Kinderen op fiets getest in verkeer Laatste extra aflevering toegevoegd aan serie Ach Lieve Tijd STREEKNIEUWS INGEZONDEN STUKKEN Kiesvereniging SGP bestaat 75 jaar Marzas v: 'Lijnen van licht' Expositie schilderijen van Huysmans in Bewaerschole Oranje hesjes via Bodyguard-project Foto-expositie met mens, natuur en cultuur centraal DINSDAG 21 APRIL 1998 NR 26369 5 Zeeuwen de wereld door DREISCHOR - Aan de negentiendelige tijdschriftse rie Ach Lieve Tijd is een extra aflevering- toege voegd. De laatste aflevering, die medio mei ver schijnt, is gewijd aan knappe - Zeeuwse - koppen. In de boekhandel is nu de voorlaatste aflevering ver krijgbaar. Zeeuwse wereldreizigers staan hierin cen traal. Op 4 juli 1931 werd de luchtlijn Haamstede -Rotterdam geopend. Vanaf het Kraanplein in Zierikzee vertrokken reizigers naar het vliegveld. (Foto: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Door de eeuwen heen hebben de Zeeuwen hun sporen - vaak letterlijk - over de hele we reld achtergelaten. Al werd lang niet elke reis voor de be trokkenen een succes. Zo be gonnen vijf gezinnen en drie alleenstaanden - in totaal een groep van 26 mensen - uit •Dreischor, op 26 mei 1865 aan een reis die uiteindelijk zou uitdraaien op een ramp. Op 4 juni gingen zij in Antwerpen scheep om een nieuw leven in Amerika te beginnen. Onder hen ook de familie Pelle be staande uit vader, moeder en vier zonen in de leeftijd van drie tot elf jaar. Hoewel over de precieze oorzaak nooit dui delijkheid is verkregen, is be kend dat midden op de Atlan tische Oceaan brand op het •schip, uitbrak. Vader Willem Pelle was een van de eersten •die alarm sloeg en wist zijn familie in een van de red dingsboten onder te brengen. De kapitein, die als laatste plaats nam in dit bootje, joeg de landverhuizers gewapend met een pistool terug op het zinkende schip. Willem Pelle zag kans zijn zonen Jan en Marinus naar een andere red dingsboot te gooien, zelf be reikte hij deze boot niet. Van alle opvarenden bleek slechts 20 procent de reis te hebben •overleefd, waaronder vijf dorpsgenoten van Marinus en Jan. De twee wezen keerden •terug naar Dreischor en VW-medewerkers maken fietsrondje ZIERIKZEE - Veertig VW-medewerkers fiet sen vandaag, dinsdag, door Noord- en Zuid-Be veland en keren van avond per pontje terug naar het startpunt in Co- lijnsplaat. Zij doen op deze wijze praktische kennis op van dit deel van Zeeland om daarna vanuit eigen erva ring het publiek te kun nen informeren. In Colijnsplaat wordt stilgestaan bij het monu ment 'Houen Jongens' en in Kats wordt dé Zeeuwse Rozentuin en het atelier van Teunn Nijkamp be zocht. Via de Zandkreek- dam gaat het naar de Goe- se Golf voor een rondleiding over de golf baan. In Kapelle wordt het Fruitteeltmuseum be zocht en via de bloeiende boomgaarden wordt naar Wemeldinge gefietst. De kerk, kerkevaete en de vliedberg worden er be keken. De avondmaaltijd wordt gebruikt in het nieuwe restaurant Bom Dia op het havenplateau. De terugreis naar Colijns plaat wordt gemaakt met de ms. Breeveertien, waarmee ook de fietsen kunnen worden ver voerd. AFSCHEIDSDIENST NIEUWERKERK - De kerk dienst op zondagochtend 26 april, aanvang 10.00 uur, in de Jacobuskerk aan de Oost straat in Nieuwerkerk, is ge wijd aan het afscheid van ds. J. Knoop. Na de kerkdienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van de dominee en zijn gezin. Deze afscheidsdienst onder vigeur van de Samen op Weg- gemeente Duiveland vindt dus op 26 april plaats en niet zoals eerder gemeld op 24 april. NIEUWERKERK De kies vereniging van de SGP in Nieuwerkerk bestaat 75 jaar. In verband met dit jubileum houdt de kiesvereniging dins dag 28 april een bijeenkomst in gebouw Salem aan de Mo lenstraat. De algemeen secretaris van de SGP, D. Nieuwenhuis uit Hoofddorp, geeft een lezing over het onderwerp 'Zit er na 75 jaar nog leven in de SGP'. Na de pauze kunnen andere sprekers het woord voeren. Vervolgens is er gelegenheid om vragen aan Nieuwenhuis te stellen over zijn referaat. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. woonden daar tot hun dood in respectievelijk 1928 en 1939. De wel als succesvol te boek staande reizen, zoals bijvoor beeld de expeditie van de Middelburgse Jacob Rogge veen richting Stille Zuidzee pakte slecht uit voor de oor spronkelijke bewoning van Paaseiland. Op paaszondag in 1722 ontdekte Roggeveen dit eiland, dat door zo'n 4000 mensen werd bewoond. Na zijn komst sloegen ziektes toe waar de mensen geen afweer tegen hadden. Bovendien werden zij geronseld om als plantagearbeiders in Peru te gaan werken. Een en ander leidde ertoe dat honderdvijf tig jaar na de ontdekking van Paaseiland de bevolking uit nog maar honderd inwoners bestond. Toch is het overzeese verle den niet alleen kommer en kwel. Bekend is onder meer het verhaal van Vlissinger Samuel van de Putte, die in 1721 op 31-jarige leeftijd Ne derland achter zich liet om een wereldreis te maken. On der meer in Tibet bracht hij lange tijd door, waar hij als eerste Nederlander de Tibe taanse hoofdstad Lhasa be zocht. Hij wist zich iets van de Tibetaanse taal eigen te maken en maakte als eerste kaarten van dit gebied. De woorden van VOC-gouver- neur Dirck van Cloon dat 'ons In het kader van het Bodygu- ardproject krijgen alle deel- nemertjes aan het examen een dergelijk hesje aange trokken. C&A biedt de hesjes aan de afdelingen Tholen en Schouwen-Duiveland aan. ,,Ze zijn voorzien van rug nummers, zodat de contro leurs langs de route duidelijk kunnen zien welke kinderen meedoen, en ook bij andere wegegbruikers springen de kinderen zo in het oog," licht secretaris M. Kole van de VVN-afdeling Schouwen- Duiveland desgevraagd toe. Aan het praktisch verkeers- examen wordt deelgenomen door leerlingen van acht ba sisscholen, allen afkomstig uit de voormalige gemeenten Bruinisse en Duiveland. ,,Op Schouwen lag de afdeling een beetje plat en in Zierikzee wordt aan het praktisch noch aan het theoretisch examen nergens uit gebleken is, dat die heer een ander doel had dan zijn reislust te bevredi gen' zeggen iets over de men taliteit in die dagen. Reizen deed je in hoofdzaak om cen ten te verdienen. In de reizi- deelgenomen. We hopen dat dat vanaf nu anders wordt en dat steeds meer scholen mee zullen gaan doen." VVN hecht veel waarde aan aandacht voor het verkeer vanaf jonge leeftijd. ,,Het examen vormt het sluitstuk van de yerkeersles op de ba sisschool. Eigenlijk is het voor kinderen de eerste keer dat ze officieel deelnemen aan een verkeersexamen. Dat moet ze op het goede spoor zetten en zelfvertrouwen ge ven. Later volgt het bromme rexamen, zo ontstaat vanzelf een opgaande lijn," aldus Ko le. Parcours De kinderen die zich donder dag in hesjes steken, moeten een vast parcours afleggen. Op verschillende vaste pun- gersaflevering van Ach Lieve Tijd wordt ook kort aandacht besteed aan immigranten. Eén van de foto's die is opge nomen laat een verzamelde menigte zien die nieuwsgierig toekijkt hoe een dertigjarige ten zijn controleurs opge steld. Zij houden in de gaten of de deelnemers richting aangeven, voorrang verlenen en stoppen bij een stopbord. „En als ze niet stoppen, zijn ze sowieso gezakt. Want het is geen spelletje," benadrukt Kole. Tegelijkertijd is het ze ker niet de bedoeling van VVN de kinderen te laten be ven onder de examendruk;. „Nee hoor, het is ook een heel gezellige en ontspannen dag. Maar het is wel een examen. Vaak hoort de politie reacties als 'wat geef ik er om?'. Die mentaliteit moeten we na tuurlijk absoluut niet heb ben. Dat kost uiteindelijk on schuldige slachtoffers," meent de secretaris van VVN. Doeboek Geslaagd of niet geslaagd, al le deelnemertjes wacht na af loop van het examen een ca deautje. Zij krijgen een Doeboek uitgereikt. Hierin staan allerlei activiteiten, suggesties en prijsvragen op genomen die kinderen - ook na het examen - uitdagen be wust met het verkeer om te blijven gaan. Pool uit een klein bootje stapt. De man landde 30 juli 1927 op het strand van Vlis- singen, terwijl hij bezig was aan een wereldreis. Later •werden die 'vreemdelingen' een stuk gewoner. „Maar dit De opnames stralen vooral de stilte en de harmonie van de natuur uit. Het Dijkwa- ter, grenzend aan Sirjans- land, vormt daar een goed voorbeeld van. Eén van de foto's, met de titel 'schei ding', werd vorig jaar be kroond met de eerste prijs van een wedstrijd van Staatsbosbeheer, regio Zee land. De opname toont een zonsondergang en Op 't Hof voegde er de volgende hai ku aan toe: - Een scheiding van dag en nacht wie had ooit gedacht dat het zou zijn zo een pracht. De amateurfotografe dong dit jaar ook mee naar het wisselbeeld 'Neeltje Spij ker' in het kader van de fo towedstrijd van het Acht Maartteam Schouwen-Dui veland. Haar foto van een De opening vindt 25 april om 15.00 uur plaats. Huysmans, geboren op 23 december 1952, maakte zijn eerste schilderij en tijdens zijn schooltijd (Ha vo). Hij volgde de Pedagogi sche Academie en ging daarna psychologie studeren. Momenteel werkt de kunste naar aan de Vrije Academie aan een bescheiden oeuvre, waarvan een selectie te zien is op de tentoonstelling in de Bewaerschole. Zijn grote inspiratiebron is de natuur: het licht, de lucht, het water en in het bijzonder de boom en zijn groeipatroon. In dit verband noemt Huys mans Mandelbrot, wiens frac- talen en de wiskundige theo rie daarachter begin tachtiger jaren wereldberoemd wer den. Fractalen zijn patronen van oneindige herhaling, van groei. Bomen vertonen dat zelfde eindeloos repeterend patroon van vertakkingen, net zoals wolken, bergen en rivieren. Een aantal schilders heeft een belangrijke invloed op Huys mans gehad; allereerst Wil- soort immigranten kwam even makkelijk in Goes te recht als in Leeuwarden. Het \yas niet speciaal Zeeland dat hen aantrok," besluiten de samenstellers van Ach Lieve Tijd. vrouw die ze in de Oekraïne had ontmoet, leverde een tweede prijs op. Vanwege haar ervaring in de psychia trische zorg in Wit-Rusland en Oekraïne, hebben deze landen voor Op 't Hof een bijzondere betekenis gekre gen. De fotografe wordt overi gens toch het meeste geïns pireerd door beelden dich ter bij huis. De met wilde bloemen omringde kunst route van Zonnemaire Bui tengewoon hebben haar bij zonder geboeid en diverse foto's van deze kunstwer ken zijn ook te zien tijdens deze expositie. De tentoonstelling biedt ook humoristische aspec ten, zoals de foto van een kist uien langs de weg met daarbij de tekst van de boer: 'Uien, gratis meene men. Op op." liam Turner, die het licht en weerkaatsing van licht als in spiratiebron koos voor zijn werk. Twee is Mark Chagall in wiens werk de joodse mys tiek een grote rol speelt. Ten derde biedt het vroege werk van Piet Mondriaan aankno pingspunten. Ook hij schil derde en tekende veel bomen, rivieren en landschappen in zijn eerste periode, vooraf aan zijn meer abstracte tijd, de Stijlperiode. De expositie is dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur geo pend. VLOOIENMARKT BROUWERSHAVEN - In het Tonnenmagazijn in Brou wershaven wordt zaterdag 2 mei een vlooienmarkt gehou den. Er worden diverse twee dehands artikelen aangebo den. Kinderen kunnen deelnemen aan een kleurwed- strijd en een speurtocht. Ook staat een verloting van taar ten gepland. De markt is van 9.30 tot 16.30 uur. Ik reageer op het laatste stuk je van 'Marzas' in de nieuws bode van 14-4 j.l.Dat was echt te erg! Waarom heeft Marzas het toch altijd over Reforma torische mensen? En over Godsdienst, over zwart ge klede mensen, zware domi nees, zware preken, zwarte kerkgangers, SGP'ers, Refor matorisch Calvijn College, Refo jeugd en in zijn laatste stukje over een Hervormde Dominee, uit dat dorp aan zee (Ouddorp dus). Wat een leedvermaak zeg! Knaagt er soms iets van bin nen bij je Marzas? Omdat je zo gekant bent tegen alles wat 'Refo' is? Laat toch ieder in zijn waarde a.u.b! Kan je nu echt geen andere stof vin den om te schrijven? Steek uw hand eens in eigen boe zem, of haal het onkruid in je eigen tuin even weg! We heb ben toch allemaal genoeg aan ZIERIKZEE Verkoping Adullam In een zaal van de Christelij ke Gereformeerde kerk aan de Zevengetij straat in Zierik zee wordt zaterdag 25 april een verkoping gehouden ten bate van de stichting Adul lam. Het evenement omvat een boekenstand, die wordt bemand door de heer Van Dommelen en de verkoop van bijbelstandaards, kaarten, kleuterkleding, haak en bor duurwerk en lingerie. Ook wordt zelfgemaakte advo- kaat, babbelaars, marcrons, bolussen, en oliebollen aange boden. Tijdens de verkoping worden tweedehands spullen ver kocht en fruit en bloemen. Van 10.00 tot 15.30 uur. Kindercombibeurs Kinderbedjes, maxicosi's, kinderwagens en andere arti kelen voor baby's en kleuters staan centraal tijdens de kin dercombibeurs, die zaterdag 25 april wordt gehouden in De Driehoek in Zierkzee. Het be treft een initiatief van twee enthousiaste ouders. De beurs is van 10.00 tot 14.00 uur. ELLEMEET Rommelmarkt Openbare basisschool 't Mêêt- je in Ellemeet houdt zaterdag 2 mei de jaarlijkse grote rom melmarkt. Op het schoolplein van de school zullen kramen zijn ingericht met tweede handsspullen, allerlei soor ten spelletjes - onder meer Rad van Fortuin - en er wordt een terras opgezet waar een drankje genuttigd kan wor den en waar pannenkoeken kunnen worden besteld. De opbrengst is bestemd voor de financiering van het leerlin genvervoer. Sinds de gemeen te niet meer bijdraagt aan het busvervoer tussen de middag betalen ouders en school dit zelf. Voor zover er geld over is, zal dit ten goede komen aan leer middelen. De rommelmarkt duurt van 9.00 tot circa 14.00 uur. onze eigen zonden. Dit schrij ven over deze dominee, waar van niemand het ware weet, heeft bij Reformatorische le zers ergernis verwekt! Ten slotte ls er veel 'Refo'jeugd en grote 'Refo' scholen, ge lukkig maar, dat houd voor u brood op de plank! Of we nu Christelijke Gereformeerd zijn opgevoed of gerefor meerd of hervormd leven doet er niet toe, maar gebed voor een zogenaamde 'afval lige' dominee zou beter op zijn plaats zijn, dan hem nog een trap na te geven in de krant! Je geschrijf word niet in dank afgenomen, zeker niet in kerkelijke kringen. Zo ga je niet met mensen -brn Marzas! Dat zijn we in de ge reformeerde kerk anders ge leerd, dat dient u zeker te we ten!! En tenslotte: Die meest te staan, zie toe dat hij niet valle!. Marian van Oostenbrugge Stellendam. NIEUWERKERK Rommelmarkt SOW Actief van de Samen op Weg Gemeente Duiveland zoekt verkoopbare rommel voor de actiedag die zaterdag 4 juli op de Kerkring in Nieu werkerk staat gepland. Één van de onderdelen van deze actie is een rommelmarkt. Vrijdag 24 april komen de le den van SOW Actief door de straten om rommel te verza melen. Dat doen zij tussen 18.00 en 21.00 uur. Mensen die iets hebben, wordt verzocht dit goed zichtbaar langs de stoeprand te zetten. Grote meubelen kunnen niet wor den meegenomen. Mocht de ophaaldatum slecht uitko men, kan een aparte afspraak worden gemaakt via Huib de Valk: 641846. Het einde van de actiedag zal in het teken staan van een sponsor- en trimloop, die in samenwer king met atletiekvereniging Delta Sport wordt opgezet. Aansluitend vindt een mega- barbecue plaats. BRUINISSE Helpt Elkander Voor de eerstvolgende bijeen komst van de hervormde vrouwenvereniging Helpt El kander vanavond, dinsdag 21 april, staat het Kenia-project op het programma. Verder iets over mosselen en oesters. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het verenigings gebouw aan de Deestraat. Gasten zijn van harte wel kom. Borstvoeding Borstvoedingsorganisatie La Leche League houdt woens dag 29 april een informatie avond bij Diana Ista aan de Dijkstraat 10. Het onderwerp kraamtijd staat centraal. Aan de orde komen onder meer: verschillende voedingshou dingen, hoe de baby aan de borst te leggen en hoelang de baby aan de borst mag drin ken. Er is ook gelegenheid om situaties te bespreken die niet met de kraamtijd te ma ken hebben. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Voor na dere inlichtingen: telefoon 0111-483425. LU LU £U I— OO Oud zijn en jarig Zelf denkt men: wéér een bewogen jaar, voorbij met pijn en ook met vreugde. Gelukkig toch nog bij elkaar, peinst men terug zover het heugde. De naasten komen met presentjes, waarvan je al vermoeden had De gasten lokken j' uit je tentjes om woorden die je al vergat Intussen denk je aan gelieven, die helaas er niet meer zijn. De pest brengt ook de liefste brieven, dan mis je wéér, 't doet even pijn.... En in de late avonduren, zo om de afwas met de vrouw. Hoop je dat dit nog lang mag duren, al was men gans de dag in touw! P. C. Noordhoek, Zierikzee Deze rubriek verschijnt wekelijks in de dinsdag-uitgaven van de Zierikzeesche Nieuwsbode en biedt thuis-dichters uit de streek de gelegenheid hun gedichten aan een groter publiek te presenteren. Wie denkt een of meer geschikte gedichten te hebben kan deze op- Sturen naar de Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1 4300 AA Zierikzee. De redactie behoudt zich het recht voor de gedichten wel of niet te plaatsen. Wijzigingen worden vanzelfspre kend niet doorgevoerd. De naam van de schrijver of schrijfster staat onder het gedicht. VVN is voorstander van het al op jonge leeftijd bekend raken met verkeer én met verkeersexa- mens. (Foto: Marijke Folkertsma) HAAMSTEDE - 'Lijnen van licht'. Dat is de titel van de expositie van schilderijen van Paul Huysmans, die van zaterdag 25 april tot zaterdag 9 mei in de Be waerschole in Haamstede te zien is. BRUINISSE - Gehuld in een fel oranje hesje nemen donderdag 23 april in Bruinisse zo'n 160 kinderen deel aan het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Schouwen-Dui veland. De fluorescerende hesjes worden die ochtend om 8.30 uur officieel aangeboden door P. Luyken van het Goese kledingconcern C&A Van amateurfotografe Helma op 't Hof SIRJANSLAND - Mens, natuur en cultuur staan centraal in de foto-expositie van amateurfotogra fe Helma op 't Hof tijdens Koninginnedag in het dorpshuis in Sirjansland. De meeste foto's zijn op Schouwen-Duiveland genomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5