekenhuizen bin nen een maand voor vervan ging zou moeten zorgen. Feytes heeft op basis van die uitspraak besloten in het geweer te komen tegen de huidige sluiting van de kraamafdeling in Zierikzee. Wegens het ontbreken van adequate tweedelijnsver- zorging hebben de huisart sen in Zierikzee en de rest van Schouwen besloten geen thuisbevallingen meer te verrichten. Zwangere vrouwen in dit gebied die nen zich bij het begin van de bevalling in het ziekenhuis in Goes te melden. De huis artsen in Duiveland doen nog slechts enkele thuisbe vallingen. Zodra er echter enige aanwijzing is voor een mogelijke complicatie wor den de zwangere vrouwen naar het ziekenhuis in Dirksland doorverwezen. De actiegroep zwangere vrouwen krijgt steun van het patiëntenplatform Kla verblad. Ook de landelijke federatie van verloskundi ge heeft steun toegezegd. De betrokken acht zwange re vrouwen zullen binnen enkele weken bevallen. Om brede steun voor de actie te krijgen en om dingen tijdig te kunnen overdragen doen zij een beroep op andere vrouwen, de actie te onder steunen. Wie daartoe bereid is, kan zich melden bij Ellen van den Ouden, telefoon: 413210, of bij Jenny Feytes, tel. 643575. ZONNEMAIRE - Omwonenden van de school in Zon- nemaire zijn de overlast en het vandalisme op en rondom het schoolplein zat. Bewoners uit de nabijge legen I,M. van der Bijlstraat en Professor Zeeman straat deden gisterenavond een beroep op de dorps raad de jeugd op de baldadigheden aan te spreken. Ook de begraafplaats is recent doelwit geweest van vernieling. erger wordt. Als het zo door gaat, zullen we ons ernstig be raden op maatregelen," bracht een inspreker de dis cussie tijdens de dorpsraad- ,,In toenemende mate worden, we geconfronteerd met over last en vandalisme. Met de zo mer in het verschiet verwach ten we dat dit alleen maar vergadering op gang. In het aprilnummer van het info- krantje" van de dorpsraad wordt eveneens melding gemaakt van gepleegde ver nielingen. In het hele dorp moeten naamborden het ont gelden. Rondom het school plein, waar de jeugd zich in de avonduren verzamelt, loopt de situatie echter op meerde re punten uit de hand. Vernie lingen, achtergelaten rommel en geluidsoverlast zijn de klachten. Vervolg op pagina 2. BRUINISSE/ZIERIKZEE De voorjaarszaadvisserij start volgens planning in week 19 op dinsdag 5 mei. Vandaag, donderdag, presen teert de producentenorgani satie voor de Nederlandse Mosselcultuur de resultaten van de inventarisatie door het RIVO aan de leden. De vergunningaanvragen zijn inmiddels bij de Directie Vis serij ingediend. Alles lijkt er op dat de schatting die de sec tor het nagelopen najaar zelf heeft uitgevoerd niet ver be zijden de waarheid is ge weest. Toen werd namelijk een voor zichtige raming van een mil joen tonnen halfwas en zaad gedaan. De inventarisaties die het RIVO de afgelopen weken heeft uitgevoerd zijn eveneens hoopgevend. „De vooruitzichtingen geven een plezierig gevoel", aldus PO- secretaris Hans van Geesber- gen. AUTOKRAAK RENESSE - In Renesse werd gisteren ingebroken bij twee auto's. De wagens stonden ge parkeerd op een parkeer plaats aan de Rampweg bij Renesse. Uit de auto's wer den diverse goederen ont vreemd waaronder kleding encd's. Een 35-jarige eigenaar uit Zierikzee en een 51-jarige ei genaar uit Beek deden aangif te. DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111 -453535 GOES - Een 42-jarige inwoonster van Goes is gisteren beroofd van een geldbedrag bij een pinautomaat aan de Troelstralaan in Goes. Toen de vrouw het bedrag uit de automaat wilde nemen, stonden er ineens twee man nen met bivakmutsen naast haar. De personen maakten haar het gepinde bedrag af handig en renden vervolgens hard weg in de richting van winkelcentrum De Spinnen. De politie vermoedt dat de daders bewust hebben staan wachten op een geschikt slachtoffer. Mogelijk zijn de daders daarom voor of na het misdrijf al in de buurt gezien. Volgens de politie zou het gaan om twee jonge mannen met een slank postuur en van ongeveer 1,76 meter lang. Zij droegen lichtkleurige sport schoenen en donkerkleurige kleding. Ze trouwden in Zierikzee. Dat wel. Maar Adri- aan Kapelle en Nellie Klink konden het toch niet laten om hun huwelijksvoltrekking woensdag in het stadhuis aan de Meelstraat in Zierikzee een bescheiden Bru's tintje te ge ven. Beide aanstaande echtelieden betraden het monumentale gebouw geschoeid op klom pen. En dan niet zomaar klompen, maar klom pen gesierd met het Bruse wapen. M'n komme van Bru in dat wille mun wete! (Foto: Marijke Folkertsma) DIEFSTAL BROUWERSHAVEN - Aan de Heernisweg in Brouwers haven is ingebroken in een vakantiebungalow. Melding werd dinsdag gedaan door een 51-jarige man uit Tilburg. De inbreker(s) verschaften zich toegang door een ruit te vernielen. Het is nog niet bekend wat er uit de bungalow is ont vreemd. Het KNSM-eiland in Amster dam is een inspirerende om geving voor een architect die de naam heeft oud en nieuw te kunnen integreren. Pak huizen en werven worden ge renoveerd of gesloopt om plaats te maken voor nieuw bouw die perfect past in dit voormalige havengebied. In het hoofdkantoor van de voormalige Koninklijke Ne derlandse Stoomboot Maat schappij is architecten bureau Rau Partners geves tigd. Het kantoor biedt een nimmer vervelend uitzicht op de scheepvaart op het IJ. „Een nieuwe poortfunctie. De architectonische haven van het hele eiland," zo om schrijft architect Thomas Rau het nieuwe gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. „Be langrijk is dat het gebouw dan wel in Zierikzee staat, maar toch het gemeentehuis voor heel Schouwen-Duive land moet worden. Het moet daarom open zijn naar zowel de stad als het eiland." Torentjes Aan tekenen is Rau nog niet toe, ideeën zijn er al wel. Het gemeentehuis moet passen in de contouren van de stad en ligt naast de Noordhaven poort. „Torentjes erop? Nee, dan citeer je te letterijk. To rentjes zijn ook niet van deze tijd. Het gebouw moet wel duidelijk een dak hebben. Een kasteel wordt het zeker niet, maar het moet wel iets van een landmark worden. Niet hoog, maar wel bijzon der," aldus Rau. De architect maakt veel werk van wat hij noemt: het bestu deren van de biografie van de stad. Ter illustratie hiervan haalt hij een Zierikzeesche Nieuwsbode van april 1892 uit een kast: „Ik ben ook een weekeinde in Zierikzee ge weest. Ik heb er rondgekeken en met enkele oudere mensen gesproken. Er zijn ook men sen die het niet eens zijn met de locatiekeuze. Daar ga ik mee praten. Inventariseren, niet beoordelen." Op alle mo gelijke manieren doet Rau indrukken op. „Ik verzamel eerst alle ingrediënten, straks gaan we koken. Het beeld, cq gerecht dat hier tot nu toe uit te distilleren valt: „Open dus. Een hal als een soort marktplein waar de burger zijn zaken doet. De ambtenaren als dienstverle ners in de periferie. Op gale rijen bijvoorbeeld. Van bui ten wordt het breed vanuit het oosten gezien en smal van uit het noordwesten bekeken. Ik denk aan drie bouwlagen met een vierde als hoogte-ac cent. Bij de ingang aan de Laan van St. Hilaire wordt het laag. In de hoek van de gracht en de Nieuwe Kooiweg mag het wat hoger zijn. Het moet, gezien het silhouet van de stad, een ritmisch ontwerp worden. Globaal denk ik aan drie of vier lichamen die sa men één gebouw vormen." „Vergaderruimtes zouden - vanwege de overgang in dit gebied van cultuur naar na tuur - in een tuinsituatie ge plaatst kunnen worden. Ik kijk naar de volks architec tuur. Dingen verdwijnen, dingen worden bijgebouwd. Dat pak ik op, zonder het te kopiëren. Baksteen en hout De mensen van het architectenbureau Rau Partners. Tweede van links Thomas Rau, vierde van links Peter Hol en rechts daarnaast Wieke van Dongen. Zij zijn betrokken bij de bouw van het gemeentehuis voor Schouwen-Duiveland. worden daarbij veel gebruikt op het eiland. Rau Partners dichten archi tectuur een maatschappelijke functie toe. Dat komt onder meer tot uiting in duurzaam en milieuvriendelijk bou wen. Rau: „We gebruiken daarbij veel innovativiteiten, zonder op de experimentele toer te gaan. De helft van de parkeerplaats zou onder gronds kunnen. De motor- warmte van de geparkeerde auto's is goed te gebruiken, 's Zomers is zo'n kelder juist weer koel. Ook dat is bruik baar. Het gebouw hoeft van mij ook geen riolering te heb ben. Met een eigen waterzui veringsinstallatie kun je af valwater schoon op de gracht lozen." Leemwanden zijn ook karakteristiek voor Rau Partners. In het kantoor staan enkele voorbeelden. Glad afgewerkt zijn ze niet van mortel te onderscheiden. Rau: „Wat vind je van deze met schelpjes erin?" Aken De 37-jarige Thomas Rau is van Duitse afkomst. Hij volg de een bouwkundige oplei ding én de kunstacademie in Aken. Op de laatste opleiding deed hij zes richtingen: archi- ec+uur, beeldhouwen, schil-*, deren, muziek, theater en dans. Rau: „Ik werk vanuit een in tegrale aanpak. Architectuur verbindt techniek met kunst. Een opleiding die dat alle maal in zich bergt, heb ik in Europa niet kunnen vinden. Daarom heb ik ze gecombi neerd." Na een kort verblijf in Israël - „Ik kon niet tegen de militaire instelling daar." - verhuisde hij naar Amster dam, waar hij in 1993 een ei gen bureau begon. Is er nou nog helemaal "niets concreets te zien van het nieu we gemeentehuis? Rau pakt een doos met wat schetsen. „Het gemeentebestuur wilde toch wat zien om over te kun nen praten. Pas op. Het is een heel eenzijdige visie van me zelf." Op de schets staan vier ei-vormen, als dikke gitaar plectrums in een draai over elkaar gelegd. De architecten keuze komt vanavond, don derdag, aan de orde in de ge meenteraad. Bloeit in de zomer met mooie witte bloemschermen. Zeer geschikt voor plaatsing tegen een schaduwrijke muur. RENESSE, LAÖNE 20. 0111-461031 de Van offerte tot grafisch, produkt. opdrachtgever zoeken adviseren en voorleggen, vertalen en samen werken een goed eindproduct, het aanspreekpunt en de spit tussen klant en technisch bedtf. Zodat u zich thuis voelt bij LnO drukkerij/uitgeverij. ontwerp prepress drukkerij afwerking aflevering Kees Stoutjesdijk: Uw wens is onze opdracht

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1