Geen overlevenden vliegramp Meer export groenten en fruit door grote vraag naar uien Bezwarencommissie hoort Docters van Leeuwen Gebrekkig sociaal beleid oorzaak criminaliteit Nedcar RAI: Nederland lijdt aan verkeersveiligheidssyndroom WATERSTANDEN Stijgend wantrouwen bij slachtoffers vliegrampen Zesduizend demonstranten bij zorgprotest verwacht Stakingsdreiging in noordelijk busvervoer Aktie voor hongerend Sudan 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DEN HAAG (ANP) - De voor ontslag voorgedragen voorzitter van het college van procureurs-generaal, Docters van Leeuwen, is maandag gehoord door de bezwarencommissie die over het ontslag een advies aan minister Sorgdrager van Justitie moet geven. Op de inhoud van zijn onder vraging wil Docters van Leeuwen achteraf niet in gaan. ,,Ik doe daar geen me dedelingen over", zei hij in een reactie. Sorgdrager heeft de zogenoemde „super pg" voor ontslag voorgedragen, omdat zij hem verwijt „niet loyaal" aan haar te zijn ge weest. Docters van Leeuwen vindt zijn ontslag onterecht. Het conflict tussen Sorgdra ger en Docters van Leeuwen begon toen de minister dreig de de voormalige procureur- generaal in Leeuwarden, D. Steenhuls, aan de kant te zet ten. Zij wilde dit doen toen bleek dat Steenhuis een be taalde nevenfunctie had bij het onderzoeksbureau Bak kenist en de schijn van belan genverstrengeling was ge wekt. Het college van procureurs-generaal schaarde zich in de „affaire achter hun collega uit Leeuwarden. Sorgdrager nam deze opstel ling vooral de voorzitter van het college, Docters van Leeu wen, kwalijk. Uiteindelijk geeft de bezwa rencommissie een advies aan minister Sorgdrager hoe in het conflict tussen haar en Docters van Leeuwen te han delen. Wanneer dit advies wordt gegeven, is nog niet be kend. BORN (ANP) - De criminaliteitsproblemen op de werkvloer bij autofabrikant Nedcar in Born hebben te maken met|een gebrekkig sociaal beleid. l Dat blijkt volgéns de onder nemingsraad (OR) van Ned car uit een drie \weken gele den ingesteld onderzoek. Werknemers van de autofa brikant hebben vooral last van hoge werkdriik, proble men met het opnpmen van verlof en de gehantjeerde stijl van leidinggeven. De uitkomsten van bet onder zoek van de OR, waaraan on geveer 1000 van de in totaal 7000 medewerkers hebben deelgenomen, worden ge steund door de resultaten van de klachtentelefoon die FNV Bondgenoten twee weken ge leden openstelde. De FNV kreeg 82 telefoontjes te ver werken. Voorzitter J. Wouters van de OR hoopt dat de leiding van het bedrijf nu wel reageert op de noodkreten van het perso neel. In een brief van 7 juli vo rig jaar heeft de OR al aan president-directeur C. De- wulf laten weten dat er spra ke is van toenemende onvre de onder de werknemers. De- wulf reageerde daar volgens de OR onvoldoende op. Nedcar kwam ruim een maand geleden in opspraak, nadat bekend werd dat een kleine groep medewerkers de werkvloer terroriseert door allerlei vormen van crimina liteit, zoals mishandeling, in braak, diefstal, vernielingen en het dealen van drugs. De bedrijfsleiding deed de golf van criminaliteit af als een „maatschappelijk verschijn sel". Na het verwijderen van een aantal werknemers zou de rust zijn teruggekeerd. Op 6 mei vindt over de resul taten van de klachtentelefoon overleg plaats met de direc tie. FNV Bondgenoten zal nog een onderzoek bij het bedrijf instellen om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de hoge werkdruk. AMSTERDAM (ANP) - Het streven van de overheid het aantal verkeersslachtoffers verder terug te drin gen, leidt tot onevenredig hoge kosten en gaat ten koste van de individuele mobiliteit. „Nederland lijdt aan een ver keersveiligheidssyndroom dat zijn weerga niet kent", schrijft R. Grollé, secretaris van de RAI, de branchever eniging voor de rijwiel- en au tomobielindustrie. Grollé vraagt zich af of de doelstellingen van Verkeer en Waterstaat nog wel realis tisch zijn. Het ministerie streeft ernaar het aantal ver keersdoden in 2000 met 20 procent en in 2010 met 50 pro cent terug te dringen. Grollé vindt dit te ver gaan. „Je kunt als overheid wel gaan verbieden om te fietsen, de scooter te pakken of auto te rijden om je doelstellingen te halen, maar iedereen be grijpt dat dit niet kan." Hij wijst erop dat Nederland met Engeland en Scandinavië één van de meest veilige landen in Europa is. In plaats van zich druk te ma ken over de verkeersveilig heid kan de politiek zich be ter bezighouden met de gewenste vorm van mobili teit. Gemotoriseerde twee- wielers, zoals brommers, snorfietsen en motorfietsen, worden daarbij over het hoofd gezien. Dat gebeurt ter wijl bijna driekwart van de Nederlanders zich in het woon-werkverkeer ver plaatst over bijna tien kilo meter, te ver voor de fiets en te kort voor de auto, aldus de RAI-secretaris. „De overheid wil het liefst ie dereen op de fiets of in het openbaar vervoer krijgen, want dat zijn de enige vormen van vervoer die niet ter dis cussie staan", zegt Grollé. Woordvoerder B. Wouden berg van Veilig Verkeer Ne derland zegt in een reactie op de uitspraken van Grollé: „Dat kan natuurlijk niet. Wij zijn hier zeer ongelukkig mee." Op het gebied van de verkeersveiligheid mogen geen concessies worden ge daan. We moeten alles in het werk stellen om de doelstellingen te halen en het verkeer nog veiliger te maken. Ook en vooral wat betreft de twee- wielers, de risicofactoren bij die vervoermiddelen zijn vele malen groter. ONDERWATER LONDEN (RTR) - Het wereld beroemde San Marcoplein in het Venetië dreigt over vijftig jaar elke dag blank te staan. De stijging van de zeespiegel als gevolg van het broeikasef fect vormt een serieuze be dreiging voor dit laagste punt van de Italiaanse stad. Nu al loopt het plein veertig tot zes tig keer per jaar onder water. Tijden cn standen volgens getijdetabcl Hydro-metcocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 22 april 12.40 139 06.10 -147 18.55 -127 23 april 01.10 119 07.20 -155 13.55 154 20.00 -133 ROOMPOT BUITEN 22 april 11.25 135 05.10 -138 23.55 117 17.35 -120 23 april 12.25 156 06.10 -148 18.40 -128 BRUINISSE 22 april 12.35 151 06.10 -151 18.55 -133 23 april 01.10 132 07.25 -161 13.45 165 20.05 -140 WEMELDINGE 22 april 00.00 125 06.10 -158 12.50 157 18.55 -140 23 april 01.20 138 07.25 -167 14.00 175 20.05 -146 Springtij: 28 april Actuele Informatie over afwijkingen 06-9771 Vliegtuig kort na start neergestort bij Bogota BOGOTA (AFP/DPA/RTR/EFE) - Alle 53 inzitten den van een Ecuadoraanse Boeing-727 zijn maandag aan het eind van de middag om het leven gekomen toen het toestel kort na de start neerstortte bij de Co lombiaanse hoofdstad Bogota. Het vliegtuig - op weg naar de Ecuadoraanse hoofdstad Qui to - kwam neer op een berg helling ten oosten van de stad. Het brak in drie stuk ken en vloog in brand.De Franse luchtvaartmaatschap pij Air France, die het vlieg tuig had gecharterd van de Ecuadoraanse maatschappij TAME, liet officieel in een verklaring weten dat de Boeing 43 passagiers en tien bemanningsleden aan boord had. TAME, die de dienst Bo gota-Quito samen met Air France onderhoudt, zei eer der dat er 61 mensen in het vliegtuig zaten. Op vier na waren de passa giers in Bogota overgestapt van een vlucht van Air Fran ce vanuit Parijs. De vier an deren begonnen hun reis in Bogota. De uit Parijs vertrok ken slachtoffers komen vol gens Air France uit Frank rijk, Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Zwitser land. Over hun nationaliteit bestaat nog geen zekerheid. Alle bemanningsleden kwa men uit Ecuador. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Volgens de Colombiaanse luchtvaartau toriteiten heeft de piloot van het toestel geen melding ge maakt van problemen. Het hoofd van de Colombiaanse burgerluchtvaart zei enkele uren na het ongeluk dat het vliegtuig uit de koers was ge raakt en dat de piloot bezig was dit te corrigeren. Moge lijk is het slechte weer - regen en mist - mede de oorzaak van het ongeval. Kort nadat de Boeing was neergestort werd de luchthaven El Dorado van Bogota wegens slecht zicht gesloten. Een van de twee zwarte dozen van het toestel is inmiddels geborgen. Het reddingswerk verliep meteen al moeizaam door de weersomstandigheden en de invallende duisternis. Boven dien is het gevaar van ont ploffende mijnen in het ge bied niet denkbeeldig. Op de berg Cerro El Cable waar het toestel is neergekomen staan satellietontvangers ten be hoeve van politie en televisie. Om te voorkomen dat guerril lagroeperingen de installa ties saboteren, heeft de over heid het terrein beveiligd met landmijnen. Het reddingswerk werd twee uur na de ramp opgeschort wegens de moeilijke omstan digheden. Bij het aanbreken van de dag zou het worden hervat. Jaarverslag groente- enfruitexporteurs De export van groente en fruit steeg met zes procent. DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse export van groenten en fruit is in 1997 met 6 procent gestegen tot een volume van bijna 2,7 miljoen ton. Dat komt vooral door de grote vraag naar uien op de wereld markt. Doordat een groot deel van de Nederlandse uien naar Rusland ging, is dit land in 1997 na Duits land en Engeland het belangrijkste exportland voor Nederland geworden. De algemene Nederlandse bond van groente- en fruitex- porteurs, die maandag haar jaarverslag presenteerde, schat dat de geldomzet van de export in 1997 op onge veer 7,7 miljard gulden uit zal komen. In 1996 was dat nog 7,2 miljard. De export naar Duitsland is in 1997 met 5 procent afgeno men. Dit marktverlies is vol gens directeur J. van Es van de exporteurs vooral te wij ten aan het experiment dat afzetorganisatie de Greene ry vorig jaar met komkom mers uitvoerde. „De Greene ry wilde door beperking van het aanbod van komkom mers op de Europese markt de prijs opdrijven. Neder landse handelaren en expor teurs wilden echter zeker weten dat ze over genoeg product konden beschikken en sloten daarom contracten met buitenlandse producen ten. Dat heeft de Nederland se komkommer dus markt aandeel gekost", meent Van Es. Net als in 1996 zet de trosto maat zijn opmars in 1997 on verminderd voort. Vooral Amerikanen, Duitsers en Ja panners zijn gek op de kleine tomaatjes. De export naar deze landen is in 1997 bijna verdubbeld ten opzichte van (Archieffoto) 1996. Hoewel dit ten koste van de gewone ronde en vleestomaten gaat, is dat niet erg. De marge op de tro stomaat is immers veel gro ter, aldus Van Es. De direc teur is blij met de op handen zijnde uitbreiding van de Eu ropese Unie. „We brengen nu al veel naar die landen in Midden- en Oost Europa. En dat wordt alleen maar mak kelijker als straks allerlei douaneperikelen niet meer nodig zijn. En we zijn niet bang voor een grote uitbrei ding van de productie daar. Dat zal zo'n vaart niet lo pen", meent Van Es. Ook in de eerste maanden van 1998 hebben de expor teurs goede zaken gedaan. Er was sprake van een stijging van 15 procent ten opzichte van januari en februari 1997. Nog steeds zijn de uien het grootste exportproduct. Dankzij een goede oogst had Nederland veel voorraad in tegenstelling tot andere lan den waar de oogst in 1997 te gen was gevallen. AMSTERDAM (ANP) - Niet alleen de omwonen den en slachtoffers van de Bijlmerramp, ook de slachtoffers van de vliegramp in Faro hebben gro te zorgen over gevolgen van verbrand verarmd uranium. Slachtoffers van beide rampen zijn wantrouwend over overheid en enkele instanties. Ze willen samen politici benaderen om meer dui delijkheid te krijgen. Maandagavond was bij een bijeenkomst in de Bijlmer meer, georganiseerd door GroenLinks, ook voorzitter D. Batenburg van de Antho ny Ruys Stichting aanwe zig. De stichting vertegen woordigt slachtoffers van de vliegramp in 1992 met de DC-10 van Martinair op het vliegveld Faro in Portugal, waarbij 56 mensen omkwa men. Batenburg is er van overtuigd dat er ook in dat toestel verarmd uranium als contragewicht zat. Hij is bezorgd voor de gezond heidsrisico's bij mogelijke verbranding. De stichting blijft er zelf ook van over tuigd dat niet een windval maar fouten van de beman ning de ramp veroorzaak ten. Bij geen enkele instan tie kreeg hij antwoord op zijn vragen. „De ramp na de ramp is groter, je krijgt te genwerking op elk gebied. De situatie is wat dat be treft voor ons identiek aan die van de slachtoffers van de Bijlmerramp", aldus Ba tenburg. Maandagavond werd tijdens de bijeen komst, met circa zeventig belangstellenden, duidelijk dat de Bijlmerramp na 5,5 jaar bij slachtoffers en om wonenden nog veel emoties losmaakt. Het eind van de zoektocht naar de waarheid lijkt met de recente publici teit over mogelijke verbran ding van uranium, onder zoek naar mysterieuze mannen in witte pakken en gezondheidsonderzoek door het AMC nog lang niet in zicht. „Sinds een maand heb ik al mijn medicijnen weg gegooid, ik was net een junk", vertelde een betrok kene. Elke ochtend moet hij overgeven. Vrijwillig brand weerman K. de Boer, bij wie een Zweeds onderzoeksbu reau een verhoogd uranium- gehalte in de uitwerpselen aantrof, riep op om een front te vormen. Hij eist van de Amsterdamse brand weercommandant Ernst dat die uitlatingen over het ter discussie staande onder zoek naar het uraniumge- halte herroept. Anders geeft hij hem aan wegens laster. Het Zweedse onderzoek in opdracht van de Stichting Visie heeft veel losgemaakt. Volgens H. de Jonge van Vi sie heeft hij enkele tiental len telefoontjes van mensen uit het hele land gekregen van mensen met klachten. Zo stelt De Jonge dat hij aanwijzingen heeft dat er met vervuilde grond van de Bijlmerramp is gesjoemeld, die zou zijn verbrand bij een inmiddels opgeheven in stallatie in Schiedam. DEN HAAG (ANP) - Rond de zesduizend mensen zullen waarschijnlijk de manifesta tie voor de zorg-CAO's (onder meer ziekenhuizen en verzor gingshuizen) bijwonen. Maandag hadden de gezamen lijke vakbonden al 150 bussen volgeboekt voor het protest dat donderdag in Den Haag plaatsvindt. Door de massale opkomst draait het personeel in enkele zorginstellingen zondags diensten, waarin zij alleen noodgevallen behandelen. Ook op de dagen na donder dag zullen de personeelsleden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen actievoeren. De Nederlandse Hartstich ting heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de acties. „De rechten van de patiënten worden geschaad", schrijft de stichting aan de bonden. „De belangen van mensen die soms al maanden wachten op een behandeling worden one venredig geschaad." GRONINGEN (ANP) - Perso neel van de noordelijke streekbusbedrijven Veonn en Hanze Groep dreigt het werk opnieuw neer te leggen. De vakbond FNV Bondgenoten houdt donderdagavond een grote ledenbijeenkomst in de Groninger Veemarkthallen. De bond eist dat Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) het plan opgeeft om de handel- en techniekbedrijven van Veonn en Hanze Groep samen met die van andere VSN-maatschappijen onder te brengen in één landelijke onderneming. Eind november vorig jaar leg den de noordelijke bus chauffeurs het werk een aan tal uren stil uit protest tegen de voorgenomen aanbeste dingen van het openbaar ver voer in het Oldambtgebied en Hoogeveen. Donderdag zal de bond enkele actiemodellen voorleggen aan de leden. VSN wil een fusie van Veonn en Hanze Groep. De bond ziet echter geen toekomst voor zo'n noordelijke streekver voerder zonder de winstge vende garage- en automobiel bedrijven. Vrijdag vergadert de centrale ondernemings raad van VSN over het reor ganisatieplan Suske en Wiske Q EROJ'JL IRHBlIf If1 sprnnino mm op na 6B0JE FEEST, HE8ET1 WE TER00 HRRR 0HZE VRIEN DEN- EN H'JHEN WRTZ'J ONDERTUSSEN BELEEFDEN. •'DE VOGELS DER GODEN1' door Willy Vandersteen Verwachting t/m zaterdag 25 april WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 50% Kans op neerslag 10% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 17 graden Windkracht oost 4 Vrijdag Zonneschijn 60% Kans op neerslag 10% Min.temp. 7 graden Mid.temp. 18 graden Windkracht oost 3 Zaterdag Zonneschijn 60% Kans op neerslag 10% Min.temp. 8 graden Mid.temp. 19 graden Windkracht oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 22 april Zon op 06.29, onder 20.47 Maan op 04.46, onder 15.28 23 april Zon op 06.27, onder 20.49 Maan op 05.16, onder 16.48 Nieuwe maan: 26 april (13.42) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het weer knapt snel op. Vandaag kan er in het noorden nog een verdwaalde bui vallen, vanaf morgen blijft het droog. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op: 's mid dags ligt het kwik in de buurt van de 18 graden. Vanmiddag wordt het on geveer 14 graden, maar doordat de westelijke wind slechts zwak of matig is, voelt het wat zachter aan. Vanoch tend vroeg komt lokaal een mistbank voor. Verder schijnt vandaag af en toe de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het noorden maakt nog wel kans op een bui. Intussen ontwikkelt zich boven Scandinavië een hogedrukgebied. Morgen wordt de invloed ervan op ons weer duide lijk. Er steekt een oostenwind op die droge lucht aanvoert. Hierdoor komt de zon goed tevoorschijn en is de kans op regen minimaal. De zon weet het kwik op een graad of 17 te krijgen. Het fraaie lenteweer weet zich waar schijnlijk tot het in weekeinde te handhaven. De middagtemperatuur loopt daarbij nog iets op. 's Nachts blijft het kwik ruim boven nul. DEN HAAG (ANP) - Tien hulporganisaties hebben maandag het startschot gegeven voor een inzame lingsactie ten behoeve van de hongerende bevol king in Sudan. Giro 555 staat de komende tijd open voor giften. Aan de actie nemen onder andere de Novib, Artsen zonder Grenzen, het Nederlandse Rode Kruis en Mensen in Nood deel. Snel handelen is geboden, omdat anders miljoenen Sudanezen van honger dr eigen om te komen, aldus de hulporganisaties. De hongerende bevolking heeft de afgelopen weken behalve de bestaande, be perkte, voedselvoorraden ook het zaai- en pootgoed voor het komende groei seizoen opgegeten. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE^ Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W.O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur - Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. ..Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V»% B.T.W. b

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2