CdK Van Gelder te gast bij Zeeuwse Eilanden VLIEGER Behoefte peilen naar zorgcomplex op dorp Toerisme Prijs gesloten Politieke markt moet drempel wegwerken L,iO Zware kritiek op zonering van landbouwgebieden en verleggen van de N59 Werkbezoek aan Schouwen-Duiveland Schade bij aanrijding Politie zoekt vakantiewerkers Tweedaags strandevenement van Stichting Zeeland 4x4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 21 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26369 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 Landbouw trekt van leer RENESSE - Zonering van de landbouwgebieden is een „onwerkbare betutteling" en verlegging van de N59 leidt tot oorlog. In deze niet mis te verstane be woordingen zette Iandbouwvoorman P. de Koeijer gisteravond de bijl aan twee belangrijke wortels van de Structuurvisie Schouwen-Duiveland. De Koeijer ziet de bui al han gen. Als de N59 niet meer door het natuurgebied Ture luur mag lopen dan gaat de weg straks over landbouw grond. De Koeijer: ,,Op weg naar het Hellegatsplein loopt de N59 aan één zijde langs een na tuurgebied. Daar heeft nie mand problemen mee. Straks loopt ie aan twee zijden langs een natuurgebied. Dat hoeft toch ook geen probleem te zijn. Tussen de noordkant en de zuidkant van Tureluur zit bovendien twintig centime ter hoogteverschil. Dus een barrière - wat de N59 nu in feite is - zal altijd nodig zijn. Straks gaat u fly-overs ma ken. Op dat moment graven wij de strijdbijl op en is de oorlog begonnen." Ook de recreatie-onderne mers zien niets in verlegging van Schouwen-Duivelands oost-westverbinding. ,,Dat is niet reeël. Dat wordt veel te duur. Ik zie het rijk nog niet over de brug komen met de tachtig tot honderd miljoen die dat gaat kosten," aldus H. van Oost van de Vereniging Camping- en Bungalowbe- drijven. Een veel bescheide ner omleiding langs het Prun- jegebied is voor Van Oost wel bespreekbaar. „Maar geen nieuw tracé." De kans dat landbouw en re creatie gezamenlijk optrek ken in hun verzet tegen ver legging van de N59 is voorals nog uitgesloten. Ook van een beperkte omleiding wil De Koeijer niet horen, zo bleek in Renesse na afloop van de eerste discussieavond over de structuurvisie. Meer noten Maar Agrarisch Schouwen- Duiveland had gisteravond meer noten op zijn zang. In de discussienota wordt voor de landbouw een gebiedsinde ling voorgesteld. Er zijn zo nes waar nevenactiviteiten - al dan niet met koppeling met het boerenbedijf - zijn toege staan en gebieden waar al leen pure landbouw bedreven mag worden. De Koeijer: „Dat indelen in vakjes is een onwerkbare vorm van betutteling. Hier mag een theeschenkerijDaar mag een kaasmakerij. Als een veehouder zelf wil kazen, heeft hij met de Keurings dienst van Waren van doen en niet met de gemeente. Elke boer moet de ruimte hebben niet-agrarische nevenactivi teiten te ontplooien. Wij plei ten niet voor betutteling, maar voor flexibiliteit. Een boer moet ook in de toekomst zijn boterham kunnen verdie nen." Renessenaar A. Verseput pleitte gisteravond tijdens een discussie over de structuurvisie vooreen sluis in de Brouwersdam. (Foto: Marijke Folkertsma) Namens de Federatie Onder nemersverenigingen Schou wen-Duiveland (FOS) pleitte A. Verseput voor een sluis in de Brouwersdam. De onder nemers hechten grote waarde aan de Midden-Zeelandroute. Zoals in de structuurvisie verwoord, vinden ook de on dernemers dat de Dammen- route vooral een functie heeft voor het toeristisch verkeer. Een sluis in deBrouwersdam ontlast de Bruse sluis. En die sluis is zoals bekend een van de grote knelpunten in de Midden-Zeelandroute De structuurvisie wordt nog twee keer ter discussie ge steld. Vanavond, dinsdag1, ge beurt dat in Zierikzee. Dan krijgen de dorpsraden het hoogste woord. Morgen, woensdag, vindt het debat met de burgerij plaats in Bruinisse. Net als in Renesse zitten dan de belangengroepe ringen in de voorste bankjes. SCHARENDIJKE - De dorpsraad Scharendijke gaat onderzoeken hoe groot de behoefte onder de eigen bevolking is naar een zorgcomplex in Scha rendijke. Aanwezigen op de dorpsraadvergade ring gisteren pleiten voor vestiging in het cen trum van het dorp. „Beter Wonen heeft ons ge vraagd de belangstelling te peilen. Het gaat om veertig servicewoningen. Of er wel of geen zorg aan gekoppeld wordt, is afhankelijk van wat er met Duinoord ge beurt," lichtte penning meester en ouderenverte- genwoordiger B. Herder de aanwezigen in. Wanneer Duinoord grotere kamers gaat creëren, zouden enkele van de zorgbedden naar Scharendijke kunnen wor den verplaatst. „Het gaat bij servicewoningen in ie der geval om huurwonin gen, niet om koop." O. Immerzeel, voorzitter van de Vrouwen Advies Groep (VAC), waarschuwde de dorpsraad voor de toe komst wanneer een uitge breid senioren-getto in Scharendijke-West wordt opgezet. „Wat met al die ou deren die dadelijk tachtig zijn en wel zorg nodig heb ben? Je zit dan met een gi gantische grijze golf." Im merzeel pleitte dan ook voor het alternatief van om bouwen. „Er kan beter ge keken worden naar het op- plussen van bijvoorbeeld het oude gemeentehuis. Daarmee voorkom je ook dat in een wijk iets apart wordt neergezet, waar mis schien niet eens belangstel ling voor is. Bovendien krijg je makkelijker hulp uit de buurt als zo'n com plex midden in de wijk staat." Volgens voorzitter G. Co- bussen zou echter een enorm complex moeten verrijzen willen veertig woningen op de plek van het voormalig gemeentehuis kunnen wor den gerealiseerd. „En die veertig zijn weer nodig voor de knaken," aldus Cobus- sen. Complex Een groot of klein complex en de vraag of er wel of niet mensen van buiten zouden moeten worden aangetrok ken om een dergelijk com plex te kunnen vullen, ble ken voor de meeste aanwezigen niet de belang rijkste items. „Als je nou bouwt voor je eigen men sen, zorg er dan ook voor dat ze in het dorp kunnen komen," opperde een in spreker. Eerdere plannen vonden geen doorgang om dat een goede locatie op Scharendijke ontbrak. ZIERIKZEE - Het Projectbureau Toerisme Prijs heeft in totaal 75 projecten ontvangen voor de Toeris me Prijs 1998. Van de zeven Zeeuwse inzendingen zijn er twee afkomstig uit de regio Schouwen-Duive land. Rondom het openluchtspek takel Oproer van Zierikzee en een arrangement in Dreischor zijn projecten opgezet en in gezonden. De meeste inzen dingen blijken afkomstig uit Gelderland; in totaal zijn 14 projecten in deze provincie opgezet. Zuid-Holland (11), Noord-Brabant (10) en Zee land volgen. Flevoland (2) en Drente (3) scoorden wat aan tal inzendingen betreft het laagst. De officiële jurering vindt vrijdag 8 mei plaats. De winnaar wordt bekend ge maakt op 25 juni in Aalsmeer. Het meest verrassende pro ject, wordt beloond met 25.000 gulden. ZIERIKZEE - „Het klinkt misschien arrogant, maar ik denk zeker dat hij er zijn voordeel mee kan doen." J. Dees, sectorhoofd waterbeheer van Waterschap Zeeuwse Eilanden is overtuigd van het nut van het werkbezoek dat Commissaris van de Koningin W. van Gelder gisteren, maandag, bracht aan Schou wen-Duiveland. Van Gelder bracht in het ge zelschap van een aantal wa terschapsmensen allereerst een bezoek aan de Wevers- en Flaauwersinlaag waar in 1993, 1996 en 1997 natuurher- stelwerkzaamheden we2*den uitgevoerd. De voedselrijke baggerspecie werd uitgebag gerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de inla gen te verbeteren. Vanuit de bus terug van de Wevers- en Flaauwersinlaag naar natuurherstelproject De Val werd Van Gelder op de hoogte gesteld van het pro ject aalgoot bij het gemaal van Prommelsluis en de plan nen met Schouwen-Oost en dan met name het Prunje- bied. Ook werd verteld over de ecologische hoofdstruc tuur. Pril stadium Aansluitend nam het gezel schap een kijkje bij het na tuurherstelproject De Val aan de voet van de Zeelandbrug. Op die manier kreeg de Com missaris van de Koningin in zicht in zowel een stabiel pro ject waarvan de resultaten al zichtbaar zijn (Wevers- en Flaauwersinlaag) en een pro ject dat nog in een pril stadi um verkeert: De Val. Pas dit voorjaar zal volgens Dees blijken of er inderdaad bo dembroeders als kluten op het nieuwe stukje natuurge bied af komen. Baggerspecie 's Middags bracht Van Gelder een bezoek aan Kattendijke waar herbruikbaar bagger specie opgeslagen ligt. Het gaat om licht verontreinigd slib dat hergebruikt kan wor den in de bouw. Daarna nam het gezelschap een kijkje in het ontwateringsdepot voor baggerslib Willem Anna in 's- Gravenpolder. Als laatste werd de afvalwaterzuive ringsinstallatie Waarde be zocht. Van Gelder nam onder meer een kijkje bij natuurherstelproject De Val, aan de voet van de Zee landbrug. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Bij een aanrij ding tussen twee personen auto's maandagavond op de kruising Sint Domusstraat- Kapellestraat ontstond mate riële schade. Een 36-jarige inwoner van Oosterland, die door de Sint Domusstraat richting Nieu we Haven reed, verleende geen voorrang aan de voor hem van rechts uit de Kapel- lestraat komende 52-jarige in woner van Zierikzee. De be stuurder uit Zierikzee had een inrijverbod genegeerd. De aanrijding had materiële schade aan beide voertuigen tot gevolg. ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland en de Regiopolitie Zeeland zijn op zoek naar vakantiemedewer kers voor administratieve werkzaamheden op het poli tiebureau in Renesse. Tot de taken van vakantieme dewerkers behoren het ver werken van procesen-ver- baal, administi-atief afdoen van opgelegde boetes, recep tie-werkzaamheden (aanne men telefoon, het te woord staan van bezoekers, het op nemen van eenvoudige aan giften van diefstal, vernie ling en dergelijke) en enige werkzaamheden van huis houdelijke aard. De vakan tiemedewerkers moeten in de periode van zaterdag 4 juli tot en met 6 september vrijwel continu inzetbaar zijn. Ook mogen zij geen strafblad heb ben. DIEFSTAL ZIERIKZEE - In de nacht van zondag op maandag heeft het dievengilde in Zierikzee een drietal auto's opengebroken. Uit alle voertuigen werd ge luidsapparatuur ont vreemd. DIEFSTAL FIETS ZIERIKZEE - Een 13-jarige inwoonster van Kerkwerve deed aangifte van diefstal van haar fiets. De afgesloten fiets werd weggenomen van uit de fietsenstalling van de RSG Professor Zeeman in Zierikzee. Ik beoordeel al scheppende, niet door fouten te zoeken. Michelangelo Bijna overal droog /-/ j WEER Nu en dan zon en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Wind zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3, aan de westkust eerst nog af en toe vrij krachtig, 5. 2 VLIEGRAMP Er zijn geen overlevenden bij de vliegramp bij de Colombiaanse hoofdstad Bogota. 3 RITZEN Minister van onderwijs J. Ritzen is te gast bij Rode Kaart, het politiek theater van de PvdA. 5 ACH LIEVE TIJD De laatste aflevering van Ach Lieve Tijd is gewijd aan knappe - Zeeuwse - koppen. 6 VOLLEYBAL Bruse dames- en herenteam Kwiek werken tegen DVO 0-2 achterstand weg. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's ZIERIKZEE - In het kader van de Tweede Kamerver kiezingen hebben PvdA, CDA, D66 en VVD voor het eerst gezamenlijke campagne-activiteiten gepland. In de vorm van een politieke markt proberen de vier poli tieke partijen de drempel voor mensen die informatie zoeken, zo laag mogelijk te ho1. den. Deze markt vindt za terdag 2 mei plaats onder de Beuze in Zierikzee. De partij en presenteren, onder muzi kale begeleiding van een band, hun respectievelijke partijprogramma's. Naast de politieke markt worden speciale informatie punten op Schouwen-Duive land ingericht. Bij de gemeen telijke steunpunten worden panelen geplaatst. De markt is van 10.00 tot 12.30 uur. SCHARENDIJKE - Terreinautoclub Zeeland 4x4 heeft vergunning gekregen voor een tweedaags strandevenement op zaterdag 16 en zondag 17 mei ter viering van het eerste bestaanslustrum. Het evenement wordt gehou den aan de Brouwersdam, Noordzeezijde, tussen Oud dorp en Renesse. Er kan gere den worden op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en op zon dag van 10.00 van 18.00 uur. Overnachten kan op camping Duin en Strand in Scharendij ke. Voor een drankje en een hapje kunnen de deelnemers terecht bij de strandtenten.. De organisatoren van Zee land 4x4 zijn nog in onder handeling met de regionale autodealers om op het strand op zaterdagmiddag een 4x4 show te presenteren. Ook met de gemeente Goede reede wordt onderhandeld over het gebruik van een aan sluitend stuk strand voor het zaterdagprogramma. De deel nemers kunnen zich op de dag zelf aanmelden bij de caravan bij duinovergang vier aan de Brouwersdam. Voor meer informatie over het tweedaags strandevene ment van de terreinautoclub kan men terecht bij Fred Gramberg, telefoon: 483534. order ontwerp prepress drukkerij afwerking aflevering V- Jaap: drukwerkbezorging, het puntje op de i. \-De 45i'ange Jaap Struyk is vanaf 1980 werkzaam bij UiO drukkerij/uitgeverij. Na zijn ppleiding als Nagraaf is hij bi| U,0 gaan werktotSp de zetterij en opmakerij. In die rijd werd er nog met lood gezet. Maar het grafische vak is veranderd. Oe sector heeft een ware revolutie doorgemaakt. Lood heeft H voor computers en plaatsgemaakt voor oom,™™- J- andere technische apparatuur. Uiteindelijk is Jaap de bezorging gaan doen. Veel klanten stellen hem vragen over het grafische vak. Jaap staat 'z'n mannetje', vooral als het om het afleveren van drukwerk gaat. Het is het puntje op de i. DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1