'Budget scholen bedroevend' Begraafplaats in 2000 uitgebreid Nieuwe binnenmanege Grol in gebruik genomen 4 l Handtekeningen om verkeer te remmen Politieman Hullekes let extra op milieu Dorpsraad Zonnemaire vergadert in dorpshuis Scharendijke pleit voor groen PvDA-wethouder Van der Wekken tot onderwijsministerRitzen: Groenvoorziening en vandalisme Jorritsma in Zierikzee Politieke barometer Rode Kaart: Regio bijna unaniem tegen versmalling Zeelandbrug Bewoners Ingridstraat actief Project van anderhalf miljoen gulden afgerond In de publiciteit via Deltagolf: DINSDAG 21 APRIL 1998 NR 26369 MUM 3 SCHARENDIJKE - De begraafplaats in Scharendij ke moet op korte termijn worden uitgebreid. Al in het jaar 2000 is extra ruimte benodigd. De dorpsraad van Scharendijke toont zich voorstander van uitbrei ding van het kerkhof. De bewoners gaat vooral het groen aan het hart. Zo bleek gisteren tijdens de vergadering van de dorps raad in De Putmeet. „Het gaat steeds maar over geld, maar hoe zit het nu met de emotionele kant? Dan hoor ik zeggen dat de beplanting weg moet, maar je waait daar nu al uit je veren. Daarnaast scherm je het kerkhof met dat groen ook voor het zicht af," haakte,één van de aanwezigen in op de plannen die door een gemeen telijk ambtenaar waren ge schetst. Volgens de laatste blijft de singelbeplanting echter onaangetast. De aan wezigen gaven aan eerder heil te zien in meer groen. „Het ziet er namelijk nu al uit als een aardappelveld," ty peerde een inspreker de hui dige staat van de begraaf plaats. Grenzen Om snel ruimte te kunnen scheppen, zou in eerste in stantie binnen de huidige grenzen van de begraafplaats Er wordt in die straat veel te hard gereden, menen de be woners. Omdat de straat als belangrijk oversteekpunt geldt voor kinderen en omdat de weg aan het einde een ver smalling kent, zien de omwo nenden deze situatie als zeer gevaarlijk. „Iedere bewoner heeft met veel enthousiasme getekend," liet de initiatief neemster gisteren tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad Scharendijke en omstreken weten. De ge meente heeft - op aandringen van zowel dorpsraad als be woners van Scharendijke - in middels toegezegd actie te on dernemen in de speeltuin. Zo wordt nog dit jaar de glij- /klimcombinatie geheel of ge deeltelijk vervangen. Ook voor dit item trokken dorps bewoners herhaaldelijk aan de bel. Verpaupering Twee inwoners drongen er de capaciteit kunnen worden uitgebreid. Plaats is voorhan den in de linkerachterhoek. In tweede instantie kan een gedeelte in het midden ge ruimd worden. De graven die hier liggen dateren, naast een graf uit 1958, uit de jaren 20 en 30. Aan dit ruimen gaan wel de nodige procedures vooraf. Wat uitbreiding van de begraafplaats betreft zijn er twee opties mogelijk. Enerzijds het perceel waarop de volkstuintjes zijn geves tigd, wat een bestemmings planwijziging noodzakelijk maakt. Ook de grond van de aangrenzend wonende fami lie Hanson zou, na ophoging, geschikt zijn. „De grond met de volkstuintjes vergt de minste kosten en toestanden, maar dan zouden de volks tuintjes moeten verhuizen. Bijvoorbeeld naar het perceel van Hanson. Die grond hoeft voor volkstuintjes weer niet te worden opgehoogd," aldus de gemeentewoordvoerder. Duidelijk is dat de uitbrei ding in ieder geval gefaseerd tot stand zal worden ge bracht. gisteren bij de dorpsraad op aan de gemeente te wijzen op de verpaupering in de buurt van de Akkerbloemstraat. „Een verzakte straat,ver stopte putten, loshangende schuttingen en een deur van een schutting die naar buiten toe opengaat. Als het een beetje waait moet je uitkij ken niet door de deur te wor den geraakt," aldus de spreekster. Bij de voormalige gemeente hebben de omwo nenden de verpaupering her haaldelijk aangekaart, echter tot dusverre zonder resultaat. Na elf jaar tevergeefs aan kloppen, hebben de dames weinig vertrouwen meer in de gemeentelijke slagvaar digheid. Dorpsraadvoorzitter G. Cobussen zegde toe de situ atie door te geven via de ser vicelijn van de gemeente. „Ik heb tot nu toe goede ervarin gen met die lijn. Ambtenaren bellen snel terug en de zaken die zijn doorgegeyen worden ook geregeld." Van der Wekken reageerde met die woorden op de klacht van RSG-docent Ch. Timmer mans dat het lastig werken is met 16 computers voor 30 leerlingen. „Dat is bedroe- Beije heeft de zaken grondig aangepakt, zo blijkt uit de op somming van werkzaamhe den die sinds februari 1997 aan de Renesser manege zijn verricht. Er werd een tweede binnenmanege bijgebouwd, er kwamen negentien gloed nieuwe buitenboxen bij, een buiten- en binnenwasplaats voor paarden met warm en koud water, een solarium, een jury-hok voor zowel de binnen als de buitenmanege en een opslagruimte van springmateriaal voor het Z- parcours. De nieuwe binnenmanege is 20 bij 60 meter groot en voor zien van de nieuwste snufjes op manegegebied. De bodem is een wedstrijdbodem, opge bouwd uit verschillende la gen die afgedekt zijn met houtvezel. „Een goede bodem is heel belangrijk," bena drukt Beije. „Het mag niet glad of glibberig zijn en de bodem moet veerkracht heb ben." Om de bodem in goede vend," aldus de wethouder. „Er moeten extra middelen komen." Als één van de ma nieren om aan extra geld voor het onderwijs te komen werd door een van de bezoekers conditie te houden is een sproeiinstallatie aange bracht. Veel aandacht is bij de bouw besteed aan een goe de belichting. Door toepas sing van lichtkoepels in het dak en een lichtrand in de zij gevel is een egaal verlichte ruimte ontstaan zonder hin derlijke schaduwen. Ook de buitenmanege is door Beije onder handen genomen. Na egalisatie van de buiten- bak werd om de drie meter een 20 centimeter brede en dertig centimeter diepe drai- naigesleuf aangebracht. Daar bovenop kwam een acht cen timeter dikke laag speciaal drainagezand, een laag van tien centimeter uitgezeefd puin, een opsluitlaag, drie centimeter lavaliet, een vijf tien centimeter dikke laag leemhoudend boszand en ten slotte een laag gemalen auto- binnenbekleding. Alles bij el kaar voor anderhalf miljoen gulden. „Het was een gok," bekent Beije. „En nog een du- van het Politiek Theater sponsoring geopperd, maar daar wilde Van der Wekken niets van weten, en onder wijsminister Ritzen trou wens ook niet. Eensgezind concludeerden zij dat het on derwijs niet afhankelijk mag zijn van het bedrijfsleven. Ritzen stelde dat wat hem be treft het budget voor onder wijs opgetrokken kan en moet worden van de huidige 1,7 miljard naar drie miljard. Of zijn wens gehonoreerd wordt in een eventueel Paars II is nog onduidelijk maar Ritzen weet zich in ieder ge- re gok ook. Maar voorlopig kunnen we nu weer vooruit." Door de uitbreiding en verbe tering heeft Beije nu veel meer mógelijkheden met zijn manege die werk biedt aan elf vaste krachten. „We kunnen hier nu ook springwedstrij- den en bijvoorbeeld clinics houden en oefenparcoursen aanleggen," legt hij desge vraagd uit. Daarnaast wor den in de Renesser manege dressuur-, selectie- en kam pioenswedstrijden gehouden. „En sinds oktober geven we hier ook springlessen." De populariteit van de paar densport, zowel recreatief als in wedstrijdverband, is vol gens Beije nog steeds groeien de. „Het is ook een heel breed publiek geworden dat paard rijdt. Alle lagen van de bevol king zijn vertegenwoordigd." Recreatief rijden is volgens Beije ook niet zo gek duur. „Als je aan paarden-wed- strijdsport gaat doen, dan is het wel een kostbare hobby. Je hebt kleding nodig, je moet veel oefenen en het ver voer van je paard naar wed strijden is vrij kostbaar. De manege-eigenaar ziet de toekomst van zijn bedrijf met vertrouwen tegemoet. „De ligging van de manege is ide aal. De natuur hier in de Westhoek is erg mooi en hoe kun je daar nou beter van ge nieten dan op een paard. Dan vallen alle zorgen van je af." (Foto: Marijke Folkertsma). val gesteund door partijge noot minister-president W. Kok die volgens Ritzen - mits de economische toestand het toelaat - er alles aan wil doen om het onderwijsbudget op een hoger plan te brengen. Dat is volgens Ritzen hard no dig ook want, zo stelde hij, hoewel het onderwijs in Ne derland op hoog niveau staat zijn er nog heel wat proble men te tackelen in onderwijs land. Als voorbeeld noemde Ritzen het gebrek aan tijd en geld voor bijscholing van on derwijsgevenden. „Want daar is weinig tijd voor ter- Zo blijkt uit het aprilnummer van Deltagolf, waarin aan dacht wordt besteed aan mi lieuzorg op Schouwen-Duive- land in het algemeen en Hullekes in het bijzonder. Hoewel geboren op de Velu- we werkt Hullekes inmiddels al zo'n twintig jaar in deze re gio. Hij werd een aantal jaar geleden, toen er vanuit het politiekorps meer aandacht naar het milieu uitging, als milieucoördinator op Schou- wen-Duiveland aangesteld. Na de reorganisatie behield Hullekes zijn interesse voor het milieu. Zo maakt hij namens Schou- wen-Duiveland deel uit van het maandelijks overleg tus- wijl het onderwijs voortdu rend verandert." Wethouder Van der Wekken, en in zijn kielzog diverse on derwijsmensen, beklaagden zich tegenover Ritzen over het woud van regels in onder wijsland, met name voor wat betreft de huisvesting. „Over elke vierkante meter moet overleg gevoerd worden. Dat is bijna wurgend," aldus Van der Wekken. Adjunkt-boven- schools manager Schouwen- Duiveland C. Kooman viel hem bij: „Het gaat om veel meer dan alleen minder geld. En we kunnen ons niet per mitteren om pas op de plaats te maken." Daar pleitte Rit zen ook niet voor. De ontwik keling van het onderwijs moet, zo hield hij zijn toe hoorders voor, doorgaan maar: 'Liever met kleine stapjes tegelijk. Geleidelijk'. Over de stelling dat onder wijzers en leraren beloond moeten worden naar presta tie verschilde Ritzen heftig van mening met de onder wijsgevenden die naar het Politiek Theater toe waren gekomen. De onderwijsmi nister zei daar een warm voorstander van te zijn maar kreeg vanuit de zaal de vraag voor de voeten geworpen wie dan wel de prestaties van de leraren en onderwijzers moet gaan meten. 'De baas' was het simpele antwoord van Ritzen die daarop als weerwoord kreeg dat die dan wel flink meer geld in het handje zou moeten krijgen omdat hij of zijn er een zware taak bij zou krijgen. Een argument dat Ritzen even aan het wankelen bracht, maar hij hield wel vast aan zijn standpunt. Ei- landelijk gezien vindt 59 pro cent van de Schouwen-Duive- landers het invoeren van prestatieloon voor onderwijs gevenden nog niet zo'n slecht idee. Eenendertig procent van de eilandbevolking ziet er niets in en tien procent heeft geen mening. sen onder meer provincie, wa terschap en Staatsbosbeheer. Dit overleg heeft in 1996 on der meer geleid tot een pro ject om illegale stort- en stookplaatsen te weren. In 1997 zag het project Zwerf vuil hét licht. Onderdeel hier van was het deelproject dum pen van afval binnen de bebouwde kom van Zierik- zee. Over de resultaten van de samenwerking is Hullekes te vreden, zo blijkt uit Delta- golf. Alleen de continuïteit van het toezicht is voor verbe tering vatbaar. Dit zou door bijzondere opsporingsambte naren kunnen worden uitge voerd. Dinsdag 21 april Zierikzee Discussie-avond structuurvi sie. Theater Mondragon. 19.30 uur. v Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 19.30 uur. Huiskamer-ontmoetings avond werkgroep In Perspec tief ten huize van M. van Mourik, Lange Nobelstraat 9. Aanvang 19.45 uur. Nieuwerkerk Lezing NBvP Duiveland in dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 22 april Zierikzee Jaarlijkse uitvoering Zeeuw se Muziekschool in Theater Mondragon. 19.30 uur. Bruinisse Discussie-avond structuurvi sie. Dorpshuis. 19.30 uur. Donderdag 23 april Zierikzee ANBO-themamiddag over thuiszorg. De Schutse. 14.00 uur. Lezing over bijzondere flora in het Gelderse IJsseldal. MFC Huybertstraat 35. 19.30 uur. Feestavond J.W. van den Doelschool in de centrale ruimte. 19.30 uur Bruinisse Praktisch verkeersexamen van de WN-afdeling Schou- wen-Duiveland bij dorpshuis Bruinisse. 8.30 uur. Vrijdag 24 april Zierikzee Feestavond J.W. van den Doelschool in de centrale ruimte. 19.30 uur Jaarvergadering van de FNV-afdeling Schouwen- Duiveland in het MFC. 19.30 uur. Ledenvergadering CDA. MFC. 20.00 uur. Kerkwerve Kennismakingavond Nash ville Country Line Dancers in dorpshuis 't Zuudènde. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Met de museumclub naar Scheveningen bezoek aan Beelden aan Zee en het Mau- ritshuis. NVvH. Vertrek van-' af De Schutse. 9.00 uui. Ledenvergadering Natuur Vogelwacht Schouwen- Duiveland in Gereformeerde Kerk, Platboslaan. 19.45 uur. Nieuwerkerk Ophaalactie voor rommel markt SOW Actief door de straten van het dorp. Tussen 18.00 en 21.00 uur. Zaterdag 25 april Zierikzee Rommelmarkt Kinderboer derij De Punt. Onder De Beu- ze. 9.00-16.00 uur. Verkoping ten behoeve van de gehandicaptenzorg Stich ting Adullam in de zaal van de Christelijk Gereformeerde Kerk in de Zevengetijstraat. 10.00-15.30 uur. Bazar Stichting Dorcashulp Internationaal. Gebouw Le ger des Heils, Poststraat. 10.00-16.00 uur. Kindercombibeurs. De Drie hoek. 10.00 tot 14.00 uur. 'The best of 5 years hot mu sic'. Hans Visser Friends. Theater Mondragon. 20.00 uur. Ars Musica-concert hoornist Ronald Slager en pianiste Ca thy Kotoun. Zeeuwse Mu ziekschool. 20.00 uur. Renesse Uitvoering Hervormd Kerk koor Renesse. Jacobuskerk. 19.30 uur. Brouwershaven Brandweerwedstrijden in de klasse TAS HD vanaf de brandweerkazerne. 8.00 uur. Wandeltocht Rode Kruis. Vanaf Cafetaria 't Seepaerdje. 13.30 uur. Bruinisse Verkoping diverse artikelen. Kijk- en Koophal, Industrie weg 7 en 19. 9.00-12.00 uur. Zondag 26 april Burgh-IIaamstede Excursie naar Slotbos en Zee- peduinen. Vertrek bij toe gangshek Slot Haamstede. 13.00 uur. Maandag 27 april Brouwershaven Voorjaarsmarkt Welfare Ro de Kruis: verkoop handwerk- artikelen. Poortershof. 14.00- 16.00 uur. Vergadering adviescommis sie AIZ. Stadhuis, 19.30 uur. Mevrouw M. Beije-Janset de moeder van manege-eigenaar C. Beije kreeg tot haar verrassing de opdracht het lint door te knippen en daarmee de nieuwe binnen-manege officieel te openen. (Foto: Marieke Mandemaker) ZONNEMAIRE - In het dorpshuis van Zonnemaire vindt woensdagr 22 april een openbare dorpsraadver gadering plaats. De vergadering begint om 20.00 uur. Hoofd W. de Visser van het bureau Cultuurtechniek van de gemeente komt een toe lichting geven op de groen voorziening in het dorp. An der belangrijk item op de agenda is vandalisme. Dug outs gaan in vlammen op en de bebossing rondom de sportvelden wordt vernield. In de speeltuin zijn speeltoe stellen de dupe en bij de school worden ruiten en speeltoestellen gesloopt. Ook bewegwijzeringsbordjes ko men regelmatig aan een vroegtijdig einde. Overwinning Wat borden betreft heeft de dorpsraad van Zonnemaire een kleine overwinning ge boekt. Naar aanleiding van het pleidooi van de dorpsraad om een vermelding te krijgen op bewegwijzeringsborden, heeft Rijkswaterstaat inmid dels toegezegd een bord Zon nemaire te plaatsen bij de ro tonde Zierikzee. Op het kruispunt Nieuwerkerk komt Rijkswaterstaat niet aan de wens van de dorpsraad tegemoet. Reden is dat Zon nemaire op dit punt niet rechtstreeks verbonden is met de rijksweg. De ANWB heeft de opdracht een bord te plaatsen bij de rotonde in middels gekregen. ZIERIKZEE - Minister A. Jorritsma komt naar Zierik zee en wel op 27 april. Zij is dan te gast van de VVD- Schouwen-Duiveland. Jorritsma, nummer drie op de verkiezingslijst van de libe ralen, gaat het in Theater Mondragon hebben over on der meer de Midden Zeeland Route en de visserijhavens van Bruinisse. De VVD-bij- eenkomst begint om 20.00 uur. ZIERIKZEE - Tweeëennegentig procent van de inwoners van Schouwen-Duiveland is tegen het plan van de provincie voor versmalling van de Zeelandbrug. Dat blijkt uit de politieke barome ter Rode Kaart, een opiniepeiling van de PvdA- Schouwen-Duiveland De versmalling van 30 centi meter per rijbaan zou-wor- den gerealiseerd als de pro vincie vasthoudt aan haar plan om de stalen vangrails van de brug te vervangen door betonnen barriers. Een plan waar al heel wat over gezegd en geschreven is. Slechts één procent van de Schouwen-Duivelanders zegt voor een dergelijke ver smalling te zijn. Zes procent valt in de categorie 'geen mening'. Een andere stelling, eigen lijk meer een vraag, die aan de inwoners van Schouwen- Duiveland werd voorgelegd luidde 'De horecastop in de gemeente Schouwen-Duive land moet gehandhaafd worden, versoepeld worden of opgeheven worden'. Bij na de helft van de eilanders - 49 procent - is voor handha ving van de horecastop. Ne gentien procent vindt dat de regels op dit gebied versoe peld moeten worden en zes tien procent gaat nog een stapje verder en pleit voor opheffing van de horeca stop. Zestien procent heeft geen mening over de kwes tie. Dertig procent van de Schouwen-Duivelanders vindt dat er teveel geld en aandacht van dé gemeente Schouwen-Duiveland naar de Westhoek gaat. Bijna net zoveel mensen echter - 29 procent - is het met die stel ling oneens. Opvallend veel mensen, maar liefst 41 pro cent, houden zich met 'geen mening'; afzijdig. Een meerderheid van de Schouwen-Duivelanders 60 procent - vindt dat onder wijsgevenden beloond moe ten worden naar prestatie Eenendertig procent ziet daar niets in en tien procent heeft geen mening. Drie kwart van de eilanders zou het absolute onzin vinden als scholen contracten met ouders af zouden sluiten over de regels waar een kind zich thuis aan moet houden. Twaalf procent ^daarentegen zou dat best een goede zaak vinden en dertien procent wenst zich door het invullen van de ru briek 'geen mening' niet uit te spreken over de kwestie. SCHARENDIJKE - Op initiatief van een bewoonster van de Ingridstraat in Scharendijke is een lijst met handtekeningen van alle buurtbewoners richting ge meente verzonden. De ondertekenaars pleiten voor verkeersremmende maatregelen in de Ingridstraat. Minister Jo Ritzen: Voorstander van optrekken budget voor onderwijs naar drie miljard. ZIERIKZEE - Het onderwijs is onder Paars meer on der de aandacht gekomen, maar we zijn er nog lang niet. „Het laat zwaar te wensen over," wierp PvdA- onderwijswethouder D. van der Wekken partijge noot onderwijsminister J. Ritzen voor de voeten tij dens de tweede editie van De Rode Kaart, het politiek theater van de PvdA-afdeling Schouwen- Duiveland gisteren in Theatercafé Mondragon in Zie rikzee. RENESSE-Hij begon in 1975 met drie paarden in een re g°k ook- Maar voorlopig boerenschuur. Nu zijn het er 'enkele.tientallen' en is dÖot de^ftbreidtogTnïerbe- Manege Grol na een anderhalf miljoen gulden kos- tering heeft Beije nu veel tende uitbreiding één van de beste geoutilleerde ma- meer mogelijkheden met zijn neges op Schouwen-Duiveland. „Nee, dat het zoiets vaast|gkrachTeen.1^bWedkuannen zou worden had ik zelf ook niet verwacht," aldus een glunderende eigenaar C. Beije zaterdag na de officië le opening van het sluitstuk van de uitbreiding: de nieuwe - tweede - binnenmanege. ZIERIKZEE - In 1997 werd op Schouwen-Duiveland, buiten de Westhoek om, ruim honderd kuub zwerf vuil geruimd. Dat alleen al is voor de politie reden aandacht aan het milieu te schenken. Politieman Freek Hullekes heeft het milieu in zijn takenpakket.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3