Creativiteitsprijs voor poppen Emmy Alma 'Consequent straffen en belonen' Nieuws krant van de ondernemers Extra busritten op Schouwen-Duiveland Voor meubelen en slapen naar: DEURLOO Arrangement 'Natuurlijk Dreischor' Protesttocht Rode Kruis NIEUWSBLAD WOENSDAG 22 APRIL 1998 RENESSE - ..Ik houd van nieuwe uitdagingen en wil me dan ook niet in één vakje laten stoppen. Ik re ageer altijd spontaan en impulsief, maar daar heb ik *nooit spijt van." Dat zegt de kunstenares Emmy Al ma uit Renesse. Aan een pop die zij maakte werd de derde prijs toegekend in het kader van een creativi- teitswedstrijd, die was gekoppeld aan de Huishoud en Creativiteitsbeurs in de RAI te Amsterdam. In haar woning annex atelier aan de Putterweg 8 is direct te zien dat Emmy Alma een veelzijdige en zeer productie* ve vrouw is. In verscheidene vitrinekasten staan kleinere kunstvoorwerpen, als pop pen. bronzen beeldjes en ke ramiek. Aan de muren han- c gen haar aquarellen en olieverfschilderijen, terwijl in het hele huis en de tuin gro tere kunstvoorwerpen van haar hand staan. Onder meer bronzen en stenen beelden. Zowel de omvang, kwaliteit als diversiteit van de collectie roepen bewondering op. Modeontwerpster „Van huis uit is Emmy Alma modeontwerpster. Door ver schillende omstandigheden kwam zij na haar opleiding in de reclame terecht. Zij toont een map. waarin zich talloze tekeningen bevinden die zij maakte voor toonaangevende modebladen als de Avenue. Emmy Alma maakte ook te keningen van schoenen, meu belen en andere consumen tenartikelen en illustreerde enkele boeken. „Ik ben eigen lijk van jongsaf aan altijd creatief bezig geweest. Als klein kind maakte ik met be hulp van een schaar figuur tjes uit kurk. Bijvoorbeeld Hendrik de Achtste of Turk- jes compleet met sabel. Nog steeds maak ik het liefste din gen waar mensen de humor van kunnen inzien of die men sen blij kunnen maken." al dus de kunstenares. Hoewel zij in het bezit is van het 'Diplome 'd Honneur du Academie de Couture' be perkt zij haar artistieke vaar digheid niet tot het ontwer pen van mode en het maken van tekeningen. ,,Ik maak wel altijd eerst schetsen voor ik een bronzen beeld maak of begin met het boetseren van een model." Bij de ideeën voor haar beelden, schilderij en, aquarellen, etsen en ande re kunstvoorwerpen laat ze zich vooral inspireren door gebeurtenissen in haar dage lijks leven. „Bijvoorbeeld leuke en opvallende dingen die mij tijdens gesprekken van mensen opvallen en dan in mijn gedachten blijven. Maar het komt ook voor dat ik in een film over een Peru aanse processie een man zie met een trommel op zijn rug, die ik vervolgens na wil ma ken. Soms teken ik een hele serie bij elkaar horende ob jecten, die dan later verder kunnen worden uitgewerkt." Boerinnen Deze manier van werken leid de tot afbeeldingen van klas sieke Zeeuwse boerinnen, maar ook punkers, dieren, mensen en bloemen. Voorstel lingen van klassieke aard, maar ook moderne en abs tracte werken, vervaardigd met verschillende materialen en technieken. Technieken, die Emmy Alma zichzelf vaak aanleerde. Behalve het ver vaardigen van eigen werk, werkt zij ook in opdracht. Emmy Alma geeft ieder kunstwerkje dat zij maakt een naam, die samenhangt met de boodschap die ze met haar kunstwerken wil over brengen. Bijvoorbeeld 'Heb zucht', 'De Mallemolen van het Leven', 'De Nieuwe Kle ren van de Keizer' en 'De Rammelaar'. Ondanks de hoge kwaliteit van haar artistieke werk en het feit dat het op verschillen de plaatsen in Nederland en België op exposities was te zien is Emmy bescheiden. „Behalve met de pop op de Huishoudbeurs heb ik ook andere prijzen gewonnen. On der meer met een ontwerp voor een jam-etiket, een kerststal en een door mij ver vaardigde japon met hoedje. Maar eigenlijk nam ik altijd door toevallige omstandighe den deel aan die wedstrijden. Anderen vroegen mij om mee te doen en vaak dacht ik: Waarom eigenlijk niet."Ook de inzending van de pop naar de Huishoudbeurs kwam voort uit een spontane opwel ling. De pop, waarmee Emmy de Emmy Alma: „Ik houd van nieuwe uitdagingen. derde prijs won, is een dame gekleed in de mode van 1894. „Ik had deze pop al en ik heb het dus niet speciaal voor de wedstrijd gemaakt. Het ge zichtje, de handjes, de voetjes en de beentjes zijn geboet seerd, terwijl het popje echte leren schoentjes en een zijden japon draagt, compleet met een bontrandje en kraaltjes. Eigenlijk een miniatuur van een dame, in de mode van die tijd. Omdat de stijl ervan zo goed aansloot bij het thema van de beurs, leek het me leuk om dit popje in te zen den," aldus de kunstenares. Haar impulsieve karakter komt tot uiting wanneer foto grafe Marieke Mandemaker vertelt dat zij binnenkort gaat trouwen. Emmy Alma pakt spontaan een door haar vervaardigde mobile en doet die aan de verraste fotografe cadeau. „Deze mobile heet 'klavertje vier'. Het zal je in je huwelijk vast geluk bren gen," zegt ze. Emmy Alma is momenteel op zoek naar een werkruimte of atelier, waar (Foto: Marieke Mandemaker) ze haar beelden kan gieten. „In zo'n ruimte kan ik dan wat meer rommel maken." Belangstellenden kunnen op vrijdagmorgen altijd terecht in haar atelier aan de Putter weg 8 om haar werk te bekij ken. Voor nadere informatie kan telefonisch contact wor den opgenomen via telefoon nummer 461699. Xke ■ten*»c Ider* Krant INTER'MEUBEL CDA-LEZING OVER ZORG ZIERIKZEE - 'Zorg' en ande re actuele zaken uit het CDA verkiezingsprogram voor de Tweede Kamerverkiezingen r op 6 mei staan centraal tij- dens een ledenvergadering van de CDA afdeling Schou- wen-Duiveland in het MFC- 1 centrum in Zierikzee op vrij- j dag 24 april. ^De onderwerpen worden toe- W gelicht door de Zeeuwse CDA-kandidaat Siem Buijs, i die op de derde plaats staat van de verkiezingslijst voor de Tweede kamer. Buijs was i een van de samenstellers van het landelijk verkiezingspro- L gram 'Samen leven doe je niet kalleen'. De voorzitter van de f CDA-fractie in de gemeente 1 Schouwen-Duiveland C. Le- gemaate en CDA-wethouder P. Berrevoets-Ringelberg gaan in op actuele zaken uit de gemeentelijke politiek. De L bijeenkomst is toegankelijk jroor iedere belangstellende en begint om 20.00 uur. VERKOPING ADULLAM L ZIERIKZEE - In een zaal van de Christelijke Gereformeer de kerk aan de Zevengetij- straat in Zierikzee wordt za terdag 25 april een verkoping gehouden ten bate van de stichting Adullam. Het evenement omvat een boekenstand, die wordt be nd door de heer Van Dom melen en de verkoop van bij belstandaards, kaarten, kleuterkleding. haak en bor duurwerk en lingerie. Ook wordt zelfgemaakte advo- kaat, babbelaars, marcrons, bolussen, en oliebollen aange boden. Tijdens de verkoping worden tweedehands spullen verkocht en fruit en bloemen. Van 10.00 tot 15.30 uur. NATUUR- EN VOGELWACHT BURGH-HAAMSTEDE - In de Gereformeerde Kerk aan de Platboslaan in Haamstede wordt vrijdag 24 april de le denvergadering gehouden van de Natuur Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Op de agenda staat onder meer het voorstel om een ex tra bestuurslid te benoemen vanwege de gecompliceerde en tijdrovende werkzaamhe den van de afdeling planolo gie van de vereniging. Aftre dend en herkiesbaar zijn Teun Rosmolen en Arnold van de Wees Na het huishou delijk gedeelte verzorgt Harm van de heuvel een vi deo/diapresentatie over 'Het onderwaterleven In de Oos- terschelde'. boe ttnai Persoonlijk advies bij ongewenst gedrag honden ZIERIKZEE - Door zijn werk als postbode ziet Dick Vis uit Zierikzee veel honden. Ze rennen blaffend naar de voordeur wanneer hij de post bezorgt en ze lopen op straat met hun baas. „Onbewust observeer de ik altijd het gedrag van die dieren én hun eigena ren." Dat ontdekte Dick Vis toen hij de cursussen hondengedrag en hondentrainingsinstructie I en II volgde. „Ik herkende heel veel." Sinds kort bege leidt Vis op professionele wijze mensen die proble men hebben door ongewenst gedrag van hun hond. Samen met Miranda Flock uit Zierikzee zette hij daar voor een hondentraining in structiebedrijfje op, dat de naam 'Rodon' kreeg. Het is het eerste bedrijf in de regio dat hondeneigenaren in hun tbuissituatie instructies geeft en persoonlijk begeleidt bij de omgang met hun hond. „Meestal zijn vier vijf be zoeken van een van ons vol doende om het gedrag van hond én baas zo te corrigeren dat de problemen tot het ver leden behoren." Advies Dick Vis weet dat uit erva ring omdat hij als vrijwilli ger instructies gaf aan men sen die bij het Dierenasiel Schouwen-Duiveland een hond ophaalden en daarbij aangaven behoefte te hebben aan advies. De geboren Nieu- werkerker is van jongsaf een hondenliefhebber. Hij ging zich ook verdiepen in het ge drag van deze viervoeters, toen hij met zijn vrouw een kruising herder aanschafte die zeer dominant bleek te zijn. „Ik las allerlei boeken over hondengedrag, omdat ik be sefte dat ik daar wat aan moest doen. Dat werkte per fect. Binnen tien dagen luis terde onze hond goed." Dick Vis was daar zo door geboeid dat hij zich verder in honden gedrag en hondentraining verdiepte door het volgen van cursussen. Om zijn kennis ook in praktijk te brengen ging hij als vrijwilliger de honden trainen, die werden binnen gebracht in het die renasiel Schouwen-Duive land in Zierikzee. Thuis begeleiden „Ik merkte dat mensen die een hond kwamen ophalen vaak behoefte hadden aan ad vies over de wijze waarop ze met het dier moeten om- taan." Zo begon de 40-jarige ierikzeeënaar met het thuis begeleiden van mensen die een asielhond namen en pro blemen hadden bij de omgang met het dier. Hij kreeg daar bij assistentie van Miranda Flock, die als vrijwilligster in het asiel werkte en zijn en thousiasme voor hondentrai ning deelde. Een van de meest voorkomen de problemen is volgens hen het 'uitschieten' van de hond naar een ander dier of mens, terwijl hij aan de lijn loopt. „Dat komt omdat de hond trekt zodat de lijn strak staat. Daardoor heeft het dier het gevoel dat hij aan het eind van zijn territorium loopt. En dat wil hij verdedigen." Een hond moet volgens Dick Vis en Miranda Flock altijd aan een 'slappe' lijn naast zijn baas lopen. Om dat te be werkstelligen leren zij de hondeneigenaren om heel consequent te 'negeren, belo nen en straffen'. Negeren „Dat begint met het negeren van het ongewenste gedrag van de hond, terwijl de baas ervoor moet zorgen dat hij zelf ook niet 'verstrakt' wan neer hij verwacht dat zijn hond het ongewenste gedrag weer zal vertonen. Een dier voelt dat en reageert er op." Volgens de instructeurs is het voor éen goed resultaat net zo belangrijk om het gedrag van de 'baas' aan te passen als dat van de hond. „Het is nodig dat mensen heel consequent zijn. Dat ze de hond onmid dellijk en heel enthousiast prijzen wanneer het onge wenste gedrag achterwege blijft." Wanneer het systeem van negeren en belonen niet het gewenste effect heeft le ren de instructeurs de mensen werken met de 'slipketting'; een halsband die bij onge wenst gedrag kort en fel moet worden aangetrokken. „Dat imiteert het corrigerend ge drag van een andere hond." Het is volgens Dick Vis en Mi randa Flock mogelijk om in tachtig procent van de geval len het ongewenste gedrag te corrigeren. „Het is heel be langrijk dat dat ook gebeurt. Niet alleen om zelf meer ple zier te hebben van je huisdier, maar ook om te voorkomen dat anderen zich ergeren aan jouw hond." Het nieuwe be drijf is telefonisch bereik baar via 0111-415902. Aangeboden door groep ondernemers DREISCHOR - 'Natuurlijk Dreischor' is de titel van een arrangement dat wordt aangeboden door een groep ondernemers uit Dreischor, die het Zeeuwse landschap en hun dorp een warm hart toe dragen. oppervlakte van een hectare, waarin een kijk- en wandel- tuin ligt met diverse vijvers. Het centrum omvat ook een educatief informatiecen trum op natuurbasis. Het arrangement bestaat uit een bezoek aan streek-en landbouwmuseum 'Goe- manszorg', aan vijver- en vissencentrum 't Groene Kikkertje, een lunch in her berg 'De Ring van Drei schor', een wandeling door natuurreservaat 'Dijkwater' en een bezoek aan kaasboer derij 'De Stolpe'. mogelijkheden. Goemans- zorg is een monumentale Dijkwater vlasboerderij, waarvan het woonhuis is teruggebracht in oude staat. In de schuur wordt door middel van land bouwwerktuigen getoond hoe vroeger het vlas werd verwerkt en om de boerderij ligt een heemtuin met hoog- stamfruitbomen. De wandeling door natuurre servaat Dijkwater voert door bos, over oude dijkjes en langs oude vaargeulen. Verder behoren overnachtin- Vijver- en vissencentrum 't gen en fietsverhuur tot de Groene Kikkertje omvat een Bij kaasboerderij 'De Stol pe' krijgen de wandelaars een rondleiding door het be drijf en wordt een diaserie vertoond over de productie van kaas. In Nieuwerkerk NIEUWERKERK - Interviews met ondernemers, nieuws over de spaaractie en een prijsvraag. Het staat allemaal in de Nieuwskrant, die werd geïntro duceerd door de Nieuwerkerkse Ondernemers Ver eniging (NOV). Volgens de voorzitter van de NOV, L. Verburg, is het de bedoeling om de Nieuws krant enkele keren per jaar te laten verschijnen. Het eerste nummer van de eerste jaar gang werd inmiddels huis- aan-huis verspreid in Nieu werkerk. Het blad omvat een interview met Leen Stolk, die een groente, fruit en bloemen- zaak runt aan de Nieuwer kerkse Kerkring, een opsom ming van de NOV-leden en een toelichting op de punten- actie van de ondernemers. Verder kunnen de lezers zich vermaken met. een prijsvraag en een kort gesprekje lezen met Bram de Bil, die zijn At- tentmarkt aan dc Ring ruilde voor een baan bij een benzine station. BROUWERSHAVEN - De afdeling Brouwershaven van het Nederlandse Rode Kruis houdt zaterdag 25 april een wandeltocht over acht en vijftien kilome ter. Dick Vien Miranda Flock: Honden zijn veel eerlijker dan mennen". (Foto: Marijke Folkertnma) De afdeling speelt daarmee in op het internationale Rode Kruis, dat dit jaar een we reldwijde mars houdt tegen kinderarbeid en tegen het in zetten van kindsoldaten bij conflicten. Aan de basisscho len is gevraagd een spandoek of banier te maken om te pro testeren tegen kinderarbeid en togen kindsoldaten. De makers van de mooiste ba nier maken kans op een reis naar hef hoofdkantoor van het Rode Kruis in Genève.Vertrekpunt is cafe taria 't Seepaordje aan de markt in Brouwershaven. De vertrektijd is 13.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt vier gulden. Leerlingen van basis scholen kunnen zich op school opgeven, individuele wande laars vlak voor de start. Voor iedere deelnemer Is er een herinnering. Nieuwe dienstregelingZWN ZIERIKZEE - Naast het intensiveren van de busver binding tussen Zierikzee en Renesse, worden met in gang van 24 mei ook de ZWN-lijndiensten tussen Zie rikzee en Haamstede (bus 133) en Zierikzee en Middelliarnis Gijn 137) uitgebreid. Ook de Interli- nerdienst 395 tussen Renesse en Zierikzee zal vaker gaan rijden. Hiermee lijkt Schouwen-Dui veland de dans om de bezuini gingen bij de ZWN te ontsnap pen. Elders in Zeeland verdwijnen namelijk veel rit ten. Dit blijkt uit de nieuwe dienstregeling van de bus maatschappij. Tussen Zierikzee en Renesse onderhoudt de ZWN in de zo mermaanden momenteel nog een uurdienst. Dit wordt in de nieuwe situatie een halfuur- dienst. Tot de wijzinging is besloten naar aanleiding van klachten van reizigers. De dienstregeling op zondag blijft overigons wel een uur- dienst. De bussen naar Goes, dat een eigen stndbus krijgt, zullen ook oeter gaan aanslui ten op de trein. Nu is het zo dat op het moment dat de stoptrein daar aankomt de bus naar Zierkzee vaak al vertrokken is. Daar komt een ruimere overstnptijd. Het schrappen van ritten ge beurt vooral in Zeemvs- Vlaanderen, Maar ook de bus diensten Tholen-Rilland. K amper land-Goes, Yerseke- Vlissingen en de zomerlijn Vlissingcn-Zoutelandc wor den opgeheven of gaan min der rijden, Op weekbasis is de daling van het aantal ritten 0,62 pro cent. Het aantal kilometers dat alle bussen samen per week rijden, daalt met 0,6 procent. Tot de dienst wijzi gingen is besloten omdat de ZWN van de provincie minder geld krijgt: 45,6 miljoen in plaats van 48,9 miljoen. ROMMELMARKT ELLEMEET - Openbare ba sisschool Mêëfjc in Elle- meet houdt zaterdag 2 mei haar jaarlijkse rommel markt. Op het schoolplein staan kra men opgesteld met boeken, curiosa, speelgoed, kleding, glaswerk, riet. kleine meube len en elektra. Bezoekers kunnen een gokje wagen bij het rad van avontuur of deel nemen aan andere spelletjes. De inwendige mens kan ver sterkt worden met pannen koeken of iets te drinken. De opbrengst van de rommel markt wordt besteed aan het leerlingenvervoer en extra leermiddelen. Aanvang 9 00

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1